Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
1-1-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 november 2020, nr. 24900503, houdende regels voor de subsidieverstrekking aan DAMU-leerlingen in het primair onderwijs voor een tegemoetkoming in reiskosten (Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvrager: ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de DAMU-leerling;

 • DAMU-leerling: leerling die staat ingeschreven op een DAMU-school en tevens staat ingeschreven bij een hbo-vooropleiding dans of muziek;

 • DAMU-school: school met een DAMU-licentie als bedoeld in de Beleidsregel verstrekking DAMU-licentie PO;

 • jaarinkomen: totaal van de jaarinkomens, vermeld op de inkomensverklaringen van de Belastingdienst van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van de DAMU-leerling;

 • minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • reisafstand: reisafstand op basis van de snelste route met de auto van het postcodeadres van de DAMU-leerling naar het postcodeadres van de DAMU-school, bepaald door gebruikmaking van de ANWB-autorouteplanner.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan jaarlijks subsidie verstrekken aan de aanvrager bij wijze van een tegemoetkoming in de reiskosten die de aanvrager maakt voor het reizen tussen zijn woonadres en het adres van de DAMU-school.

Artikel 4. Subsidiebedrag

 • 1. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van een bedrag per kilometer, vermenigvuldigd met twee keer de reisafstand in kilometers, en dat vermenigvuldigd met 189 lesdagen.

 • 2. Bij een jaarinkomen van minder dan € 35.000,– bedraagt het subsidiebedrag € 0,12 per kilometer.

 • 3. Bij een jaarinkomen van € 35.000,– tot € 50.000,– bedraagt het subsidiebedrag € 0,10 per kilometer.

 • 4. Bij een jaarinkomen van € 50.000,– tot € 65.000,– bedraagt het subsidiebedrag € 0,09 per kilometer.

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling zijn de volgende bedragen beschikbaar:

 • a. in het schooljaar 2021/2022 € 100.000,–;

 • b. in het schooljaar 2022/2023 € 100.000,–.

Artikel 6. Subsidiecriteria

De minister verstrekt uitsluitend subsidie, indien de reisafstand van een enkele reis van de DAMU-leerling ten minste 25 kilometer is.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 3.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, legt de aanvrager de volgende gegevens over bij de aanvraag:

  • a. de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het correspondentieadres van de aanvrager;

  • b. het woonadres van de DAMU-leerling;

  • c. het inschrijvingsbewijs van de DAMU-leerling op een DAMU-school inclusief een vermelding van het woonadres van de DAMU-leerlingen en het adres van de betreffende DAMU-school;

  • d. het inschrijvingsbewijs van de DAMU-leerling op een hbo-vooropleiding dans of muziek;

  • e. de meest recente inkomensverklaringen van de Belastingdienst, waarbij het daarop vermelde burgerservicenummer onherkenbaar is gemaakt; en

  • f. een kopie van een recent bankafschrift waarop het rekeningnummer staat vermeld, waarbij het daarop vermelde saldo en de transacties onherkenbaar zijn gemaakt.

 • 2. Een aanvraag kan jaarlijks worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 oktober van het schooljaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Aanvragen die worden ontvangen na 15 oktober worden afgewezen.

 • 3. Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend met het aanvraagformulier dat is bekendgemaakt op de website www.dus-i.nl.

Artikel 8. Subsidieverstrekking

De minister besluit binnen acht weken na afloop van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 7, tweede lid, op de subsidieaanvraag.

Artikel 9. Wijze van verdeling beschikbare middelen

Indien de toewijzing van alle daarvoor in aanmerking komende subsidieaanvragen zou leiden tot een overschrijding van het subsidieplafond, verdeelt de minister het beschikbare bedrag, bedoeld in artikel 5, naar evenredigheid over de toe te wijzen subsidieaanvragen.

Artikel 10. Vaststelling en betaling

 • 1. In afwijking van artikel 7.3, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 2. De minister betaalt het subsidiebedrag in een keer binnen 8 weken na de vaststelling.

Artikel 11. Hardheidsclausule

De minister kan deze regeling in bijzondere gevallen buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken, voor zover de toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12. Evaluatie en informatieplicht

 • 1. De minister evalueert deze subsidieregeling voor 1 januari 2023.

 • 2. De aanvrager werkt mee aan en levert alle gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van deze subsidieregeling.

Artikel 13. Wijziging Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen

[Wijzigt de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO.]

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 augustus 2025.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob