Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs; Wet op het primair onderwijs; Regeling OCW-subsidies; Algemene wet bestuursrecht; Wet overige OCW-subsidies; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
Geldend vanaf
1-4-2016
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2014, nr. PO/563679, houdende regels voor subsidieverstrekking in het kader van de pilot tweetalig primair onderwijs (Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 2 eerste lid van de Regeling OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a) minister: minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b) bevoegd gezag: bevoegd gezag van een school die toestemming heeft gekregen om deel te nemen aan de pilot tweetalig primair onderwijs. Het bevoegd gezag is tevens de subsidieontvanger.

 • c) school: basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs die toestemming heeft gekregen om deel te nemen aan de pilot tweetalig primair onderwijs;

 • d) pilot tweetalig primair onderwijs: experiment waarbij 30 tot 50 % van de onderwijstijd in het Engels of Frans of Duits wordt gegeven, met een sterke internationale oriëntatie.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

 • 1. De minister kan, in het kader van de pilot tweetalig primair onderwijs, een subsidie verstrekken aan een bevoegd gezag.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt, ten behoeve van scholen die van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2019 of van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2019 deelnemen aan de pilot tweetalig primair onderwijs, met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 11.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

 • 1. Een bevoegd gezag komt alleen in aanmerking voor subsidie indien zijn school in het bezit is van een besluit van de minister waarin:

  • a) de school op grond van de artikelen 2, 3 en 4 van de Experimentenwet onderwijs toestemming van de minister heeft om af te wijken van de voorschriften in artikel 9, tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs;

  • b) de school tevens toestemming van de minister heeft om op basis van de artikelen 2, 3 en 4 van de Experimentenwet onderwijs te starten met de invoering van tweetalig primair onderwijs voor het tijdvak waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

 • 2. Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt aan een bevoegd gezag ten behoeve van de invoering van tweetalig primair onderwijs op zijn school.

 • 3. Een school kan slechts bij één aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling betrokken zijn. Een bevoegd gezag kan bij meerdere aanvragen betrokken zijn.

 • 4. Er kunnen maximaal twintig scholen deelnemen aan de pilot tweetalig primair onderwijs.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

 • 1. Het aanmeldingsformulier deelname pilot tweetalig primair onderwijs, wordt beschouwd als aanvraag voor subsidie.

 • 2. Het aanmeldingsformulier deelname pilot tweetalig primair onderwijs diende voor de eerste groep scholen, zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, uiterlijk op 28 oktober 2013 te zijn ingediend bij het Europees Platform.

 • 3. Het aanmeldingsformulier deelname pilot tweetalig primair onderwijs dient voor de tweede groep scholen, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, uiterlijk op 19 juli 2014 te zijn ingediend bij het Europees Platform.

 • 4. Het aanmeldingsformulier deelname pilot tweetalig primair onderwijs is digitaal beschikbaar op de website van het Europees Platform via www.europeesplatform.nl/tpo en wordt bij het Europees Platform digitaal ingediend.

Artikel 5. Subsidieverstrekking

Aan een bevoegd gezag wordt subsidie verstrekt voor de activiteiten zoals vermeld in het ingediende en goedgekeurde aanmeldingsformulier deelname pilot tweetalig primair onderwijs. Het eventueel niet voor de activiteiten aangewende deel van de subsidie kan, mits de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, worden besteed aan andere activiteiten van het bevoegd gezag waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 6. Tijdvak subsidieverstrekking

 • 1. De subsidieverstrekking geschiedt voor de duur van de pilot tweetalig primair onderwijs, waarbij twee startmomenten worden aangehouden.

 • 2. Voor de eerste groep scholen start de pilot tweetalig primair onderwijs op 1 augustus 2014 en loopt door tot 31 juli 2019.

 • 3. Voor de tweede groep scholen start de pilot tweetalig primair onderwijs op 1 augustus 2015 en loopt door tot 31 juli 2019.

Artikel 7. Subsidiebedrag

 • 1. De subsidie bedraagt € 10.000 per jaar voor de eerste groep scholen, zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, in de jaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 met een maximum van € 50.000 per school voor het gehele subsidietijdvak.

 • 2. De subsidie bedraagt € 10.000 per jaar voor de tweede groep scholen, zoals bedoeld in artikel 6, derde lid, in de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 met een maximum van € 40.000 per school voor het gehele subsidietijdvak.

Artikel 8. Begrotingsvoorbehoud

Subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verstrekt onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9. Verplichtingen

Meldingsplicht

 • 1. Het bevoegd gezag heeft een algemene meldingsplicht op grond van de Regeling OCW-subsidies. Het bevoegd gezag doet onverwijld een melding bij de minister van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidieverstrekking. Bij de melding worden de stukken overgelegd die betrekking hebben op de gemelde feiten en omstandigheden en wordt de oorzaak van de gemelde feiten en omstandigheden toegelicht.

 • 2. Het bevoegd gezag doet in ieder geval een melding indien het voor het bevoegd gezag aannemelijk is of had moeten zijn dat:

  • a) de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet, niet tijdig of niet geheel zijn verricht of zullen worden verricht of;

  • b) niet, niet tijdig of niet geheel aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan of zal worden voldaan.

 • 3. Het bevoegd gezag heeft een bijzondere meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies. Het bevoegd gezag doet onverwijld melding bij de minister zodra de datum waarop de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt uiterlijk moeten zijn verricht, is verstreken zonder dat de activiteiten geheel zijn verricht. Het niet voldoen aan deze bijzondere meldingsplicht is een overtreding ter zake waarvan door de minister een bestuurlijke boete kan worden opgelegd.

 • 4. Meldingen geschieden schriftelijk onder vermelding van ‘Melding’, aan: DUO, Postbus 606, 2700 ML te Zoetermeer en aan de directeur Primair Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Postbus 16375, 2500 BJ, Den Haag.

Voortgangsrapportage

 • 5. Het bevoegd gezag toont aan de hand van een voortgangsrapportage jaarlijks aan dat aan de voorwaarden voor deelname aan de pilot tweetalig primair onderwijs wordt voldaan.

 • 6. De voortgangsrapportage wordt jaarlijks voor 1 juli digitaal ingediend bij het Europees Platform, via tpo@epf.nl.

Artikel 10. Steekproefsgewijze controle

 • 1. Gedurende een jaar na afloop van de in artikel 6, tweede en derde lid, genoemde datum kan de minister steekproeven uitvoeren naar de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten en kan de minister het bevoegd gezag verzoeken om aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd, en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

 • 2. Het bevoegd gezag toont in dat geval op verzoek aan de hand van bijvoorbeeld een prestatiedocument zoals de voortgangsrapportage, een lesrooster, factuur, congresprogramma, rapport, folder, foto’s, etc. aan dat de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

Artikel 11. Betaling

De betaling van het subsidiebedrag vindt jaarlijks plaats uiterlijk op 1 september, in gelijke delen van € 10.000.

Artikel 12. Subsidievaststelling en terugvordering

 • 1. De subsidie wordt jaarlijks direct vastgesteld op het in artikel 7 genoemde subsidiebedrag.

 • 2. Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen kan tot gevolg hebben dat de subsidie wordt beëindigd en vervolgbetalingen worden stopgezet en reeds betaalde subsidie geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd.

Artikel 13. Toepasselijke regelgeving

Deze subsidie wordt verstrekt op grond van de artikelen 116 en 123 van de Wet op het primair onderwijs. Deze wet en regeling, alsmede de navolgende regelgeving is van toepassing op de subsidieverstrekking:

 • Wet overige OCW-subsidies;

 • Algemene wet bestuursrecht;

 • Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies;

 • (Europese) regels omtrent aanbesteding.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 31 december 2019.

 • 3. In afwijking van het tweede lid blijft deze regeling, zoals die luidde op 30 december 2019, van toepassing op de afhandeling van de subsidies op grond van deze regeling.

Artikel 15. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.