Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden; Erfgoedwet; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies
Geldend vanaf
7-5-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2019 nr. WJZ/6093459, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan rijksmonumenteneigenaren voor de in 2019 gemaakte drukkende onderhoudskosten in het kader van een vóór 2019 aangevangen onderhoudsproject (Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 7.1 van de Erfgoedwet, artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • drukkende onderhoudskosten: drukkende onderhoudskosten als bedoeld in artikel 6.31 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2018;

 • eigenaar: natuurlijke persoon:

  • a. die in 2019 een rijksmonument als eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2018, heeft; of

  • b. voor wie een rijksmonument in 2019 als bezitting wordt aangemerkt die volgens artikel 5.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat luidde op 31 december 2018, in de belastingheffing op grond van die wet wordt betrokken en waarvan de waardeveranderingen die persoon direct of indirect grotendeels aangaan;

 • Kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • rijksmonument: rijksmonument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling. Hoofdstuk 7 van de Kaderregeling is niet van toepassing.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten en hoogte subsidie

 • 1. De minister kan aan een eigenaar subsidie verstrekken als tegemoetkoming in de drukkende onderhoudskosten voor werkzaamheden ten behoeve van een rijksmonument:

  • a. die in 2019 zijn uitgevoerd; of

  • b. die in 2018 zijn uitgevoerd, doch waarvan de kosten pas in 2019 zijn betaald.

 • 2. De drukkende onderhoudskosten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking:

  • a. indien deze zijn gemaakt in het kader van een onderhoudsproject waarvoor vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan; en

  • b. indien deze niet voor subsidie in aanmerking komen op grond van het Beleidskader instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten, gepubliceerd als bijlage bij het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten.

 • 3. De subsidie bedraagt 38% van de voor subsidie in aanmerking komende drukkende onderhoudskosten.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

 • 2. Aanvragen die buiten de aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.

 • 3. Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is bekendgemaakt op de website www.cultureelerfgoed.nl.

 • 4. Bij de aanvraag voegt de aanvrager bescheiden toe waaruit blijkt:

  • a. dat voor het onderhoudsproject waarvoor subsidie wordt gevraagd, vóór 2019 verplichtingen zijn aangegaan;

  • b. uit welke onderhoudswerkzaamheden het onderhoudsproject bestaat; en

  • c. welke onderhoudswerkzaamheden in 2019 zijn uitgevoerd.

 • 5. Indien de aanvraag geheel of ten dele betrekking heeft op werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, aanhef en onderdeel b, voegt de aanvrager bij zijn aanvraag ook bescheiden toe waaruit het moment van betaling blijkt. Indien de aanvraag uitsluitend op dergelijke werkzaamheden betrekking heeft, is het vierde lid, onderdeel c, niet van toepassing.

Artikel 5. Weigeringsgrond

De subsidieverstrekking kan worden geweigerd voor zover voor de kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd, reeds rijkssubsidie wordt verstrekt.

Artikel 6. Vaststelling en betaling subsidie

 • 1. De minister beslist op een aanvraag binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 2. De minister stelt de subsidie direct vast en betaalt het subsidiebedrag ineens.

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven