Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019; Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-10-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid

Besluit:

Artikel 1. Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2019 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2. Bekendmaking

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 3. Inwerkingtreding

De aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019 treedt in werking op 1 oktober 2018 ten behoeve van de aanmelding voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2019.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

bij artikel 1

Aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019

De aanmeldprocedure voor het Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019 is op 25 september 2017 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Wie wil deelnemen aan het Staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2019 kan zich vanaf 1 november 2018 digitaal aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Er zijn twee programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Programma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op mbo-niveau een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Een voorbeeld daarvan is een vakopleiding binnen een regionaal opleidingencentrum (ROC) of een agrarische opleidingscentrum (AOC).

Programma II is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die een midden- of hogere kaderfunctie willen vervullen of daarvoor een opleiding willen gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs of universiteit).

Het College voor Toetsen en Examens stelt ten behoeve van zowel de afname Staatsexamens Nt2 Programma I als Programma II in 2019 ongeveer 15.000 examenplekken open per onderdeel (Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren).

Aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nt2 Programma I en Programma II 2019

 • 1. De aanmeldprocedure is voor beide Programma’s gelijk.

 • 2. Aanmelding gebeurt digitaal via de internetsite www.duo.nl. Kandidaten moeten daar hun gegevens invullen en verzenden.

 • 3. Kandidaten wordt bij hun aanmelding gevraagd naar hun Burgerservicenummer (BSN). Zij moeten erop toezien dat de persoonsgegevens letterlijk overeenkomen met de gegevens op hun identiteitsbewijs.

 • 4. Kandidaten kiezen eerst de door hen gewenste locatie, vervolgens toont het scherm hen de beschikbare examendata. Is de gewenste examendatum niet meer beschikbaar, dan kunnen zij een andere examenlocatie proberen. Het kan zijn dat daar de voorkeursdatum nog wel beschikbaar is. De plaatsen waar de examens worden afgenomen, zijn: Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Rijswijk en Zwolle.

 • 5. Tussen het moment van aanmelden en het examen zelf zit, wanneer men online via iDEAL betaalt, altijd ten minste drie weken in verband met de administratieve organisatie van het examen.

  Men kan ook kiezen voor het laten toezenden van een betalingsverzoek door DUO, dan duurt het altijd minstens zes weken totdat men examen kan doen.

 • 6. Aan kandidaten wordt geadviseerd altijd zelf ook een kopie van de internetaanmelding te maken.

 • 7. Wie zich aanmeldt, is verplicht voor die examenplek te betalen. Men kan annuleren tot zeven weken voor het examen.

 • 8. Kandidaten moeten zich voor en tijdens het examen kunnen legitimeren. Zonder geldig legitimatiebewijs kan men niet deelnemen aan het examen.

  Wie geen geldig legitimatiebewijs kan meebrengen omdat zijn legitimatiebewijs is gestolen of kwijt is geraakt, moet de aangifte van diefstal of verlies kunnen tonen. Ook dient de kandidaat vooraf telefonisch contact op te nemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933.

 • 9. Wie het legitimatiebewijs vergeten is mee te nemen, kan, na overleg met het CvTE, onder voorbehoud, deelnemen. Dit kan alleen na het invullen van een ‘Verklaring van onvoldoende legitimatie’. Het legitimatiebewijs dient dan binnen de duur van het af te leggen examenonderdeel door een andere persoon op de desbetreffende examenlocatie bezorgd te worden. Indien dit bewijs niet binnen de vastgestelde tijd is bezorgd, wordt het examen van de kandidaat ongeldig verklaard.

Bijzondere omstandigheden

 • 10. Bij het examen kan rekening worden gehouden met fysieke of psychische beperkingen van de kandidaat. De kandidaat kan dit aangeven tijdens de aanmelding. De kandidaat ontvangt dan van DUO een brief waarin gevraagd wordt welke voorzieningen nodig zijn.

 • 11. De kandidaat stuurt deze brief terug met een bevestiging van een (medisch) specialist naar de Nt2-administratie van DUO. Het kan zijn dat voor een aangepast examen een andere examendatum en een andere plaats wordt aangeboden dan de eerste keuze van de kandidaat.

Na het aanmelden

 • 12. Binnen één week nadat de aanmelding is verzonden, ontvangt de kandidaat een terugmelding. Dat kan zijn een betalingsverzoek of direct een examenoproep (in geval van op een laat moment betalen met iDEAL).

 • 13. Heeft de kandidaat twee weken na de aanmelding nog geen terugmelding ontvangen, dan moet de kandidaat direct telefonisch contact opnemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933.

Betalen

 • 14. Het verschuldigde examengeld kan bij de aanmelding via iDEAL betaald worden. Indien de kandidaat hier niet voor kiest, kan DUO een betaalverzoek toezenden. Het verschuldigde bedrag kan ook uit de inburgeringslening worden voldaan.

 • 15. Als de betaling te laat bij DUO binnen is, wordt ongeveer vier weken voor het betreffende examen een betalingsherinnering verzonden.

 • 16. Wanneer het examengeld veertien dagen voor het examen niet is betaald en bij DUO niet is binnengekomen, kan de kandidaat niet deelnemen aan het examen.

 • 17. Het is mogelijk dat anderen het examengeld betalen. Ook zij moeten er dan op toezien dat het examengeld op tijd betaald is. De kandidaat blijft verantwoordelijk voor betaling van het totale verschuldigde bedrag.

 • 18. Wanneer in de wijze van betaling gedurende het examenjaar veranderingen worden doorgevoerd door DUO, dan wordt hiervan tijdig mededeling gedaan op de website.

Betalen vanuit het buitenland

 • 19. Als een kandidaat vanuit het buitenland betaalt, zijn daar bijna altijd extra kosten aan verbonden. Deze kosten trekt de bank af van het bedrag dat de kandidaat overmaakt. Het gevolg is dan dat de kandidaat te weinig betaalt voor het examen en daardoor niet mag deelnemen. De kandidaat moet dus de extra kosten optellen bij de kosten voor het examen.

 • 20. Kandidaten in het buitenland moeten er rekening mee houden dat verzending van correspondentie per post vanuit en naar het buitenland tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Er wordt aangeraden om een correspondentieadres in Nederland te nemen.

Na betaling

 • 21. Als de betaling is bijgeschreven op de rekening van DUO krijgt de kandidaat, ongeveer veertien dagen voor het examen, de examenoproep. In de oproep staat wanneer, waar en hoe laat het examen wordt afgenomen. Ook staat in de oproep wat de kandidaat mee moet nemen naar het examen en wat wel en niet toegestaan is in de examenzaal.

 • 22. Wanneer de kandidaat de oproep tien dagen voor het examen nog steeds niet heeft gekregen, dan moet hij telefonisch contact opnemen met de Nt2-administratie van DUO via 050-5998933.

Annuleren en wijzigen

 • 23. Tot zeven weken voor het examen is het mogelijk een examen te annuleren of te wijzigen Daarna wordt de organisatie van de afname in gang gezet en is annuleren of wijzigen niet meer mogelijk.

 • 24. Als er sprake is van ziekte van de kandidaat of van overlijden van familie in de eerste graad, kan de kandidaat verzoeken om een uitgesteld examen. Hij moet dit verzoek schriftelijk indienen bij de Nt2-administratie van DUO. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na het examen. In geval van ziekte moet met het verzoek een bevestiging van een onafhankelijke arts worden meegestuurd waaruit blijkt dat de kandidaat niet kon deelnemen.

 • 25. Wijzigingen van persoonsgegevens kunnen te allen tijde per e-mail doorgegeven worden aan de Nt2-administratie van DUO onder vermelding van ED-nummer en de examendatum.