Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Besluit informatievoorziening WPO/WEC; Bekostigingsbesluit WVO; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet register onderwijsdeelnemers; Besluit bekostiging WVO 2021
Geldend vanaf
25-11-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 februari 2017, nr. MBO/1065470, houdende regels voor subsidieverstrekking voor verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste jaar van het hbo (Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies, artikel 1.3 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, de artikelen 2, vierde lid, en 4 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, artikel 18, vijfde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO, de artikelen 2.5.3, tweede lid, 2.5.4, tweede lid, en 2.5.10 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 5.2.1 en 5.2.2 van het Uitvoeringsbesluit WEB en artikel 2.14 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. brochure: brochure doorstroom mbo-hbo als bedoeld in artikel 3;

 • b. hbo: hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • c. hbo-student: mbo-gediplomeerde die het eerste studiejaar van een opleiding hbo volgt als bedoeld in artikel 7.3a, tweede lid, onder a, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • d. hogeschool: instelling als bedoeld in de bijlage bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder c en g, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • e. instelling: hogeschool of mbo-instelling;

 • f. kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • g. mbo: beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • h. mbo-gediplomeerde: student die een middenkaderopleiding of een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder d en e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs met goed gevolg heeft afgesloten en ten bewijze daarvan een diploma als bedoeld in artikel 7.4.6, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs heeft ontvangen;

 • i. mbo-instelling: instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onder b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • j. mbo-student: student in het laatste of voorlaatste studiejaar van een middenkaderopleiding of een specialistenopleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder d en e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • k. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • l. opleidingen economie: opleidingen als bedoeld in bijlage 1;

 • m. studiejaar: voor zover het een subsidieaanvraag van het bevoegd gezag van een mbo-instelling betreft, het tijdvak dat aanvangt op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daarop volgend jaar; voor zover het een subsidieaanvraag van een hogeschool betreft, het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daarop volgend jaar.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan aan het bevoegd gezag van een mbo-instelling of een hogeschool subsidie verstrekken voor het uitvoeren van activiteiten die bijdragen aan de succesvolle afronding van het eerste studiejaar van een hbo-opleiding door een mbo-gediplomeerde.

Artikel 3. Brochure doorstroom mbo-hbo

 • 1. De brochure is een overzicht van plannen van studenten om het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste studiejaar van een hbo-opleiding te verbeteren.

 • 2. De brochure wordt gepubliceerd op www.dus-i.nl/doorstroom-mbo-hbo.

Artikel 4. Subsidiecriteria en weigeringsgronden

 • 1. Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

  • a. ten minste aan één van de studentenplannen uit de brochure uitvoering wordt gegeven; en

  • b. de studentenraad, bedoeld in artikel 8a.1.2. van de Wet educatie en beroepsonderwijs, of de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 10.17 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, van de mbo-instelling of de hogeschool die de aanvraag indient, heeft ingestemd met het activiteitenplan als bedoeld in artikel 10.

 • 2. Activiteiten in aanvulling op de studentenplannen komen slechts voor subsidie in aanmerking indien zij:

  • a. aantoonbaar bijdragen aan de verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste studiejaar van een hbo-opleiding;

  • b. zijn gericht op mbo-studenten of hbo-studenten; en

  • c. geen activiteiten betreffen die reeds aan de studenten worden aangeboden.

 • 3. Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverstrekking in ieder geval geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, indien:

  • a. de kosten voor de activiteiten niet in redelijke verhouding staan tot de beoogde resultaten; of

  • b. onvoldoende is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 5. Uitvoering activiteiten

 • 1. De te subsidiëren activiteiten vangen uiterlijk in het studiejaar 2018/2019 aan.

 • 2. In afwijking van het eerste lid vangen activiteiten waarvoor de subsidieaanvraag is ingediend in de periode van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018 uiterlijk in het studiejaar 2019/2020 aan.

 • 3. De te subsidiëren activiteiten zijn uiterlijk na drie studiejaren afgerond.

Artikel 6. Omvang subsidie

De subsidie bedraagt ten minste € 25.000,– en ten hoogste € 200.000,– per subsidieaanvraag.

Artikel 7. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de aanvraagperiode van:

  • a. 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017 een bedrag van € 4.000.000,– beschikbaar;

  • b. 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018 € 7.000.000,– beschikbaar;

  • c. 3 september 2018 tot en met 15 september 2018 € 7.350.000,– beschikbaar.

 • 2. Indien het bedrag dat voor subsidieverlening voor het kalenderjaar 2017 beschikbaar is, door subsidieverleningen niet wordt uitgeput, wordt dit resterende bedrag toegevoegd aan het bedrag dat voor subsidieverstrekking voor het kalenderjaar 2018 beschikbaar is.

Artikel 8. Wijze van verdeling beschikbare middelen

 • 1. De minister verdeelt het ingevolge het subsidieplafond beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid wordt bij de verdeling van het bedrag dat voor de aanvraagperiode van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018 beschikbaar is voorrang verleend aan aanvragen waarbij de activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, uitsluitend worden georganiseerd voor studenten in opleidingen economie.

Artikel 9. Subsidieaanvraag

 • 1. In afwijking van artikel 3.1 van de kaderregeling wordt een aanvraag tot verlening van een subsidie ingediend via de website www.dus-i.nl/doorstroom-mbo-hbo.

 • 2. In 2017 kunnen aanvragen worden ingediend van 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017. In 2018 kunnen aanvragen worden ingediend van 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018 en van 3 september 2018 tot en met 15 september 2018. De minister wijst aanvragen die zijn ingediend buiten deze perioden, af.

 • 3. De aanvrager verklaart in zijn aanvraag dat de activiteiten waaraan in aanvulling op de studentenplannen uitvoering wordt gegeven, geen activiteiten zijn die reeds aan de studenten worden aangeboden.

 • 4. Per aanvraagperiode wordt aan een mbo-instelling of een hogeschool ten hoogste één subsidie verstrekt.

Artikel 10. Activiteitenplan

In aanvulling op artikel 3.4 van de kaderregeling bevat het activiteitenplan ten minste:

 • a. een uitwerking van het studentenplan of de studentenplannen uit de brochure waaraan uitvoering wordt gegeven en, indien van toepassing, een uitwerking van de activiteiten waaraan in aanvulling op één of meerdere studentenplannen uitvoering wordt gegeven;

 • b. een analyse van de behoeften waarin de activiteiten voorzien en de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan de verbetering van het studiesucces van mbo-gediplomeerden in het eerste studiejaar van een hbo-opleiding;

 • c. een schriftelijke verklaring van de studentenraad, bedoeld in artikel 8a.1.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs of de medezeggenschapsraad, bedoeld in artikel 10.17 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de aanvrager, waaruit blijkt dat de raad heeft ingestemd met het activiteitenplan; en

 • d. een verklaring waaruit blijkt of de activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen economie.

Artikel 11. Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger verleent op verzoek van de minister medewerking aan ten minste één landelijke of één regionale bijeenkomst die in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal worden georganiseerd.

 • 2. In afwijking van het eerste lid verleent de subsidieontvanger die de activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, uitsluitend organiseert voor studenten in opleidingen economie, op verzoek van de Minister medewerking aan regionale bijeenkomsten gericht op de verbetering van de doorstroom mbo-hbo bij opleidingen in het economische domein.

 • 3. Als de subsidieontvanger na indiening van de subsidieaanvraag voor dezelfde of soortgelijke activiteiten een subsidie of een andere financiële bijdrage aanvraagt bij één of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan terstond mededeling aan de minister.

Artikel 12. Andere financiële bijdragen

De minister kan subsidies of andere financiële bijdragen die zijn verstrekt door één of meer andere bestuursorganen voor dezelfde of soortgelijke activiteiten, in mindering brengen bij de vaststelling van de subsidie.

Artikel 13. Besteding en verantwoording

 • 1. De subsidie van € 25.000,– tot € 125.000,– wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. In afwijking van artikel 6.1, tweede lid, van de kaderregeling betaalt de minister per kwartaal een gelijk deel van het subsidiebedrag. Indien de activiteiten volledig zijn uitgevoerd en aan alle verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. De verantwoording geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 1. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding.

 • 2. De subsidie van € 125.000,– en meer wordt verleend binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag. De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor deze wordt verleend. In afwijking van artikel 6.1, tweede lid, van de kaderregeling verleent de minister een voorschot van 100% en betaalt per kwartaal een gelijk deel van het subsidiebedrag. De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 2. De verwerking van niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De vaststelling vindt plaats binnen een jaar na de indiening van het jaarverslag over het laatste jaar van besteding. Niet-bestede middelen worden teruggevorderd.

Artikel 14. Activiteitenverslag

 • 1. De subsidieontvanger toont aan de hand van een activiteitenverslag aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Het activiteitenverslag kan worden opgenomen in het jaarverslag en komt wat betreft de inrichting overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Indien het activiteitenverslag niet wordt opgenomen in het jaarverslag, wordt het voor 1 juli gezonden aan DUS-I.

 • 2. Het activiteitenverslag bevat:

  • a. een overzicht van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt,

  • b. een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt,

  • c. een beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten, en

  • d. een beschrijving in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

Artikel 15. Wijziging Regeling jaarverslaggeving onderwijs

[Wijzigt de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.]

Artikel 16. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017 met dien verstande dat artikel 15 in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en geldt met ingang van het verslagjaar 2016.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2022.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 1

Deze bijlage behoort bij de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

Opleidingen economie

Mbo-opleidingen

CREBO

25153

Eerste verkoper

25154

Verkoopadviseur

25155

Verkoopspecialist

25526

Junior stylist

25527

Junior productmanager fashion

25158

Interieuradviseur

25159

Basismedewerker mode

25160

Leidinggevende team/afdeling/project

25161

Technisch Leidinggevende

25162

Manager retail

25163

Allround medewerker mode/maatkleding

25164

Specialist mode/maatkleding

25165

Vakman-ondernemer

25166

Ondernemer retail

25167

Verkoper

25131

Bibliotheekmedewerker

25132

(Junior) accountmanager

25133

Assistent-manager internationale handel

25136

Intercedent

25137

Vestigingsmanager groothandel

25134

Commercieel medewerker

25135

Contactcenter medewerker

25138

Bedrijfsadministrateur

25140

Junior assistent-accountant

25139

Financieel administratief medewerker

25544

Klantmedewerker Bancaire Diensten

25545

Klantmedewerker Inkomensverzekeringen

25546

Klantmedewerker Schadeverzekeringen

25547

Klantmedewerker Vermogen

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

25146

Medewerker human resource management (HRM)

25147

Medewerker evenementenorganisatie

25148

Medewerker marketing en communicatie

25149

Medewerker (financiële) administratie

25150

Medewerker secretariaat en receptie

25151

Managementassistent/directiesecretaresse

25152

Secretaresse

ISAT

80008

Ad Accountancy

80065

Ad Bedrijfseconomie

80074

Ad Bedrijfskunde

80014

Ad Business IT & Management

80134

Ad Business Studies Logistiek

80096

Ad Commercieel Management

80103

Ad Commerciële Economie

80139

Ad Communicatie

80035

Ad Crossmediale Communicatie

80031

Ad Eventmanager

80088

Ad Facilitair Eventmanagement

80004

Ad Facility Management

80038

Ad Financiële Dienstverlening

80009

Ad Functieger.Toer en Recreatie

80072

Ad Hoger Toerist en Recreatief Onderwijs

80041

Ad Hotel Management

80001

Ad Informatiedienstverl en management

80024

Ad IT Service Management

80136

Ad Juridisch medewerker

80136

Ad Juridisch medewerker

80040

Ad Leisure Management

80115

Ad Logistiek en Economie

80036

Ad Marketing Management

80007

Ad Officemanagement

80080

Ad Ondernemen

80135

Ad Online Marketing en Sales

80126

Ad Sales en Accountmanagement

80010

Ad Small Business en Retail Management

80082

Ad Vitaliteitsmanagement & Toerisme

34406

B Accountancy

30016

B Advanced Business Creation

34401

B Bedrijfseconomie

34139

B Bedrijfskunde MER

34464

B Bestuurskunde/Overheidsmanagement

39118

B Business IT & Management

34130

B Business Management

34145

B Business Studies

34126

B Commercieel Management

34402

B Commerciële Economie

34405

B Communicatie

34430

B Communicatiesystemen

34419

B European Studies

34500

B Facility Management

34414

B Financial Services Management

34140

B Fiscaal Recht en Economie

34432

B Food and Business

39271

B Functiegericht Toerisme en Recreatie

39205

B HBO - Rechten

34410

B Hoger Toerist en Recreatief Onderwijs

34121

B Hogere Juridische Opleiding

34411

B Hotel Management

34649

B Informatiedienstverl. en -management

39201

B Integrale Veiligheid

39268

B Integrale Veiligheidskunde

30029

B International Business

34407

B International Business and Languages

34936

B Internat Business and Managem Studies

30035

B Internat. Business Innovation Studies

30034

B International Fresh Business Management

34686

B Journalistiek

34951

B Kunst en Economie

30003

B Leisure Management

39200

B Lifestyle

34436

B Logistiek en Economie

34952

B Media en Entertainment Management

34105

B Media, Informatie en Communicatie

34456

B Oriëntaalse Talen en Communicatie

34125

B People and Business Management

30105

B Security Management

34422

B Small Business en Retail Management

34040

B Sportkunde

34138

B Toegepaste Bedrijfskunde

34041

B Trade Management gericht op Azië

39203

B Vastgoed en Makelaardij

34098

B Vertaalacademie

30110

B Vitaliteitsmanagement & Toerisme