Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018
Type
Zbo
Wetsfamilie
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018; Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-10-2017
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, eerste lid.

Besluit:

Artikel 1. Aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure voor Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2018 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2. Bekendmaking

De aanmeldprocedure, als opgenomen in de bijlage bij dit besluit, wordt geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

De aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018 treedt in werking op 1 oktober 2017 ten behoeve van de aanmelding voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal Programma I en Programma II in 2018.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage bij het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018, van 26 september 2016, nummer CvTE- 16.01674

Aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2018

De aanmeldprocedure voor het Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2018 is op 26 september 2016 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Wie wil deelnemen aan het staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2018 kan zich vanaf 1 november 2017 digitaal aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.

Er zijn twee programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Een voorbeeld daarvan is een vakopleiding binnen een regionaal opleidingencentrum (ROC) of een agrarische opleidingscentrum (AOC).

Examenprogramma II is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die een midden- of hogere kaderfunctie willen vervullen of daarvoor een opleiding willen gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit.

Het College voor Toetsen en Examens stelt ten behoeve van de afname Staatsexamens NT2 Programma I in 2018 ongeveer 15.000 examenplaatsen open per onderdeel (Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren). Ook voor programma II zijn dat er ongeveer 15.000.

Aanmeldprocedure voor Staatsexamens NT2 Programma I en Programma II 2018

 • 1. De aanmeldprocedure is voor beide examenprogramma’s gelijk.

 • 2. Aanmelding gebeurt digitaal via de internetsite www.duo.nl. Kandidaten moeten daar hun gegevens invullen en verzenden.

 • 3. Kandidaten wordt bij hun aanmelding gevraagd naar hun Burgerservicenummer (BSN). Zij moeten erop toezien dat de persoonsgegevens letterlijk overeenkomen met de gegevens op hun identiteitsbewijs.

 • 4. Kandidaten zien op het aanmeldscherm welke examendata in de examenplaats beschikbaar zijn. Zij kiezen eerst de door hen gewenste plaats. Vervolgens toont het scherm hen de beschikbare examendata. Is de gewenste examendatum niet meer beschikbaar, dan kunnen zij een andere examenplaats proberen. Het kan zijn dat daar de voorkeursdatum nog wel beschikbaar is. De plaatsen waar de examens worden afgenomen, zijn:

  Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Rijswijk en Zwolle.

 • 5. Op de locaties is geen ruimte voor kinderopvang beschikbaar.

 • 6. Tussen het moment van aanmelden en het examen zelf zit, wanneer men online via iDEAL betaalt, altijd ten minste drie weken in verband met de administratieve organisatie van het examen.

  Men kan ook kiezen voor het toezenden van een betalingsverzoek, dan duurt het altijd minstens 6 weken tot dat men examen kan doen.

 • 7. Aan kandidaten wordt geadviseerd altijd zelf ook een kopie van de internetaanmelding te maken.

 • 8. Wie zich aanmeldt, reserveert een examenplek en is dus verplicht voor die examenplek te betalen. Men kan annuleren tot 7 weken voor het examen.

 • 9. Kandidaten moeten zich tijdens het examen kunnen legitimeren in de examenzaal. Wie geen geldig legitimatiebewijs kan meebrengen naar het examen, moet vooraf telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie 050-599 89 33. Soms is er een oplossing te vinden.

 • 10. Wanneer in de examenzaal blijkt dat kandidaten zich niet kunnen identificeren en hieromtrent geen contact hebben opgenomen met de NT2-administratie en er dus geen oplossing vooraf is geregeld, dan kunnen zij aan de examens niet deelnemen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een kandidaat – na overleg met het CvTE – deelnemen na het invullen van een zogenoemde ‘Verklaring van onvoldoende legitimatie’. Iemand anders moet dan het vergeten document bezorgen voordat het examenonderdeel wordt afgerond. Indien dit bewijs niet op tijd wordt getoond, is het door de kandidaat afgelegde examen niet geldig.

Bijzondere omstandigheden

 • 11. Bij het examen kan rekening worden gehouden met fysieke of psychische beperkingen. Zo kan bijvoorbeeld iemand die slechtziend is een examen met grote letters krijgen. Meent de kandidaat in aanmerking te komen voor een aangepast examen, dan kan hij dit aangeven tijdens de aanmelding, bij de vraag ‘Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden?’. De kandidaat ontvangt dan van DUO een brief waarin gevraagd wordt welke voorzieningen nodig zijn.

 • 12. De kandidaat stuurt deze brief terug met een bevestiging van een (medisch) specialist naar de NT2-administratie. Het kan zijn dat voor een aangepast examen een andere examendatum en een andere plaats wordt aangeboden dan de eerste keuze van de kandidaat.

Na het aanmelden

 • 13. Binnen één week nadat de aanmelding is verzonden, ontvangt de kandidaat een terugmelding. Dat kan zijn een betalingsverzoek of direct een examenoproep (in geval van betalen met iDEAL). In deze terugmelding leest hij hoe de persoonlijke gegevens bij DUO in de computer staan. Ook staat in de brief het ED-nummer, het nummer waaronder de NT2-administratie de kandidaat heeft ingeschreven. Als er fouten op de terugmelding staan (de naam is bijvoorbeeld niet goed geschreven of het onderdeel waarin de kandidaat examen wil doen is niet goed), moet de kandidaat de verbetering direct schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de NT2-administratie van DUO.

 • 14. Heeft de kandidaat twee weken na de aanmelding nog geen terugmelding ontvangen, dan moet de kandidaat direct telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie van DUO 050-5998933.

Betalen

 • 15. Het examengeld kan per internet of door overmaking of storting betaald worden. Op het betaalverzoek staat voor welke datum de betaling bij DUO binnen moet zijn en ook de betalingsomschrijving die vermeld moet worden.

 • 16. Als de betaling te laat is, wordt ongeveer 4 weken voor het examen een betalingsherinnering verzonden.

 • 17. Wanneer het examengeld 14 dagen voor het examen niet is betaald en bij DUO niet is binnen gekomen, kan de kandidaat niet deelnemen aan het examen.

 • 18. Het is mogelijk dat anderen het examengeld betalen, bijvoorbeeld het Service Centrum Inburgering, de school, de gemeentelijke sociale dienst of een Stichting Vluchtelingenwerk. Ook derden moeten erop toezien dat zij het examengeld op tijd betalen, anders kan de kandidaat niet deelnemen. De kandidaat moet zelf goed controleren of er op tijd voor het examen wordt betaald.

 • 19. Wanneer in de wijze van betaling gedurende het examenjaar veranderingen worden doorgevoerd door DUO, dan wordt hiervan tijdig mededeling gedaan in de brochure en op de website.

Betalen vanuit het buitenland

 • 20. Als een kandidaat vanuit het buitenland betaalt, zijn daar bijna altijd extra kosten aan verbonden. Deze kosten trekt de bank af van het bedrag dat de kandidaat overmaakt. Het gevolg is dat de kandidaat dan te weinig betaalt voor het examen en daardoor niet mag deelnemen. De kandidaat moet dus de extra kosten optellen bij de kosten voor het examen.

 • 21. Voor betaling vanuit het buitenland moeten de volgende gegevens gebruikt worden: een BIC- en een IBAN-nummer.

 • 22. Kandidaten in het buitenland moeten er rekening mee houden dat verzending van correspondentie vanuit en naar het buitenland tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Er wordt aangeraden om een correspondentieadres in Nederland te nemen.

Tussentijds afzeggen van deelname examen

 • 23. Vanaf 7 weken voor het examen, is het niet meer mogelijk om deelname aan het examen af te zeggen. Zodra de aanmelding binnen is, wordt een examenplek gereserveerd en 7 weken van tevoren wordt de organisatie van de afname in gang gezet.

 • 24. Als er sprake is van ziekte van de kandidaat zelf of van overlijden van familie in de 1e graad, kan de kandidaat verzoeken om een uitgesteld examen. Hij moet dit verzoek dan schriftelijk indienen bij de NT2-administratie. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na het examen. In geval van ziekte moet met het verzoek een bevestiging van een onafhankelijke arts worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de kandidaat niet kon deelnemen.

Na betaling

 • 25. Als de betaling is bijgeschreven op de rekening van DUO krijgt de kandidaat, ongeveer veertien dagen voor het examen, de examenoproep. In de oproep staat wanneer, waar en hoe laat het examen wordt afgenomen. Ook staat in de oproep wat de kandidaat mee moet nemen naar het examen en wat wel en niet toegestaan is in de examenzaal. Onder de kop ‘Belangrijke adressen en telefoonnummers’ van de brochure vindt de kandidaat een aantal handige websites.

  Ook is op de website van DUO, www.duo.nl, een kaartje te vinden van de locaties met een korte routebeschrijving daarbij.

 • 26. Wanneer de kandidaat de oproep tien dagen voor het examen nog steeds niet heeft gekregen, dan moet hij telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie van DUO 050-5998933.

Wijzigingen doorgeven

 • 27. Kandidaten worden erop gewezen dat als er iets verandert in de gegevens die DUO van de persoon heeft, bijvoorbeeld in geval van verhuizing, zij dit meteen per e-mail aan de NT2-administratie moeten doorgeven, onder vermelding van ED-nummer en de examendatum.