Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023; Wet overige OCW-subsidies; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Erfgoedwet; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
15-1-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 31 augustus 2021, nr. VO/29172370, houdende regels betreffende subsidie voor capaciteitentesten (Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES of artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • capaciteitentest: test die erop is gericht extra informatie te vergaren over de capaciteiten van een leerling om daarmee bij te kunnen dragen aan een goede determinatie van leerlingen naar het bij hen passende onderwijsniveau;

 • DUS-I: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen;

 • Kaderregeling: Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

 • minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • school:

  • a. uit ’s Rijks kas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs; of

  • b. Scholengemeenschap Bonaire, voor zover zij uit ’s Rijks kas bekostigd voortgezet onderwijs verzorgt, en Saba Comprehensive School en Gwendoline van Putten School op Sint Eustatius, voor zover zij uit ’s Rijks kas bekostigd CXC-onderwijs verzorgen;

  • c. uit ’s Rijks kas bekostigde school of instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • subsidieontvanger: bevoegd gezag dat ten behoeve van een of meerdere van zijn scholen subsidie ontvangt;

 • voortgezet onderwijs: onderwijs als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 2, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling is van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

 • 1. De minister verstrekt op aanvraag van een bevoegd gezag van een school subsidie voor een tegemoetkoming in de kosten voor de inkoop en de afname van capaciteitentesten voor leerlingen in het eerste of tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs.

 • 2. De subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien:

  • a. de capaciteitentest de mogelijkheid biedt om klassikaal te worden afgenomen;

  • b. het resultaat van de capaciteitentest informatie geeft over de cognitieve potentie van, cognitieve voortgang van, of best passende schoolsoort voor leerlingen in het eerste en tweede leerjaar van de scholen die bekostigd voortgezet onderwijs verzorgen.

 • 3. In aanvulling op het tweede lid wordt subsidie uitsluitend verstrekt aan het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra ten behoeve van leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van die wet.

Artikel 4. Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2021 een bedrag van ten hoogste € 10.000.000,– beschikbaar.

 • 2. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2022 een bedrag van ten hoogste € 10.000.000,– beschikbaar.

 • 3. Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in 2023 een bedrag van ten hoogste € 5.833.000,– beschikbaar.

Artikel 5. Wijze van verdeling beschikbare middelen

 • 1. Indien het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen toe te wijzen, wordt voorrang verleend aan de aanvragen voor scholen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

 • 2. Indien na toepassing van het tweede lid nog middelen resteren, wordt voorrang verleend aan de aanvragen die zijn gericht op scholen met een positieve achterstandsscore, blijkend uit de in het jaar van de aanvraag door het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de minister verstrekte gegevens.

 • 3. Indien het subsidieplafond ontoereikend is om alle aanvragen voor scholen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba als bedoeld in het eerste lid toe te wijzen, worden de desbetreffende aanvragen door middel van loting gerangschikt. De eerste volzin is bij toepassing van het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

 • 4. Indien na toepassing van het eerste en tweede lid nog middelen resteren, worden de aanvragen voor de overige scholen door middel van loting gerangschikt.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

 • 1. Voor de aanvraag van subsidie wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt dat is bekendgemaakt op de website www.dus-i.nl.

 • 2. De aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • a. de namen en het registratienummer van de scholen waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b. een vermelding van het aantal capaciteitentesten dat per school wordt of naar verwachting zal worden ingekocht;

  • c. het kalenderjaar, waarin de test is of wordt afgenomen;

  • d. een verklaring van het bevoegd gezag dat de gekozen capaciteitentest voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 3, tweede lid; en

  • e. een verklaring van het bevoegd gezag dat geen bijdrage van deelnemende leerlingen, ouders of verzorgers wordt gevraagd voor de capaciteitentest.

 • 3. De subsidieaanvraag wordt ingediend:

  • a. in 2021 in de periode van 6 september 2021 tot en met 4 oktober 2021 voor capaciteitentesten die zijn of zullen worden afgenomen in de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2021;

  • b. in 2022 in de periode van 15 januari 2022 tot en met 15 februari 2022 voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

  • c. indien na de aanvraagperiode, bedoeld onder b, het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, tweede lid, nog niet is bereikt, in de periode van 6 september 2022 tot en met 4 oktober 2022 voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;

  • d. in 2023 in de periode van 15 januari 2023 tot en met 15 februari 2023 voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 juli 2023.

 • 4. Aanvragen die na de einddatum van de desbetreffende aanvraagperiode worden ingediend, worden afgewezen.

 • 5. Een bevoegd gezag kan per aanvraagperiode ten hoogste één aanvraag indienen. De aanvraag kan betrekking hebben op meerdere scholen die onder het bevoegd gezag ressorteren.

 • 6. Per kalenderjaar kan per school ten hoogste één subsidieaanvraag worden ingediend.

Artikel 7. Subsidiebedrag

 • 1. Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal ingekochte of in te kopen capaciteitentesten, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel b, te vermenigvuldigen met € 40,–.

 • 2. Voor de berekening van het subsidiebedrag worden per school niet meer leerlingen in aanmerking genomen dan op 1 oktober van het schooljaar waarin de aanvraag is ingediend op de betreffende school is ingeschreven en is geplaatst in leerjaar 1 of 2 volgens het Register Onderwijsdeelnemers. Indien de aanvraag uitgaat van een hoger aantal leerlingen wordt de subsidie gehonoreerd tot het maximale aantal leerlingen.

 • 3. Voor subsidieontvangers in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wordt het in het eerste lid bedoelde subsidiebedrag omgerekend in US-dollars tegen de jaarlijks vastgestelde wisselkoers.

Artikel 8. Subsidieverplichtingen

 • 1. Voor deelname aan een capaciteitentest wordt aan de deelnemende leerlingen of hun ouders of verzorgers geen bijdrage gevraagd. Reeds verkregen bijdragen worden door het bevoegd gezag terugbetaald.

 • 2. Onverminderd de verplichtingen, bedoeld in hoofdstuk 5 van de Kaderregeling, voert de subsidieontvanger een controleerbare administratie die zo is ingericht dat daaruit te allen tijde kan worden afgeleid hoeveel leerlingen hebben deelgenomen aan de capaciteitentest.

Artikel 9. Subsidieverstrekking en betaling

 • 1. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode.

 • 2. De minister betaalt het subsidiebedrag in één keer.

Artikel 10. Verantwoording

 • 1. Indien de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2. Voor de subsidie geschiedt de verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 • 3. De subsidieaanvrager toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

 • 4. Indien de capaciteitentesten na de indiening van de aanvraag zijn ingekocht, en het uiteindelijke aantal ingekochte capaciteitentesten kleiner is dan 85 procent van het geprognosticeerde aantal, bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder b, maakt de aanvrager daarvan uiterlijk twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft bij de minister schriftelijk melding. In dat geval stelt de minister de subsidie naar evenredigheid lager vast.

Artikel 11. Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob