Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling verrekening uitkeringskosten vo
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling verrekening uitkeringskosten vo; Bekostigingsbesluit WVO; Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit bekostiging WVO 2021; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet register onderwijsdeelnemers; Uitvoeringsbesluit WVO 2020; Wet voortgezet onderwijs 2020; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
1-1-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 november 2006, nr. VO/F/2006/40694, houdende nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten (Regeling nadere voorschriften met betrekking tot de verrekening van uitkeringskosten)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
Gelet op de artikelen 15f, eerste lid, tweede lid, onder b, en vijfde lid, en 15g, derde lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • collectieve deel: uitkeringskosten als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021;

  • individuele deel: uitkeringskosten als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021.

Artikel 2. Percentage collectieve deel uitkeringskosten

Het percentage van het collectieve deel wordt vastgesteld op 75.

Artikel 3. Voorlopige inhouding en definitieve vaststelling voor het collectieve deel

  • 1. De voorlopige inhouding van de vermindering van de de bekostiging als bedoeld in artikel 6 van de regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden per kalenderjaar, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021 volgt hetzelfde ritme als de betaling van de de bekostiging als bedoeld in artikel 6 van de regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden.

  • 2. De definitieve vaststelling van de vermindering vindt jaarlijks plaats in december van het lopende kalenderjaar en is gebaseerd op de werkelijke uitgaven in het lopende kalenderjaar met betrekking tot de uitkeringskosten, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021.

Artikel 4. Percentage individuele deel uitkeringskosten

Het percentage van het individuele deel wordt vastgesteld op 25.

Artikel 5. Inhouding individuele deel

Met inachtneming van artikel 5, vijfde lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021 vindt het moment van het in mindering brengen, bedoeld in artikel 5, eerste en tweede lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021, maandelijks plaats.

Artikel 5a. Omhangbepaling

Deze regeling berust op de artikelen 5, eerste lid, tweede lid, onder b, en vijfde lid, en 20, derde lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 7. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verrekening uitkeringskosten vo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven