Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F
Type
Zbo
Wetsfamilie
Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F; Wet College voor toetsen en examens; Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB; Wet educatie en beroepsonderwijs; Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-8-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01038, houdende vaststelling van de syllabus centraal ontwikkeld examen Nederlandse taal referentieniveau 3F bij centrale examinering in het mbo (Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F)

Het College voor examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a; het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en de Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlandse taal;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 12 mei 2014, nummer 629707;

Besluit:

Artikel 1. syllabus

De syllabus, bedoeld in artikel 6,eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld voor het centraal examen Nederlandse Taal referentieniveau 3F.

Artikel 2. bekendmaking

  • 1. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2. De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenbladmbo.nl.

Artikel 3. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2014.

Artikel 4. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F.

Het College voor examens,

Namens deze,

Bijlage Syllabus

[Gepubliceerd op www.examenbladmbo.nl.]