Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F
Type
Zbo
Wetsfamilie
Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F; Wet College voor toetsen en examens; Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB; Wet educatie en beroepsonderwijs; Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-8-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00620, houdende vaststelling van de syllabus centraal examen Nederlandse taal referentieniveau 2F bij centrale examinering in het mbo (Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a; het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen; de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 en de Regeling gedeeltelijke centrale examinering Nederlandse taal.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 5 maart 2015, nummer 734163;

Besluit:

Artikel 1. syllabus

De syllabus, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB, wordt vastgesteld voor het centraal examen Nederlandse Taal referentieniveau 2F.

Artikel 2. bekendmaking

  • 1. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2. De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenbladmbo.nl.

Artikel 3. inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2015.

Artikel 4. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage Syllabus

[Gepubliceerd op www.examenbladmbo.nl.]