Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016; Wet educatie en beroepsonderwijs; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet register onderwijsdeelnemers; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
1-8-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2016 nr. MBO/839405, houdende vaststelling van kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen (Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 7.2.4, tweede lid, 7.2.4a, vierde lid, en 7.2.5a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 2.2.2, vijfde lid, en 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

BESLUIT:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. wet: Wet educatie en beroepsonderwijs;

  • b. opleidingsdomein: een opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t2, van de wet;

  • c. kwalificatiedossier: een kwalificatiedossier als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t1, van de wet;

  • d. beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de wet;

  • e. leerweg: een leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de wet;

  • f. vakinstelling: een vakinstelling als bedoeld in artikel 1.3.2a, van de wet;

  • g. agrarische opleidingscentrum: een agrarische opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3, van de wet;

  • h. prijsfactor: de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.2, vijfde lid, en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Paragraaf 2. Vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen

Artikel 2. Vaststelling opleidingsdomeinen 2016

De volgende opleidingsdomeinen worden vastgesteld:

  • a. Bouw en Infra;

  • b. Afbouw, hout en onderhoud;

  • c. Techniek en procesindustrie;

  • d. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek;

  • e. Media en vormgeving;

  • f. Informatie en communicatietechnologie;

  • g. Mobiliteit en voertuigen;

  • h. Transport, scheepvaart en logistiek;

  • i. Handel en ondernemerschap;

  • j. Economie en administratie;

  • k. Veiligheid en sport;

  • l. Uiterlijke verzorging;

  • m. Horeca en bakkerij;

  • n. Toerisme en recreatie;

  • o. Zorg en welzijn;

  • p. Voedsel, natuur en leefomgeving.

Artikel 3. Vaststelling kwalificatiedossiers

  • 1. In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt voor ieder kwalificatiedossier het volgende vastgesteld:

    • a. tot welk van de opleidingsdomeinen het kwalificatiedossier behoort, met uitzondering van de kwalificatiedossiers Entree; en

    • b. welke kwalificaties deel uitmaken van de kwalificatiedossiers.

  • 2. In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt per kwalificatie het volgende vastgesteld:

    • a. de soort beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht;

    • b. de leerweg of leerwegen waarin die beroepsopleiding kan worden verzorgd;

    • c. het niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid, van de wet, van die beroepsopleiding;

    • c. of toepassing is gegeven aan artikel 7.2.6, eerste lid, van de wet; en

    • d. de prijsfactor.

Artikel 4. Vaststelling kwalificatiedossiers/kwalificaties OCW

De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 5. Vaststelling kwalificatiedossiers/kwalificaties EZ

[Vervallen]

Artikel 6. Middenkaderopleidingen

Voor de middenkaderopleidingen, opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling, kan door het bevoegd gezag een studieduur worden vastgesteld van vier studiejaren.

Artikel 7. Opleidingsaanbod vakinstellingen en agrarische opleidingscentra

In bijlage 5 bij deze regeling wordt vastgesteld door welke vakinstelling en/of agrarische opleidingscentrum een beroepsopleiding mag worden verzorgd die is gericht op de kwalificatie.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 8. Intrekking ministeriële regelingen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;

  • b. Vaststelling van het kwalificatiedossier Vliegtuigonderhoud per 1 augustus 2013 alsmede wijziging van de regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;

  • c. Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2015; en

  • d. Regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

  • 1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel 8, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van artikel 8, terug tot en met 1 februari 2016.

  • 2. Artikel 8 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.

Deze regeling zal met de bijlagen 1, 4 en 5 alsmede de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De bijlagen 2 en 3 worden gepubliceerd op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 1. behorende bij artikel 3

Crebonummer

Prijsfactor

Kwalificatiedossier

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

Opleidingsdomein

1. Bouw en infra 79000

79000

         

1,00

     

23045

1,30

Betonboren

25078

Betonboorder

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23046

1,30

Betonreparatie

25079

Allround betonreparateur

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonreparatie

25080

Betonreparateur

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23047

1,30

Betonstaalverwerken

25081

Allround betonstaalverwerker bouwplaats

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonstaalverwerken

25082

Allround betonstaalverwerker prefabricage

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonstaalverwerken

25083

Betonstaallasser

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Betonstaalverwerken

25084

Betonstaalvlechter

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23048

1,30

Betontimmeren

25085

Allround betontimmerman

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Betontimmeren

25125

Betontimmerman

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23215

1,30

Dakdekken

25542

Allround dakdekker metaal

3

1,30

vakopleiding

   
   

Dakdekken

25543

Monteur metalen daken en gevels

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23050

1,30

Grond-, water- en wegenbouw

25091

Allround vakman gww

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25092

Allround waterbouwer

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25093

Asfaltafwerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25094

Balkman

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25095

Opperman bestratingen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25096

Straatmaker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25097

Vakman gww

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Grond-, water- en wegenbouw

25098

Waterbouwer

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23051

1,80

Machinisten

25099

Machinist grondverzet

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Machinisten

25558

Machinist hijswerk

3

1.80

vakopleiding

SZW

BOL/BBL

   

Machinisten

25101

Machinist wegenbouw

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23052

1,30

Metselen

25102

Allround Metselaar

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metselen

25103

Metselaar

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23053

1,30

Middenkader bouw en infra

25104

Middenkaderfunctionaris Bouw

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25105

Middenkaderfunctionaris Infra

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25106

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25107

Middenkaderfunctionaris Restauratie

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader bouw en infra

25108

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23054

1,30

Natuursteenbewerken

25109

Allround natuursteenbewerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Natuursteenbewerken

25113

Natuursteenbewerker ambachtelijk

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Natuursteenbewerken

25111

Natuursteenbewerker machinaal

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23197

1,30

Restauratievakmanschap in de Bouw

25506

Specialist Restauratie Metselwerk

4

1,30

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

   

Restauratievakmanschap in de Bouw

25505

Specialist Restauratie Timmerwerk

4

1,30

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23055

1,40

Slopen

25114

Allround sloper

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Slopen

25115

Sloper

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23060

1,30

Steigerbouw

25126

Eerste monteur steigerbouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Steigerbouw

25127

Monteur steigerbouw

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23056

1,30

Tegelzetten

25116

Allround tegelzetter

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Tegelzetten

25117

Tegelzetter

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23057

1,30

Timmeren

25118

Allround timmerman

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Timmeren

25128

Timmerman

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23196

1,30

Voegen / gevelbehandelen

25129

Gevelbehandelaar voegbedrijf

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Voegen / gevelbehandelen

25504

Vakman restauratie voegwerk

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Voegen / gevelbehandelen

25130

Voeger

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23058

1,30

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25119

Uitvoerder bouw/infra

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25120

Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25121

Uitvoerder hijswerk

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25122

Werkvoorbereider fabricage

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25123

Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Werkvoorbereiden/uitvoeren

25124

Werkvoorbereider installaties

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

2. Afbouw, hout en onderhoud 79010

79010

         

1,00

     

23001

1,40

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25001

Allround medewerker afvalbeheer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25002

Allround medewerker beheer openbare ruimte

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25041

Beheerder milieustraat

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25042

Teamleider AMBOR

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte

25043

Voorman BOR

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23229

1,40

Decoratiestukadoor

25570

Decoratiestukadoor

4

1,40

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23002

1,40

Dekvloeren leggen

25003

Dekvloerenlegger

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dekvloeren leggen

25004

Gezel dekvloerenlegger

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23003

1,40

Glaszetten

25005

Gezel glaszetter

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Glaszetten

25006

Glaszetter

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23235

1,40

Industrieel produceren met hout

25586

Allround machineoperator houttechniek

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industrieel produceren met hout

25585

Allround montagemedewerker houttechniek

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industrieel produceren met hout

25584

Machineoperator houttechniek

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industrieel produceren met hout

25583

Montagemedewerker houttechniek

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industrieel produceren met hout

25587

Werkvoorbereider houttechniek

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23005

1,40

Industriële lakverwerking

25010

Industrieel lakverwerker

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële lakverwerking

25011

Vakkracht industrieel lakverwerker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Allround interieurvakman parketvloeren

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Allround interieurvakman woningstofferen

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Interieurvakman parketvloeren

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23269

1,30

Interieurvakmanschap

 

Interieurvakman woningstofferen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23006

1,40

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25012

Kleur- en interieuradviseur

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25013

Projectmanager vastgoedonderhoud

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur

25014

Uitvoerder

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23007

1,40

Machinaal houtbewerken

25015

Allround machinaal houtbewerker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Machinaal houtbewerken

25016

Machinaal houtbewerker

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23008

1,40

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25017

Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25018

Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25019

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels en (scheeps)interieurs maken

25020

Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23009

1,40

Meubels stofferen

25021

Allround meubelstoffeerder

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Meubels stofferen

25022

Meubelstoffeerder

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23010

1,30

Onderhoud- en verbouwbedrijf

25023

Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Onderhoud- en verbouwbedrijf

25024

Servicemedewerker gebouwen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23022

1,40

Plafond-/wandmontage

25027

Plafond- en wandmonteur

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23236

1,40

Schilderen

25588

Gezel schilder

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

     

25589

Schilder

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23025

1,40

Schoonmaak en Glazenwassen

25031

(Ambulant) objectleider

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25032

Glazenwasser

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25033

Meewerkend leidinggevende algemeen schoonmaakonderhoud

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25034

Schoonmaker in verschillende omgevingen

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonmaak en Glazenwassen

25035

Specialist vloeronderhoud

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23026

1,40

Specialist schilderen

25036

Decoratie- en restauratieschilder

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23027

1,40

Stukadoren

25037

Gezel stukadoor

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Stukadoren

25038

Stukadoor

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

3. Techniek en procesindustrie 79020

79020

         

1,00

     

23127

1,30

Elektrotechnische Installaties

25331

Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische Installaties

25332

Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische Installaties

25333

Monteur elektrotechnische installaties

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23111

1,30

Elektrotechnische systemen en installaties

25262

Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Elektrotechnische systemen en installaties

25263

Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23225

1.30

Engineering koude- en klimaatsystemen

25565

Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen

4

1.30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23113

1,30

Human Technology

25265

Technicus human technology

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

                   

23128

1,60

Industrieel onderhoud

25334

Medewerker Operationele techniek

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23129

1,40

Industriële processen

25335

Mechanisch operator A

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25336

Mechanisch operator B

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25338

Procesoperator B

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Industriële processen

25337

Procesoperator A

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23253

1,30

Infratechniek

25266

Eerste monteur datadistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25267

Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25269

Eerste monteur laagspanningsdistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25270

Eerste monteur middenspanningsdistributie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25271

Monteur datadistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25272

Monteur gas-, water- en warmtedistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25273

Monteur laagspanningsdistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek

25274

Monteur middenspanningsdistributie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23115

1,30

Infratechniek (kader)

25275

Technicus data

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek (kader)

25276

Technicus elektrotechniek

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek (kader)

25277

Technicus gas

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Infratechniek (kader)

25590

Technicus water

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23116

1,30

Isolatiewerken

25278

Isolatiemonteur

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Isolatiewerken

25279

Opmeter technische isolatie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23223

1.30

Koude- en klimaatsystemen

25559

Airco/warmtepompmonteur

2

1.30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25561

Eerste monteur koude- en klimaatsystemen

3

1.30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25563

Monteur koude- en klimaatsystemen

2

1.30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25562

Servicemonteur koude- en klimaatsystemen

3

1.30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Koude- en klimaatsystemen

25560

Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen

4

1.30

middenkaderopleiding

I&M

BOL/BBL

23130

1,30

Mechatronica

25339

Eerste monteur elektrotechnische systemen

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronica

25340

Eerste monteur mechatronica

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronica

25341

Monteur elektrotechnische systemen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronica

25342

Monteur mechatronica

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23131

1,30

Mechatronische systemen

25343

Technicus elektrotechnische systemen

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Mechatronische systemen

25344

Technicus mechatronica systemen

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23118

1,30

Metaalbewerken

25286

Allround constructiewerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25287

Allround lasser

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25288

Allround pijpenbewerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25289

Allround plaatwerker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25290

Basislasser

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25572

Constructie- en plaattechnoloog

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25291

Constructiewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25292

Pijpenbewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25293

Plaatwerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25294

Scheepsbouwer

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Metaalbewerken

25295

Scheepsmetaalbewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23119

1,30

Middenkader Engineering

25296

Commercieel technicus engineering

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader Engineering

25297

Technicus engineering

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23132

1,60

Operationele Techniek

25345

Allround operationeel technicus

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Operationele Techniek

25346

Operationeel technicus

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

23254

1,30

Precisietechniek

25624

Allround precisieverspaner

3

1,30

vakopleiding

   
   

Precisietechniek

25625

Instrumentmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25626

Researchinstrumentmaker

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25623

Verspaner

3

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Precisietechniek

25627

Verspaningstechnoloog

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23121

1,60

Procestechniek

25303

Operator C

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23122

1,30

Service- en onderhoudstechniek

25304

Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25305

Eerste monteur service en onderhoud gasturbines

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25306

Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25307

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25308

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25309

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25310

Technicus service en onderhoud werktuigbouw

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Service- en onderhoudstechniek

25311

Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23123

1,30

Technisch tekenen

25312

Tekenaar constructeur

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25313

Tekenaar ontwerper elektrotechniek

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25314

Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25315

Tekenaar werktuigbouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Technisch tekenen

25316

Tekenaar werktuigkundige installaties

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23124

1,60

Vliegtuigbouw

25317

Kunststofbewerker vliegtuigbouw

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigbouw

25318

Plaatwerker vliegtuigbouw

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigbouw

25319

Samenbouwer vliegtuigbouw

2

1,60

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23125

1,80

Vliegtuigonderhoud

25320

Constructie repair specialist

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25321

Eerste monteur vliegtuigonderhoud

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25322

Monteur vliegtuigonderhoud

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25323

Technicus avionica

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Vliegtuigonderhoud

25324

Technicus mechanica

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23133

1,30

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25347

Eerste Monteur dakbedekking

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25348

Eerste Monteur utiliteit

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25349

Eerste Monteur woning

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Werktuigkundige Installaties (Montage)

25350

Monteur werktuigkundige installaties

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030

79030

         

1,00

     

23030

1,60

Analisten

25044

Allround laborant

3

1,60

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Analisten

25045

Biologisch medisch analist

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Analisten

25046

Chemisch-fysisch analist

4

1,60

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23031

1,80

Audiciens

25047

Audicien

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23217

1,80

Creatief Vakmanschap

25548

Creatief vakman

4

1,80

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23041

1,80

Goud- en Zilversmeden

25069

Basisgoudsmid

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Goud- en Zilversmeden

25070

Goudsmid

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Goud- en Zilversmeden

25071

Zilversmid

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23042

1,80

Juweliersbedrijf

25072

Juwelier

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Juweliersbedrijf

25073

Medewerker Juwelier

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23255

1,80

Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen

25629

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23256

1,80

Optiek

25630

Allround Medewerker Optiek

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Optiek

25631

Opticien

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Optiek

25632

Verkoopmedewerker Optiek

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23036

1,80

Orthopedische Schoentechniek

25057

Leestenmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Orthopedische Schoentechniek

25058

Orthopedisch Schoentechnicus

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Orthopedische Schoentechniek

25059

Schoentechnisch Voorzieningenmaker

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23043

1,80

Orthopedische Techniek

25074

Orthopedisch Technicus

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Orthopedische Techniek

25075

Orthopedisch Technisch Medewerker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23270

1,80

Pianotechniek

25663

Pianotechnicus

4

1,80

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23038

1,80

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25061

Maatschoenmaker

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25062

Schoenhersteller 2

2

1,80

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25063

Schoenhersteller 3

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoenen, Zadels en Lederwaren

25064

Zadel- en tuigenmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23271

1,80

Tandtechniek

25664

Tandtechnicus kroon- en brugwerk

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23271

1,80

Tandtechniek

25665

Tandtechnicus prothese

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23271

1,80

Tandtechniek

25666

Tandtechnisch medewerker basistechnieken

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

23272

1,80

Technisch Oogheelkundig Assistenten

25667

Technisch Oogheelkundig Assistent

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23199

1,80

Vormen maken

25508

Vormenmaker

3

1,80

vakopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

5. Media en vormgeving 79040

79040

         

1,00

     

23091

1,40

AV-productie

25193

Allround medewerker AV-productie

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25194

AV-specialist

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25195

Fotograaf

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

AV-productie

25196

Medewerker fotografie

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23237

1,40

Mediamaken

25592

Allround mediamaker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Mediamaken

25591

Mediamaker

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23093

1,40

Mediamanagement

25199

Mediamanager

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23094

1,40

Mediaredactie

25200

Mediaredactiemedewerker

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23257

1,40

Mediavormgeving

25633

Mediavormgever

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23096

1,40

Podium- en Evenemententechniek

25202

Medewerker Podium- en evenemententechniek

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25203

Podium- en evenemententechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25204

Podium- en evenemententechnicus Geluid

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25205

Podium- en evenemententechnicus Licht

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Podium- en Evenemententechniek

25206

Podium- en evenemententechnicus Podium & Rigging

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23242

 

Printmedia

25207

Basismedewerker printmedia

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Printmedia

25208

Drukker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Printmedia

25209

Nabewerker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23098

1,40

Ruimtelijke vormgeving

25211

Medewerker productpresentatie

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Ruimtelijke vormgeving

25212

Ruimtelijk vormgever

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23258

1,40

Signmaking

25213

Allround signmaker

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Signmaking

25214

Medewerker sign

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Signmaking

25634

Signspecialist

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23100

1,40

Stand- en decorbouw

25216

Allround stand- en decorbouwer

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Stand- en decorbouw

25217

Stand- en decorbouwer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

6. Informatie en communicatietechnologie 79050

79050

         

1,00

     

23246

1,10

ICT support

25607

Medewerker ICT support

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23244

1,10

IT systems and devices

25605

Allround medewerker IT systems and devices

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

IT systems and devices

25606

Expert IT systems and devices

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23243

1,10

Software development

25604

Software developer

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

7. Mobiliteit en voertuigen 79060

79060

         

1,00

     

23101

1,40

Aftersales Mobiliteitsbranche

25218

Aftersalesmanager Mobiliteitsbranche

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Aftersales Mobiliteitsbranche

25219

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23238

1,40

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25593

Assemblagetechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25221

Caravantechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25595

Carrosseriebouwer

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

25223

Eerste Caravantechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Assemblage, Carrosseriebouw en Recreatievoertuigen

bouwer

25594

Eerste carrosseriebouwer

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23103

1,40

Autoschadehersteltechniek

25225

Autoschadehersteller

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Autoschadehersteltechniek

25226

Eerste Autoschadehersteller

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Autoschadehersteltechniek

25227

Eerste Autoschadetechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23104

1,40

Autospuiten

25228

Autospuiter

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Autospuiten

25229

Eerste Autospuiter

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

23105

1,40

Fietstechniek

25230

Eerste Fietstechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Fietstechniek

25231

Fietstechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23274

1,40

Specialist voertuigen en mobiele werktuigen

25670

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen

4

1,40

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23107

1,40

Verbrandingsmotortechniek

25236

Eerste Verbrandingsmotortechnicus

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Verbrandingsmotortechniek

25237

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Verbrandingsmotortechniek

25238

Verbrandingsmotortechnicus

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23108

1,40

Verkoop Mobiliteitsbranche

25239

Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Verkoop Mobiliteitsbranche

25240

Verkoopmanager Mobiliteitsbranche

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23273

1,40

Voertuigen en mobiele werktuigen

25669

Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen

3

1,40

vakopleiding

BOL/BBL

23273

1,40

Voertuigen en mobiele werktuigen

25668

Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen

2

1,40

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

Opleidingsdomein

8. Transport, scheepvaart en logistiek 79070

79070

         

1,00

     

23248

1,80

Binnenvaart

25610

Matroos binnenvaart

2

1,80

basisberoepsopleiding

IenW

BOL/BBL

   

Binnenvaart

25612

Kapitein binnenvaart

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

   

Binnenvaart

25611

Schipper binnenvaart

3

1,80

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23259

1.80

Bootmannen

25635

Bootman

3

1.80

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

23260

1,30

Dienstverlening in de luchtvaart

25636

Luchtvaartdienstverlener

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23275

1,30

Goederenvervoer

25671

Chauffeur wegvervoer

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23155

1,30

Havenlogistiek

25393

Coördinator havenlogistiek

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenlogistiek

25394

Manager havenlogistiek

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenlogistiek

25395

Medewerker havenlogistiek

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23156

1,30

Havenoperaties

25396

Coördinator Havenoperaties

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenoperaties

25397

Gevorderd medewerker Havenoperaties

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Havenoperaties

25398

Medewerker Havenoperaties

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23203

1,80

Koopvaardij SMBW

25519

Schipper-machinist beperkt werkgebied

2

1,80

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23143

1,30

Logistiek

25371

Logistiek medewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Logistiek

25372

Logistiek teamleider

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Logistiek

25373

Parts-/baliemedewerker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25680

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25682

Maritiem officier alle schepen nautisch, visserij

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25681

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25683

Maritiem officier alle schepen technisch

4

1,80

middenkaderopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25677

Maritiem officier kleine schepen nautisch, koopvaardij

3

1,80

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25678

Maritiem officier kleine schepen nautisch, visserij

3

1,80

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23278

1,80

Maritiem officier

25679

Maritiem officier kleine schepen technisch

3

1,80

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23239

1,30

Maritieme techniek

25597

Allround medewerker maritieme techniek

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Maritieme techniek

25598

Engineer maritieme techniek

4

1,80

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maritieme techniek

25596

Medewerker maritieme techniek

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23146

1,30

Middenkader Transport en Logistiek

25377

Aviation Operations Officer

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader Transport en Logistiek

25378

Luchtvrachtspecialist

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Middenkader Transport en Logistiek

25379

Manager Transport en Logistiek

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25672

Chauffeur openbaar vervoer

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25674

Taxichauffeur

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25675

Touringcarchauffeur

2

1,30

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

23276

1,30

Personenvervoer

25673

Touringcarchauffeur/reisleider

3

1,30

vakopleiding

I&M

BOL/BBL

23249

1,30

Railvervoer

25613

Machinist railvervoer

3

1,30

vakopleiding

IenW

BOL/BBL

23277

1,80

Rondvaartboot

25676

Schipper rondvaartboot beperkt vaargebied

2

1,80

basisberoepsopleiding

IenW

BOL/BBL

23152

1,40

Supervisors logistiek

25388

Logistiek supervisor

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23153

1,30

Transportplanning

25389

Planner wegtransport

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23262

1,80

Zeevisvaart SW6

25640

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6

2

1,80

basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

Opleidingsdomein

9. Handel en ondernemerschap 79080

79080

         

1,00

     

23070

1,10

Advies en leiding in de verkoop

25153

Eerste verkoper

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Advies en leiding in de verkoop

25154

Verkoopadviseur

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Advies en leiding in de verkoop

25155

Verkoopspecialist

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25684

Assistant Fashion Tailor

3

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25687

Fashion Designer

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25688

Fashion Product Coordinator

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25685

Fashion Retailer

3

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23279

1,40

Fashion

25686

Fashion Tailor

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23280

1,40

Fashionatelier

25689

Basismedewerker fashion

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23073

1,30

Interieuradvies

25158

Interieuradviseur

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23075

1,10

Leidinggeven op basis van vakmanschap

25160

Leidinggevende team/afdeling/project

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

   

Leidinggeven op basis van vakmanschap

25161

Technisch Leidinggevende

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23076

1,10

Management retail

25162

Manager retail

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23078

1,10

Ondernemerschap op basis van vakmanschap

25165

Vakman-ondernemer

4

1,10

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23079

1,10

Ondernemerschap retail

25166

Ondernemer retail

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23080

1,10

Verkoop

25167

Verkoper

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

10. Economie en administratie 79090

79090

         

1,00

     

23063

1,00

Bibliotheken

25131

Bibliotheekmedewerker

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23064

1,00

Commercie

25132

(Junior) accountmanager

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25133

Assistent-manager internationale handel

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25134

Commercieel medewerker

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25135

Contactcenter medewerker

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25136

Intercedent

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Commercie

25137

Vestigingsmanager groothandel

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23065

1,00

Financieel administratieve beroepen

25138

Bedrijfsadministrateur

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financieel administratieve beroepen

25139

Financieel administratief medewerker

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Financieel administratieve beroepen

25140

Junior assistent-accountant

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23216

1,00

Financiële dienstverlening

25544

Klantmedewerker Bancaire Diensten

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financiële dienstverlening

25545

Klantmedewerker Inkomensverzekeringen

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financiële dienstverlening

25546

Klantmedewerker Schadeverzekeringen

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Financiële dienstverlening

25547

Klantmedewerker Vermogen

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23066

1,00

Juridisch-administratieve beroepen

25145

Juridisch-administratief dienstverlener

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Juridisch-administratieve beroepen

25146

Medewerker human resource management (HRM)

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23067

1,00

Marketing, communicatie en evenementen

25147

Medewerker evenementenorganisatie

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Marketing, communicatie en evenementen

25148

Medewerker marketing en communicatie

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23231

1,00

Office- en managementsupport

25574

Management assistant

4

1,00

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Office- en managementsupport

25573

Office assistant

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

23068

1,00

Ondersteunende administratieve beroepen

25149

Medewerker (financiële) administratie

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Ondersteunende administratieve beroepen

25150

Medewerker secretariaat en receptie

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

11. Veiligheid en sport 79100

79100

         

1,00

     

23281

1,00

Particuliere beveiliging

25690

Beveiliger 2

2

1,00

basisberoepsopleiding

V&J

BOL/BBL

23281

1,00

Particuliere beveiliging

25691

Beveiliger 3

3

1,00

vakopleiding

V&J

BOL/BBL

23162

1,00

Publieke veiligheid

25409

Handhaver toezicht en veiligheid

3

1,00

vakopleiding

V&J

BOL/BBL

   

Publieke veiligheid

25410

Medewerker toezicht en veiligheid

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23163

1,50

Sport en Bewegen

25411

Coördinator buurt, onderwijs en sport

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25413

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25412

Coördinator sport- en bewegingsagogie

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25414

Coördinator sportinstructie, training en coaching

4

1,50

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Sport en Bewegen

25415

Sport- en bewegingsleider

3

1,50

vakopleiding

 

BOL/BBL

23240

1,00

Veiligheid en vakmanschap

25599

Aankomend medewerker grondoptreden

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Veiligheid en vakmanschap

25601

Aankomend medewerker maritiem

2

1,00

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Veiligheid en vakmanschap

25600

Aankomend onderofficier grondoptreden

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Veiligheid en vakmanschap

25602

Aankomend onderofficier maritiem

3

1,00

vakopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

12. Uiterlijke verzorging 79110

79110

         

1,00

     

23263

1,10

Haarverzorging

25642

Haarstylist dame

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Haarverzorging

25643

Haarstylist heer

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Haarverzorging

25641

Kapper

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Haarverzorging

25644

Salonmanager dame

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Haarverzorging

25645

Salonmanager heer

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23282

1,10

Make-up Art

25692

Allround make-up and hair artist

4

1,10

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23159

1,10

Schoonheidsverzorging

25403

Allround Schoonheidsspecialist

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Schoonheidsverzorging

25404

Schoonheidsspecialist

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

23283

1,10

Voetzorg

25693

Medisch Pedicure

4

1,10

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23283

1,10

Voetzorg

25694

Pedicure

3

1,10

vakopleiding

BOL/BBL

Opleidingsdomein

13. Horeca en bakkerij 79120

79120

         

1,00

     

23081

1,30

Bediening

25168

Gastheer/-vrouw

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Bediening

25169

Gastronoom/sommelier

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Bediening

25170

Leidinggevende bediening

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Bediening

25171

Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23250

1,30

Boulangerie

25614

Boulanger

4

1,30

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

23082

1,30

Brood en banket

25172

Leidinggevende bakkerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Brood en banket

25173

Uitvoerend bakker

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Brood en banket

25174

Zelfstandig werkend bakker

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23247

1,30

 

25609

Allround medewerker facilitaire dienstverlening

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Facilitaire dienstverlening

25608

Facilitair leidinggevende

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23084

1,30

Fastservice

25176

1e Medewerker fastservice

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Fastservice

25177

Manager/bedrijfsleider fastservice

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Fastservice

25178

Medewerker fastservice

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23085

1,30

Keuken

25179

Gespecialiseerd kok

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Keuken

25180

Kok

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Keuken

25181

Leidinggevende keuken

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Keuken

25182

Zelfstandig werkend kok

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23087

1,30

Ondernemer horeca/bakkerij

25184

Manager/ondernemer horeca

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Ondernemer horeca/bakkerij

25185

Meewerkend horeca ondernemer

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Ondernemer horeca/bakkerij

25186

Ondernemer bakkerij

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23086

1,30

Patisserie

25183

Patissier

4

1,30

specialistenopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

14. Toerisme en recreatie 79130

79130

         

1,00

     

23264

1,30

Travel, Leisure & Hospitality

25646

Leidinggevende leisure & hospitality

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Travel, Leisure & Hospitality

25647

Leidinggevende travel & hospitality

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Travel, Leisure & Hospitality

25648

Zelfstandig medewerker leisure & hospitality

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Travel, Leisure & Hospitality

25649

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

Opleidingsdomein

15. Zorg en welzijn 79140

79140

         

1,00

     

23265

1,50

Apothekersassistent

25650

Apothekersassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

VWS

BOL/BBL

23266

1,40

Artiesten

25651

Acteur

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Artiesten

25652

Danser

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Artiesten

25653

Musicalperformer

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Artiesten

25654

Muzikant

4

1,40

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23189

1,10

Dienstverlening

25498

Helpende Zorg en Welzijn

2

1,10

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dienstverlening

25499

Medewerker facilitaire dienstverlening

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dienstverlening

25500

Medewerker sport en recreatie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

23284

1,50

Doktersassistent

25695

Doktersassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23232

1,10

Instructeur mbo

25575

Instructeur mbo

4

1,10

specialistenopleiding

OCW

BOL/BBL

23181

1,10

Maatschappelijke Zorg

25474

Agogisch medewerker GGZ

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25475

Begeleider gehandicaptenzorg

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25476

Begeleider specifieke doelgroepen

3

1,10

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25477

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25478

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Maatschappelijke Zorg

25479

Thuisbegeleider

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23267

1,50

Mbo-Verpleegkundige

25655

Mbo-Verpleegkundige

4

1,50

middenkaderopleiding

VWS

BOL/BBL

23185

1,10

Pedagogisch Werk

25697

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

4

1,10

middenkaderopleiding

OCW / SZW

BOL/BBL

23185

1,10

Pedagogisch Werk

25698

Onderwijsassistent

4

1,10

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23185

1,10

Pedagogisch Werk

25696

Pedagogisch medewerker kinderopvang

3

1,10

vakopleiding

SZW

BOL/BBL

23184

1,10

Praktijkopleider

25487

Praktijkopleider

4

1,10

specialistenopleiding

 

BBL

23251

1,10

Sociaal werk

25615

Sociaal werker

4

1,10

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23286

1,50

Tandartsassistent

25699

Tandartsassistent

4

1,50

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23268

1,50

Verzorgende-IG

25656

Verzorgende-IG

3

1,50

vakopleiding

VWS

BOL/BBL

Opleidingsdomein

16. Voedsel, natuur en leefomgeving 79160

 

23195

1,10

Advies en leiding in de verkoop

25501

Verkoopspecialist groene detailhandel

3

1,10

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23234

1,30

Advies en onderzoek leefomgeving

25582

Adviseur leefomgeving

4

1,30

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Advies en onderzoek leefomgeving

25581

Onderzoeker leefomgeving

4

1,40

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

23221

1,10

Agro productie, handel en technologie

25555

Medewerker agrarisch loonwerk

2

1,40

Basisberoepsopleiding

I&M

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25430

Medewerker agrohandel en logistiek

2

1,10

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25431

Medewerker teelt

2

1,50

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25432

Medewerker veehouderij

2

1,50

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25557

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk

3

1,40

Vakopleiding

EZ / I&M

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25434

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek

3

1,10

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25536

Vakbekwaam medewerker teelt

3

1,50

Vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25537

Vakbekwaam medewerker veehouderij

3

1,50

Vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25556

Vakexpert agrarisch loonwerk

4

1,40

Middenkaderopleiding

EZ / I&M

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25438

Vakexpert agrohandel en logistiek

4

1,10

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25439

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw

4

1,60

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25534

Vakexpert teelt en groene technologie

4

1,50

Middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Agro productie, handel en technologie

25535

Vakexpert veehouderij

4

1,50

Middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25704

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling

4

1,30

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25707

Medewerker bloem, groen en styling

2

1,30

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25706

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling

3

1,40

vakopleiding

BOL/BBL

23289

1,30

Bloem, groen en styling

25705

Vakexpert bloem, groen en styling

4

1,30

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23290

1,40

Boomverzorging

25708

Boomverzorger

3

1,40

vakopleiding

BOL/BBL

23213

1,60

Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting

25538

Specialist vruchtbaarheid en voortplanting

4

1,60

Specialistenopleiding

EZ

BOL/BBL

23233

1,30

Dierverzorging

25576

Bedrijfsleider dierverzorging

4

1,30

Middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25577

Dierenartsassistent paraveterinair

4

1,50

Middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25580

Medewerker dierverzorging

2

1,30

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25578

Proefdierverzorger

3

1,30

Vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Dierverzorging

25579

Vakbekwaam medewerker dierverzorging

3

1,30

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23175

1,60

Gespecialiseerde proefdierverzorging

25466

Specialist proefdierverzorging

4

1,60

Specialistenopleiding

EZ

BOL/BBL

23252

1,30

Groene ruimte

25616

Medewerker groen en cultuurtechniek

2

1,40

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25621

Medewerker hovenier

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25622

Medewerker natuur, water en recreatie

2

1,30

basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25617

Opzichter/uitvoerder groene ruimte

4

1,30

middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25618

Vakbekwaam hovenier

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25619

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek

3

1,40

vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Groene ruimte

25620

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie

3

1,30

vakopleiding

 

BOL/BBL

23176

1,80

Hoefsmederij

25467

Hoefsmid

3

1,80

Vakopleiding

 

BOL/BBL

23291

1,30

Paardensport en -houderij

25709

Bedrijfsleider paardensport en -houderij

4

1,30

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23291

1,30

Paardensport en -houderij

25710

Instructeur paardensport en -houderij

4

1,60

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23291

1,30

Paardensport en -houderij

25711

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij

3

1,60

vakopleiding

BOL/BBL

23287

1,80

Vers: Leidinggeven & ambacht

25700

Ondernemer vers

4

1,80

middenkaderopleiding

BOL/BBL

23226

1,80

Vers: Leidinggeven & industrie

25566

Productieleider versindustrie

4

1,80

Middenkaderopleiding

EZ

BOL/BBL

23288

1,80

Vers: Vakmanschap & ambacht

25701

Medewerker vers

2

1,80

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

23288

1,80

Vers: Vakmanschap & ambacht

25702

Traiteur vers

3

1,80

vakopleiding

BOL/BBL

23288

1,80

Vers: Vakmanschap & ambacht

25703

Vakbekwaam medewerker vers

3

1,80

vakopleiding

BOL/BBL

23227

1,80

Vers: Vakmanschap & industrie

25567

Allround medewerker versindustrie

3

1,80

Vakopleiding

EZ

BOL/BBL

   

Vers: Vakmanschap & industrie

25568

Medewerker versindustrie

2

1,80

Basisberoepsopleiding

EZ

BOL/BBL

32173

1,30

Voeding

25460

Medewerker voeding en technologie

2

1,60

Basisberoepsopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25461

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie

3

1,60

Vakopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25462

Vakexpert voeding en kwaliteit

4

1,40

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25463

Vakexpert voeding en technologie

4

1,60

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

   

Voeding

25464

Vakexpert voeding en voorlichting

4

1,30

Middenkaderopleiding

 

BOL/BBL

Overzicht vastgestelde kwalificatiedossier en kwalificaties voor entreeopleidingen

Crebonummer

Kwalificatie

Niveau

Prijsfactor

Soort opleiding

Beroepsvereisten

Leerweg

Crebo-nummer

Prijs-factor

Kwalificatiedossier

23110

1,00

Entree

25250

Assistent bouwen, wonen en onderhoud

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25251

Assistent dienstverlening en zorg

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25252

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25253

Assistent installatie- en constructietechniek

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25254

Assistent logistiek

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25255

Assistent mobiliteitsbranche

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25657

Assistent plant, dier of (groene) leefomgeving

1

1,00

entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25256

Assistent procestechniek

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

   

Entree

25257

Assistent verkoop/retail

1

1,00

Entreeopleiding

 

BOL/BBL

Bijlage 2. behorende bij artikel 4

[Gepubliceerd op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.]

Bijlage 3

[Vervallen]

Bijlage 4. behorende bij artikel 6

1. Bouw en infra

Middenkaderfunctionaris Bouw (25104)

Middenkaderfunctionaris Infra (25105)

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde (25106)

Middenkaderfunctionaris Restauratie (25107)

Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw (25108)

2. Afbouw, hout en onderhoud

Decoratie- en restauratieschilder (25036)

Kleur- en interieuradviseur (25012)

Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (25019)

Projectmanager vastgoedonderhoud (25013)

3. Techniek en procesindustrie

Allround operationeel technicus (25345)

Constructie- en plaattechnoloog (25572)

Operator C (25303)

Researchinstrumentmaker (25626)

Technicus avionica (25323)

Technicus engineering (25297)

Technicus mechanica (25324)

Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie (25309)

Technicus service en onderhoud werktuigbouw (25310)

Verspaningstechnoloog (25627)

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Biologisch medisch analist (25045)

Chemisch-fysisch analist (25046)

Creatief vakman (25548)

Goudsmid (25070)

Orthopedisch Schoentechnicus (25058)

Orthopedisch Technicus (25074)

Tandtechnicus kroon- en brugwerk (25664)

Tandtechnicus prothese (25665)

Uurwerktechnicus (25077)

Zilversmid (25071)

5. Media en vormgeving

AV-specialist (25194)

Fotograaf (25195)

Mediavormgever (25633)

Ruimtelijk vormgever (25212)

Signspecialist (25634)

6. Informatie en communicatietechnologie

Software developer (25604)

7. Mobiliteit en voertuigen

Technisch Specialist Verbrandingsmotoren (25237)

Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen (25670)

8. Transport, scheepvaart en logistiek

Engineer maritieme techniek (25598)

Kapitein binnenvaart (25612)

Manager havenlogistiek (25394)

Manager Transport en Logistiek 25379)

Maritiem officier alle schepen nautisch, koopvaardij (25680)

Maritiem officier alle schepen nautisch, visserij (25682)

Maritiem officier alle schepen nautisch, waterbouw (25681)

Maritiem officier alle schepen technisch (25683)

Scheeps- en jachtbouwkundige (25374)

9. Handel en ondernemerschap

Fashion Tailor (25686)

Interieuradviseur (25158)

11. Veiligheid en sport

Coördinator buurt, onderwijs en sport (25411)

Coördinator sport, bewegen en gezondheid (25413)

Coördinator sport- en bewegingsagogie (25412)

Coördinator sportinstructie, training en coaching (25414)

13. Horeca en bakkerij

Manager/ondernemer horeca (25184)

14. Toerisme en recreatie

Meewerkend voorman watersportindustrie (25357)

15. Zorg en welzijn

Agogisch medewerker GGZ (25474)

Mbo-verpleegkundige (25655)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (25477)

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (25478)

Thuisbegeleider (25479)

16. Voedsel, natuur en leefomgeving

Adviseur leefomgeving (25582)

Dierenartsassistent paraveterinair (25540)

Dierenartsassistent paraveterinair (25577)

Instructeur paardensport en -houderij (25710)

Milieu-inspecteur (25458)

Milieu-onderzoeker (25459)

Onderzoeker leefomgeving (25581)

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw (25439)

Bijlage 5. behorende bij artikel 7

Agrarische Opleidingscentra

Advies en leiding in de verkoop ( 23195 )

Verkoopspecialist groene detailhandel (25501)

Advies en onderzoek leefomgeving ( 23234 )

Onderzoeker leefomgeving (25581)

Adviseur leefomgeving (2 582)

Agro productie, handel en technologie ( 23221 )

Medewerker agrarisch loonwerk (25555)

Vakexpert agrarisch loonwerk (25556)

Vakexpert agrohandel en logistiek (25438)

Vakexpert biologisch-dynamische landbouw (25439)

Vakexpert teelt en groene technologie (25534)

Vakexpert veehouderij (25535)

Vakbekwaam medewerker agrarisch loonwerk (25557)

Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek (25434)

Vakbekwaam medewerker teelt (25536)

Vakbekwaam medewerker veehouderij (25537)

Medewerker agrohandel en logistiek (25430)

Medewerker teelt (25431)

Medewerker veehouderij (25432)

Bloem, groen en Styling ( 23 169 )

Bedrijfsleider/ondernemer bloem, groen en styling (25442)

Vakexpert bloem, groen en styling (2 445)

Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling (25444)

Medewerker bloem, groen en styling (25443)

Dierlijke vruchtbaarheid en voortplanting ( 23213 )

Specialist vruchtbaarheid en voortplanting (25538)

Dierverzorging ( 23233 )

Bedrijfsleider dierverzorging (25576)

Dierenartsassistent paraveterinair (25577)

Proefdierverzorger (25578)

Vakbekwaam medewerker dierverzorging (25579)

Medewerker dierverzorging (25480)

Gespecialiseerde proefdierverzorging ( 23175 )

Specialist proefdierverzorging (25466)

Groene ruimte ( 23171 )

Medewerker groen en cultuurtechniek (25451)

Opzichter/uitvoerder groene ruimte (25454)

Vakbekwaam hovenier (25455)

Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek (25456)

Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie (25457)

Medewerker hovenier (25452)

Medewerker natuur, water en recreatie (25453)

Hoefsmederij ( 23176 )

Hoefsmid (25467)

Leidinggeven op basis van vakmanschap ( 23075 )

Leidinggevende team/afdeling/project (25160)

Technisch Leidinggevende (25161)

Management retail ( 23076 )

Manager retail (25162)

Ondernemerschap op basis van vakmanschap ( 23078 )

Vakman-ondernemer (25165)

Paardensport en -houderij ( 23177 )

Bedrijfsleider paardensport en -houderij (25468)

Instructeur paardensport en -houderij (25469)

Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij (25470)

Verkoop ( 23080 )

Verkoper (25167)

Vers: Leidinggeven & ambacht ( 23165 )

Ondernemer vers (25420)

Vers: Leidinggeven & industrie ( 23226 )

Productieleider versindustrie (25566)

Vers: Vakmanschap & ambacht ( 23166 )

Medewerker vers (25423)

Slager-traiteur (25424)

Vakbekwaam medewerker vers (25425)

Worstmaker (25426)

Vers: Vakmanschap & industrie ( 23227 )

Allround medewerker versindustrie (25567)

Medewerker versindustrie (25568)

Voeding ( 23173 )

Medewerker voeding en technologie (25460)

Vakexpert voeding en kwaliteit (25462)

Vakexpert voeding en technologie (25463)

Vakexpert voeding en voorlichting (25464)

Vakbekwaam medewerker voeding en technologie (25461)