Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving; Wet educatie en beroepsonderwijs; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
17-8-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 9 augustus 2006, nr. TRCJZ/2006/2293, houdende vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid en derde lid a en artikel 2.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;
Gezien het voorstel van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Aequor;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden voor het studiejaar 2007–2008 in die bijlage vastgesteld:

  • a. of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt;

  • b. de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, derde lid van het Uitvoeringsbesluit WEB;

  • c. welk van de soorten opleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs het betreft;

  • d. de hoogte van de studielast, en

  • e. de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd.

 • 2. Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden voor het studiejaar 2007–2008 in bijlage 2 behorende bij deze regeling vastgesteld:

  • a. de eindtermen;

  • b. de onderverdeling in deelkwalificaties, en

  • c. de onderverdeling in deelkwalificaties die verplicht zijn voor het behalen van het diploma van de desbetreffende beroepsopleiding.

Artikel 2

 • 1. Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 3 behorende bij deze regeling, worden de kwalificatieprofielen voor het studiejaar 2005–2006 vastgesteld in bijlage 4 behorende bij deze regeling.

 • 2. Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 5 behorende bij deze regeling, worden de kwalificatieprofielen voor het studiejaar 2006–2007 vastgesteld in bijlage 6 behorende bij deze regeling.

 • 3. In bijlage 3 en in bijlage 5 behorende bij deze regeling worden per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de hoogte van de studielast;

  • b. welk van de soorten opleidingen, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs het betreft;

  • c. de leerweg, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd;

  • d. of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt, en

  • e. de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, derde lid van het Uitvoeringsbesluit WEB.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 augustus 2005.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor wat betreft de bijlagen 1, 3 en 5 tevens worden gepubliceerd op de websites www.cfi.nl en www.groenkennisnet.nl.

Den Haag, 9 augustus 2006
De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Bijlage 2

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Bijlage 3

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Bijlage 4

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Bijlage 5

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]

Bijlage 6

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.]