Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen; Besluit bekostiging WPO; Wet op het primair onderwijs; Besluit bekostiging WEC; Wet op de expertisecentra; Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra); Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit bekostiging WPO 2022; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet register onderwijsdeelnemers; Wet voortgezet onderwijs 2020; Besluit bekostiging WEC 2022; Jeugdwet; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Geldend vanaf
1-4-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, en Media van 6 juni 2019, nr. PO/1219075, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen (Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 33a van het Besluit bekostiging WPO en artikel 42a van het Besluit bekostiging WEC;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • minister: Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

De minister kan een instellingssubsidie aan de Stichting Dienstencentrum GVO en HVO verstrekken voor het faciliteren van het geven en verzorgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs als bedoeld in de artikelen 50, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en 53, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 4. Criteria voor subsidieverstrekking

  • 1. Het faciliteren van het geven en verzorgen van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs, bedoeld in artikel 3, vindt slechts plaats indien de groepsgrootte per stroming minimaal zeven leerlingen bedraagt.

  • 2. Het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven op verzoek van ouders.

  • 3. In bijzondere gevallen kan de minister afwijken van het eerste lid.

Artikel 5. Aanvraag subsidie

  • 1. De aanvraag voor de instellingssubsidie bevat een activiteitenplan inclusief een prognose van het aantal leerlingen en groepen per stroming en het aantal schooljaren per school en een begroting.

  • 2. Bij de aanvraag verklaart de aanvrager dat het godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs wordt gegeven op verzoek van ouders van leerlingen op de school.

Artikel 6. Egalisatiereserve

De egalisatiereserve bedraagt ten hoogste 10% van het bedrag dat door de minister bij de beschikking tot verlening is bepaald.

Artikel 7. Omhangbepaling

Deze regeling is gebaseerd op artikel 27, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO 2022 en artikel 29, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC 2022.

Artikel 8. Inwerkingtreding en vervaldatum

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2019.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob