Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling subsidieverstrekking SBB
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling subsidieverstrekking SBB; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet overige OCW-subsidies; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
25-10-2018
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 10 oktober 2018, nr. MBO/1355636, in verband met subsidieverstrekking aan de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Regeling subsidieverstrekking SBB)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2.4.2 en 7.4.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, artikel 10b5 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • SBB: de aangewezen rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.5.1 en artikel 7.4.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2. Instellingssubsidie

 • 1. SBB ontvangt instellingssubsidie voor de uitvoering van haar wettelijke taken.

 • 2. De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing.

 • 3. De financiĆ«le verantwoording geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig artikel 9.2, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Egalisatiereserve

De minister kan SBB toestemming geven om in afwijking van artikel 8.7, tweede lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS een grotere egalisatiereserve te vormen dan 10%.

Artikel 4. Voorziening voor gewezen personeel

 • 1. SBB vormt een voorziening voor de verplichtingen met betrekking tot gewezen personeel als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van 16 april 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stb. 2015, 170), alsmede voor het beheer van de verplichtingen en al hetgeen daaruit voortvloeit.

 • 2. Voor het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een maximaal risico.

 • 3. Indien in enig jaar uit de jaarrekening blijkt dat de stand van de voorziening hoger is dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel, wordt dit overschot eerst ingezet om de egalisatiereserve aan te vullen. Het overschot dat resteert wordt verrekend met de te verlenen subsidie voor het volgend jaar.

 • 4. SBB verstrekt de minister op diens verzoek alle gegevens die nodig zijn om de hoogte van de voorziening te kunnen beoordelen.

Artikel 5. Bestemmingsfonds WW/BWR zittend personeel

 • 1. SBB vormt een bestemmingsfonds voor de WW/BWR verplichtingen met betrekking tot zittend personeel als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet van 16 april 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (Stb. 2015, 170).

 • 2. Voor het bepalen van de hoogte van het bestemmingsfonds wordt uitgegaan van een maximaal risico.

 • 3. Indien in enig jaar uit de jaarrekening blijkt dat de stand van het bestemmingsfonds hoger is dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel, wordt dit overschot eerst ingezet om de egalisatiereserve aan te vullen. Het overschot dat resteert wordt verrekend met de te verlenen subsidie voor het volgend jaar.

 • 4. SBB verstrekt de minister op diens verzoek alle gegevens die nodig zijn om de hoogte van het bestemmingsfonds te kunnen beoordelen.

Artikel 6. Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016

De Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Wijziging Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

[Wijzigt de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.]

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidieverstrekking SBB.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven