Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
1-4-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 mei 2018, nr. 1319281, houdende voorwaarden waaronder pseudoniemen voor onderwijsdeelnemers gegenereerd en gebruikt kunnen worden (Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 178a, veertiende lid, van de Wet op het primair onderwijs, 147, elfde lid, van de Wet primair onderwijs BES, 164a, vijftiende lid, van de Wet op de expertisecentra, 103b, vijftiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, 179, twaalfde lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, 2.3.6a, twaalfde lid, en 2.5.5a, vijftiende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 2.3.4, twaalfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en 7.52, twaalfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • pseudoniem: pseudoniem als bedoeld in de artikelen 182, elfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, 142, achtste lid, van de Wet primair onderwijs BES, 161, twaalfde lid, van de Wet op de expertisecentra, 103b, twaalfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, 179, negende lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, 2.3.6a, negende lid en 2.5.5a, twaalfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 2.3.4, negende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en 7.52, negende lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • ketenID: andere pseudoniem als bedoeld in de artikelen 182, twaalfde lid, van de Wet op het primair onderwijs, 142, negende lid, van de Wet primair onderwijs BES, 161, dertiende lid, van de Wet op de expertisecentra, 103b, dertiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, 179, tiende lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES, 2.3.6a, tiende lid, en 2.5.5a, dertiende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, 2.3.4, tiende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES en 7.52, tiende lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • onderwijsdeelnemer: leerling als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet primair onderwijs BES, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs of de Wet voortgezet onderwijs BES, student of vavo-student als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs of de Wet educatie en beroepsonderwijs BES, of student of extraneus als bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

 • nummervoorziening: voorziening voor het genereren, wijzigen en verwijderen van een pseudoniem of een ketenID.

Artikel 2. Gebruiksduur van pseudoniem en ketenID

 • 1. De nummervoorziening genereert, op verzoek van het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling waar een onderwijsdeelnemer staat ingeschreven, eenmalig een pseudoniem, welke van toepassing blijft gedurende de gehele periode dat een onderwijsdeelnemer gebruik maakt van voorzieningen in het kader van onderwijs.

 • 2. Een ketenID wordt per categorie voor een onderwijsdeelnemer gegenereerd en wordt gebruik in het kader van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen of het digitaal afnemen van toetsen en examens. Daarbij worden de volgende categorie├źn onderscheiden:

  • a. categorie po: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;

  • b. categorie vo: voortgezet onderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs;

  • c. categorie mbo: beroepsonderwijs;

  • d. categorie ho: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs.

Artikel 3. Beveiliging van persoonsgebonden nummer, pseudoniem en ketenID

 • 1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de aanbieders van de systemen waarin de onderwijsdeelnemers zijn geregistreerd passende beveiligingsmaatregelen treffen ter voorkoming van onbevoegde verwerking en misbruik van het pseudoniem en het ketenID door derden. Hieronder vallen in ieder geval maatregelen die ervoor zorgen dat het persoonsgebonden nummer en het pseudoniem door het bevoegd gezag veilig kunnen worden verstuurd naar de nummervoorziening die het desbetreffende pseudoniem of ketenID genereert. Deze maatregelen leiden er in ieder geval toe dat het persoonsgebonden nummer, het pseudoniem en het ketenID versleuteld en beveiligd volgens de aansluitvoorwaarden van de nummervoorziening worden uitgewisseld.

 • 2. Een passend niveau van beveiliging voor het pseudoniem en het ketenID wordt in ieder geval gerealiseerd door toepassing van het Certificeringsschema informatiebeveiliging en Privacy ROSA. Een passend niveau van beveiliging kan eveneens worden gerealiseerd door toepassing van een soortgelijk normenkader voorzover dat tot een gelijkwaardig niveau van beveiliging leidt.

 • 3. Het pseudoniem en het ketenID worden gescheiden van elkaar en van andere persoonsgegevens opgeslagen. Het pseudoniem wordt niet aan derden verstrekt.

Artikel 3a. Omhang

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob