Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
17-11-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 augustus 2021, nr. VO/29098712, houdende regels voor de overgangsbekostiging in het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging voortgezet onderwijs (Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 118ll, vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • gemengde leerweg: gemengde leerweg als bedoeld in artikel 10d van de wet;

 • havo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 8 van de wet;

 • lwoo: leerwegondersteunend onderwijs als bedoeld in artikel 10e van de wet;

 • mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 9 van de wet;

 • minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • onderwijsinhoudcode: code die de schoolsoort, leerjaren en het profiel aangeeft;

 • praktijkonderwijs: praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 10f van de wet;

 • profiel: profiel als bedoeld in artikel 10, tweede lid, 10b, tweede lid, 10d, tweede lid, of 12, tweede lid, van de wet;

 • school: school voor vwo, havo, mavo, vbo of praktijkonderwijs;

 • schoolsoortgroep 1: scholen voor mavo, scholen voor vbo, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het lwoo;

 • schoolsoortgroep 2: scholen voor vwo, scholen voor havo en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze schoolsoorten;

 • schoolsoortgroep 3: scholengemeenschappen bestaande uit een school voor havo en een school voor mavo, al dan niet in combinatie met een school voor vwo, inclusief het lwoo;

 • schoolsoortgroep 4: scholengemeenschappen bestaande uit een school voor havo, een school voor mavo en een school voor vbo, al dan niet in combinatie met een school voor praktijkonderwijs of een school voor vwo, inclusief het lwoo;

 • vbo: voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 10a van de wet;

 • vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 van de wet;

 • wet: Wet op het voortgezet onderwijs.

§ 2. Bekostiging personeelskosten vo per 1 januari 2022

Artikel 2. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2022

 • 1. Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats, bedoeld in artikel 84, eerste lid, onderdeel a, van de wet, zoals die luidde op 30 september 2021, per 1 januari 2022:

  • a. € 98.874,13 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 118.007,07 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 116.747,45 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 113.404,47 voor schoolsoortgroep 4.

 • 2. Voor de leraren bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats, bedoeld in artikel 84, eerste lid, onderdeel b, van de wet, zoals die luidde op 30 september 2021, per 1 januari 2022:

  • a. € 91.733,07 voor schoolsoortgroep 1;

  • b. € 104.037,77 voor schoolsoortgroep 2;

  • c. € 98.955,15 voor schoolsoortgroep 3; en

  • d. € 94.173,90 voor schoolsoortgroep 4.

 • 3. Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats, bedoeld in artikel 84, eerste lid, onderdeel c, van de wet, zoals die luidde op 30 september 2021, per 1 januari 2022 € 54.525,99, ongeacht de schoolsoortgroep.

§ 3. Bekostiging exploitatiekosten vo per 1 januari 2022

Artikel 3. Bedrag per school

Het bedrag per school, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel a, van de wet, zoals die luidde op 30 september 2021, wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op € 20.012,11.

Artikel 4. Bedrag afhankelijk van de normatieve ruimtebehoefte

Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel b, van de wet, zoals die luidde op 30 september 2021, bestaat uit een vast bedrag per school en een bedrag per leerling. Het vaste bedrag per school wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op € 18.269,48 en het bedrag per leerling is opgenomen in artikel 5, eerste lid.

Artikel 5. Bedragen per leerling

 • 1. Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 4, is per 1 januari 2022 het bedrag van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren of profiel zoals aangegeven in kolom II van tabel 1.

 • 2. Het bedrag, bedoeld in artikel 86, derde lid, onderdeel c, van de wet, zoals die luidde op 30 september 2021, is de som van de bedragen per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren of profiel zoals aangegeven in de kolommen I en III van tabel 1.

 • 3. De bedragen in de kolommen I, II en III van tabel 1 betreffen de bekostiging in verband met respectievelijk schoonmaken, onderhoud van het gebouw en terrein en overige exploitatiekosten.

 • 4. De onderwijsinhoudcodes, behorende bij de schoolsoorten, leerjaren en profielen, zoals opgenomen in tabel 1, staan vermeld in bijlage 1.

  Tabel 1. Bedragen voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van de desbetreffende schoolsoort, leerjaren en profielen in euro’s

  Groep

  Schoolsoort

  Leerjaren en profiel

  I

  II

  III

  I+II+III

  1

  vwo, havo, mavo of vbo

  1 en 2

  211,36

  159,74

  477,97

  849,07

  2

  vwo, havo of mavo1

  3 t/m 6

  174,69

  129,14

  398,76

  702,59

  3

  mavo/vbo:

  gemengde leerweg

  3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en de profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

  218,22

  159,74

  673,30

  1.051,26

  4

  vbo1

  3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en het profiel Groen

  181,54

  159,74

  918,00

  1.259,28

  5

  vbo1

  3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

  313,95

  296,56

  1.347,43

  1.957,94

  6

  vbo1

  3 en 4 van de profielen Media, vormgeving en ict en Maritiem en techniek

  257,99

  337,35

  2.008,13

  2.603,47

  7

  praktijkonderwijs

  alle inschrijvingsjaren

  233,76

  159,74

  904,20

  1.297,70

  1 De theoretische leerweg valt onder de schoolsoort mavo; de beroepsgerichte leerwegen vallen onder de schoolsoort vbo.

Artikel 6. Bekostiging categoriale vbo-school voor landbouw

In afwijking van artikel 5 zijn de bedragen per 1 januari 2022 voor de bekostiging van de exploitatiekosten per leerling van een categoriale vbo-school voor landbouw genoemd in tabel 2.

Tabel 2. Bekostigingsbedragen vbo-scholen voor landbouw in euro’s

Schoolsoort

Leerjaren en profiel

I

II

III

I+II+III

Vbo

alle leerjaren van het profiel Groen, en de leerjaren 3, 4, 5 en 6 van:

Experiment doorlopende leerlijnen

181,54

129,14

625,06

935,74

Artikel 7. Lesmateriaal

De bekostiging voor het beschikbaar stellen van lesmaterialen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Regeling bekostiging exploitatiekosten VO, zoals die regeling luidde op 30 september 2021 wordt per 1 januari 2022 vastgesteld op € 326,06 per leerling.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 8. Beschikking en betaling

 • 1. De vermindering of vermeerdering van de bekostiging, bedoeld in artikel 118ll, derde en vierde lid, van de wet, wordt in december voorafgaand aan het betreffende bekostigingsjaar vastgesteld en volgt het betaalritme van de bekostiging.

 • 2. De vermindering of vermeerdering van de bekostiging wordt uiterlijk in de maand december gewijzigd vastgesteld op basis van de bijdrage voor loon- en prijsontwikkeling. Hierbij wordt dezelfde procentuele bijstelling gehanteerd als de procentuele bijstelling van de bedragen in de Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo.

Artikel 8a. Nevenvestiging met spreidingsnoodzaak

Ten aanzien van een nevenvestiging met spreidingsnoodzaak als bedoeld in artikel 2 van de Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo, zoals die luidde op 31 december 2021, blijft hoofdstuk I van die regeling, zoals dat luidde op die datum van toepassing met dien verstande dat:

 • a. de landelijke gemiddelde personeelslast onderwijsondersteunend personeel, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, van die regeling wordt vastgesteld op het bedrag, genoemd in artikel 2, derde lid;

 • b. de landelijke gemiddelde personeelslast voor directiepersoneel van de schoolsoortgroep waartoe de school behoort, bedoeld in artikel 3, onderdeel b, van die regeling wordt vastgesteld op het voor die schoolsoortgroep in artikel 2, eerste lid, genoemde bedrag;

 • c. de aanvullende exploitatiekosten, bedoeld in artikel 3, onderdeel c, van die regeling worden vastgesteld op een bedrag van € 18.269,48.

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 november 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Bijlage 1. behorend bij artikel 6, vierde lid. Onderwijsinhoudcodes 2022

Onderwijsinhoudcodes

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort vbo hebben betrekking op de beroepsgerichte leerwegen (de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg), inclusief de leer-werktrajecten en entreeopleidingen.

De onderwijsinhoudcodes van de schoolsoort mavo hebben betrekking op de theoretische leerweg.

Groep

Schoolsoort

Leerjaren en profiel

Onderwijsinhoudcode

Onderwijsinhoudcode leerwegondersteunend onderwijs

1

vwo, havo, mavo of vbo

1 en 2

0011, 0012, 0013, 0015, 0016, 0017, 0022, 0023, 0024, 0031, 0032, 0033, 0100, 0200, 0300, 0400, 0700, 0802, 1916, 4011, 4021, 4031, 4040

0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 1394, 2210, 4050

2

vwo, havo of mavo

3 t/m 6

0015, 0017, 0100, 0170, 0171, 0172, 0173, 0200, 0270, 0271, 0272, 0273, 0300, 0370, 0371, 0372, 0373, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0700, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 4011, 4016, 4017, 4021, 4026, 4027, 4031, 4036, 4037, 4040, 4045, 4046, 4712, 4732, 4752, 4772, 4792

2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 4050, 4055, 4056, 4612, 4632, 4652, 4672, 4692

3

mavo/vbo:

gemengde leerweg

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en de profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

4711, 4731, 4751, 4791, 6031, 6131, 6231, 6431, 6531, 6631, 6931

4611, 4631, 4651, 4691, 6075, 6175, 6275, 6475, 6575, 6675, 6975

4

vbo

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en het profiel Groen

4771, 4773, 6711, 6721, 6731, 7711, 7721

4671, 4673, 6755, 6765, 6775, 7755, 7765

5

vbo

3 en 4 van: Experiment doorlopende leerlijnen en profielen Bouwen, wonen en interieur, Produceren, installeren en energie, Mobiliteit en transport, Economie en ondernemen, Horeca, bakkerij en recreatie, Zorg en welzijn, Dienstverlening en producten

4511, 4512, 4513, 4531, 4532, 4533, 4551, 4552, 4553, 4571, 4572, 4573, 4591, 4592, 4593, 4713, 4733, 4753, 4793, 6011, 6021, 6111, 6121, 6211, 6221, 6411, 6421, 6511, 6521, 6611, 6621, 6911, 6921, 7011, 7021, 7111, 7121, 7211, 7221, 7411, 7421, 7511, 7521, 7611, 7621, 7911, 7921

4411, 4412, 4413, 4431, 4432, 4433, 4451, 4452, 4453, 4471, 4472, 4473, 4491, 4492, 4493, 4613, 4633, 4653, 4693, 6055, 6065, 6155, 6165, 6255, 6265, 6455, 6465, 6555, 6565, 6655, 6665, 6955, 6965, 7055, 7065, 7155, 7165, 7255, 7265, 7455, 7465, 7555, 7565, 7655, 7665, 7955, 7965

6.a

vbo

3 en 4 van het profiel Media, vormgeving en ict

6311, 6321, 6331, 7311, 7321

6355, 6365, 6375, 7355, 7365

6.b

vbo

3 en 4 van het profiel Maritiem en techniek

6811, 6821, 6831, 7811, 7821

6855, 6865, 6875, 7855, 7865

7

praktijkonderwijs

kent geen leerjaren

0090