Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014; Wet op het primair onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet overige OCW-subsidies; Financiële-verhoudingswet; Kaderwet SZW-subsidies; Regeling bestuursoverdracht rijksscholen; Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs); Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs (beperking rentevergoeding schoolterreinen); Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs en ISOVSO inzake vereenvoudiging Londo; Wijzigingswet Wet op de expertisecentra, enz. (invoering regeling leerlinggebonden financiering); Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs (vereenvoudiging bekostigingsbepalingen); Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lumpsumbekostiging in het primair onderwijs); Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (om niet ter beschikking stellen lesmateriaal aan leerlingen voortgezet onderwijs); Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (modernisering, vereenvoudiging en beperking wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen); Bekostigingsbesluit WVO; Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten; Wet voortgezet onderwijs 2020; Besluit RVC's en regionaal zorgbudget; Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en praktijkonderwijs); Les- en cursusgeldwet; Wet geluidhinder; Luchtvaartwet; Wet milieubeheer; Kaderwet subsidies I en M; Inrichtingsbesluit WVO; Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie; Uitvoeringsbesluit WEB; Wet register onderwijsdeelnemers; Uitvoeringsbesluit WHW 2008; Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen; Regeling OCW-subsidies; Algemene wet bestuursrecht; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013
Geldend vanaf
23-1-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 januari 2014, nr. WJZ/483084 (10323), houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het onderwijs in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren, alsmede wijziging van diverse andere regelingen op genoemd terrein in verband met het opnemen van een vervaldatum daarin (Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op de artikelen 15, tweede lid, en 171, vierde lid, tweede volzin van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen artikel 26, tweede lid, en 157, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 85, 85a, 89, eerste lid, en 118i, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 2.1.1, 2.2.3, 7.2.4, eerste en tweede lid, 7.4.4, en 8.3.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de artikelen 2 tot en met 4 van de Wet overige OCW-subsidies, artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet, de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies, artikel X van de Regeling bestuursoverdracht Rijksscholen, de artikelen VII en XII van de Wet van 27 februari 1992, houdende wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de herziening van het bekostigingsstelsel voor scholen voor v.w.o., a.v.o., l.b.o. en m.b.o. (regeling herziening bekostigingsstelsel voortgezet onderwijs) (Stb.1992, 112), de artikelen V, derde lid, VI, en VII, derde lid, van de Wet van 21 mei 1992, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Overgangswet WBO, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Overgangswet ISOVSO inzake beperking van de rentevergoeding voor schoolterreinen en houdende wijziging van de vergoedingen voor schoolterreinen en gebouwen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (Stb. 1992, 245), artikel XV van de Wet van 15 december 1993 houdende wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (Stb. 1993, 716), artikel VA, derde lid, van de Wet van 4 juli 1996 tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Tijdelijke wet bekostiging nieuwe basisscholen inzake vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs (vereenvoudiging Londo) (Stb. 1996, 403), artikel XII, eerste, vijfde en zesde lid, van de Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (Stb. 2002, 631), de artikelen IV en V van de Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen (Stb. 2005, 14), artikel V van de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs (Stb. 2005, 423), artikel VI van de Wet van 29 mei 2008 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs, alsmede tot uitvoering van artikel 8.1, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Stb. 2008, 206), artikel III, eerste lid, van de Wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (Stb. 2008, 296), artikel 10a, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit WEC, de artikelen 8a, tweede lid, 14a, derde lid, tweede volzin, en 18, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO, artikel 9 van het Besluit experiment excellentie in het hoger onderwijs, de artikelen 1 en 4, eerste lid, van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, de artikelen 5, eerste lid, en 6, van het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget, artikel 17 van het Inrichtingsbesluit WVO, artikel 11 van het Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie, de artikelen 2.2.3, vierde lid, en 5.2.5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB, artikel 4.4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008, artikel 5, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet SLOA, artikel 5, van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen, en de Regeling OCW-subsidies;

Besluit:

§ 1. Intrekking van regelingen en besluiten

Artikel I. Primair onderwijs

Het volgende besluit en de volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Instellingsbeschikking Coördinatiecommissie Maatschappelijke Dienstverlening Buitengewoon Onderwijs;

 • b. Overgangsregeling subsidie gefuseerde rec's i.o.;

 • c. Regeling adviescommissie toelating en begeleiding;

 • d. Regeling Adviescommissie toelating en begeleiding 2006;

 • e. Regeling berekening vermindering aanvulling verlenging gewenningsregeling;

 • f. Regeling facilitering versterking bestuur en management;

 • g. Regeling opleiding taalcoördinator;

 • h. Regeling pilots schakelklassen;

 • i. Regeling spreiding zomervakanties 2006–2008;

 • j. Regeling subsidieplafond, verdelingsregels en aanwijzing bouwjaren met betrekking tot huisvestingsvoorzieningen b.a.o. en (v.)s.o. 1994;

 • k. Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2006–2008;

 • l. Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007–2012;

 • m. Tijdelijke subsidieregeling capaciteitsuitbreiding buitenschoolse opvang.

Artikel II. Voortgezet onderwijs

Het volgende besluit en de volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 12 mei 1975, nr. AVO/MAVO 585113, houdende Instelling Stuurgroep Mavo-Project (Stcrt. 1975, 95);

 • b. Bezemregeling vereenvoudiging bekostiging VO;

 • c. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 25 augustus 1992, nr. VO/FB-92053487, houdende Exploitatievergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar 1991 (Stcrt 1992, 168);

 • d. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen van 12 maart 1993, nr. VO/JP-93002274, houdende Exploitatiekostenvergoeding dagscholen voor v.w.o., h.a.v.o. en m.a.v.o. voor het jaar 1992 (Stcrt. 1993, 82);

 • e. Herziening Regeling aanvullende personele bekostiging culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO 2003;

 • f. Regeling aanpassing bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006–2007;

 • g. Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken voor leerlingen van het door het rijk bekostigde voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008–2009;

 • h. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 mei 2007, nr. VO/S&O/2007/2934, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2007, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2007 (Stcrt. 2007, 110);

 • i. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 februari 2008, nr. VO/OK/2008/3227, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2008, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2008 (Stcrt. 2008, 53);

 • j. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 februari 2009, nr. VO/OK/101908, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2009, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2009 (Stcrt. 2009, 51);

 • k. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2010, nr. VO/OK/186834, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2010, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2010 (Stcrt. 2010, 2970);

 • l. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 maart 2011, nr. VO/OK/268702, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2011, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2011 (Stcrt. 2011, 5182);

 • m. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 maart 2012, nr. VO/OK/375034, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2012, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2012 (Stcrt. 2012, 5800).

Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling Cultuur en School voor de Bve-sector 2004–2005;

 • b. Regeling Cultuur en School voor de Bve-sector 2005–2006;

 • c. Regeling examinering beroepsopleidingen en KCE-tarieven 2006;

 • d. Regeling vacatiegelden examens 2000;

 • e. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 5 januari 1993, nr. BVE/BI-92072483, houdende Examenprogramma staatspraktijkdiploma voor bedrijfsadministratie (Uitleg 1993, 13);

 • f. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 10 oktober 1994, nr. CFI/F/BV-9462N, houdende Regeling financiële verslaggeving landelijke organen voor het beroepsonderwijs en zelfstandige instituten voor het vormingswerk (Uitleg 1994, 24);

 • g. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 13 december 1993, nr. CFI/F/BV-93083192, houdende Regeling financiële verslaggeving scholen en instellingen voor m.b.o.-c.b.o.-v.e. (Uitleg 1993, 31a);

 • h. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 31 maart 1994, nr. BVE/FB-94009576, houdende Vaststelling van de gemiddelde personeelslast voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (v.a.v.o.), het beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o.) en het deeltijdsmiddelbaar beroepsonderwijs (dt-m.b.o.) (Uitleg 1994, 11);

 • i. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 17 september 1993, nr. CFI/BV-93066772, houdende Vaststelling telformulieren beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o.) (Uitleg 1993, 22);

 • j. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 maart 2004, nr. BVE/BD-2004/6211, houdende Wijziging ’Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht beroepsopleidingen studiejaren 2002–2003, 2003–2004 en 2004–2005’ in verband met aanpassing prijsfactor kwalificaties hout en meubilering (Uitleg 2004, 7);

 • k. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 april 2004, nr. BVE/BDenI-2004/4067, houdende Wijziging Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2002–2003, 2003–2004 en 2004–2005 in verband met de aanpassing van de prijsfactor voor de nautische opleidingen (Uitleg 2004, 7);

 • l. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2004–2005;

 • m. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2005–2006;

 • n. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2006–2007, alsmede vaststelling van kwalificatieprofielen experimenten 2005–2006;

 • o. Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2007–2008 en vaststelling kwalificatieprofielen experimenten 2006–2007;

 • p. Regeling vaststelling kwalificatieprofielen proeftuinen 2004–2005;

 • q. Regeling vaststelling prijsfactoren kwalificatieprofielen proeftuinen 2004–2005;

 • r. Regeling vernieuwende projecten doorlopende leerlijnen vmbo/mbo;

 • s. Subsidieplafond KeBB 2004;

 • t. Subsidieregeling aanvalsplan laaggeletterdheid 2006–2010;

 • u. Subsidieregeling innovatiearrangement 2003;

 • v. Subsidieregeling innovatiearrangement 2004;

 • w. Subsidieregeling innovatiearrangement 2005;

 • x. Wijziging opleidingenstructuur b.b.o. per 1 augustus 1994;

 • y. Wijziging opleidingenstructuur dt-m.b.o. per 1 augustus 1994.

Artikel IV. Hoger onderwijs

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2000;

 • b. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 10 juli 1992, nr. HBO/PR-92037882, houdende Richtlijnen financieel verslag en begroting h.b.o. (Uitleg 1992, 17a);

 • c. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 april 1956, nr. 339241, houdende Stelsels stenografie bij het examen leraar stenografie, enz. (Stcrt. 1956, 79).

Artikel V. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Het volgende besluit en de volgende regeling worden ingetrokken:

 • a. Instellingsbesluit Commissie Evaluatie COS 2005;

 • b. Subsidieregeling Aspasia-programma.

Artikel VI. Arbeidsmarkt en personeelsbeleid/leraren

De volgende besluiten en regelingen worden ingetrokken:

 • a. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 december 2010, nr. DL/254435, houdende de opheffing van het Landelijk Platform voor de beroepen in het onderwijs (Stcrt. 2010, 21194);

 • b. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 19 juni 1979, nr. DI/SC – 57386, houdende Gelijkstelling pedagogisch getuigschrift en diploma pedagogisch-didactisch gedeelte opleiding van leraren (Stcrt. 1979, 148);

 • c. Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 15 januari 1973, nr. TBO/J534472, houdende Gelijkstelling pedagogische diploma's (Stcrt. 1973, 17);

 • d. Regeling tegemoetkoming en intrekking experimenten prestatiebeloning onderwijs;

 • e. Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en expertisecentra lerarenopleidingen 2006–2008.

Artikel VII. Dienst uitvoering onderwijs

De volgende besluiten en regelingen worden ingetrokken:

 • a. Instellingsbeschikking Overleg Plan van Scholen;

 • b. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 1 oktober 2008, nr. OND-08/66376M, houdende Ontwerp Plan van Scholen 2009–2010–2011 (Stcrt. 2008, 167);

 • c. Regeling AVR 2006 en Controleprotocol AVR 2006;

 • d. Regeling vaststelling telformulier aantal geïndiceerde leerlingen;

 • e. Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs;

 • f. Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs afgesloten in 1985;

 • g. Regeling vervroegde aflossing van leningen basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs afgesloten in 1986.

Artikel VIII. Overig

Het Besluit van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 16 april 1970, nr. ORG/AUT/6073, houdende Instellingsbeschikking Technische commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (T.A.S.O) opnieuw vastgesteld (Stcrt. 1970, 93) wordt ingetrokken.

§ 2. Vervallen van besluiten en regelingen

Artikel IX

Het Besluit vaststelling Plan van Scholen 2009–2010–2011 vervalt met ingang van 1 augustus 2015.

Artikel X

De Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2013, nr. VO/488391, tot wijziging van de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen in verband met de vaststelling van het regionaal zorgbudget en de subsidie voor RVC’s voor 2013, en tot vaststelling van de aanvullende bekostiging van reboundvoorzieningen voor 2013 (Stcrt. 2013, 6587) vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel XI

De Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2010, nr. VO/214069, houdende wijziging van de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen en vaststelling subsidieplafond en indieningsperiode voor projecten in 2010 (Stcrt. 2010, 10269) vervalt met ingang van 1 januari 2016.

§ 3. Opneming van vervaldatum in regelingen

Artikel XII. Wijziging Regeling aanvullende bekostiging leerlingen met het syndroom van Down voortgezet onderwijs

[Wijzigt de Regeling aanvullende bekostiging leerlingen met het syndroom van Down voortgezet onderwijs.]

Artikel XIII. Wijziging Regeling bevordering internationalisering PO/VO

[Wijzigt de Regeling Bevordering internationalisering PO/VO.]

Artikel XIV. Wijziging Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen

[Wijzigt de Regeling bevordering kennisfunctie hogescholen.]

Artikel XV. Wijziging Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel

[Wijzigt de Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel.]

Artikel XVI. Wijziging Regeling onderwijs netwerk ondernemen

[Wijzigt de Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen.]

Artikel XVII. Wijziging Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen

[Wijzigt de Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen.]

Artikel XVIII. Wijziging Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten

[Wijzigt de Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten.]

Artikel XIX. Wijziging Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs

[Wijzigt de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs.]

Artikel XX. Wijziging Regeling Sirius programma 2010

[Wijzigt de Regeling Sirius programma 2010.]

Artikel XXI. Wijziging Subsidieregeling Sirius Programma

[Wijzigt de Subsidieregeling Sirius Programma.]

Artikel XXII. Wijziging Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing

[Wijzigt de Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing.]

Artikel XXIII. Wijziging Regeling verankering academische opleidingsschool 2012–2016

[Wijzigt de Regeling verankering academische opleidingsschool 2012–2016.]

Artikel XXIV. Wijziging Subsidieregeling Libertas Noodfonds

[Wijzigt de Subsidieregeling Libertas Noodfonds.]

Artikel XXV. Wijziging Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo

[Wijzigt de Subsidieregeling schoolmaatschappelijk werk in het mbo.]

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XXVI. Overgangsbepaling

 • 1. Voor zover er ter zake, na het vervallen van de betreffende regeling, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXV, plaats.

 • 2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXV blijven in stand.

Artikel XXVII. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel XXVIII. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker.