Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media; Algemene wet bestuursrecht; Arbeidsomstandighedenbesluit; Winkeltijdenwet; Arbeidsomstandighedenwet; Besluit op het specifiek cultuurbeleid; Wet op het specifiek cultuurbeleid; Erfgoedwet; Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Wet overige OCW-subsidies; Wet op het primair onderwijs; Wet primair onderwijs BES; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten 2013; Kaderwet SZW-subsidies; Kaderwet VWS-subsidies; Mediawet 2008; Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
Geldend vanaf
1-4-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 1 februari 2021, nr. WJZ/18620404(6660), houdende intrekking van regelingen op het gebied van cultuur en media en enkele andere regelingen in verband met het feit dat zij hun betekenis hebben verloren (Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 10:3, artikel 10:4 en artikel 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 3, eerste lid, sub e, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid, artikel 7.3 van de Erfgoedwet, artikel 2.1, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, artikel 2.27, eerste lid, artikel 2.172, derde lid, en artikel 7.8 van de Mediawet 2008, artikel 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, artikel 2, eerste lid, en artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel I. Cultuur

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Besluit adviescommissie arbeidsvoorwaardenoverleg gesubsidieerde sectoren Cultuur;

 • b. Besluit van de Minister van onderwijs, cultuur en wetenschap van 30 maart 2009, nr. DCE/10571, houdende de opheffing van het College voor de archeologische kwaliteit (Stcrt. 2009, 74);

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2011, nr. DCE/2011/319137, houdende vaststelling van het tijdstip tot opheffing van de Commissie Herziening voorlopige lijst Werelderfgoed Koninkrijk der Nederlanden (Stcrt. 2011, 18051);

 • d. Besluit vaststelling subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016 alsmede verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2005–2014;

 • e. Besluit vaststelling subsidieplafonds éénjarig onderhoud monumenten 2005;

 • f. Besluit verhoging subsidieplafonds onderhoud monumenten 2006–2015 en 2007–2016;

 • g. Instellingsbesluit Stuurgroep Nationaal Historisch Museum;

 • h. Mandaatbesluit FCP;

 • i. Mandaatbesluit NFPK;

 • j. Regeling ckv-bonnen voortgezet onderwijs;

 • k. Regeling archeologische monumentenzorg;

 • l. Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011;

 • m. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2010, nr. WJZ/237280 (8298), houdende intrekking van de Subsidieregeling innovatie cultuuruitingen en de Subsidieregeling ‘Digitaliseren met beleid’, verlaging van het budget van de Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen alsmede enkele wijzigingen van die laatste regeling en de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Stcrt. 2010, 17924);

 • n. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 februari 2011 nr. WJZ/272091 (8311), tot wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid in verband met wijzigingen door de NBA in de modellen voor accountantsverklaringen (Stcrt. 2011, 2647);

 • o. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2012, nr. WJZ/434678 (10253), tot wijziging van de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (Stcrt. 2012, 17784);

 • p. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/468738 (10311), tot wijziging van de Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012 in verband met enkele technische vereenvoudigingen (Stcrt. 2012, 26633);

 • q. Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2006;

 • r. Regeling verhoging subsidieplafond wegwerken restauratieachterstand 2007;

 • s. Regeling verhoging subsidieplafonds wegwerken restauratieachterstand 2008;

 • t. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013–2016;

 • u. Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017–2020.

Artikel II. Media

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Besluit benoeming adviescommissie bibliotheekinnovatie 2009–2012 (Stcrt. 2008, 165);

 • b. Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 februari 2009, nr. WJZ/101183, tot vaststelling van de peildatum van de ledentelling voor de erkenningperiode 2010–2015 (Stcrt. 2009, 42);

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 juli 2013 nr. WJZ-530581, tot vaststelling van de peildatum voor de ledentelling voor de erkenningperiode 2016–2020 (Stcrt. 2013, 20623);

 • d. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844476, houdende instelling van de Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Nederlandse Publieke Omroep (Stcrt. 2015, 43091);

 • e. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2015, nr. 844479, houdende instelling van een Adviescommissie benoeming leden raad van toezicht stichting Regionale Publieke Omroep (Stcrt. 2015, 43095);

 • f. Besluit instelling adviescommissie Benoeming raad van toezicht NOS (Stcrt. 2005, 167);

 • g. Instellingsbesluit Stuurgroep Bibliotheken;

 • h. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 november 2006, nr. MLB/JZ/2006/43.846, houdende verlenging van de duur van de erkenningen van landelijke publieke omroepen (Stcrt. 2006, 233);

 • i. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/309263 (8317), tot wijziging van de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media in verband met vaststelling van een nieuw handboek voor de financiële verantwoording (Stcrt. 2011, 11451);

 • j. Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2011, nr. WJZ/309248 (8318), tot wijziging van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster in verband met vaststelling van een nieuw handboek voor de financiële verantwoording (Stcrt. 2011, 11460).

Artikel III. Overig

De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken:

 • a. Besluit instelling Adviesgroep Bestrijding anti-homoseksueel gedrag (Stcrt. 1990, 183);

 • b. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2007, nr. WJZ/2007/25022 (2655), tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang (Stcrt. 2007, 235);

 • c. Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2008, nr. WJZ/31663 (2665), tot het verlenen van mandaat aan de directeur van het Agentschap SZW in verband met de uitvoering van de Subsidieregeling kinderopvang (Stcrt. 2008, 138);

 • d. Bezoekersreglement rijksarchiefdienst (Stcrt. 1980, 54);

 • e. Brandreglement-rijksmusea 1976 (Stcrt. 1977, 146);

 • f. Instellingsbesluit Commissie Metamorfoze;

 • g. Regeling grondslag wijziging subsidieverstrekking emancipatieprojecten;

 • h. Regeling vergoeding beeldschermbril OCW 2006.

Artikel IV. Overgangsbepaling

 • 1. Voor zover er ter zake, na het vervallen van de betreffende regeling, nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met III, plaats.

 • 2. Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met III blijven in stand.

Artikel V. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2021.

Artikel VI. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob