Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling informatievoorziening WPO/WEC
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling informatievoorziening WPO/WEC; Wet op de expertisecentra; Wet op het primair onderwijs; Besluit bekostiging WEC; Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra); Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit bekostiging WPO; Besluit informatievoorziening WPO/WEC; Wet register onderwijsdeelnemers; Besluit bekostiging WEC 2022; Jeugdwet; Wet op de omzetbelasting 1968; Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Besluit bekostiging WPO 2022; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
1-4-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 13 juni 2018, nr. 1366416 PO, houdende regels omtrent informatievoorziening in het primair onderwijs (Regeling informatievoorziening WPO/WEC)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikel 164a, derde lid en 164c, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra, de artikelen 178a, derde lid en 178c, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 10b, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC, artikel 11a, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO en de artikelen 4 en 9 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 WPO dan wel artikel 1 WEC;

 • inspectie: Inspectie van het onderwijs;

 • Minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • WEC: Wet op de expertisecentra;

 • WOT: Wet op het onderwijstoezicht;

 • WPO: Wet op het primair onderwijs.

Paragraaf 2. Gebruik gegevens basisregister onderwijs door de Minister

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen]

Artikel 3. Te verstrekken gegevens

[Vervallen]

Artikel 4. Wijze van verstrekking

[Vervallen]

Artikel 5. Tijdstippen van verstrekking gegevens met betrekking tot bepaalde perioden

[Vervallen]

Paragraaf 3. Leerlingenadministratie

Artikel 6. Reikwijdte

Deze paragraaf berust op artikel 11 van het Besluit bekostiging WPO 2022 en artikel 10 van het Besluit bekostiging WEC 2022.

Artikel 7. Levering leerlinggegevens

[Vervallen]

Artikel 8. Bijzondere levering

[Vervallen]

Artikel 9. Data en termijnen voor levering leerlinggegevens

[Vervallen]

Artikel 10. Inzage leerlingenadministratie

In geval van een steekproefsgewijze controle door of namens de Minister geeft het bevoegd gezag inzage in de in bijlage 2 genoemde gegevens van leerlingen en hun ouders op basis waarvan de hoogte van de bekostiging is vastgesteld.

Artikel 11. Terugkoppeling inschrijvingsgegevens

[Vervallen]

Artikel 12. Technische specificaties

[Vervallen]

Paragraaf 4. Levering organisatie- en personeelsgegevens en gegevens voor het lerarenregister en registervoorportaal

Artikel 13. Reikwijdte

Deze paragraaf berust op de artikelen 4 en 9 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC.

Artikel 14. Te leveren gegevens

 • 1. Het bevoegd gezag levert de organisatiegegevens, genoemd in bijlage 4, overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 4, aan de Minister.

 • 2. Het bevoegd gezag en het bestuur van een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a WPO leveren de financiële gegevens, genoemd in bijlage 5, overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 5, aan de Minister.

 • 3. Het bevoegd gezag levert de personele gegevens, genoemd in bijlage 6, overeenkomstig de beschrijving en op de wijze als vermeld in het programma van eisen in bijlage 6, aan de Minister.

 • 4. De gegevens die worden geleverd en verwerkt voor het lerarenregister en het registervoorportaal worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in bijlage 7.

 • 5. De levering van gegevens voor het lerarenregister en het registervoorportaal en de wijze waarop een leraar die niet is benoemd of tewerkgesteld zonder benoeming ten behoeve van opname in het lerarenregister kan aantonen aan de bekwaamheidseisen te voldoen geschiedt overeenkomstig bijlage 7.

Artikel 15. Bijzondere levering

Het bevoegd gezag dat na overleg met de Minister, door de Minister niet in staat wordt geacht de gegevens, bedoeld in artikel 14, eerste, tweede of derde lid, op de in dat lid genoemde wijze te leveren, levert de gegevens op de wijze die door de Minister wordt vastgesteld na overleg met het bevoegd gezag.

Artikel 16. Tijdelijke afwijking levering gegevens

 • 1. Het burgerservicenummer, bedoeld in regel 50 van de tabel in paragraaf 2.3.5 van bijlage 6, hoeft tot 1 januari 2025 niet verplicht te worden aangeleverd. Indien het bevoegd gezag nog niet beschikt over het burgerservicenummer van een personeelslid, dan worden de in de vorige volzin bedoelde gegevens verstrekt met een door het bevoegd gezag toegekend uniek nummer, zodat verschillende personeelsleden te onderscheiden en te volgen zijn.

 • 2. In afwijking van paragraaf 3 van bijlage 6 levert het bevoegd gezag de gegevens, genoemd in de paragrafen 2.3.5 en 2.4.3 tot en met 2.4.5 over het kalenderjaar 2021 uiterlijk op 1 oktober 2022 aan bij DUO.

 • 3. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 17. Wijziging Regeling gebruik gegevens bron

[Wijzigt de Regeling gebruik gegevens bron.]

Artikel 18. Wijziging Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC

De Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC wordt ingetrokken.

Artikel 18a

[Vervallen]

Artikel 19. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2018.

Artikel 20. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling informatievoorziening WPO/WEC.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Bijlage 1. behorende bij artikel 7, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

[Vervallen]

Bijlage 2. behorende bij artikel 10, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

Inrichting van de leerlingenadministratie

De leerlingenadministratie omvat per leerling de volgende gegevens:

 • persoonsgegevens van de leerling, waaronder het persoonsgebonden nummer, inclusief alle mutaties;

 • de registratie van het verzuim.

Daartoe zijn vanaf het moment van inschrijving in de leerlingenadministratie de volgende documenten opgenomen:

1. In- en uitschrijving

Voor iedere leerling:

 • een volledig ingevuld en door de ouder(s) of verzorger(s) ondertekend inschrijfformulier.

Indien van toepassing:

 • gegevens over de uitschrijving van de leerling;

 • voor zover dat niet blijkt uit de Basisregistratie Personen, een document waaruit blijkt dat een leerling een niet-Nederlandse culturele achtergrond heeft, als bedoeld in artikel 19 van het Besluit bekostiging WPO 2022 of artikel 14 van het Besluit bekostiging WEC 2022.

2. Verzuimregistratie

 • De verzuimregistratie per leerling;

 • kennisgevingen aan burgemeester en wethouders van verzuim zonder geldige reden.

Het verzuim dient per dagdeel geregistreerd te worden en bevat van iedere leerling de volgende gegevens:

 • de naam en roepnaam;

 • de groep of klas waarin de leerling is geplaatst;

 • het ziekteverzuim;

 • de afwezigheid anders dan vanwege ziekte;

 • of de afwezigheid anders dan vanwege ziekte al dan niet geoorloofd is.

Bewaartermijn:

Voor alle genoemde basisdocumenten geldt een bewaartermijn van vijf jaar na de datum van uitschrijving van de leerling. De documenten mogen eventueel ook in gedigitaliseerde vorm worden opgeslagen. De documenten worden binnen 8 weken na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigd (artikel 12 Besluit bekostiging WPO 2022; artikel 11 Besluit bekostiging WEC 2022).

Bijlage 3. behorende bij artikel 12 van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

[Vervallen]

Bijlage 4. behorende bij artikel 14, eerste lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Organisatiegegevens

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van scholen en het bevoegd gezag van scholen. Een deel van de benodigde gegevens moeten door het bevoegd gezag worden geleverd. Dit PvE gaat over de aanlevering van de organisatiegegevens.

1.2. Wettelijke basis voor de levering

De basis van dit PvE zijn de Wet op het primair onderwijs en het Besluit informatievoorziening WPO/WEC. Voor alle gegevens is in wet- en regelgeving aangegeven waarvoor ze mogen worden gebruikt.

1.3. Voor wie is het PvE bedoeld

Het PvE is bedoeld voor het bevoegd gezag van scholen en instellingen vallend onder de WPO en de WEC.

2. Organisatiegegevens

2.1. Algemeen

Gegevens over het bevoegd gezag, de instellingen en de samenwerkingsverbanden worden vastgelegd in de BRIN. De registerhouder DUO geeft aan elke organisatie, die in het register wordt vastgelegd, een uniek nummer. Verder legt de registerhouder informatie vast uit beschikkingen en andere voor de werkprocessen van belang zijnde gegevens. Gegevens waarvoor goedkeuring is verleend kunnen niet zonder toetsingsprocedure gewijzigd worden. Andere gegevens, zoals communicatiegegevens kunnen, op aangeven van het bevoegd gezag, wel zonder toetsing worden gemuteerd. Via www.duo.nl kunnen ook andere partijen informatie halen uit deze registratie.

2.2. Elektronische aanlevering van gegevens

BRIN kent een papieren en een elektronische wijzigingsprocedure voor die gegevens die in BRIN opgenomen organisaties zelf kunnen laten muteren. De papieren wijzigingsprocedure verloopt via het BRIN-mutatieformulier dat elke organisatie in bezit heeft. Vanaf 1 augustus 2007 kan het bevoegd gezag van scholen (en VGK-instellingen) de wijzigingen in de communicatie gegevens, genoemd in de volgende paragraaf van dit PvE, elektronisch aanleveren.

Voor wijzigingen in andere gegevens blijven de huidige procedures gehandhaafd.

Voor instellingen gaat het wijzigen van de naam van de school of vestiging, vastleggen van de datum vrijwillige opheffing, het vastleggen van fusiepartners via het BRIN-mutatieformulier. Voor alle andere gegevens zoals denominatie of vestigingsadres geldt een aanvraagprocedure. De gegevens worden alleen gemuteerd na goedkeuring.

Voor het bevoegd gezag gaat het om de naam, de datum opheffing, het centraal rekeningnummer, de salarisverwerkende instelling, het administratiekantoornummer en fusie met een ander bevoegd gezag. Bij dit soort mutaties wordt de mutatie alleen verwerkt, indien bepaalde (wettelijke) bescheiden zijn meegeleverd en indien daarvoor op grond van een wettelijk voorschrift een positief besluit over is genomen.

Tot slot kennen de WPO en de WEC opheffingsnormen voor scholen en vestigingen. Dit betekent dat in het geval dat het aantal leerlingen van een school of vestiging gedurende drie teldata onder de opheffingsnorm zit, de Minister de betreffende school of vestiging kan opheffen.

2.3. De gegevens

Onderscheiden worden de volgende gegevens:

Bevoegd gezag: Vestigingsadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

1.

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister gehanteerde nummer van het bevoegd gezag.

2

Adres

Adres

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging.

3

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres.

4

Plaats

Plaatsnaam

Naam van de woonplaats, behorende bij het vestigingsadres.

5

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

Bevoegd gezag: correspondentieadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

6

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister gehanteerde nummer van het bevoegd gezag.

7

Adres/postbus

Adres/postbusnummer

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging/postbus.

8

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres/postbus.

9

Plaats

Plaatsnaam

Naam van de woonplaats, behorende bij de straat en postcode.

10

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

Bevoegd gezag: Overige communicatiegegevens (niet verplicht)

Deze informatie kunnen scholen vanaf eind 2018 ook via het DUO-zakelijk portaal aanleveren.

School: correspondentieadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

9

Organisatienummer school

BRINnummer

Het door de Minister toegekende nummer van de school.

10

Adres/postbus

Adres/postbusnummer

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging/postbus.

11

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres/postbus.

12

Plaats

Plaatsnaam

naam van de woonplaats, behorende bij de straat en postcode.

13

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

School: Overige communicatiegegevens (niet verplicht)

Deze informatie kunnen scholen vanaf eind 2018 ook via het DUO-zakelijk portaal aanleveren.

Vestiging: Correspondentieadres

Nr

Omschrijving

Domein

Definitie/Toelichting

17

Organisatienummer vestiging

BRINvestiging

Het door de Minister toegekende nummer van de vestiging.

18

Adres/Postbus

Adres/Postbusnummer

De straatnaam, gevolgd door huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging/postbus.

18

Postcode

Postcode

De postcode behorende bij het adres/postbus

20

Plaats

Plaatsnaam

naam van de woonplaats, behorende bij de straat en postcode

21

Ingangsdatum

Datum

Datum waarop de mutatie ingaat of zal ingaan.

Vestiging: Overige communicatiegegevens (niet verplicht)

Deze informatie kunnen scholen vanaf eind 2018 ook via het DUO-zakelijk portaal aanleveren.

2.4. Domeinen

Het domein geeft de mogelijke waarden van een attribuut aan.

 • Bevoegd gezagnummer

  Het identificerende nummer van een instelling volgens de BRIN in de vorm van 5 cijfers.

 • BRINnummer

  Het identificerende nummer van een instelling volgens de BRIN in de vorm van twee cijfers gevolgd door twee letters.

 • BRINvestiging

  Het identificerende nummer van een instelling volgens de BRIN in de vorm van twee cijfers gevolgd door twee letters, gevolgd door twee cijfers.

3. Termijn voor aanlevering van de gegevens

Alle wijzigingen worden aangeleverd binnen vier weken na mutatiedatum.

4. Wijze van aanleveren

De aanlevering geschiedt via het BRIN-mutatieformulier of elektronisch. U dient hiervoor gebruik te maken van het onderwerp instellingsinformatie onder www.duo.nl.

Bijlage 5. behorende bij artikel 14, tweede lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Financiële gegevens

Het bevoegd gezag levert jaarlijks uiterlijk 30 juni over het voorafgaande kalenderjaar aan DUO:

 • a. in schriftelijke vorm de jaarverslaggeving, het geheel van verslaggevingsdocumenten bestaande uit de jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b. met gebruikmaking van de methode SBR/XBRL , overeenkomstig de op de internetsite van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/verantwoording/index.jsp) bekend gemaakte onderwijstaxonomie, de gegevens uit de jaarrekening en de gegevens bedoeld in artikel 3, onderdeel e3 en artikel 4, vierde lid, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Bijlage 6. behorende bij artikel 14, derde lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE Personele gegevens

1. Inleiding

1.1. Algemeen

Voor het bekostigen van scholen en voor het maken en evalueren van beleid zijn gegevens nodig van scholen en het bevoegd gezag van scholen. De benodigde gegevens moeten door het bevoegd gezag worden geleverd. Dit PvE gaat over de aanlevering van personele gegevens. Meer informatie voor de salarisverwerkers en softwareleveranciers is beschikbaar via de website van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp)’.

1.2. Wettelijke basis voor de levering

De basis van dit PvE zijn de Wet op het primair onderwijs en het Besluit informatievoorziening WPO/WEC. Voor alle gegevens is in wet- en regelgeving aangegeven waarvoor ze mogen worden gebruikt.

1.3. Voor wie is het PvE bedoeld

Het PvE is bedoeld voor het bevoegd gezag van scholen en instellingen vallend onder de WPO en WEC.

2. Personele gegevens

2.1. Algemeen

Gegevens over personeel worden door DUO verzameld op het niveau van arbeidsrelaties en op het niveau van de instellingen. Voor het beleid van OCW – en in het bijzonder het arbeidsmarktbeleid voor de sector Onderwijs – is het van belang dat landelijke ontwikkelingen kunnen worden gevolgd.

2.2. Elektronische aanlevering van gegevens

Het bevoegd gezag verplicht voor alle onder het gezag staande bekostigde scholen en instellingen de in dit PvE opgenomen personele gegevens elektronisch aan te leveren. De reikwijdte van dit PvE strekt zich ook uit tot het bovenschoolse personeel dat een arbeidsrelatie heeft met het betreffende bevoegd gezag.

2.3. De gegevens

De personele gegevens voor personeel dat benoemd is hebben betrekking op:

 • de persoon;

 • de arbeidsrelatie;

 • de functie en betrekkingsomvang;

 • de hoogte en samenstelling van het salaris en de loonkosten;

 • de perioden van verlof.

Daarnaast worden personele gegevens voor personeel niet in loondienst opgevraagd. Voor deze groep gaat het om een sterk beperkte levering ten opzichte van personeel dat in loondienst is.

Het bevoegde gezag levert de in dit PvE vermelde gegevens voor alle personen met wie het bevoegde gezag een arbeidsrelatie heeft, ongeacht of de persoon werkzaam is bij een school of instelling dan wel een bovenschoolse benoeming heeft.

Gegevens over personeel dat is benoemd, te leveren op het niveau van de afzonderlijke arbeidsrelaties

In dit PvE worden de gegevens die geleverd moeten worden genoemd. Net als bij de andere bijlagen in deze Regeling worden in dit PvE alleen de gegevens genoemd zoals de bevoegde gezagsorganen deze moeten aanleveren. Op de site van DUO staan het format, lengte en andere aspecten hoe de gegevens geleverd moeten worden (https://www.duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp).

2.3.1. Onderdeel ‘Persoon’

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

1

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Het burgerservicenummer dient om een persoon uniek te identificeren binnen de totale set van personele gegevens die door de gegevensleverancier wordt aangeleverd.

2

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Een code die aanduidt in welke salarisadministratie het personeelsnummer is opgenomen.

3

Peilmaand

Jaar_mnd

Jaar plus de maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

4

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

5

Geslacht

Geslacht

De sekse van het personeelslid, zoals vastgelegd bij de burgerlijke stand: een aanduiding die aangeeft dat de ingeschrevene een man of een vrouw is, of dat het geslacht (nog) onbekend is.

6

Geboortedatum

Datum

De datum waarop het personeelslid is geboren.

2.3.2. Onderdeel ‘Arbeidsrelatie’

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

7

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene. bepalingen burgerservicenummer.

8

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Koppeling naar de salarisadministratie.

9

Peilmaand

Jaar_mnd

Jaar plus de maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

10

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

11

Bovenschoolse functie

Ja_nee

De aanduiding per arbeidsrelatie of de functie wordt vervuld ten behoeve van meerdere BRINnummers.

12

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

13

Organisatienummer school

BRINnummer

Het door de Minister toegekende nummer van de school.

14

Volgnummer

Getal

Volgnummer dat samen met het personeelsnummer, de code salarisadministratie en school de arbeidsrelatie uniek identificeert.

15

Begindatum arbeidsrelatie

Datum

De begindatum van de arbeidsrelatie.

16

Mutatiedatum arbeidsrelatie

Datum

Datum waarop een verandering is opgetreden in een bestaande arbeidsrelatie. Moet worden gebruikt in het jaarbestand als de verandering niet leidt tot een beëindiging van deze arbeidsrelatie en het begin van een nieuwe.

17

Aard arbeidsrelatie

Code arbeidsrelatie

De aanduiding of de benoeming voor bepaalde duur of van onbepaalde duur is.

18

Einddatum arbeidsrelatie

Datum

De einddatum van de arbeidsrelatie.

19

Betrekkingsomvang

Getal met decimalen

De omvang van de arbeidsrelatie uitgedrukt in voltijds equivalenten (fte), met een nauwkeurigheid van vier decimalen, waarbij één fte gelijk is aan de omvang van een normbetrekking.

20

BAPO-omvang

Getal met decimalen

Het deel van de betrekkingsomvang van de arbeidsrelatie dat gebruikt wordt voor seniorenverlof uit het bijzondere budget Duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers of op grond van de overgangsregeling BAPO, uitgedrukt in voltijdsequivalenten (fte) met een nauwkeurigheid van vier decimalen.

21

Functieschaal

Salarisschaal

Aanduiding van de schaal genoemd in een van de categorieën vermeld in de geldende cao PO waarvoor de betrokkene feitelijk is benoemd.

22

Brutosalaris bij normbetrekking

Bedrag

Het salarisbedrag dat geldt bij een betrekkingsomvang van 1 fte (de omvang van een normbetrekking) voor de persoonlijke salarisschaal en salarisnummer, zoals vermeld in de geldende cao PO.

23

Salarisschaal

Salarisschaal

De persoonlijke salarisschaal (functie- of garantieschaal) zoals vermeld in de geldende cao PO. Is in combinatie met het salarisnummer de grondslag voor de vaststelling van het brutosalaris bij normbetrekking.

24

Salarisnummer

Salarisnummer

Het salarisnummer behorende bij de persoonlijke salarisschaal, zoals vermeld in de geldende cao PO. Is in combinatie met de salarisschaal de grondslag voor de berekening van het brutoloon.

25

Eindenummer

Salarisnummer

Het nummer van de salarisschaal dat maximaal bereikt kan worden bij de betrokken instelling.

26

Functiecategorie

Functiecategorie

De toedeling van de functie in een van de in paragraaf 2.4 onderscheiden categorieën.

28

Financieringsbron

Code BRO

De aanduiding ten laste van welke financieringsbron de kosten van de arbeidsrelatie worden gebracht.

2.3.3. Onderdeel ‘Loon, toelagen en kortingen

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

29

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

30

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Koppeling naar de salarisadministratie.

31

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

32

Organisatienummer school

BRINnummer

Koppeling naar de school van de arbeidsrelatie.

33

Volgnummer

Getal

Koppeling naar het volgnummer van de arbeidsrelatie.

34

Peilmaand

Jaar_mnd

Jaar plus de maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

35

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

36

Loon, toelage of korting

Bedrag

Het bedrag dat als salaris of als toelage bij het salaris is uitgekeerd of als korting op het salaris in mindering is gebracht.

37

Soort loon, toelage of korting

Soort loon, toelage of korting

De indicatie van het soort loon, toelage of korting.

38

Maand waarop betrekking

Jaar_mnd

Jaar en de maand waarop het loon, de toelage of korting betrekking heeft.

2.3.4. Onderdeel ‘Verlofgegevens (waaronder ziekteverlof)’

Nr

Veld

Domein

Definitie/ toelichting

39

Burgerservicenummer

Nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

40

Code salarisadministratie

Code salarisadministratie

Koppeling naar de salarisadministratie.

41

Organisatienummer bevoegd gezag

Bevoegd gezagnummer

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

42

Organisatienummer school

BRINnummer

Het door de Minister toegekende nummer van de school.

43

Volgnummer

Getal

Koppeling naar het volgnummer van de arbeidsrelatie.

44

Extractiedatum

Datum

Datum waarop de gegevens uit een database van de leverancier zijn gehaald.

45

Peilmaand verlof

Datum (N6)

Jaar plus maand in dat jaar waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

46

Begindatum verlof

Datum

De begindatum van de verlofperiode.

47

Einddatum verlof

Datum

De datum van de laatste kalenderdag voordat het werk is hervat.

48

Omvang verlof

Getal met decimale

De omvang van het verlof gedurende de verlofperiode, uitgedrukt in voltijds equivalenten (fte) met een nauwkeurigheid van 2 decimalen.

49

Soort verlof

Soort verlof

De aard van het verzuim of verlof.

2.3.5. Onderdeel ‘PNIL’

nr

veld

Domein

Definitie/toelichting

50

burgerservicenummer

nummer van 9 cijfers (N9)

Burgerservicenummer bedoeld in de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. Het burgerservicenummer dient om een persoon uniek te identificeren binnen de totale set van personele gegevens die door de gegevensleverancier wordt aangeleverd.

51

Geboortedatum

DDMMJJJJ

 

52

Geslacht

m/v/o

Man/vrouw/overig of onbekend

53

organisatienummer bevoegd gezag

5 cijfers (N5)

Het door de Minister toegekende nummer van het bevoegd gezag.

54

Indien inhuur niet door bevoegd gezag plaatsvindt: organisatienummer school

2 cijfers, 2 letters (A4)

Het door de Minister toegekende nummer van de school, voor koppeling naar de school van de arbeidsrelatie.

55

soort externe inhuur

code (N2)

De toedeling van de soort externe inhuur in een van de in paragraaf 2.4.4

onderscheiden categorieën.

56

doel externe inhuur

code (N2)

De toedeling van het doel van de externe inhuur in een van de in paragraaf 2.4.5

onderscheiden categorieën.

57

Totale omvang inhuur meetjaar in uren

getal zonder decimalen (N8)

Het aantal uren dat de persoon werkzaam is geweest in het kalenderjaar (1/1 – 31/12) waarover de gegevens opgevraagd worden.

58

functiecategorie

code (N2)

De toedeling van de functie in een van de in paragraaf 2.4.3

onderscheiden categorieën.

59

kosten inhuur

bedrag in € met 2 decimalen (N12,2)

Totale kosten in de meetperiode betaald voor de persoon. Inclusief kosten die betaald zijn aan bemiddelaars/ leveranciers en inclusief eventuele BTW.

2.4. Domeinen

Het domein geeft de mogelijke waarden aan.

AKnummer

Het identificerende nummer van een instelling volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) in de vorm van een reeks van drie cijfers.

Formaat: N3

Bedrag

Hoeveelheid in euro’s in de vorm van een getal met 2 decimalen. Een bedrag kan worden voorafgegaan door een min-teken (indien van toepassing).

Bevoegd gezagnummer

Het identificerende nummer van een instelling volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) in de vorm van een reeks van 5 cijfers. Dit nummer is te vinden op www.duo.nl.

Formaat: N5

BRINnummer

Het identificerende nummer van een instelling volgens de Basisregistratie Instellingen (BRIN) in de vorm van twee cijfers gevolgd door twee hoofdletters.

Formaat: A4

Code arbeidsrelatie

2.4.1. De aanduiding of de benoeming in vaste dienst of tijdelijke dienst is. (t.b.v. PIL uitvraag door DUO)

Code

Betekenis

1

Benoeming in vaste dienst. Hieronder vallen ook de benoemingen in vaste dienst waarbij een bepaalde proeftijd is afgesproken.

2

Benoeming in tijdelijke dienst, exclusief benoemingen in verband met vervanging. Hieronder vallen onder andere de benoemingen in tijdelijke dienst bij een eerste dienstverband die vooruitzicht hebben op een benoeming in vaste dienst.

3

Benoeming in tijdelijke dienst, in verband met vervanging.

2.4.2. Functiecategorieën (t.b.v. PIL uitvraag door DUO)

De toedeling van de functie aan een van de volgende categorieën:

Codes 5 t/m 8 heeft betrekking op management, codes 9 t/m 11 op midden management, codes 12 t/m 15 op onderwijsgevend personeel, codes 16 t/m 19 op onderwijsondersteunend personeel, en codes 20 t/m 22 op beheer en administratief personeel.

Code

Betekenis

5

Bestuurslid, lid college van bestuur

6

(Bovenschoolse) directeur

7

Adjunct- of waarnemend directeur

8

Overige managementfuncties op het niveau van directie en bestuur

9

Staf functionaris (bijvoorbeeld hoofd facilitaire dienstverlening)

10

Onderwijscoördinator (bijvoorbeeld teamcoördinator)

11

Overige managementfuncties op het niveau van een afdeling of ander onderdeel van de organisatie

12

Groepsleerkracht (inclusief remedial teacher)

13

Vakleraar

14

Leraar in opleiding

15

Overig onderwijzend personeel

16

Onderwijs assisterende functies (bijvoorbeeld (technisch) onderwijsassistent, docentassistent, lokaalassistent, klassenassistent)

17

Therapeutische en zorg functies (bijvoorbeeld psychologisch medewerker, logopedist, orthopedagoog, fysiotherapeut, schoolmaatschappelijk werker)

18

Instructeur

19

Overig onderwijsondersteunend personeel

20

Beheerfuncties (bijvoorbeeld conciërge, schoonmaker, beheerder/ICT)

21

Administratieve functies (bijvoorbeeld personeelszaken, leerlingenadministratie)

22

Overig beheer- en administratief personeel

2.4.3. Functiecategorieën externe inhuur (t.b.v. PNIL uitvraag door DUO)

Deze functiecategorieën komen overeen met de functiecategorieën beschreven in paragraaf 2.4.2.

Code

Betekenis

P1

Directie

P2

Middenmanagement

P3

Onderwijsgevend personeel

P4

Ondersteunend personeel

P5

Administratief en beheerpersoneel

2.4.4. Soort externe inhuur (t.b.v. PNIL uitvraag door DUO)

Code

Betekenis

1

Uitzend/detachering via commercieel bureau

2

Payroll

3

Detachering van (inval)pool externe rechtspersoon

4

Detachering van ander schoolbestuur

5

Zelfstandige zonder personeel (zzp’er)

6

Overige vorm van inhuur

2.4.5. Doel externe inhuur (t.b.v. PNIL uitvraag door DUO)

Code

Betekenis

1

Vervanging

2

Tijdelijke uitbreiding

3

Interim- opdracht

4

Moeilijk invulbare vacature

5

Expertise

6

Overig doel

3. Termijn voor aanlevering van de gegevens

Het bevoegd gezag levert de personele gegevens, genoemd in de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.4, 2.4.1 en 2.4.2, viermaal per jaar aan bij DUO:

 • a. uiterlijk 1 april de gegevens over november, december en januari;

 • b. uiterlijk 1 juli de gegevens over februari, maart en april;

 • c. uiterlijk 1 oktober de gegevens over mei, juni en juli;

 • d. uiterlijk 1 januari de gegevens over augustus, september en oktober.

In de te leveren gegevens zijn alle mutaties verwerkt die van toepassing zijn op de situatie op de peilmaand en die gedurende een kalendermaand na de laatste kalenderdag van de peilmaand administratief zijn verwerkt. Gegevens die na die kalendermaand administratief zijn verwerkt, worden niet in de gegevenslevering verwerkt.

De jaarbestanden bevatten alle gegevens uit de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.4 over een kalenderjaar. De gegevens zijn gegroepeerd per kalendermaand. Alle mutaties die van toepassing zijn op de gegevens van een bepaalde maand, zijn in de gegevens over die maand doorgevoerd. De jaarbestanden worden eenmaal per jaar aangeleverd, uiterlijk op 1 april van het jaar, volgend op het peiljaar (het jaar waarop de gegevens betrekking hebben).

Het bevoegd gezag levert de gegevens, genoemd in de paragrafen 2.3.5 en 2.4.3 tot en met 2.4.5, eenmaal per jaar aan bij DUO, uiterlijk op 1 april van het jaar, volgend op het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben.

4. Inhoudelijke uitwerking gegevensleveringen

In dit hoofdstuk wordt de functionele uitwerking gegeven van de gegevensleveringen. De technische uitwerking is opgenomen in de documentatie op de site van DUO.

4.1. Arbeidsrelatie versus benoeming

Ten behoeve van de gegevensleveringen moet onderscheid gemaakt worden tussen benoemingen enerzijds en arbeidsrelaties anderzijds. In dit PvE is een arbeidsrelatie een unieke combinatie van instelling, persoon, functie en aard dienstverband. In een aantal situaties kan er één akte van benoeming zijn, terwijl er voor de gegevensleveringen meer dan één arbeidsrelatie tussen een bevoegd gezag en een persoon moet worden onderscheiden. Deze paragraaf geldt alleen voor arbeidsrelaties van PIL. Dat betreft de volgende situaties:

4.1.1. Benoemingen bij meer dan één instelling

Een bevoegd gezag kan een persoon benoemen om bij één instelling of bij meer instellingen werkzaam te zijn. Als er sprake is van een benoeming waarbij de benoemde bij meer dan één instelling van een bevoegd gezag werkzaam is, dan is er in het kader van dit PvE sprake van meer dan één arbeidsrelatie. Dit ongeacht of er voor de werkzaamheden aan de verschillende instellingen één dan wel verschillende aktes van benoeming dan wel arbeidsovereenkomsten zijn opgemaakt. Er moeten ten minste evenveel arbeidsrelaties worden onderscheiden als het aantal instellingen waar een persoon werkzaam is. De gegevens die op basis van het PvE personeel en salarisgegevens geleverd moeten worden, moeten voor elke arbeidsrelatie afzonderlijk worden geregistreerd en geleverd.

4.1.2. Benoemingen in meer dan één functie

Ook als een persoon tegelijk werkzaam is in verschillende functies, moeten verschillende arbeidsrelaties worden onderscheiden. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand tegelijk werkzaam is als leerkracht en als adjunct-directeur. De gegevens moeten voor elk van beide functies apart worden geregistreerd en worden geleverd, ook als de persoon deze functies bij één instelling uitoefent.

4.1.3. Veranderingen van functie

Een verandering van functie leidt voor de gegevensleveringen altijd tot beëindiging van de arbeidsrelatie die betrekking heeft op de oude functie en het begin van een nieuwe arbeidsrelatie.

4.1.4. Veranderingen van betrekkingsomvang in verband met vervanging

Voor de gegevensleveringen leidt een verandering van de betrekkingsomvang er in de regel niet toe dat een arbeidsrelatie ophoudt te bestaan; er ontstaat bijgevolg ook geen nieuwe arbeidsrelatie. Deze verandering wordt beschouwd als een verandering binnen de bestaande arbeidsrelatie. Hierop is één uitzondering: verandering van de betrekkingsomvang in verband met vervanging. Als de betrekkingsomvang van een bestaande arbeidsrelatie (tijdelijk) wordt vergroot omdat de persoon een afwezige collega vervangt, dan moet deze uitbreiding als een nieuwe arbeidsrelatie geregistreerd worden.

Deze nieuwe arbeidsrelatie eindigt op het moment waarop de tijdelijke uitbreiding van de betrekkingsomvang geheel vervalt. De reden om deze uitbreiding van de betrekkingsomvang apart te registreren is dat inzicht nodig is de omvang van de vervanging en dubbeltellingen bij het bepalen van de werkende formatie te voorkomen.

4.2. Vervanging

Als iemand wordt benoemd als tijdelijke vervanging van een personeelslid dat afwezig is, wordt dit aangegeven door bij de aard arbeidsrelatie de code 3 te vermelden.

4.3. Peilmaand en peildatum

De in de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.4, 2.4.1 en 2.4.2 beschreven gegevens moeten worden onderscheiden naar tijdvakken van één kalendermaand: de peilmaand.

Voor de arbeidsrelaties die op de 1e kalenderdag van de peilmaand bestaan, worden de gegevens geleverd naar de stand op de 1e kalenderdag (de peildatum). Voor arbeidsrelaties die in de loop van de peilmaand ontstaan, worden de gegevens geleverd naar de stand van de 1e kalenderdag waarop de arbeidsrelatie is ingegaan.

Voor de werktijdfactor, de bapofactor en de omvang verlof wordt steeds de gewogen gemiddelde omvang over de peilmaand geleverd.

4.4. Terugwerkende kracht mutaties

Een deel van de gegevens over een peilmaand wordt in de regel pas enige tijd na het eind van die peilmaand administratief verwerkt. Gegevens die binnen een kalendermaand na afloop van de peilmaand worden verwerkt en van invloed zijn op de situatie in de peilmaand, moeten ook in de gegevenslevering over de peilmaand zijn verwerkt (een maand terugwerkende kracht mutaties). De over de peilmaand januari te leveren gegevens moeten dus de situatie van januari weergegeven zoals die op basis van de op 1 maart beschikbare informatie hoort te zijn. Gegevens die later dan een kalendermaand na het einde van de peilmaand beschikbaar komen, worden niet in deze gegevensleveringen verwerkt.

De manier van verwerken van terugwerkende kracht mutaties is vooral van belang voor de levering van de gegevens over loon, toelagen en kortingen. OCW en DUO hanteren hierbij het loon-over-principe. Alle correcties die na afloop van een peilmaand plaatsvinden op de financiële gegevens van die peilmaand moeten verwerkt worden in de te leveren gegevens over de peilmaand.

4.5. Extractiedatum

De extractiedatum is de datum waarop de gegevens uit de database of databases zijn gehaald. Als gegevens uit verschillende databases moeten worden gehaald, bestaat het risico dat de gegevens uit de verschillende databases niet op elkaar aansluiten (in elke database zullen voortdurend mutaties worden aangebracht). Om dit risico zo klein mogelijk te maken, zullen de eerste en de laatste extractiedatum van de gegevens over de dezelfde peilmaand niet meer dan één week uit elkaar mogen liggen, tenzij de consistentie aantoonbaar op een andere manier gewaarborgd wordt.

4.6. Volgnummer

Omdat een persoon met hetzelfde bevoegde gezag meer dan één arbeidsrelatie kan hebben (gelijktijdig of volgtijdelijk), wordt er een volgnummer geleverd. Dit volgnummer is nodig om de gegevens uit verschillende leveringen steeds aan de juiste arbeidsrelatie te kunnen verbinden. Dit volgnummer dient over de leveringen heen dezelfde arbeidsrelatie met het bevoegde gezag te identificeren. Indien binnen een administratie per arbeidsrelatie een nieuw personeelsnummer wordt toegekend, mag dit personeelsnummer als volgnummer worden gebruikt. Het burgerservicenummer identificeert iedere persoon uniek binnen de administratie en de levering.

4.7. Begin- en einddatum

Als begindatum wordt geleverd de eerste kalenderdag waarop de situatie van de regel van toepassing is. De einddatum is de laatste kalenderdag waarvoor de situatie van de regel van toepassing is.

4.8. Financieringsbron

Arbeidsrelaties kunnen vanuit verschillende bronnen worden bekostigd. Belangrijk is het onderscheid tussen:

 • de reguliere bekostiging van de instelling door OCW;

 • financiële middelen die een instelling op grond van een (verplichte of vrijwillige) verzekering ontvangt van het Vervangingsfonds in verband met (vervanging bij) ziekte of afwezigheid om andere redenen;

 • middelen die bedoeld zijn om mensen met een uitkering te re-integreren op de arbeidsmarkt of te voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen.

Indien bij een arbeidsrelatie meer dan één financieringsbron aan de orde is, dan wordt de financieringsbron vermeld, die de grootste bijdrage levert.

4.9. Maand waarop betrekking

In de bestanden die op een peilmaand betrekking hebben, worden de betalingen en inhoudingen opgegeven die op die peilmaand betrekking hebben. Correcties hierop worden met een maand terugwerkende kracht hierin verwerkt.

Betalingen die op een peilmaand, langer dan een maand terug betrekking hebben, worden geleverd in het bestand van de peilmaand waarin deze gedaan zijn met daarbij de vermelding op welke (eerdere) kalendermaand zij betrekking hebben. Als een dergelijke betaling niet aan een bepaalde kalendermaand kan worden toegerekend, dan wordt het kalenderjaar vermeld met twee volgnullen (bijvoorbeeld 201800).

4.10. Vakantie-, snipper- en feestdagen

Deze vormen van verlof worden niet geleverd, ook niet als onderdeel van de categorie overig verlof.

4.11. Begin en einde verlofperiode

Bij een verandering van het soort verlof (zoals onderscheiden in dit PvE) wordt een lopende verlofperiode beëindigd en begint een nieuwe verlofperiode.

Bij een verandering van de omvang van het verlof (bijvoorbeeld bij het gedeeltelijk hervatten van werkzaamheden bij ziekte) wordt de lopende verlofperiode beëindigd en begint een nieuwe verlofperiode.

4.12. Opeenvolgende periodes van ziekteverlof

Voor de sociale zekerheid worden opeenvolgende periodes van ziekteverlof als één ziektegeval gerekend, als de tweede ziekmelding en daarmee de verzuimperiode begint binnen een periode van 4 weken na herstel-melding van de eerste. In de levering worden in dat geval steeds de afzonderlijke perioden geleverd met elk en begin- en einddatum.

5. Wijze van aanlevering

5.1. Onderdelen ‘persoon’, ‘arbeidsrelatie’, ‘loon, toelagen en kortingen’, ‘verlofgegevens’ en ‘PNIL’

De aanlevering van de beleidsgegevens geschiedt elektronisch.

De procedure van aanlevering van personeelsgegevens staat beschreven op de site van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp). De beveiligde site faciliteert bij het selecteren van bestanden, die volgens het naamformaat in aanmerking komen om geleverd te worden. Na het versturen toont de beveiligde site de datum plus het tijdstip waarop het bestand is ontvangen.

Als de verwerking is afgerond ontvangt de contactpersoon via e-mail een bericht dat er een terugkoppeling gereed staat op de beveiligde site. In die terugkoppeling staat aangegeven of de levering al dan niet correct verwerkt is en welke signalen zijn opgetreden.

Voor technische specificaties wordt verwezen naar het Memo ‘Standaardlevering personeelsgegevens’ dat via de website van DUO (https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/personeel/levering-personeelsgegevens.jsp) beschikbaar is.

Bijlage 7. behorende bij artikel 14, vierde en vijfde lid, van de Regeling informatievoorziening WPO/WEC

PvE gegevens lerarenregister en registervoorportaal

1. Codering gegevenslevering

De gegevens, bedoeld in artikel 8 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC worden op grond van het onderstaande geleverd aan de Minister:

Nr

Veld

Definitie/toelichting

1

Burgerservicenummer

Burgerservicenummer als bedoeld in de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Het burgerservicenummer dient om een persoon uniek te identificeren binnen de totale set van personele gegevens die door de gegevensleverancier wordt aangeleverd.

2

Code salarisadministratie

Een code die aanduidt uit welke salarisadministratie de gegevens afkomstig zijn.

3

Geslacht

De sekse van het personeelslid, zoals vastgelegd bij de burgerlijke stand: een aanduiding die aangeeft dat de ingeschrevene een man of een vrouw is, of dat het geslacht (nog) onbekend is. De codes zijn:

M Man;

V Vrouw;

O Onbekend.

4

Geboortedatum

De datum waarop het personeelslid is geboren.

5

Organisatienummer bevoegd gezag

Het door de Minister gehanteerde nummer van het bevoegd gezag.

6

Organisatienummer school

Het door de Minister toegekende nummer van de school, voor koppeling naar de school van de arbeidsovereenkomst.

7

Organisatievolgnummer school

Het door de Minister toegekende volgnummer van de school, voor koppeling van de vestiging van de arbeidsovereenkomst.

8

Begindatum arbeidsovereenkomst

De begindatum van de arbeidsovereenkomst

9

Einddatum

arbeidsovereenkomst

De einddatum van de arbeidsovereenkomst.

10

Naam

De achternaam van de leraar en eventueel toevoeging.

11

Voornaam

De voornamen van de leraar.

12

Adresregelbuitenland1

Alleen gebruiken bij een buitenlands adres.

13

Adresregelbuitenland2

Alleen gebruiken bij een buitenlands adres.

14

Adresregelbuitenland3

Alleen gebruiken bij een buitenlands adres.

15

Landcode

De landcode zoals deze ook door het BRP wordt gebruikt. Alleen nodig bij een buitenlands adres.

16

Benoemingsgrondslag

Het artikel(lid) van de WPO of WEC op grond waarvan de leraar is benoemd.

17

Onderwijs waarvoor is benoemd

In geval de benoemingsgrondslag leidt tot opname in het registervoorportaal: het soort onderwijs waarvoor de leraar is benoemd maar (nog) niet over het bewijs beschikt dat is voldaan aan de bekwaamheidseisen.

18

Begindatum benoeming

De begindatum van de benoeming.

19

Einddatum benoeming

De einddatum van de benoeming.

De gegevens genoemd in de tabel worden maandelijks volledig en correct door het bevoegd gezag aan de Minister geleverd.

Op de wijze van levering van gegevens genoemd in de tabel is hoofdstuk 2 van bijlage 1 bij deze regeling van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat gegevens digitaal worden aangeleverd.

Gegevens die een leraar op grond van artikel 38h, derde lid, WPO dan wel artikel 38h, derde lid, levert, worden door de betreffende leraar via het CIBG aan de Minister geleverd, waarbij hij het bewijsstuk, bedoeld in

 • artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1 en 2, tweede lid, aanhef en onder a, of derde lid, WPO; of

 • artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1 en 2, tweede lid, aanhef en onder a, lid 2a, derde of vierde lid, WEC;

digitaal aanlevert in de vorm van een gewaarmerkte kopie.

Categorieën benoemingsgrondslag

Voor toedeling van de gegevens van leraren in het systeem voor respectievelijk het lerarenregister en registervoorportaal geven schoolbesturen aan wat de benoemingsgrondslag is. Voor elke leraar geeft het bevoegd gezag aan op grond van welk artikellid uit de onderwijswet deze leraar is benoemd.

De categorieën van de benoemingsgrondslag zijn op grond van de WPO:

 

Formele basis

Aanduiding

Lerarenregister

(Artikel 38b WPO)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1, WPO

WHW getuigschrift1

 

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2, WPO

Erkende EU kwalificatie

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onder a, WPO (LO PO)

Ministeriële regeling LO2

 

Artikel 3, derde lid, WPO

Bevoegdheid verstrekt door Minister

Registervoorportaal

(Artikel 38r WPO)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3, WPO

Geschiktheidsverklaring

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, WPO

In opleiding tot leraar LO

 

Artikel 3, vierde lid, WPO

Leraar in opleiding

 

Artikel 38u, WPO

Overgangsrecht Lerarenregister/Registervoorportaal

1 Dit is met inbegrip van het overgangsrecht o.b.v. artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs.

2De leraar lichamelijke opvoeding met een getuigschrift LO VO valt onder de eerste categorie:

WHW-getuigschrift.

LO = lichamelijke opvoeding

PO = primair onderwijs

VO = voortgezet onderwijs

De categorieën van de benoemingsgrondslag zijn op grond van de WEC:

 

Formele basis

Aanduiding

Lerarenregister

(Artikel 38b WEC)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1, WEC

WHW getuigschrift1

 

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2, WEC

Erkende EU kwalificatie

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel a, WEC (LO SO)

Ministeriële regeling LO2

 

Artikel 3, lid 2a, WEC (LO VSO)

Getuigschrift LO

 

Artikel 3, derde lid, WEC

Bevoegdheid verstrekt door Minister

 

Artikel 3, vierde lid, WEC

Verklaring verstrekt door Minister

Registervoorportaal

(Artikel 38r WEC)

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 3, WEC

Geschiktheidsverklaring

 

Artikel 3, tweede lid, aanhef en onderdeel b, WEC

In opleiding tot leraar LO

 

Artikel 3, vijfde lid, WEC

Tijdelijke vervanging

 

Artikel 3, zesde lid, WEC

Leraar in opleiding

 

Artikel 38u, WEC

Overgangsrecht Lerarenregister/Registervoorportaal

1 Dit is met inbegrip van het overgangsrecht o.b.v. artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs.

2 De leraar lichamelijke opvoeding met een getuigschrift LO VO valt onder de eerste categorie:

WHW-getuigschrift.

LO = lichamelijke opvoeding

SO = speciaal onderwijs

VSO = voortgezet speciaal onderwijs

Onderwijs waarvoor benoemd (registervoorportaal)

In het geval dat de benoemingsgrondslag leidt tot opname van de leraar in het registervoorportaal, levert het bevoegd gezag tevens gegevens over het onderwijs waarvoor de leraar is benoemd. Daarbij worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • groepsleerkracht,

 • leerkracht zintuiglijke en lichamelijke oefening,

 • vakleerkracht.

2. Gegevensverstrekking

Gegevens die op grond van artikel 38o, tweede lid, onderdeel a, of artikel 38t, tweede lid, onderdeel a, WPO en artikel 7, tweede lid van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, aan het bevoegd gezag worden verstrekt, betreffen alleen de gegevens die op grond van artikel 38h, eerste lid, of artikel 38r, eerste lid, WPO en artikel 5, eerste of tweede lid, van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, door het bevoegd gezag zijn geleverd en niet zijn verkregen uit de basisregistratie personen.

Gegevens die op grond van artikel 38o, tweede lid, onderdeel a, of artikel 38t, tweede lid, onderdeel a, WEC en artikel 7, tweede lid van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, aan het bevoegd gezag worden verstrekt, betreffen alleen de gegevens die op grond van artikel 38h, eerste lid, of artikel 38r, eerste lid, WEC en artikel 5, eerste of tweede lid, van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, door het bevoegd gezag zijn geleverd en niet zijn verkregen uit de basisregistratie personen.