Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
1-9-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 mei 2020, nr. MBO/24508460, houdende regels voor gegevensverstrekking over overstappende jongeren naar het middelbaar beroepsonderwijs (Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 42b, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 27d, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.0.2, tweede lid, en 8.0.3, vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • leerling:

  • a. leerling aan een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs die een opleiding praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg volgt; of

  • b. leerling aan een school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra die ingeschreven staat op het uitstroomprofiel vervolgonderwijs of het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel.

 • overstappende leerling of vavo-student: leerling of vavo-student die naar verwachting in het aankomend school- of studiejaar de opleiding zal vervolgen aan een beroepsopleiding in de zin van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • vavo-student: vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1, onder n4, van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • ICT-voorziening: informatiesysteem dat beheerd wordt door de PO-Raad, de VO-raad, de MBO Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Artikel 2. Levering gegevens van overstappende leerling of vavo-student

 • 1. Ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 42b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 27d, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 8.0.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, levert het bevoegd gezag van de de school of instelling als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, school als bedoeld in de Wet op het voorgezet onderwijs of de instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs aan het college van burgemeester en wethouders van de woon- of verblijfplaats van de overstappende leerling of vavo-student:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. de postcode en het huisnummer;

  • c. het registratienummer van de school of instelling waar de leerling of vavo-student op dat moment staat ingeschreven.

 • 2. De gegevens bedoeld in het eerste lid worden tussen 1¬†oktober en 1¬†februari geleverd.

 • 3. De gegevens worden geleverd via de ICT-voorziening.

Artikel 3. Levering gegevens aangemelde leerling of vavo-student

 • 1. Ter uitvoering van de taak genoemd in artikel 8.0.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs levert het bevoegd gezag van een instelling bedoeld in die wet waar de leerling of vavo-student zich heeft aangemeld, aan het bevoegd gezag van de school of instelling waar de leerling of vavo-student is ingeschreven de volgende gegevens van de leerling of vavo-student:

  • a. het persoonsgebonden nummer;

  • b. het registratienummer van de instelling waar de leerling of vavo-student zich heeft aangemeld, en

  • c. de status van de aanmelding.

 • 2. De status van de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, betreft een van de volgende meldingen:

  • a. de leerling of vavo-student heeft zich aangemeld;

  • b. aan de leerling of vavo-student is een onderwijsovereenkomst aangeboden;

  • c. de aanmelding leidt in verband met de toepassing van artikel 8.1.1c van de Wet educatie en beroepsonderwijs niet tot een inschrijving;

  • d. de aanmelding is door de leerling of vavo-student ingetrokken, of

  • e. de betrokkene is ingeschreven.

 • 3. De gegevens bedoeld in het eerste lid worden zo spoedig mogelijk na aanmelding geleverd.

 • 4. De gegevens bedoeld in het eerste en tweede lid worden, tezamen met de postcode en het huisnummer van de leerling of vavo-student, zo spoedig mogelijk na aanmelding aan het college van burgemeester en wethouders van de woon- of verblijfplaats van de leerling of vavo-student geleverd indien degene die zich heeft aangemeld niet in het bezit is van een diploma van een opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid onder b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 onderscheidenlijk 8 van de Wet op het voortgezet onderwijsen de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt.

 • 5. De gegevens worden geleverd via de ICT-voorziening.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2020.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

I.K. van Engelshoven