Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019
Type
Zbo
Wetsfamilie
Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019; Wet College voor toetsen en examens; Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
22-3-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00954, houdende vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019 (Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet College voor toetsen en examens;
en het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal artikel 10, tweede lid.

Besluit:

Artikel 1. Examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019

Het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2), bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal, wordt vastgesteld voor het jaar 2019 als opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019 ten behoeve van de Staatsexamens Nt2 in 2019 en vervalt per 31 december 2019.

Artikel 3. Citeertitel en bekendmaking

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

behorende bij artikel 1 van de Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019, van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00954.

Examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019

Artikel 1

De in dit reglement genoemde verzendingen van documenten geschieden op de door het College voor Toetsen en Examens te bepalen wijze.

Artikel 2

Het examen wordt afgenomen volgens de bij de Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2019, van 25 september 2017 nummer CvTE-17.01518, vastgestelde programma's: programma I en programma II.

Artikel 3

Het examen, volgens beide programma's, omvat de volgende onderdelen:

 • a. leesvaardigheid

 • b. luistervaardigheid

 • c. schrijfvaardigheid

 • d. spreekvaardigheid

De examenonderdelen worden in vier afzonderlijke zittingen geëxamineerd.

Artikel 4

 • 1. Het examenonderdeel leesvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van op papier verstrekte teksten. De antwoorden worden door de kandidaten op de computer ingevoerd. De nominale duur van het examen leesvaardigheid voor Programma I is 110 minuten en voor Programma II 100 minuten.

 • 2. Het examenonderdeel luistervaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd bij gesproken teksten die via een koptelefoon te beluisteren zijn. De luisterteksten en videofragmenten worden één keer ten gehore gebracht. De nominale duur van het examen luistervaardigheid voor zowel Programma I als II is maximaal 90 minuten.

 • 3. Het examenonderdeel schrijfvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten die digitaal worden aangeboden. Bij dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van het beeldscherm en het toetsenbord bij een computer. De nominale duur van het examen schrijfvaardigheid voor zowel Programma I als II is 100 minuten.

 • 4. Het examenonderdeel spreekvaardigheid wordt digitaal getoetst aan de hand van verstrekte opdrachten. Deze opdrachten worden op het computerscherm gepresenteerd en de bijbehorende gesproken teksten zijn via een koptelefoon te beluisteren. De kandidaat spreekt een reactie in. Deze spreekproducten worden digitaal vastgelegd. De nominale duur van het examen spreekvaardigheid voor zowel Programma I als II is maximaal 25 minuten.

Artikel 5

Het College voor Toetsen en Examens stelt uiterlijk één jaar voor de aanvang van de examens de aanmeldingsprocedure vast. Kandidaten die zich niet houden aan de door het College voor Toetsen en Examens vastgestelde aanmeldings- en betalingstermijnen, worden uitgesloten van deelname aan de examenonderdelen waarvoor zij zich hebben opgegeven en dienen gebruik te maken van een volgende examengelegenheid, rekening houdend met de daarvoor gestelde termijnen.

Artikel 6

Zij die aan enigerlei examenonderdeel van het examen wensen deel te nemen, zijn verplicht op verzoek van hen die het examenonderdeel afnemen of daarop toezicht houden, zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren.

Artikel 7

[Vervallen.]

Artikel 8

 • 1. Het is de kandidaat verboden enigerlei informatie over de examenopgaven in schriftelijke of andere vorm mee te nemen uit het examenlokaal en op een later tijdstip hierover mededelingen te doen. Daartoe wordt al het tijdens het examen verstrekte materiaal ingenomen. Meegebrachte hulpmiddelen kunnen bij het betreden of verlaten van de zaal en tijdens het examen gecontroleerd worden op toegevoegde informatie.

 • 2. Het College voor Toetsen en Examens staat in de examenzaal geen elektronische media en communicatiemiddelen toe. Dit geldt ook voor andere persoonlijke eigendommen zoals horloges, jassen en tassen. Kandidaten worden hierover van tevoren geïnformeerd en erop gecontroleerd.

Artikel 9

 • 1. Bij de examenonderdelen leesvaardigheid en schrijfvaardigheid is het gebruik van drie woordenboeken naar keuze van de kandidaat toegestaan. De kandidaat dient deze woordenboeken zelf naar de examenzitting mee te brengen. Het is niet toegestaan in deze woordenboeken aantekeningen of losse briefjes te hebben.

 • 2. Bij geen van de onderdelen is het gebruik van elektronische hulpmiddelen (bijvoorbeeld een vertaalcomputer of een digitaal woordenboek) toegestaan.

 • 3. Het gebruik van de volgende boeken is niet toegestaan:

  • a. Van Dale synoniemenwoordenboek;

  • b. Van Dale spreekwoordenboek;

  • c. woordenboeken die voorbeeldbrieven bevatten.

 • 4. Bij alle examenonderdelen wordt vanwege het College voor Toetsen en Examens kladpapier verstrekt. Dit papier dient samen met de verstrekte opgaven na afloop van het examen te worden ingeleverd.

Artikel 10

Klachten met betrekking tot het examen en/of examencondities kunnen tot uiterlijk drie weken na het examen schriftelijk worden ingediend bij het College voor Toetsen en Examens via de Nt2-administratie van de Dienst Uitvoering Onderwijs, Postbus 30158, 9700 LK in Groningen.

Artikel 11

Het gemaakte examenwerk wordt voor de onderdelen leesvaardigheid en luistervaardigheid geautomatiseerd nagekeken. Het examenwerk van de kandidaat wordt voor de onderdelen schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid gesplitst per opgave ten behoeve van gesegmenteerde beoordeling; elke opgave wordt door twee onafhankelijke, door het College voor Toetsen en Examens aangewezen beoordelaars nagekeken en daar waar nodig geacht, door een derde beoordelaar.

Artikel 12

Na afloop van alle beoordelingen stelt het College voor Toetsen en Examens per onderdeel de uitslag vast. Het resultaat van elk examenonderdeel wordt uitgedrukt in <voldoende> dan wel <onvoldoende>. De uitslag wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld.

Artikel 13

Kandidaten die het resultaat <voldoende> voor één, twee of drie onderdelen hebben behaald, wordt een certificaat uitgereikt voor het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen.

Artikel 13a

Indien een kandidaat het resultaat <onvoldoende> heeft behaald voor een onderdeel, kan hij in hetzelfde jaar nog ten hoogste tweemaal opnieuw examen in dat onderdeel van dat programma afleggen.

Artikel 14

Diploma

 • 1. Aan kandidaten die in een keer geslaagd zijn voor alle examenonderdelen van Programma I ofwel Programma II wordt een diploma van het bijbehorende programma uitgereikt.

Certificaten en diploma

 • 2. Een diploma voor Programma I wordt uitgereikt aan degene die losse certificaten overlegt van de vier onderdelen binnen Programma I.

 • 3. Een diploma voor Programma II wordt uitgereikt aan degene die losse certificaten overlegt van de vier onderdelen binnen Programma II.

 • 4. Als men een gedeelte van de certificaten van het ene Programma heeft en voor het andere deel die van het andere programma, dan kunnen deze samen worden overgelegd voor het verkrijgen van een diploma Programma I.

Artikel 15

 • 1. Het model voor het diploma Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij dit reglement.

 • 2. Het model voor het certificaat Nederlands als tweede taal wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij dit reglement.

 • 3. Het College voor Toetsen en Examens wijst degenen aan die als voorzitter en secretaris het diploma en het certificaat tekenen en houdt een register bij van degenen die als zodanig zijn aangewezen, en van hun handtekeningen.

Artikel 16

Van de behaalde resultaten wordt, per examenmoment, een lijst aangelegd. Deze lijsten worden, op een door het College voor Toetsen en Examens te bepalen wijze, gearchiveerd.

Artikel 17

Het College voor Toetsen en Examens bewaart het examenwerk zes maanden ter kennisneming voor de kandidaat. Een kandidaat die gebruik wil maken van het inzagerecht, dient daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij het College voor Toetsen en Examens in. Wanneer een kandidaat naar het oordeel van het College gegronde redenen heeft om te betwijfelen of zijn/haar examenwerk op de juiste wijze is verwerkt, kan het College besluiten het werk te laten inzien door een, na overleg met de kandidaat, door het College aan te wijzen persoon. Door middel van inzage wordt gecontroleerd of het complete werk, zoals bedoeld en ingeleverd door de kandidaat, bij de beoordeling is betrokken. Daarnaast wordt nagegaan of de antwoorden van de kandidaat bij de examenonderdelen leesvaardigheid en luistervaardigheid respectievelijk de scores die door de beoordelaars die door het College zijn aangewezen zijn toegekend voor de examenonderdelen schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid, volledig en op de juiste wijze zijn verwerkt.