Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO; Wet op het primair onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
15-7-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 oktober 2021, nr. PO/FenV/29524765 tot het verstrekken van bijzondere en aanvullende bekostiging voor het primair en voortgezet onderwijs voor de uitvoering van een arbeidsmarkttoelage binnen het Nationaal Programma Onderwijs voor het schooljaar 2021–2022 (Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 82, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanvullende bekostiging: aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 82, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • achterstandsscore:

  • a wat betreft een basisschool: achterstandsscore op basis van de onderwijsscores van de leerlingen die op 1 oktober 2020 zijn ingeschreven op een basisschool als bedoeld in artikel 18 van het Besluit bekostiging WPO 2022;

  • b wat betreft een school voor voortgezet onderwijs: achterstandsscore zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO;

 • arbeidsmarkttoelage: aan het salaris toegevoegd bedrag;

 • basisschool: basisschool als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra, artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • bijzondere bekostiging: aanvullende bekostiging als bedoeld in artikel 119, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs of artikel 117, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • leerling: leerling als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO 2022, artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC 2022 of artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021;

 • leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond: leerling met een niet-Nederlandse culturele achtergrond als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bekostiging WPO 2022 of artikel 1 van het Besluit bekostiging WEC 2022;

 • minister: Minister voor Primair en Voortgezet onderwijs;

 • Nationaal Programma Onderwijs: programma dat zich richt op het herstel van de als gevolg van en tijdens de COVID-19-pandemie opgelopen vertraging in de ontwikkeling van het onderwijs aan leerlingen;

 • pro-vestiging: vestiging waar op 1 oktober 2020 meer dan 50% van de leerlingen praktijkonderwijs volgt;

 • schooljaar: tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend;

 • school voor (voortgezet) speciaal onderwijs: school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

 • school voor voortgezet onderwijs: school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, daaronder mede begrepen het voorbereidend beroepsonderwijs aan een agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

 • speciale school voor basisonderwijs: speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs;

 • vestiging: hoofdvestiging of nevenvestiging van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, hoofdvestiging of nevenvestiging van een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, hoofdvestiging als bedoeld in artikel 73a van de Wet op het voortgezet onderwijs, nevenvestiging als bedoeld in artikel 73b van de Wet op het voortgezet onderwijs of tijdelijke nevenvestiging als bedoeld in artikel 73d van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Doel van de bijzondere en aanvullende bekostiging

 • 1. De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van een basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of school voor voortgezet onderwijs met relatief veel leerlingen met een risico op onderwijsachterstanden als gevolg van COVID-19 bijzondere en aanvullende bekostiging voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bekostiging is bedoeld voor het toekennen van een arbeidsmarkttoelage aan al het personeel dat werkzaam is op de in aanmerking komende vestiging of vestigingen zoals opgenomen in bijlage 1 en 2 bij deze regeling.

Artikel 3. Bijzondere bekostiging scholen voor primair onderwijs

 • 1. De minister verstrekt bijzondere bekostiging aan:

  • a. het bevoegd gezag van een basisschool met een of meer vestigingen met de relatief hoogste achterstandsscores; en

  • b. het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs of school voor (voortgezet) speciaal onderwijs met een of meer vestigingen met de relatief meeste leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

  De vestigingen die in aanmerking komen voor de bijzondere bekostiging, alsmede het leerlingenaantal en het bekostigingsbedrag dat per vestiging wordt toegekend, zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2. De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een bedrag per leerling.

 • 3. De hoogte van de bijzondere bekostiging wordt berekend op grond van het aantal leerlingen, bedoeld in artikel 121 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 118 van de Wet op de expertisecentra, zoals die luidden op 31 maart 2022, dat staat ingeschreven op de vestiging op 1 oktober 2020.

 • 4. Het bedrag per leerling in het primair onderwijs bedraagt:

  • a. € 532,85 voor vestigingen van basisscholen, waarbij vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen in aanvulling daarop een vaste voet ontvangen van € 17.632,96 met aftrek van € 122,03 per leerling;

  • b. € 1.072,40 voor vestigingen van speciale scholen voor basisonderwijs, en;

  • c. € 2.253,40 voor vestigingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 • 5. De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt in november 2021 vastgesteld. De eerste betaling vindt plaats in november 2021 voor 5/12e deel van het vastgestelde bedrag. In januari 2022 volgt een tweede betaling voor 7/12e deel van het vastgestelde bedrag.

 • 6. De bijzondere bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk in juli 2022 definitief vastgesteld en aangepast op basis van de bijdrage voor loon- en prijsbijstelling.

Artikel 4. Aanvullende bekostiging scholen voor voortgezet onderwijs

 • 1. De minister verstrekt aanvullende bekostiging aan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, met een of meer vestigingen met de relatief hoogste achterstandsscores. De vestigingen die in aanmerking komen voor de bijzondere bekostiging, alsmede het leerlingenaantal en het bekostigingsbedrag dat per vestiging wordt toegekend, zijn opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

 • 2. De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit een bedrag per leerling.

 • 3. De hoogte van de aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend op grond van het aantal leerlingen dat staat ingeschreven op de vestiging op 1 oktober 2020.

 • 4. Het bedrag per leerling bedraagt € 761,61 voor pro-vestigingen en € 617,66 voor de overige vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs.

 • 5. De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt in november 2021 vastgesteld. De eerste betaling vindt plaats in november 2021 voor 5/12e deel van het vastgestelde bedrag. In januari 2022 volgt de tweede betaling voor 7/12e deel van het vastgestelde bedrag.

 • 6. De aanvullende bekostiging, bedoeld in het eerste lid, wordt uiterlijk in juli 2022 definitief vastgesteld en aangepast op basis van de bijdrage voor loon- en prijsontwikkeling.

Artikel 5. Besteding en verantwoording

 • 1. De verantwoording van de besteding van deze aanvullende en bijzondere bekostiging geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

 • 2. De bijzondere en aanvulling bekostiging voor het doel, genoemd in artikel 2, kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Artikel 6. Monitoring en evaluatie

 • 1. De minister monitort periodiek de implementatie en effecten van deze regeling op landelijk niveau.

 • 2. Ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde monitor zorgt het bevoegd gezag desgevraagd voor een samenhangend overzicht van de gepleegde inspanningen en uitkomsten ter verwezenlijking van het in artikel 2 genoemde doel.

Artikel 6a. Omhangbepaling

Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 119, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 117, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Bijlage 1. behorende bij artikel 3, eerste lid, van de Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO

Lijst met PO-vestigingen die in aanmerking komen voor bijzondere bekostiging:

BRIN-vestigingsnummer

Bevoegd gezag

Leerlingen

Gemeente vestiging

Bedrag in euro's

12TR00

10925

344

Westerwolde

183.300,40

13GD00

11711

135

Noordenveld

73.093,66

16IK00

13622

145

Haarlemmermeer

77.263,25

16NN00

13622

101

Haarlemmermeer

59.125,78

15CG00

13683

52

Het Hogeland

38.995,60

02XM02

20151

87

Rotterdam

196.045,80

02XM00

20151

100

Rotterdam

225.340,00

04ZT00

20281

197

's-Gravenhage

104.971,45

08NF00

20281

307

's-Gravenhage

163.584,95

08QB00

20281

399

's-Gravenhage

212.607,15

08ZU00

20281

333

's-Gravenhage

177.439,05

09WY00

20281

143

's-Gravenhage

76.380,22

13EK00

20281

807

's-Gravenhage

430.009,95

13TA00

20281

409

's-Gravenhage

217.935,65

13VQ00

20281

220

Rijswijk

117.227,00

13WM00

20281

353

's-Gravenhage

188.096,05

13ZE00

20281

219

Rijswijk

116.694,15

13ZY00

20281

643

's-Gravenhage

342.622,55

15TL00

20281

220

's-Gravenhage

117.227,00

15VU00

20281

659

's-Gravenhage

351.148,15

15XZ00

20281

138

's-Gravenhage

74.326,12

15ZZ00

20281

272

's-Gravenhage

144.935,20

16FS00

20281

286

's-Gravenhage

152.395,10

19SG00

20281

185

's-Gravenhage

98.577,25

19VU00

20281

214

's-Gravenhage

114.029,90

26AY00

20281

880

's-Gravenhage

468.908,00

19HE00

20281

161

's-Gravenhage

172.656,40

20LI00

20281

135

Leidschendam-Voorburg

144.774,00

02DE00

20281

79

's-Gravenhage

178.018,60

02DE01

20281

56

's-Gravenhage

126.190,40

08ZP00

21657

208

Eindhoven

468.707,20

08ZP04

21657

291

Heerlen

655.739,40

08ZP01

21657

150

Venlo

338.010,00

08ZP07

21657

86

Helmond

193.792,40

20WR09

21679

204

's-Gravenhage

459.693,60

20WR11

21679

266

Amsterdam

599.404,40

20WR12

21679

60

's-Gravenhage

135.204,00

20WR05

21679

32

Alkmaar

72.108,80

09AG00

22725

118

Maassluis

66.109,72

09ST00

22725

144

Schiedam

76.791,04

11BQ00

22725

263

Schiedam

140.139,55

11EM00

22725

204

Maassluis

108.701,40

17RO00

22725

236

Vlaardingen

125.752,60

04NU00

23128

157

Deventer

83.657,45

06BY00

23128

95

Twenterand

56.660,86

08UP00

23128

127

Deventer

69.807,10

09SG00

23128

91

Twenterand

55.017,58

09TM00

23128

135

Deventer

73.093,66

21BM00

23128

201

Almelo

107.102,85

05JC00

24597

213

Rotterdam

113.497,05

16FT00

24597

281

Capelle aan den IJssel

149.730,85

16KS01

24597

110

Rotterdam

62.823,16

17AB00

24597

306

Rotterdam

163.052,10

17AP00

24597

340

Rotterdam

181.169,00

17CB00

24597

346

Rotterdam

184.366,10

17CM00

24597

502

Rotterdam

267.490,70

17DF00

24597

186

Rotterdam

99.110,10

17EA00

24597

510

Rotterdam

271.753,50

17ES00

24597

353

Rotterdam

188.096,05

17FC00

24597

294

Rotterdam

156.657,90

17RL00

24597

301

Rotterdam

160.387,85

17TU00

24597

263

Rotterdam

140.139,55

17TZ00

24597

256

Rotterdam

136.409,60

17UE00

24597

168

Rotterdam

89.518,80

17ZD00

24597

351

Rotterdam

187.030,35

17ZI00

24597

588

Rotterdam

313.315,80

17ZO00

24597

171

Rotterdam

91.117,35

17ZU00

24597

487

Rotterdam

259.497,95

18AA00

24597

871

Rotterdam

464.112,35

18AK00

24597

199

Rotterdam

106.037,15

18AP00

24597

200

Rotterdam

106.570,00

18AU00

24597

411

Rotterdam

219.001,35

18BB00

24597

246

Nissewaard

131.081,10

18BJ00

24597

159

Nissewaard

84.723,15

19HS00

24597

80

Rotterdam

85.792,00

18YD00

24597

110

Rotterdam

117.964,00

16SM00

24597

120

Rotterdam

128.688,00

08UT00

24844

136

Enschede

73.504,48

11BT00

24844

114

Enschede

64.466,44

13TB00

24844

157

Enschede

83.657,45

03XH00

25351

102

Hof van Twente

59.536,60

06FF00

26158

277

Beverwijk

147.599,45

10WF00

26158

361

Velsen

192.358,85

11VP00

26158

165

Beverwijk

87.920,25

05FZ00

26977

173

Best

92.183,05

05FS00

27770

521

Amsterdam

277.614,85

07TJ00

27770

401

Amsterdam

213.672,85

07TJ02

27770

168

Amsterdam

89.518,80

08KC00

27770

234

Amsterdam

124.686,90

08KR00

27770

138

Amsterdam

74.326,12

09JY00

27770

182

Amsterdam

96.978,70

13XG00

28601

162

Alphen aan den Rijn

86.321,70

07DB00

29810

200

Nijmegen

106.570,00

08CO00

29810

174

Nijmegen

92.715,90

09YW00

29810

230

Nijmegen

122.555,50

10MR00

29810

159

Nijmegen

84.723,15

11CC00

29810

131

Nijmegen

71.450,38

11IP01

29810

102

Nijmegen

59.536,60

15MO00

29810

135

Nijmegen

73.093,66

15RK00

29810

134

Nijmegen

72.682,84

15TV00

29810

176

Nijmegen

93.781,60

15WF00

29810

150

Nijmegen

79.927,50

11AT00

30010

212

Amersfoort

112.964,20

07UU00

30240

193

Helmond

102.840,05

08LC00

30240

401

Helmond

213.672,85

10FM00

30240

293

Helmond

156.125,05

07IH00

30582

210

Dordrecht

111.898,50

08WC00

30582

263

Dordrecht

140.139,55

09SW00

30582

236

Dordrecht

125.752,60

04DY00

30582

172

Dordrecht

184.452,80

22MH00

30709

425

's-Gravenhage

226.461,25

23FD00

30709

331

Amsterdam

176.373,35

23FD01

30709

98

Almere

57.893,32

23UP00

30709

166

Rotterdam

88.453,10

22NM00

30725

317

Eindhoven

168.913,45

30WY00

30725

130

Venlo

71.039,56

31LL00

30725

81

Roermond

50.909,38

22NT00

30731

323

Rotterdam

172.110,55

23GW00

30731

334

Rotterdam

177.971,90

27YJ00

30731

402

Dordrecht

214.205,70

31CJ00

30731

351

Rotterdam

187.030,35

31JX00

30731

531

Rotterdam

282.943,35

31PR00

30731

78

Rotterdam

49.676,92

23GJ14

30815

144

's-Gravenhage

324.489,60

23HU02

30882

88

Lelystad

198.299,20

23HR00

30883

524

Amsterdam

279.213,40

30UE00

30883

262

Amsterdam

139.606,70

30UF00

30883

332

Amsterdam

176.906,20

11MS00

31017

250

Halderberge

133.212,50

23RT00

31076

229

's-Hertogenbosch

122.022,65

23UW00

31076

312

Amersfoort

166.249,20

24EY00

31076

326

Enschede

173.709,10

24FE00

31076

244

Arnhem

130.015,40

24FK00

31076

235

Nijmegen

125.219,75

24TL00

31076

97

Uden

57.482,50

24ZE00

31076

189

Vijfheerenlanden

100.708,65

29UC00

31076

156

Oss

83.124,60

30JV00

31076

192

Deventer

102.307,20

23UY00

31080

385

Schiedam

205.147,25

29UG00

31080

546

Schiedam

290.936,10

23VF00

31088

187

Helmond

99.642,95

23VH00

31118

299

Alphen aan den Rijn

159.322,15

27YG00

31118

459

Gouda

244.578,15

17JX00

31237

104

Ede

60.358,24

08KV00

31657

121

Hoorn

67.342,18

11EL00

31657

191

Hoorn

101.774,35

11KN00

32073

167

Assen

88.985,95

04ON00

34932

315

's-Gravenhage

167.847,75

04ON01

34932

354

's-Gravenhage

188.628,90

10FU00

35466

180

Zeist

95.913,00

07LW00

37428

379

Helmond

201.950,15

00PZ02

38209

49

Delft

110.416,60

00PZ00

38209

89

Delft

200.552,60

07ML00

39352

145

Geldrop-Mierlo

77.263,25

10FO00

40020

250

Amstelveen

133.212,50

24DH00

40077

111

Leiden

63.233,98

24EJ00

40077

340

Almere

181.169,00

24EJ01

40077

183

Hilversum

97.511,55

24EJ02

40077

296

Utrecht

157.723,60

28BL00

40077

162

Lelystad

86.321,70

12PM00

40114

175

Almere

93.248,75

12XA00

40114

143

Almere

76.380,22

13IF00

40114

105

Almere

60.769,06

23EV00

40114

203

Almere

108.168,55

29XC00

40114

106

Almere

61.179,88

24ZK00

40189

256

Amsterdam

136.409,60

07SO00

40257

238

Velsen

126.818,30

24PB00

40269

397

Rotterdam

211.541,45

23GV00

40272

309

's-Gravenhage

164.650,65

31DE00

40272

304

's-Gravenhage

161.986,40

31PG00

40272

576

's-Gravenhage

306.921,60

31PH00

40272

29

Zoetermeer

29.546,74

04TF00

40278

158

Oosterhout

84.190,30

06MJ00

40278

100

Oosterhout

58.714,96

11JR00

40278

67

Oosterhout

45.157,90

16IB00

40278

81

Oosterhout

50.909,38

24TB00

40294

402

Amsterdam

214.205,70

27MB00

40294

289

Amsterdam

153.993,65

24UE00

40307

210

Heerlen

111.898,50

14YX00

40377

176

Zoetermeer

93.781,60

15NR00

40377

153

Zoetermeer

81.526,05

15RM00

40377

116

Zoetermeer

65.288,08

15UT00

40377

240

Zoetermeer

127.884,00

15ZD00

40377

97

Zoetermeer

57.482,50

13TN00

40378

169

Eindhoven

90.051,65

17PG00

40378

190

Eindhoven

101.241,50

17PV00

40378

186

Eindhoven

99.110,10

17QL00

40378

351

Eindhoven

187.030,35

17RZ00

40378

293

Eindhoven

156.125,05

17SX00

40378

361

Eindhoven

192.358,85

17TG00

40378

253

Eindhoven

134.811,05

18AB00

40378

171

Eindhoven

91.117,35

18BK00

40378

242

Eindhoven

128.949,70

19BB00

40378

186

Eindhoven

99.110,10

19BJ00

40378

130

Eindhoven

71.039,56

24ZH00

40389

242

Amsterdam

128.949,70

27PC00

40389

285

's-Gravenhage

151.862,25

24ZJ00

40390

354

Utrecht

188.628,90

31JR00

40390

198

Utrecht

105.504,30

24MW00

40400

502

Amsterdam

267.490,70

24MW04

40400

79

Harderwijk

50.087,74

27PR00

40400

377

Amsterdam

200.884,45

27PR02

40400

127

Alkmaar

69.807,10

31LC00

40400

375

Haarlem

199.818,75

12PI02

40508

92

Katwijk

55.428,40

13ID00

40508

113

Katwijk

64.055,62

03MW00

40517

110

Bergen op Zoom

62.823,16

05KQ00

40517

90

Bergen op Zoom

54.606,76

09BD00

40517

233

Bergen op Zoom

124.154,05

16FL00

40517

114

Bergen op Zoom

64.466,44

17YE00

40517

199

Bergen op Zoom

106.037,15

15GL00

40530

94

Alphen aan den Rijn

56.250,04

16AA00

40530

343

Alphen aan den Rijn

182.767,55

03SK00

40557

180

Geldrop-Mierlo

95.913,00

06LC00

40557

154

Geldrop-Mierlo

82.058,90

10HX00

40581

178

Uithoorn

94.847,30

22NX00

40631

105

Ede

236.607,00

14HT00

40662

62

Noordoostpolder

43.103,80

14KI00

40662

146

Noordoostpolder

77.796,10

14MX00

40662

73

Noordoostpolder

47.622,82

15XA00

40662

165

Noordoostpolder

87.920,25

15AI00

40676

93

Hilversum

55.839,22

15FQ00

40676

125

Hilversum

68.985,46

04XX00

40706

141

Boxtel

75.558,58

05HH00

40712

188

Heemskerk

100.175,80

07NJ00

40712

199

Heemskerk

106.037,15

15BR00

40717

59

Maastricht

41.871,34

25GH00

40740

263

's-Gravenhage

140.139,55

08KA00

40765

129

Gouda

70.628,74

11CJ00

40774

220

Rotterdam

117.227,00

17LI00

40775

107

Zandvoort

61.590,70

04VM00

40803

192

Terneuzen

102.307,20

08JW00

40803

162

Terneuzen

86.321,70

10WQ00

40803

80

Hulst

50.498,56

13DO00

40803

127

Terneuzen

69.807,10

18FH00

40803

194

Terneuzen

103.372,90

03VQ00

40812

169

Arnhem

90.051,65

07TM00

40812

183

Arnhem

97.511,55

15TP00

40812

131

Arnhem

71.450,38

15VY00

40812

487

Arnhem

259.497,95

13YW00

40874

123

Meierijstad

68.163,82

07QO00

40888

48

Coevorden

37.352,32

05HD00

40928

376

's-Gravenhage

200.351,60

06MV00

40928

275

's-Gravenhage

146.533,75

07AK00

40928

203

's-Gravenhage

108.168,55

07UO00

40928

253

's-Gravenhage

134.811,05

13KK00

40928

128

Delft

70.217,92

13WS00

40928

110

Delft

62.823,16

12WL00

40934

198

Zwolle

105.504,30

13VI00

40934

126

Zwolle

69.396,28

22LW00

40945

155

Amsterdam

82.591,75

09XI00

40950

88

Dronten

53.785,12

12HU00

40950

71

Almere

46.801,18

12QA00

40950

171

Lelystad

91.117,35

06CS00

40971

319

Gilze en Rijen

169.979,15

06IA00

40971

233

Tilburg

124.154,05

09JP00

40971

227

Tilburg

120.956,95

10EZ00

40971

255

Tilburg

135.876,75

10WH00

40971

214

Tilburg

114.029,90

11KC00

40971

410

Tilburg

218.468,50

12HG00

40980

331

Bergen op Zoom

176.373,35

09WW00

40987

244

Sittard-Geleen

130.015,40

16WB00

40987

206

Sittard-Geleen

109.767,10

07PR00

41000

117

Heerenveen

65.698,90

07VU00

41000

242

Súdwest-Fryslân

128.949,70

31AG00

41000

271

Leeuwarden

144.402,35

04RS00

41001

254

Gilze en Rijen

135.343,90

08JV00

41001

279

Oosterhout

148.665,15

12WE00

41001

325

Breda

173.176,25

02WW00

41008

65

Haarlemmermeer

69.706,00

04YK01

41008

79

Teylingen

178.018,60

04YK05

41008

78

Nissewaard

175.765,20

10RJ00

41011

85

Zutphen

52.552,66

11QV00

41012

285

Purmerend

151.862,25

03OT00

41018

311

Venlo

165.716,35

05DV00

41018

94

Venlo

56.250,04

06NM00

41018

63

Venlo

43.514,62

08ZE00

41023

187

Amsterdam

99.642,95

15YE00

41023

169

Amsterdam

90.051,65

16HF00

41023

357

Amsterdam

190.227,45

16IP00

41023

339

Amsterdam

180.636,15

16LX00

41023

134

Amsterdam

72.682,84

17BB00

41023

160

Amsterdam

85.256,00

10YA00

41052

79

Coevorden

50.087,74

11QO00

41148

178

Tiel

94.847,30

12BI00

41148

221

Tiel

117.759,85

09WB00

41154

120

Veenendaal

66.931,36

23GY01

41200

75

Breda

169.005,00

10EW00

41223

93

Someren

55.839,22

09BJ00

41242

180

Baarn

95.913,00

19VY01

41242

85

Soest

52.552,66

13HD00

41248

96

Eindhoven

57.071,68

14BT00

41248

196

Eindhoven

104.438,60

17QK00

41248

153

Eindhoven

81.526,05

20ZJ00

41248

97

Eindhoven

104.022,80

08XR00

41251

338

Zaanstad

180.103,30

09VE00

41251

210

Zaanstad

111.898,50

10OD00

41251

244

Zaanstad

130.015,40

15XF00

41251

164

Zaanstad

87.387,40

16DY00

41251

433

Zaanstad

230.724,05

27MA00

41256

337

Zaanstad

179.570,45

27MA01

41256

128

Rotterdam

70.217,92

30GJ00

41256

309

Amsterdam

164.650,65

11RR00

41270

94

Steenwijkerland

56.250,04

01JO21

41314

108

Utrecht

243.367,20

01JO20

41314

174

Rotterdam

392.091,60

01JO09

41314

88

Rotterdam

198.299,20

01JO22

41314

48

Hilversum

108.163,20

01JO10

41314

180

Rotterdam

405.612,00

01JO15

41314

150

Utrecht

338.010,00

01JO07

41314

181

Tilburg

407.865,40

01JO06

41314

182

Breda

410.118,80

01JO17

41314

117

Haarlem

263.647,80

01JO14

41314

105

Rotterdam

236.607,00

01JO08

41314

116

Bergen op Zoom

261.394,40

01JO19

41314

32

Heemskerk

72.108,80

01JO12

41314

167

Utrecht

376.317,80

08WT00

41338

248

Maassluis

132.146,80

17LX00

41338

385

Vlaardingen

205.147,25

17OB00

41338

282

Vlaardingen

150.263,70

17PH00

41338

156

Vlaardingen

83.124,60

17SY00

41338

546

Vlaardingen

290.936,10

09LR00

41340

176

Beuningen

93.781,60

03EH00

41345

48

Oldebroek

37.352,32

14CY00

41345

59

Epe

41.871,34

18GW00

41345

47

Elburg

36.941,50

19ML00

41345

184

Harderwijk

98.044,40

10UB00

41349

197

Helmond

104.971,45

06CA00

41362

457

Katwijk

243.512,45

20BW00

41362

70

Katwijk

46.390,36

13QD00

41364

144

Heerhugowaard

76.791,04

12NX00

41371

177

Doetinchem

94.314,45

13MN00

41371

214

Doetinchem

114.029,90

18LJ00

41371

158

Doesburg

84.190,30

03OP00

41373

138

Maastricht

74.326,12

04KM00

41373

104

Maastricht

60.358,24

05KP00

41373

148

Maastricht

78.861,80

16UN00

41373

144

Maastricht

76.791,04

19VJ00

41373

214

Maastricht

114.029,90

12IF00

41375

177

Beverwijk

94.314,45

12YB00

41375

281

Beverwijk

149.730,85

18QY00

41375

218

Heemskerk

116.161,30

12RE00

41376

92

Huizen

55.428,40

13XL00

41386

490

Gorinchem

261.096,50

15PJ00

41390

119

Zoetermeer

66.520,54

15PJ01

41390

204

Zoetermeer

108.701,40

15UC00

41390

243

Zoetermeer

129.482,55

16CC00

41390

223

Zoetermeer

118.825,55

13KS00

41396

319

Gorinchem

169.979,15

10AF00

41398

236

Venlo

125.752,60

16BL01

41400

104

Utrecht

60.358,24

16EJ00

41400

171

Utrecht

91.117,35

16JP00

41400

166

Utrecht

88.453,10

16NM00

41400

700

Utrecht

372.995,00

17ER00

41400

186

Utrecht

99.110,10

17QH00

41400

174

Utrecht

92.715,90

17RK00

41400

121

Utrecht

67.342,18

27CM00

41400

75

Utrecht

48.444,46

21GQ00

41400

173

Utrecht

185.525,20

00PQ00

41400

336

Utrecht

757.142,40

03JC00

41407

330

Breda

175.840,50

07TY00

41407

106

Breda

61.179,88

08JT00

41407

158

Breda

84.190,30

10JP00

41407

155

Breda

82.591,75

14KN00

41407

147

Breda

78.328,95

15ZM00

41407

151

Breda

80.460,35

15AH00

41419

164

Leeuwarden

87.387,40

15IV00

41419

186

Leeuwarden

99.110,10

06AP00

41421

121

Medemblik

67.342,18

19YO00

41424

338

Tiel

180.103,30

09ES00

41434

75

Edam-Volendam

48.444,46

16AJ00

41434

359

Purmerend

191.293,15

16BZ00

41434

165

Purmerend

87.920,25

16UC00

41434

88

Purmerend

53.785,12

08SY00

41435

81

Waalwijk

50.909,38

08SY01

41435

67

Geertruidenberg

45.157,90

10KX00

41435

72

Dongen

47.212,00

12WB00

41441

390

Rijswijk

207.811,50

13QZ00

41441

361

Delft

192.358,85

10AZ00

41443

303

Cuijk

161.453,55

13GW00

41444

52

Hoeksche Waard

38.995,60

10VD00

41447

115

Leidschendam-Voorburg

64.877,26

11JD00

41447

226

Leidschendam-Voorburg

120.424,10

20UO00

41447

189

Leidschendam-Voorburg

100.708,65

05XA03

41448

34

Amsterdam

76.615,60

05XA01

41448

63

Amsterdam

141.964,20

21KE00

41455

190

Westland

101.241,50

13NC00

41460

101

Wageningen

59.125,78

12UA00

41461

172

Rhenen

91.650,20

18RA00

41461

156

Wageningen

83.124,60

18TN00

41461

120

Wageningen

66.931,36

10BV00

41471

123

Roosendaal

68.163,82

18DT00

41471

128

Moerdijk

70.217,92

17JV00

41472

359

Almelo

191.293,15

17NB00

41472

151

Almelo

80.460,35

20WU00

41479

77

Amsterdam

173.511,80

20WV00

41479

187

Amsterdam

421.385,80

21EJ00

41479

125

Amsterdam

281.675,00

20YN00

41479

157

Amsterdam

353.783,80

20XV00

41479

113

Amsterdam

254.634,20

21EN00

41479

137

Amsterdam

308.715,80

20YD00

41479

111

Amsterdam

250.127,40

20WW00

41479

240

Amsterdam

540.816,00

08EN00

41481

188

Bunschoten

100.175,80

11FZ00

41481

121

Barneveld

67.342,18

11RU00

41481

102

Barneveld

59.536,60

19JO00

41481

187

Soest

99.642,95

23DH00

41481

131

Barneveld

71.450,38

18PJ00

41491

99

Raalte

58.304,14

12VU00

41492

58

Noardeast-Fryslân

41.460,52

13JP00

41492

51

Achtkarspelen

38.584,78

19DM00

41493

74

Hilversum

48.033,64

19DP00

41493

78

Hilversum

49.676,92

19LM00

41493

161

Hilversum

85.788,85

18WF00

41494

100

Winterswijk

58.714,96

18WN00

41494

272

Winterswijk

144.935,20

12DF00

41496

289

Veenendaal

153.993,65

12YM00

41496

139

Zeist

74.736,94

09RU00

41500

135

Zandvoort

73.093,66

06NS00

41506

217

Heerlen

115.628,45

15YD00

41506

184

Heerlen

98.044,40

16DE00

41506

119

Heerlen

66.520,54

16FU00

41506

137

Heerlen

73.915,30

16HE00

41506

235

Heerlen

125.219,75

14MK00

41514

90

Amersfoort

54.606,76

15KT00

41514

252

Amersfoort

134.278,20

15PV00

41514

389

Amersfoort

207.278,65

15WT00

41514

217

Amersfoort

115.628,45

16CI00

41514

219

Amersfoort

116.694,15

16KH00

41514

132

Amersfoort

141.556,80

05HV00

41516

275

Kerkrade

146.533,75

06CK00

41516

236

Brunssum

125.752,60

08MW00

41516

292

Kerkrade

155.592,20

09ML00

41516

198

Heerlen

105.504,30

11LL00

41516

299

Heerlen

159.322,15

18QK00

41516

279

Heerlen

148.665,15

22KH00

41516

159

Kerkrade

84.723,15

12JX00

41518

279

Dordrecht

148.665,15

18MO00

41518

163

Dordrecht

86.854,55

18NV00

41518

225

Dordrecht

119.891,25

18RJ00

41518

498

Dordrecht

265.359,30

18YS00

41518

164

Dordrecht

87.387,40

13UI00

41522

336

Almelo

179.037,60

15ND00

41522

195

Almelo

103.905,75

15RZ00

41522

96

Almelo

57.071,68

11OC00

41527

143

Woerden

76.380,22

15AN00

41527

217

Gouda

115.628,45

12DE00

41535

430

Maassluis

229.125,50

13YD00

41535

312

Vlaardingen

166.249,20

15EQ00

41535

184

Vlaardingen

98.044,40

19QU00

41535

265

Vlaardingen

597.151,00

08HM00

41538

90

Buren

54.606,76

10DI00

41544

104

De Ronde Venen

60.358,24

14DZ00

41545

172

Capelle aan den IJssel

91.650,20

14DZ01

41545

101

Capelle aan den IJssel

59.125,78

14JK00

41545

178

Capelle aan den IJssel

94.847,30

20OQ00

41545

371

Krimpen aan den IJssel

197.687,35

11HT00

41545

219

Capelle aan den IJssel

234.855,60

04LL00

41551

176

Emmen

93.781,60

05KX00

41551

40

Emmen

34.065,76

13RI00

41560

201

Papendrecht

107.102,85

18DS00

41561

84

Neder-Betuwe

52.141,84

18HO00

41561

88

Neder-Betuwe

53.785,12

18HO01

41561

71

Neder-Betuwe

46.801,18

18JO00

41561

101

West Betuwe

59.125,78

08IF00

41565

89

Losser

54.195,94

16UE00

41565

193

Enschede

102.840,05

16WQ00

41565

145

Enschede

77.263,25

16XT00

41565

107

Enschede

61.590,70

16ZD00

41565

103

Enschede

59.947,42

16ZT00

41565

146

Enschede

77.796,10

17EL00

41565

103

Enschede

59.947,42

17LM00

41565

92

Enschede

55.428,40

17NH00

41565

120

Enschede

66.931,36

17QA00

41565

109

Enschede

62.412,34

17RE00

41565

121

Enschede

67.342,18

20FB00

41566

182

Zutphen

96.978,70

13GL00

41567

377

Schiedam

200.884,45

13LM00

41567

584

Schiedam

311.184,40

14AZ00

41567

163

Schiedam

86.854,55

14EC00

41567

479

Schiedam

255.235,15

14GW00

41567

210

Schiedam

111.898,50

15EJ00

41567

178

Schiedam

94.847,30

19VE00

41567

169

Schiedam

181.235,60

14EW00

41570

314

Hellevoetsluis

167.314,90

10ID00

41571

104

Noordenveld

60.358,24

17EK00

41572

158

's-Gravenhage

84.190,30

17FE00

41572

313

's-Gravenhage

166.782,05

17FN00

41572

201

's-Gravenhage

107.102,85

17FV00

41572

292

's-Gravenhage

155.592,20

17NF00

41572

160

's-Gravenhage

85.256,00

17NQ00

41572

258

's-Gravenhage

137.475,30

17PJ00

41572

138

's-Gravenhage

74.326,12

18PQ00

41572

567

's-Gravenhage

302.125,95

19MH00

41572

177

's-Gravenhage

94.314,45

19MP00

41572

193

's-Gravenhage

102.840,05

19MU00

41572

115

's-Gravenhage

64.877,26

19MZ00

41572

187

's-Gravenhage

99.642,95

19NQ00

41572

201

's-Gravenhage

107.102,85

19NT00

41572

223

's-Gravenhage

118.825,55

19NW00

41572

414

's-Gravenhage

220.599,90

19NZ00

41572

354

's-Gravenhage

188.628,90

19OC00

41572

363

's-Gravenhage

193.424,55

19OQ00

41572

444

's-Gravenhage

236.585,40

19QD00

41572

326

's-Gravenhage

173.709,10

19UK00

41572

208

's-Gravenhage

110.832,80

19VB00

41572

386

's-Gravenhage

205.680,10

19WO00

41572

225

's-Gravenhage

119.891,25

19XU00

41572

150

's-Gravenhage

79.927,50

19YL00

41572

281

's-Gravenhage

149.730,85

19YX00

41572

232

's-Gravenhage

123.621,20

19ZF00

41572

321

's-Gravenhage

171.044,85

19ZJ00

41572

211

's-Gravenhage

112.431,35

26AX00

41572

363

's-Gravenhage

193.424,55

26PP00

41572

175

's-Gravenhage

93.248,75

20JJ00

41572

156

's-Gravenhage

167.294,40

20JF00

41572

128

's-Gravenhage

137.267,20

20JC00

41572

255

's-Gravenhage

273.462,00

20JG00

41572

105

's-Gravenhage

236.607,00

20JG03

41572

117

's-Gravenhage

263.647,80

20KP02

41572

18

Delft

40.561,20

14ML00

41573

120

Heerenveen

66.931,36

14QR00

41573

73

De Fryske Marren

47.622,82

15ET00

41573

70

Heerenveen

46.390,36

13XU00

41574

218

Eemsdelta

116.161,30

15HW00

41574

198

Eemsdelta

105.504,30

18WD00

41579

303

Amsterdam

161.453,55

18WK00

41579

456

Amsterdam

242.979,60

19CD00

41579

104

Amsterdam

60.358,24

19ZG00

41579

279

Amsterdam

148.665,15

20SE00

41579

222

Amsterdam

118.292,70

20SK00

41579

204

Amsterdam

108.701,40

20SL00

41579

242

Amsterdam

128.949,70

20VN00

41579

671

Amsterdam

357.542,35

20ZZ00

41579

400

Amsterdam

213.140,00

21AD00

41579

278

Amsterdam

148.132,30

21AG00

41579

268

Amsterdam

142.803,80

20XC00

41579

193

Amsterdam

206.973,20

14FX00

41582

128

Goes

70.217,92

10VR00

41611

32

Oisterwijk

30.779,20

12MT00

41611

192

Tilburg

102.307,20

12UV00

41611

136

Tilburg

73.504,48

06CN00

41613

87

Westerwolde

53.374,30

09DO00

41613

132

Oldambt

71.861,20

17MD00

41616

110

Apeldoorn

62.823,16

17NR00

41616

155

Apeldoorn

82.591,75

17PK00

41616

96

Apeldoorn

57.071,68

17RD00

41616

127

Apeldoorn

69.807,10

17SP00

41616

73

Apeldoorn

47.622,82

17TJ00

41616

92

Apeldoorn

55.428,40

17TW00

41616

114

Apeldoorn

64.466,44

13XP00

41617

134

Rheden

72.682,84

15EI00

41617

121

Rheden

67.342,18

15HS00

41617

53

Rheden

39.406,42

05ZH00

41629

58

Staphorst

41.460,52

13PS00

41629

147

Meppel

78.328,95

03EJ00

41630

31

Coevorden

30.368,38

10BS00

41630

66

Hardenberg

44.747,08

10TO00

41630

126

Hardenberg

69.396,28

11GS00

41630

36

Hardenberg

32.422,48

13LB00

41630

91

Hardenberg

55.017,58

18OQ00

41630

46

Coevorden

36.530,68

24BA00

41630

64

Hardenberg

43.925,44

14BQ00

41631

120

Weststellingwerf

66.931,36

14HK00

41631

78

Weststellingwerf

49.676,92

07GB00

41633

122

Maasdriel

67.753,00

10BZ00

41633

135

Zaltbommel

73.093,66

09HC00

41638

92

Vijfheerenlanden

55.428,40

10UK00

41638

124

Vijfheerenlanden

68.574,64

18LZ00

41638

75

Vijfheerenlanden

48.444,46

13ZS00

41639

260

Nissewaard

138.541,00

14FU00

41639

219

Nissewaard

116.694,15

15LX00

41639

276

Nissewaard

147.066,60

15OH00

41639

212

Nissewaard

112.964,20

19OM00

41645

155

Arnhem

82.591,75

19OR00

41645

369

Arnhem

196.621,65

19OY00

41645

231

Arnhem

123.088,35

19RD00

41645

165

Arnhem

87.920,25

19UB00

41645

107

Arnhem

61.590,70

19US00

41645

572

Arnhem

304.790,20

19VP00

41645

161

Arnhem

85.788,85

12VW00

41645

141

Arnhem

151.208,40

18VB00

41663

336

Amsterdam

179.037,60

18ZX00

41663

342

Amsterdam

182.234,70

20VG00

41663

141

Amsterdam

75.558,58

20VX00

41663

256

Amsterdam

136.409,60

20XQ00

41663

140

Amsterdam

75.147,76

20YF00

41663

346

Amsterdam

184.366,10

18OD00

41672

167

's-Hertogenbosch

88.985,95

18PN00

41672

158

's-Hertogenbosch

84.190,30

18WL00

41674

66

Ede

44.747,08

19BA00

41674

96

Ede

57.071,68

19BP00

41674

90

Ede

54.606,76

16KK00

41676

233

Almere

124.154,05

16UK00

41676

250

Almere

133.212,50

16YS00

41676

173

Almere

92.183,05

16YS01

41676

166

Almere

88.453,10

16ZG00

41676

176

Almere

93.781,60

16ZX00

41676

92

Almere

55.428,40

17AV00

41676

199

Almere

106.037,15

17DA00

41676

77

Almere

49.266,10

17DA03

41676

78

Almere

49.676,92

17DK00

41676

192

Almere

102.307,20

17MH00

41676

170

Almere

90.584,50

22KP00

41676

233

Almere

124.154,05

25KV00

41676

219

Almere

116.694,15

26PD00

41676

191

Almere

101.774,35

15SJ00

41676

267

Almere

286.330,80

05DF00

41692

178

Roermond

94.847,30

06JZ00

41692

226

Roermond

120.424,10

09LJ00

41692

190

Roermond

101.241,50

10GL00

41692

215

Roermond

114.562,75

18PT00

41693

304

Waadhoeke

161.986,40

11WV00

41716

154

Amsterdam

82.058,90

12GF00

41716

329

Amsterdam

175.307,65

12WS00

41716

296

Amsterdam

157.723,60

13CN00

41716

235

Amsterdam

125.219,75

13HX00

41716

378

Amsterdam

201.417,30

13HX02

41716

245

Amsterdam

130.548,25

13MZ00

41716

264

Amsterdam

140.672,40

13RO00

41716

147

Amsterdam

78.328,95

18TV00

41716

292

Amsterdam

155.592,20

18VV00

41716

247

Amsterdam

131.613,95

18YT00

41716

194

Amsterdam

103.372,90

18ZL00

41716

419

Amsterdam

223.264,15

20SC00

41716

203

Amsterdam

108.168,55

20TP00

41716

145

Amsterdam

77.263,25

20VI00

41716

302

Amsterdam

160.920,70

20XR00

41716

307

Amsterdam

163.584,95

20XS00

41716

246

Amsterdam

131.081,10

20XZ00

41716

427

Amsterdam

227.526,95

21DE00

41716

101

Amsterdam

108.312,40

12EG00

41735

335

Tytsjerksteradiel

178.504,75

14LR00

41735

126

Smallingerland

69.396,28

14XM00

41735

219

Smallingerland

116.694,15

16HV00

41772

296

Hoorn

157.723,60

16WW00

41772

97

Hoorn

57.482,50

16ZY00

41772

75

Hoorn

48.444,46

19AI00

41774

143

Amsterdam

76.380,22

19AQ00

41774

276

Amsterdam

147.066,60

19CH00

41774

282

Amsterdam

150.263,70

20ZG00

41774

358

Amsterdam

190.760,30

20ZH00

41774

448

Amsterdam

238.716,80

20WT00

41774

101

Amsterdam

108.312,40

20WT01

41774

40

Amsterdam

42.896,00

09GQ00

41775

155

Rotterdam

82.591,75

10UF00

41775

131

Rotterdam

71.450,38

11UB00

41775

177

Rotterdam

94.314,45

12DY00

41775

164

Rotterdam

87.387,40

12VC00

41775

184

Rotterdam

98.044,40

13BC00

41775

240

Rotterdam

127.884,00

13LW00

41775

156

Rotterdam

83.124,60

13QN00

41775

396

Rotterdam

211.008,60

14EJ00

41775

146

Rotterdam

77.796,10

16JC00

41775

162

Rotterdam

86.321,70

17EO00

41775

222

Rotterdam

118.292,70

17JH00

41775

273

Rotterdam

145.468,05

18BO00

41775

205

Rotterdam

109.234,25

18EE00

41775

337

Rotterdam

179.570,45

18GY00

41775

423

Rotterdam

225.395,55

18LX00

41775

182

Rotterdam

96.978,70

18LX01

41775

209

Rotterdam

111.365,65

18OR00

41775

260

Rotterdam

138.541,00

18PX00

41775

299

Rotterdam

159.322,15

18QZ00

41775

200

Rotterdam

106.570,00

18QZ01

41775

164

Rotterdam

87.387,40

18TM00

41775

171

Rotterdam

91.117,35

18UM00

41775

157

Rotterdam

83.657,45

18VF00

41775

146

Rotterdam

77.796,10

18VR00

41775

169

Rotterdam

90.051,65

18WG00

41775

213

Rotterdam

113.497,05

18WX00

41775

540

Rotterdam

287.739,00

18ZU00

41775

165

Rotterdam

87.920,25

19AF00

41775

258

Rotterdam

137.475,30

19BU00

41775

409

Rotterdam

217.935,65

19DN01

41775

206

Rotterdam

109.767,10

19DQ00

41775

217

Rotterdam

115.628,45

19DS00

41775

127

Rotterdam

69.807,10

20FK00

41775

148

Rotterdam

78.861,80

20HQ00

41775

121

Rotterdam

67.342,18

20RV00

41775

98

Rotterdam

105.095,20

20RD00

41775

113

Rotterdam

121.181,20

20KY00

41775

49

Rotterdam

52.547,60

20RJ00

41775

78

Rotterdam

175.765,20

20RI00

41775

151

Rotterdam

340.263,40

20RI02

41775

159

Rotterdam

358.290,60

18BD00

41775

100

Rotterdam

225.340,00

20RL00

41775

125

Rotterdam

281.675,00

20RJ02

41775

131

Rotterdam

295.195,40

10MB00

41778

97

Reimerswaal

57.482,50

11OE00

41778

55

Reimerswaal

40.228,06

11ZM00

41778

82

Reimerswaal

51.320,20

12RI00

41778

39

Reimerswaal

33.654,94

13UO00

41780

159

Veendam

84.723,15

14IM00

41780

184

Stadskanaal

98.044,40

15FZ00

41780

54

Stadskanaal

39.817,24

15JG00

41780

81

Stadskanaal

50.909,38

19CA00

41781

155

Amsterdam

82.591,75

08MJ00

41782

127

Moerdijk

69.807,10

09CJ00

41782

96

Moerdijk

57.071,68

15OF00

41792

510

Nieuwegein

271.753,50

07TV00

41794

203

De Bilt

108.168,55

11OD00

41813

142

Dronten

75.969,40

12IX00

41813

109

Dronten

62.412,34

21NF00

41813

90

Dronten

54.606,76

12MU00

41816

57

Steenwijkerland

41.049,70

24ER00

41820

174

Ede

92.715,90

30XB00

41820

115

Zwolle

64.877,26

31EC00

41820

345

Ede

183.833,25

31EC01

41820

136

Hoorn

73.504,48

31LM00

41820

275

Zeist

146.533,75

03WN00

41845

69

Midden-Groningen

45.979,54

05RZ00

41845

92

Pekela

55.428,40

16HJ00

41850

282

Leeuwarden

150.263,70

16NS00

41850

278

Leeuwarden

148.132,30

18SC00

41852

101

Zaanstad

59.125,78

18WY00

41852

299

Zaanstad

159.322,15

19AG00

41852

117

Zaanstad

65.698,90

19AG01

41852

204

Zaanstad

108.701,40

19AO00

41852

230

Zaanstad

122.555,50

19AX00

41852

129

Zaanstad

70.628,74

19BV00

41852

263

Zaanstad

140.139,55

16LH00

41852

19

Zaanstad

20.375,60

16KI00

41852

110

Zaanstad

247.874,00

16KI03

41852

79

Zaanstad

178.018,60

16KG00

41853

222

Haarlem

118.292,70

16NG00

41853

414

Haarlem

220.599,90

16NG01

41853

166

Haarlem

88.453,10

18RW00

41853

183

Haarlem

196.249,20

18QX00

41853

48

Haarlem

51.475,20

18IS01

41853

58

Haarlemmermeer

130.697,20

14LQ00

41858

222

Den Helder

118.292,70

15RP00

41858

183

Den Helder

97.511,55

15LC00

41862

150

Deventer

79.927,50

15SM00

41862

420

Deventer

223.797,00

30AK00

41862

325

Deventer

173.176,25

24EL00

41863

266

Bergen op Zoom

141.738,10

24PV00

41863

273

Tilburg

145.468,05

24RZ00

41863

302

Breda

160.920,70

31ML00

41863

66

Roosendaal

44.747,08

11SJ00

41869

206

Breda

109.767,10

12LV00

41869

246

Breda

131.081,10

12XW00

41871

106

Kampen

61.179,88

11UD00

41876

130

Culemborg

71.039,56

13AQ00

41876

195

Tiel

103.905,75

09ZZ00

41878

78

Altena

49.676,92

18GU00

41878

100

Altena

58.714,96

12MF00

41886

111

Leusden

63.233,98

27CD00

41891

385

Maastricht

205.147,25

15PX00

42504

112

Leiden

63.644,80

15WV00

42504

186

Leiden

99.110,10

16UG00

42510

251

Groningen

133.745,35

17AH00

42510

246

Groningen

131.081,10

17CY00

42510

116

Groningen

65.288,08

15WW00

42514

119

Alkmaar

66.520,54

07RQ00

42538

263

Weert

140.139,55

15PG00

42552

215

Lelystad

114.562,75

16CA00

42552

181

Lelystad

96.445,85

16DM00

42552

165

Lelystad

87.920,25

16NU00

42552

187

Lelystad

99.642,95

16YM00

42552

154

Lelystad

82.058,90

16ZC00

42552

187

Lelystad

99.642,95

20SH00

42553

127

Amsterdam

69.807,10

20ZB00

42553

222

Amsterdam

118.292,70

20ZE00

42553

298

Amsterdam

158.789,30

20ZT00

42553

114

Amsterdam

64.466,44

20ZU00

42553

175

Amsterdam

93.248,75

20ZW00

42553

123

Amsterdam

68.163,82

20ZX00

42553

103

Amsterdam

59.947,42

21AH00

42553

272

Amsterdam

144.935,20

21AI00

42553

152

Amsterdam

80.993,20

12UZ00

42557

319

Hoogeveen

169.979,15

13AZ00

42557

109

Hoogeveen

62.412,34

13UL00

42557

163

Hoogeveen

86.854,55

19MA00

42562

255

Hendrik-Ido-Ambacht

135.876,75

11CT00

42587

105

Ede

60.769,06

12JT00

42587

168

Ede

89.518,80

14KG00

42594

293

Deventer

156.125,05

14EX00

42610

284

Middelburg

151.329,40

14MT00

42610

262

Middelburg

139.606,70

15LA00

42610

127

Middelburg

69.807,10

15TF00

42610

134

Vlissingen

72.682,84

15VN00

42610

186

Vlissingen

99.110,10

07SY00

42616

121

Winterswijk

67.342,18

12FW00

42616

172

Zutphen

91.650,20

09RA00

42623

76

Hattem

48.855,28

14XR00

42623

342

Zwolle

182.234,70

15UF00

42623

121

Zwolle

67.342,18

16AP00

42623

142

Zwolle

75.969,40

16LE00

42623

127

Zwolle

69.807,10

12IT00

42634

95

Borsele

56.660,86

15UU00

42653

192

Middelburg

102.307,20

06QM00

42656

37

Waadhoeke

32.833,30

24EE00

42669

182

Maastricht

96.978,70

24NK00

42669

140

Valkenburg aan de Geul

75.147,76

06ZV00

42683

48

Haarlemmermeer

37.352,32

10MM00

42683

209

Haarlemmermeer

111.365,65

31MG00

42686

89

Amsterdam

54.195,94

08SR00

42687

168

Hilversum

180.163,20

12ID00

42709

336

Zwijndrecht

179.037,60

13RB00

42709

235

Ridderkerk

125.219,75

14HR00

42709

369

Ridderkerk

196.621,65

21LX00

42709

316

Barendrecht

168.380,60

14GR00

42719

98

Assen

57.893,32

15KJ00

42719

252

Assen

134.278,20

13TY00

42761

199

Midden-Groningen

106.037,15

31MM00

42791

81

Amsterdam

50.909,38

31MX00

42795

10

Amsterdam

21.741,16

06FV00

42818

174

Epe

92.715,90

16FK00

42818

151

Apeldoorn

80.460,35

16HI00

42830

75

Emmen

48.444,46

16MA00

42830

283

Emmen

150.796,55

16XQ00

42830

199

Emmen

106.037,15

16YK00

42830

81

Emmen

50.909,38

17CN00

42830

36

Emmen

32.422,48

17CW00

42830

41

Emmen

34.476,58

17KM00

42830

74

Emmen

48.033,64

13YX00

43227

356

Capelle aan den IJssel

189.694,60

08MK00

44397

142

Venray

75.969,40

03ON00

45000

79

Midden-Groningen

50.087,74

04SK00

45000

102

Emmen

59.536,60

07PA00

45000

34

Assen

31.600,84

07UC00

45000

50

Eemsdelta

38.173,96

08XL00

45000

60

Assen

42.282,16

11CB00

45000

122

Emmen

67.753,00

13TG00

45917

169

Nissewaard

90.051,65

31LZ00

45917

271

Nissewaard

144.402,35

12JY00

47100

212

Nijmegen

112.964,20

13WR00

47100

167

Nijmegen

88.985,95

14DI00

47100

247

Nijmegen

131.613,95

04UT00

47595

241

Rotterdam

128.416,85

09CV00

47595

366

Rotterdam

195.023,10

09TP00

47595

301

Rotterdam

160.387,85

10MY00

47595

387

Rotterdam

206.212,95

10QX00

47595

517

Rotterdam

275.483,45

10QX02

47595

108

Rotterdam

62.001,52

12GJ00

47595

235

Rotterdam

125.219,75

12PF00

47595

310

Rotterdam

165.183,50

12WT00

47595

378

Rotterdam

201.417,30

13HY00

47595

221

Rotterdam

117.759,85

13NA00

47595

272

Rotterdam

144.935,20

13RP00

47595

211

Rotterdam

112.431,35

13YZ00

47595

167

Rotterdam

88.985,95

13YZ01

47595

255

Rotterdam

135.876,75

14FC00

47595

195

Rotterdam

103.905,75

14HU00

47595

223

Rotterdam

118.825,55

14KK00

47595

283

Rotterdam

150.796,55

16UW00

47595

252

Rotterdam

134.278,20

16WZ00

47595

439

Rotterdam

233.921,15

16YB00

47595

192

Rotterdam

102.307,20

16YU00

47595

223

Rotterdam

118.825,55

14XB00

47595

108

Rotterdam

115.819,20

05YM00

47595

121

Rotterdam

129.760,40

20KH00

47595

176

Rotterdam

396.598,40

06YB00

48101

173

Tilburg

92.183,05

09MN00

48101

172

Tilburg

91.650,20

09MT00

48101

245

Tilburg

130.548,25

09VB00

48101

248

Tilburg

132.146,80

10HG00

48101

178

Tilburg

94.847,30

11DG00

48101

117

Tilburg

65.698,90

11PW00

48101

211

Tilburg

112.431,35

15AB00

48101

166

Tilburg

88.453,10

17LF00

48101

319

Tilburg

169.979,15

17MQ00

48101

226

Tilburg

120.424,10

06XO00

48348

90

Grave

54.606,76

08XM00

48348

110

Boxmeer

62.823,16

08ZO00

48348

118

Cuijk

66.109,72

03LK00

50129

268

Oude IJsselst