Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO; Wet op het primair onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet op het voortgezet onderwijs
Geldend vanaf
18-12-1993
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 105, vijfde lid, van de Wet op het basisonderwijs, 102, vijfde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en 96o, vijfde lid, juncto 96q van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Afwijking i.g.v. personeel in regeling onvrijwillige taakvermindering zonder sollicitatieplicht

  • 1. In afwijking van het bepaalde in de artikelen 105, eerste lid onder a, van de Wet op het basisonderwijs, 102, eerste lid onder a, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en 96o, eerste lid onder a, van de Wet op het voortgezet onderwijs, vindt in geval bij een benoeming voorbij wordt gegaan aan personeel dat gebruik maakt van een regeling onvrijwillige taakvermindering, slechts een vermindering plaats:

    • a. indien op dat personeel een door het bevoegd gezag opgelegde verplichting tot sollicitatie rust,

    • b. indien het voorbijgaan van dit personeel leidt tot een vermeerdering van de uitgaven voor wachtgelden of andere ontslaguitkeringen.

  • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op personeel dat gebruikt maakt van een regeling onvrijwillige taakvermindering, verbonden aan:

    • a. avondscholen en dag-avondscholen;

    • b. cursussen, met uitzondering van de cursussen verbonden aan dagscholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend bereopsonderwijs.

Artikel 2. Afwijking i.g.v. onbevoegd personeel in tijdelijke dienst

In afwijking van het bepaalde in artikel 96o, tweede lid onder b, van de Wet op het voortgezet onderwijs vindt geen vermindering plaats indien de benoeming is geschied met toepassing van artikel 33, derde juncto vijfde lid, van deze wet.

Artikel 3. Afwijking i.g.v. personeel contractactiviteiten in tijdelijke dienst

In afwijking van het bepaalde in artikel 96o, tweede lid onder c, van de Wet op het voortgezet onderwijs vindt er slechts een vermindering plaats indien het personeel dat benoemd is in verband met het verrichten van contractactiviteiten langer dan drie jaar in tijdelijke dienst is.

Artikel 4. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt, en werkt terug tot en met 1 augustus 1992.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen