Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst; Bekostigingsbesluit WVO; Wet op het voortgezet onderwijs; Besluit bekostiging WVO 2021; Wet voortgezet onderwijs BES; Wet educatie en beroepsonderwijs BES; Wet register onderwijsdeelnemers; Uitvoeringsbesluit WVO 2020; Wet voortgezet onderwijs 2020; Wet educatie en beroepsonderwijs
Geldend vanaf
1-10-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2011, nr. VO/BVB/2011/345581 tot bekendmaking van de gevallen waarin een leerling van een school voor voortgezet onderwijs meetelt voor de bekostiging als hij tijdelijk is geplaatst buiten de school waar hij staat ingeschreven (Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van het Bekostigingsbesluit WVO;

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit bekostiging WVO 2021 bedoelde gevallen betreffen leerlingen die tijdelijk verblijven in voorzieningen als bedoeld in:

  • a. de Regeling regionaal zorgbudget en regionale verwijzingscommissie voortgezet onderwijs;

  • b. artikel 19, onder a, van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaters en prestatiesubsidie vo; en

  • c. artikel 17a, tweede lid en lid 10a, van de WVO.

Artikel 1a. Omhangbepaling

Deze regeling berust op artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit bekostiging WVO 2021.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2011.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart