Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
21-7-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 1 juli 2022, nr. VO/33196495, houdende regels voor de verstrekking van aanvullende en bijzondere bekostiging als tegemoetkoming voor scholen in het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en vavo-instellingen voor de organisatie en uitvoering van de maatregelen voor het eindexamen 2022 (Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Gelet op artikel 82, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 117, tweede lid van de Wet op de expertisecentra, en de artikelen 2.2.3, derde lid en 2.2a.3, eerste lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • aoc: agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de WEB, met dien verstande dat vanaf 1 augustus 2022 hiermee wordt bedoeld een school voor voorbereidend beroepsonderwijs die deel uitmaakt van een verticale scholengemeenschap die van rechtswege zijn ontstaan na de omzetting op grond van artikel 12.2.4 van de WEB;

 • aoc-leerling: leerling als bedoeld in artikel 2.1.2, onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit WEB, zoals dat onderdeel luidde op 31 juli 2022;

 • bevoegd gezag bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de WVO en artikel 1 van de WEC of artikel 1.1.1 onder w van de WEB;

 • deeleindexamen: een examen in één of meer van de voor het eindexamen voorgeschreven vakken;

 • deelstaatsexamen: het examen in één of meer van de voor het staatsexamen voorgeschreven vakken;

 • eindexamen: eindexamen als bedoeld in artikel 1 van het Eindexamenbesluit VO;

 • extra herkansing: tweede herkansing als bedoeld in artikel 60f van het Eindexamenbesluit VO;

 • kandidaat:

  • 1. vavo-student die op 1 oktober 2021 was ingeschreven op een instelling en voor bekostiging in aanmerking komt;

  • 2. leerling die op 1 oktober 2021 als bekostigde leerling als bedoeld in artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021 was ingeschreven op een school voor vwo, havo, mavo of vbo, en was geplaatst in het laatste leerjaar, met uitzondering van de leerling die was ingeschreven voor een cursus internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs als bedoeld in de Beleidsregel IGVO 2021. Voor de toepassing van deze regeling tellen de leerlingen als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid van het Besluit bekostiging WVO 2021 voor 100% mee;

  • 3. aoc-leerling die op 1 oktober 2021 was ingeschreven voor voorbereidend beroepsonderwijs aan een aoc en was geplaatst in het laatste leerjaar;

  • 4. leerling die op 1 oktober 2021 als bekostigde leerling als bedoeld in artikel 6 van het Besluit bekostiging WEC 2022 was ingeschreven op een school voor voortgezet speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs als bedoeld in artikel 14a van de WEC en was geplaatst in het laatste leerjaar.

 • instelling: een uit ’s Rijks kas bekostigde instelling als bedoeld in artikel 1.1.1 onder b van de WEB;

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dan wel de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs;

 • regio Midden: alle vestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs, inclusief voorbereidend beroepsonderwijs van aoc’s en vestigingen voor voortgezet onderwijs van verticale scholengemeenschappen ROC-VO, gelegen in de regio Midden zoals beschreven in artikel 3 onder b en artikel 11 van de Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022;

 • RIO: Registratie Instellingen en Opleidingen.

 • school: uit ’s Rijks kas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de WVO of artikel 1 van de WEC;

 • vavo: opleiding voortgezet algemeen volwassenenonderwijs als bedoeld in artikel 1.1.1 onder n1 en artikel 7.3.1 eerste lid onder a van de WEB;

 • vavo-student: vavo-student als bedoeld in artikel 1.1.1 onder n4 van de WEB;

 • WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • WEC: Wet op de expertisecentra;

 • WVO: Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op de aanvullende en bijzondere bekostiging die op grond van deze regeling wordt verstrekt.

Artikel 3. Doel van de aanvullende en bijzondere bekostiging

 • 1. De minister verstrekt in 2022 aanvullende en bijzondere bekostiging aan het bevoegd gezag van een school of instelling met als doel het tegemoet komen in de extra kosten die scholen en instellingen maken voor:

  • a. het organiseren, begeleiden en corrigeren van een extra herkansing voor kandidaten.

  • b. docenten en medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de eerste week van de zomervakantie ten behoeve van kandidaten in de regio Midden, vavo-studenten aan instellingen met instellingscode 27DV, 27GZ, 24ZZ, 20MQ, 25PM, 04CY, 25LN, 01AA, 25LP en 25LH, aan kandidaten aan de school met instellingscode 19HY.

 • 2. In afwijking van het eerste lid, onder b, verstrekt de minister in 2022 uitsluitend bijzondere bekostiging aan het bevoegd gezag van een school als bedoeld in artikel 1 van de WEC met instellingscodes 04YK en 02RM ten behoeve van docenten en medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in de eerste week van de zomervakantie ten behoeve van kandidaten in de regio Midden.

Artikel 4. Beschikbare middelen per kandidaat en verdeling

 • 2. De bedragen die het bevoegd gezag ontvangt worden rekenkundig afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Verstrekking, vaststelling en betaling

 • 1. Aanvullende en bijzondere bekostiging op grond van deze regeling wordt ambtshalve verstrekt. Voor scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs wordt dat gebaseerd op de door de instellingsaccountant gevalideerde aantallen.

 • 2. De bijzondere bekostiging voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en voor scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, wordt uiterlijk in de maand oktober van 2022 vastgesteld en ineens betaald.

 • 3. De aanvullende bekostiging voor scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs wordt uiterlijk in de maand oktober van 2022 vastgesteld en ineens betaald, mits de gegevens, genoemd in artikel 18, tweede lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021:

  • a. uiterlijk 1 juli 2022 zijn ingediend; of

  • b. na 1 juli 2022 zijn ingediend en uiterlijk 15 juli 2022 zijn verwerkt in het Register Onderwijsdeelnemers.

 • 4. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs op grond van artikel 83, tweede lid, van de WVO een aanvraag indienen voor bekostiging op grond van deze regeling, indien het bevoegd gezag de gegevens, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van het Besluit Bekostiging WVO 2021 niet tijdig heeft ingediend.

 • 5. Het bevoegd gezag, bedoeld in het vierde lid, dient de aanvraag in bij de minister. De aanvraag bevat een afschrift van de gegevens, genoemd in artikel 18, tweede lid, van het Besluit bekostiging WVO 2021.

Artikel 6. Verantwoording aanvullende en bijzondere bekostiging

 • 1. De aanvullende en bijzondere bekostiging kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2. De aanvullende en bijzondere bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 7. Aanpassing regeling aan de WVO 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020

[Wijzigt deze regeling.]

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel 8. Omhangbepaling

[Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden]

Artikel 9. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2. Artikel 7 en 8 van deze regeling treden in werking met ingang van 1 augustus 2022.

 • 3. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2027.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

A.D. Wiersma