Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Titel regeling
Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo; Wet op het voortgezet onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet voortgezet onderwijs 2020
Geldend vanaf
1-2-2022
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 30 maart 2021, nr. VO/27288781, houdende regels voor de verstrekking van aanvullende bekostiging voor strategisch personeelsbeleid, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het aanpakken van verzuim (Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs of artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • leerling: leerling als bedoeld in artikel 8 van het Besluit bekostiging WVO 2021 of artikel 2.1.2, onderdeel g, van het Uitvoeringsbesluit WEB die op 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de aanvullende bekostiging wordt verstrekt aan een school is ingeschreven;

 • minister: Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;

 • school: Uit ’s Rijks kas bekostigde school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, of uit ’s Rijks kas bekostigd agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, voor zover daaraan voorbereidend beroepsonderwijs verzorgd wordt.

Artikel 2. Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op de aanvullende bekostiging die op grond van deze regeling wordt verstrekt.

Artikel 3. Doel van de aanvullende bekostiging

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag van een school in het kalenderjaar 2022 aanvullende bekostiging met als doel:

 • a. het verbeteren van strategisch personeelsbeleid, de begeleiding van startende leraren en schoolleiders; en

 • b. het aanpakken van verzuim.

Artikel 4. Beschikbare middelen per leerling

In 2022 ontvangt het bevoegd gezag van een school in het kader van deze regeling een bedrag van:

Artikel 5. Beschikking en betaling

 • 1. De aanvullende bekostiging wordt jaarlijks ambtshalve uiterlijk in de maand mei verstrekt en wordt berekend op basis van het aantal leerlingen.

 • 2. De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in de maand december van het jaar waarop de bekostiging betrekking heeft gewijzigd vastgesteld en wordt berekend op basis van:

  • a. het door de accountant gevalideerde aantal leerlingen, en

  • b. de bijdrage voor loonontwikkeling.

 • 3. De aanvullende bekostiging wordt in één termijn betaald.

Artikel 6. Verantwoording aanvullende bekostiging

 • 1. De aanvullende bekostiging kan ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2. De aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening bevat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

 • 3. Het bevoegd gezag verstrekt via XBRL aanvullende informatie over de verrichte activiteiten.

Artikel 7. Monitor en evaluatie

 • 1. De minister monitort de voortgang op de doelen, bedoeld in artikel 3, op landelijk niveau en voert een evaluatie uit.

 • 2. Ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde monitor en evaluatie verstrekt de school desgevraagd een samenhangend overzicht van de door de school gepleegde inspanningen ten behoeve van de in artikel 3 bedoelde doelen.

Artikel 7a. Omhangbepaling

Deze regeling berust op artikel 82 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 8. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2026.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob