Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
28-7-2022
Downloads
1371
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op het voortgezet onderwijs. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op het voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanvullende subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2022
Zbo Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2007
Beleidsregel Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Beleidsregel Beleidsregel IGVO 2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-11-2021
Beleidsregel Beleidsregel advieskader nieuwe scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Beleidsregel Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2021
Beleidsregel Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2019
Beleidsregel Beleidsregel pilot pro/vbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Beleidsregel Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2020
Beleidsregel Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Beleidsregel Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Beoordelingskader Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2020
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2020
AMvB Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Besluit bekostiging WVO 2021  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2022
AMvB Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2021
AMvB Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-1984
AMvB Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1996
AMvB Besluit informatievoorziening WVO  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
AMvB Besluit kerndoelen onderbouw VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2012
Ministeriele-regeling Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
AMvB Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit register onderwijsdeelnemers  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-2022
AMvB Besluit samenwerking VO-BVE  
 
Versie geldend vanaf : 14-05-2022
Zbo Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidskader subsidie intensivering en verbreding regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2021
AMvB Besluit vaststelling Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-1990
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader SLOA  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel subsidiëring Kickstart Medicatieoverdracht 2022  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 17-02-2022
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
AMvB Besluit vbo-groen in een AOC 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Besluit verlenging experiment educatieve module  
 
Versie geldend vanaf : 22-06-2022
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
AMvB Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
AMvB Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
AMvB Eindexamenbesluit VO  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
AMvB Inrichtingsbesluit WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Inrichtingsbesluit v.a.v.o.  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
AMvB Invoeringsbesluit gewijzigd Vormingswerk  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-1995
Ministeriele-regeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Maatwerkregeling ventilatie op scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
AMvB Onderwijskundig besluit WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2011
Ministeriele-regeling Regeling Examencondities cspe 2004  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2003
Zbo Regeling PTA staatsexamens VO 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Zbo Regeling PTA staatsexamens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2022
Zbo Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2022  
 
Versie geldend vanaf : 23-03-2022
Zbo Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2019
Zbo Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2022  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2005
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo  
 
Versie geldend vanaf : 14-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging geïsoleerde vestigingen vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging nieuwe scholen en samenvoeging vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging vo-scholen in uitzonderlijke omstandigheden  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2022  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2022
Zbo Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging vo-scholen en samenwerkingsverbanden vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-1993
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Zbo Regeling centraal examen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2004
Ministeriele-regeling Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Zbo Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2022
Zbo Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Zbo Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Zbo Regeling examenreglement staatsexamens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Zbo Regeling examenreglement staatsexamens vo 2022  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WPO/WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WVO  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling jaarverslaggeving onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling leerplusarrangement vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling leerresultaten VO 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling modellen diploma’s VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021  
 
Versie geldend vanaf : 26-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling overgangsbekostiging vereenvoudiging bekostiging vo  
 
Versie geldend vanaf : 17-11-2021
Ministeriele-regeling Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 09-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling richtlijnen eindexamens anderstaligen  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-1989
Ministeriele-regeling Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling selectie voorlopers Rijke Schooldag  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidie zij-instroom  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking SBB  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 25-03-2022
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Zbo Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2021–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2006
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Zbo Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Zbo Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Regeling verrekening uitkeringskosten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling verticale scholengemeenschap  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Regeling verwantschapstabel educatieve minor  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling voorzieningenplanning vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2022
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2017
Zbo Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Zbo Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Zbo Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
AMvB Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
AMvB Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-1997
AMvB Staatsexamenbesluit VO  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2022
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis 2022  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling 5a – MDT Continueren en opschalen  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Internationalisering po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling School en omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Schoolkracht  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Wel in Ontwikkeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling andere eindtoetsen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 15-01-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 11-06-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling heterogene brugklassen  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling instructeursbeurs mbo  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling nazorg mbo 2022/2023  
 
Versie geldend vanaf : 10-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021–2026  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 12-07-2022
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tweede lerarenopleiding  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-11-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling zij-instroom PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
AMvB Uitvoeringsbesluit WEB  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
AMvB Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling WEB 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2022
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Vaststellingsbesluit subsidieplafonds, bedoeld in artikel 1.3 Subsidieregeling gender- en LHBTI+-gelijkheid 2022–2027  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2022
Ministeriele-regeling Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2002
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-1995
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (onder meer vaststelling voorwaarde voor doorstroom naar havo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
AMvB Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
AMvB Wijzigingsbesluit enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (wijziging examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo), 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (referentieniveaus Nederlandse taal eindexamenprogramma’s Nederlands vmbo, havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1, aanpassing naam programma tot kunstvakken inclusief ckv en toevoeging examenprogramma informatietechnologie in vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma informatica havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen van de examenprogramma's vwo klassieke talen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervallen oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s vernieuwing vmbo en actualisatie en verduidelijking examenprogramma's profielvakken vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervanging examenprogramma’s Management & Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 (vaststelling herziene indeling in RMC-regio’s)  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom (vaststellen subsidieplafonds 2021, herziening definitie zij-instromer in het mbo en aanvulling weigeringsgronden)  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 (aanpassing van enkele prijsfactoren)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (openstelling nieuw subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling in verband met de vereenvoudiging bekostiging po  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2022

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?