Rijksoverheid

Wettenpocket Wet op het voortgezet onderwijs

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
17-9-2021
Downloads
1167
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet op het voortgezet onderwijs. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet op het voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
Ministeriele-regeling Aanvullende regeling leerlingenadministratie WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1998
Zbo Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen examenjaar 2008, 2009 en eventueel 2010  
 
Versie geldend vanaf : 10-06-2007
AMvB Bekostigingsbesluit WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
Beleidsregel Beleidsregel DAMU-licentie VO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Beleidsregel Beleidsregel IGVO 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Beleidsregel Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-2020
Beleidsregel Beleidsregel investeren met publieke middelen in private activiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2021
Beleidsregel Beleidsregel onregelmatigheden centraal examen in voortgezet onderwijs en van staatsexamen  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2016
Beleidsregel Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-02-2019
Beleidsregel Beleidsregel pilot pro/vbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Beleidsregel Beleidsregel subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en de GZZ-vrijgevestigde professional  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2020
Beleidsregel Beleidsregel subsidiëring regionale zorgnetwerken ABR 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 03-10-2020
Beleidsregel Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
Beleidsregel Beleidsregel versneld vwo en/of verrijkt vwo  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2015
Beleidsregel Beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool VO 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Beoordelingskader Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens NT2 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2017
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-2020
Zbo Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit aanvullende vrijstelling termijn vaststellingsaanvraag Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-2020
AMvB Besluit actualisering Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (wijziging bekostigingsbepalingen)  
 
Versie geldend vanaf : 06-04-2005
AMvB Besluit actualisering Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO alsmede wijziging Besluit informatievoorziening WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
Ministeriele-regeling Besluit ambtshalve verlenen van toestemming op aanvragen voor deelname aan de pilotrekentoetsen 2A, 2A-ER of 3S door scholen in het voortgezet onderwijs in schooljaar 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2017
Ministeriele-regeling Besluit bekendmaking vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Besluit bekostiging WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit eindexamens voortgezet onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit gevolgen voor personeel van overgang opleidingsscholen  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-1984
AMvB Besluit houdende wijzigingen van formatie- en bekostigingsbesluiten (arbeidsduurverkorting en bevordering arbeidsparticipatie ouderen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1996
AMvB Besluit informatievoorziening WVO  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
AMvB Besluit kerndoelen onderbouw VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2012
Ministeriele-regeling Besluit ontheffing gecertificeerde pabo-gediplomeerden voor de onderbouw vmbo basis- en kader  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2019
AMvB Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit register onderwijsdeelnemers  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
AMvB Besluit samenwerking VO-BVE  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Zbo Besluit staatsexamens voortgezet onderwijs 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling Beleidsregels subsidie regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2021
AMvB Besluit vaststelling Besluit proefprojecten deeltijd vervolg/beroepsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-1990
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader SLOA  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2016
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidie op extern advies verduurzaming scholen  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase III 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 27-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo  
 
Versie geldend vanaf : 09-01-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring sportevenementen 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring transparantie over de kwaliteit van zorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Beleidsregel Besluit vaststelling beleidsregel Advieskader nieuwe scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregel inzake het instemmen met afwijking verplichte aantal uren onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels Onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse scholen in het buitenland primair onderwijs en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 28-03-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels inzake de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëren eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties 2018 en intrekking Beleidskader eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2017
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 3  
 
Versie geldend vanaf : 10-09-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2019
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2018
Ministeriele-regeling Besluit vaststelling subsidieplafonds ex artikel 2.6 Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 02-10-2019
AMvB Besluit vbo-groen in een AOC 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling regels verantwoording Subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg 2019  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Ministeriele-regeling Besluit versoepeling subsidieregels uitbraak Coronavirus  
 
Versie geldend vanaf : 08-04-2020
AMvB Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 10-04-2019
Ministeriele-regeling Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom voor het kalenderjaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2018
AMvB Besluit zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Ministeriele-regeling Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2017–2018 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2018
Ministeriele-regeling Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2020
Ministeriele-regeling Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2020–2021 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2020–2021  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
AMvB Eindexamenbesluit VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
AMvB Formatiebesluit WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Inrichtingsbesluit WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Inrichtingsbesluit v.a.v.o.  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Expertgroep toetsen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Tijdelijk panel van onafhankelijke deskundigen Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
AMvB Invoeringsbesluit gewijzigd Vormingswerk  
 
Versie geldend vanaf : 24-08-1995
Ministeriele-regeling Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
AMvB Onderwijskundig besluit WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Openstellingsbesluit groen onderwijs 2011  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2011
Ministeriele-regeling Regeling Examencondities cspe 2004  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2003
Zbo Regeling PTA staatsexamens VO 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Zbo Regeling PTA staatsexamens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 2019–2023  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Zbo Regeling aangewezen vakken derde tijdvak centrale examens vo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2021
Zbo Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 23-02-2019
Zbo Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging Kennisnet voortgezet onderwijs 2002-2003  
 
Versie geldend vanaf : 31-07-2005
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging nevenvestiging, nieuwe scholen en samenvoeging vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende bekostiging technisch vmbo 2018-2019  
 
Versie geldend vanaf : 27-09-2019
Ministeriele-regeling Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021  
 
Versie geldend vanaf : 31-08-2021
Zbo Regeling aanwijzing niet c.e.-stof profielen 2008 en 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging exploitatiekosten vo  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst  
 
Versie geldend vanaf : 13-10-2016
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging personeel PO 2012–2013 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2012–2013  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging personeel PO 2013–2014 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2013–2014  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging personeel PO 2014–2015 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2014–2015  
 
Versie geldend vanaf : 29-09-2015
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016  
 
Versie geldend vanaf : 28-09-2016
Ministeriele-regeling Regeling bekostiging personeel PO 2016–2017 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2016–2017  
 
Versie geldend vanaf : 06-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016  
 
Versie geldend vanaf : 19-12-2018
Ministeriele-regeling Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling betreffende aftrekposten WBO, ISOVSO en WVO  
 
Versie geldend vanaf : 18-12-1993
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging uitvoering Nationaal Programma Onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 28-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van de coronacrisis  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2021
Zbo Regeling centraal examen 2006  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2004
Ministeriele-regeling Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Zbo Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2020
Zbo Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019  
 
Versie geldend vanaf : 22-03-2019
Zbo Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Zbo Regeling examenreglement staatsexamens vo 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2018
Zbo Regeling examenreglement staatsexamens vo 2021  
 
Versie geldend vanaf : 04-05-2021
Ministeriele-regeling Regeling gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling getuigschrift basisvorming en schoolverlatersverklaring  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1994
Zbo Regeling hulpmiddelen en aangepaste wijze of vorm van toetsen centrale eindtoets PO  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2018
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WPO/WEC  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling informatievoorziening WVO  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van cultuur en media  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2021
Ministeriele-regeling Regeling intrekking OCW-regelingen op het gebied van onderwijs 2014  
 
Versie geldend vanaf : 23-01-2014
Ministeriele-regeling Regeling jaarverslaggeving onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling leerplusarrangement vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling leerresultaten VO 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling lente- en zomerscholen vo  
 
Versie geldend vanaf : 07-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling modellen diploma’s VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018  
 
Versie geldend vanaf : 31-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015  
 
Versie geldend vanaf : 13-01-2016
Ministeriele-regeling Regeling open en online hoger onderwijs 2018–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2017
Ministeriele-regeling Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2020
Ministeriele-regeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2019
Ministeriele-regeling Regeling remedial teaching v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1994
Ministeriele-regeling Regeling resultaatafhankelijke bekostiging vsv vo  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Regeling richtlijnen eindexamens anderstaligen  
 
Versie geldend vanaf : 21-12-1989
Ministeriele-regeling Regeling schadevergoeding, vergoeding advocaat- en proceskosten aanbestedingsprocedures schoolboeken  
 
Versie geldend vanaf : 30-08-2008
Ministeriele-regeling Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2020
Ministeriele-regeling Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling subsidie zij-instroom  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking SBB  
 
Versie geldend vanaf : 25-10-2018
Ministeriele-regeling Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Regeling subsidiëring Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Langdurige Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2021
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-07-2021
Zbo Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2021–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo  
 
Versie geldend vanaf : 15-07-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2018  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling bedragen programma’s van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2019  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling beleidskader subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs, overzicht bekostigde beroepsopleidingen en kwalificatieprofielen experimenten op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving  
 
Versie geldend vanaf : 17-08-2006
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling meldingsformulier geïndiceerde leerlingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling programma’s van eisen PO en (V)SO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Regeling vaststelling schoolvakanties 2019–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Zbo Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 2F  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Zbo Regeling vaststelling syllabus centraal examen mbo Nederlandse taal referentieniveau 3F  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Regeling verrekening uitkeringskosten vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling versterking functiemix vo-leraren in de Randstadregio’s  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling verwantschapstabel educatieve minor  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2021
Ministeriele-regeling Regeling voorzieningenplanning vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2018
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 15-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2017
Zbo Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Zbo Reglement Participatiefonds voor de Expertisecentra voor het schooljaar 2011–2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
Zbo Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2011–2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2012
Zbo Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2009  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2008
AMvB Schoolpracticumbesluit voortgezet onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2003
AMvB Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2020
AMvB Staatsexamenbesluit SPD bedrijfsadministratie  
 
Versie geldend vanaf : 29-01-1997
AMvB Staatsexamenbesluit VO  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2021
Ministeriele-regeling Stimuleringsregeling E-health Thuis  
 
Versie geldend vanaf : 25-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Gelijke kansen in het onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 19-10-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Internationalisering po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling LerarenOntwikkelFonds  
 
Versie geldend vanaf : 12-05-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Schoolkracht  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 09-07-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Tel mee met Taal  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling andere eindtoetsen PO  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling capaciteitentesten 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling coronabanen in het hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling donatie in ziekenhuizen  
 
Versie geldend vanaf : 14-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen  
 
Versie geldend vanaf : 20-02-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling flexibel hoger onderwijs voor volwassenen extra tranche 2017  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017–2022  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020–2021  
 
Versie geldend vanaf : 16-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 30-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling instructeursbeurs mbo  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling internationalisering funderend onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 17-12-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging 2021–2022  
 
Versie geldend vanaf : 16-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling opleidingsactiviteiten AIGT 2021–2026  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot doorlopende begeleiding startende leraren 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl  
 
Versie geldend vanaf : 17-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling pilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2016
Ministeriele-regeling Subsidieregeling post-initiële leergang bewegingsonderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort  
 
Versie geldend vanaf : 18-10-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023  
 
Versie geldend vanaf : 08-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming kosten distributie zelftesten mbo en ho  
 
Versie geldend vanaf : 03-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten  
 
Versie geldend vanaf : 06-06-2020
Ministeriele-regeling Subsidieregeling toekomstvast internet po en vo  
 
Versie geldend vanaf : 21-07-2017
Ministeriele-regeling Subsidieregeling topsportevenementen 2021–2023  
 
Versie geldend vanaf : 19-01-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling tweede lerarenopleiding  
 
Versie geldend vanaf : 11-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling uitvoering convenanten lerarentekort PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 04-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 29-05-2019
Ministeriele-regeling Subsidieregeling virtuele internationale samenwerkingsprojecten hoger onderwijs  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2021
Ministeriele-regeling Subsidieregeling zij-instroom PO G5  
 
Versie geldend vanaf : 19-05-2020
AMvB Toetsbesluit PO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021–2022 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2021–2022  
 
Versie geldend vanaf : 07-07-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit WEB  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2021
AMvB Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling WEB 2007  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022  
 
Versie geldend vanaf : 25-11-2020
Ministeriele-regeling Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-06-2020
Ministeriele-regeling Vrijstellings- en overgangsregeling aanpassing profielen vwo/havo 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Ministeriele-regeling Vrijstellingsregeling havo/vwo profiel  
 
Versie geldend vanaf : 25-05-2002
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit W.V.O., enz. (invoering van bestemmingsbedragen, aanpassing van controlebepalingen, aanpassing aan de Wet educatie en beroepsonderwijs en aan de gewijzigde wettelijke bepalingen met betrekking tot huisvesting)  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-1998
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WBO/OWBO, enz. (totstandbrenging van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en ivm het onderwijs in allochtone levende talen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WEC, enz. (invoering van leerlinggebonden financiering)  
 
Versie geldend vanaf : 03-02-2018
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluit WPO, enz. (goede uitvoering wettelijke bepalingen leerlinggebonden financiering)  
 
Versie geldend vanaf : 07-12-2005
AMvB Wijzigingsbesluit Bekostigingsbesluiten WBO/OWBO, ISOVSO/OISOVSO, en WVO en het Uitvoeringsbesluit WCBO  
 
Versie geldend vanaf : 14-11-1995
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit informatievoorziening WPO/WEC, enz. (gegevenslevering voor en de gegevensverstrekking uit het lerarenregister en het registervoorportaal)  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit participatiebudget, enz. (participatiebudget, contacturen, referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen, examengeld staatsexamen Nederlands als tweede taal en technische wijzigingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs)  
 
Versie geldend vanaf : 04-04-2013
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (overeenstemming met artikel 670, lid 1 en 629, lid 10 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Eindexamenbesluit VO (invoering eindexamens leerwegen mavo en vbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Formatiebesluit scholen v.w.o.-a.v.o.-v.b.o., enz. (invoering lump-sum-bekostiging v.w.o.-a.v.o.-v.b.o.; harmonisatie teldata)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO enz. (deeleindexamens vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (invoering maatschappelijke stage in VO)  
 
Versie geldend vanaf : 05-11-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (onder meer vaststelling voorwaarde voor doorstroom naar havo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Inrichtingsbesluit WVO, enz. (wijziging wettelijke bepalingen tweede fase havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit WEB, enz. (overgang wettelijke taken kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO, enz. (wijzigingen Wet op het voortgezet onderwijs en intrekkingen voortgezet onderwijs)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
AMvB Wijzigingsbesluit aantal amvb's op grond van ISOVSO en enkele andere wetten ivm onder meer onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-1996
AMvB Wijzigingsbesluit enige besluiten op het terrein van onderwijs (vervangen verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
AMvB Wijzigingsbesluit enkele besluiten in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008–2009 tot en met 2010–2011  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs (wijziging examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 29-06-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (aanpassen examenprogramma geschiedenis havo/vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (actualisatie en verduidelijking examenprogramma’s profielvakken vmbo), 2020  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (referentieniveaus Nederlandse taal eindexamenprogramma’s Nederlands vmbo, havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (verduidelijking examenprogramma kunstvakken 1, aanpassing naam programma tot kunstvakken inclusief ckv en toevoeging examenprogramma informatietechnologie in vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma economie havo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma informatica havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen examenprogramma’s wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vernieuwen van de examenprogramma's vwo klassieke talen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervallen oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s vernieuwing vmbo en actualisatie en verduidelijking examenprogramma's profielvakken vmbo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs (vervanging examenprogramma’s Management & Organisatie havo en vwo door Bedrijfseconomie havo en vwo)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO  
 
Versie geldend vanaf : 15-03-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 (vaststelling herziene indeling in RMC-regio’s)  
 
Versie geldend vanaf : 15-12-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom (vaststellen subsidieplafonds 2021, herziening definitie zij-instromer in het mbo en aanvulling weigeringsgronden)  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling subsidie zij-instroom 2017 (aanwijzen trainingsprogramma, vaststellen nieuwe aanvraagtermijn trainingsprogramma’s en vaststellen regels in geval een zij-instromer het dienstverband beëindigt)  
 
Versie geldend vanaf : 08-05-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 (aanpassing van enkele prijsfactoren)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016  
 
Versie geldend vanaf : 19-07-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 23-05-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016 (aanpassing wettelijke beroepsvereisten enz.)  
 
Versie geldend vanaf : 22-07-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling cultuurbegeleider primair en speciaal onderwijs (indexatie subsidiebedragen voor vervangingskosten leraren)  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (openstelling nieuw subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 27-03-2021
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 (uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak)  
 
Versie geldend vanaf : 23-07-2021

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?