Rijksoverheid

Wettenpocket Algemene wet inzake rijksbelastingen

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
15-2-2020
Downloads
2637
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Algemene wet inzake rijksbelastingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit Uitvoeringsbesluit accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2010
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 18-07-2007
Ministeriele-regeling Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-2008
Beleidsregel Aanwijzing bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting als massaal bezwaar  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2015
Beleidsregel Algemene wet inzake rijksbelastingen, erfbelasting, tijdelijke maatregel belastingrente  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-2018
Beleidsregel Algemene wet inzake rijksbelastingen, voorschrift informatie fiscus/banken  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2012
AMvB Belastingregeling voor het land Nederland  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Besluit Beroep in Belastingzaken  
 
Versie geldend vanaf : 22-04-2017
Beleidsregel Besluit Fiscaal Bestuursrecht  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2017
AMvB Besluit voorkoming dubbele belasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Indonesië  
 
Versie geldend vanaf : 18-05-2001
AMvB Besluit voorkoming dubbele belasting Nederland en Taiwan  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2001
Beleidsregel Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2019
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belasting zware motorrijtuigen, belastingen op milieugrondslag en Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2015  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Bijstellingsregeling indirecte belastingen, Provinciewet en enkele bedragen van bestuurlijke boeten 2020  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Consignatiezendingen  
 
Versie geldend vanaf : 02-05-1995
Beleidsregel Diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns, belasting op personenauto's en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, overdrachtsbelasting, regulerende energiebelasting en belasting op leidingwater  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2003
Beleidsregel Gedragslijn bij strafbare feiten begaan door ambtenaren van de Belastingdienst in functie  
 
Versie geldend vanaf : 07-03-2001
Beleidsregel Het begrip ‘vaste inrichting’ in bilaterale verdragen  
 
Versie geldend vanaf : 22-01-1979
Beleidsregel Inkomstenbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001, doorschuifregeling na overlijden  
 
Versie geldend vanaf : 15-09-2009
Beleidsregel Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang; toepassing verlaagd ab-tarief voorlopige aanslag 2014  
 
Versie geldend vanaf : 29-11-2014
Beleidsregel Inkomstenbelasting, giften en algemeen nut beogende instellingen  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2014
Beleidsregel Inkomstenbelasting, loonbelasting, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001; fictieve onderworpenheid  
 
Versie geldend vanaf : 10-10-2008
Beleidsregel Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Algemene wet inzake rijksbelastingen, commanditaire vennootschap; het toestemmingsvereiste  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2015
Beleidsregel Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden  
 
Versie geldend vanaf : 10-08-2006
Ministeriele-regeling Invoeringsregeling accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1992
Beleidsregel Invordering, tijdelijk uitstelbeleid in verband met een verzoek om BTW-teruggaaf uit een andere EU-lidstaat  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2011
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit inzake bezwaarschriften w.o.z.-beschikking  
 
Versie geldend vanaf : 13-06-1998
Beleidsregel Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Beleidsregel Omzetbelasting, uitvoer van goederen als reizigersbagage  
 
Versie geldend vanaf : 07-05-2013
Beleidsregel Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-2013
Beleidsregel Onderworpenheidsvereiste in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Ministeriele-regeling Regeling Aangiftebiljet heffing industrielawaai 1986  
 
Versie geldend vanaf : 25-12-1986
Ministeriele-regeling Regeling bekendmaking percentage heffingsrente en invorderingsrente bij belastingen  
 
Versie geldend vanaf : 16-11-2012
Ministeriele-regeling Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling openbaarmaking vergrijpboeten  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling toepassing Algemene wet inzake rijksbelastingen voor de verontreinigingsheffing rijkswateren  
 
Versie geldend vanaf : 22-12-2009
Beleidsregel Samenloop verval verliescompensatie op grond van art. 20a van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en inhaalregeling van art. 35 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2002
Beleidsregel Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland–China niet in Hongkong van toepassing  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2001
Beleidsregel Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1979
Beleidsregel Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf  
 
Versie geldend vanaf : 14-03-1983
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2014
AMvB Uitvoeringsbesluit accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Uitvoeringsbesluit verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2016
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-2018
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling beveiligingsheffing  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-1991
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling kansspelheffing  
 
Versie geldend vanaf : 08-10-2015
Ministeriele-regeling Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Beleidsregel Uitvoeringsvoorschriften artikel 2.4 BRN  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2011
Beleidsregel Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam  
 
Versie geldend vanaf : 02-04-2019
Beleidsregel Vergoeding kosten van bezwaar tegen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2001  
 
Versie geldend vanaf : 06-03-2001
Ministeriele-regeling Verontreinigingsheffing rijkswateren  
 
Versie geldend vanaf : 08-12-1971
Beleidsregel Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen  
 
Versie geldend vanaf : 09-08-2008
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2008
Ministeriele-regeling Wijziging Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1997
Ministeriele-regeling Wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Wijziging van enige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989  
 
Versie geldend vanaf : 28-11-1991
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (maatregelen met het oog op het fiscale vestigingsklimaat)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1995
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 24-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-08-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Wijzigingsbesluit besluit voorkoming dubbele belasting 1989 (aanpassing wijze waarop vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt verleend voor passieve winst uit buitenlandse onderneming)  
 
Versie geldend vanaf : 25-07-1997
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2009
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2013
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Algemene douaneregeling, enz. (militaire vrijstellingen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2005
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (aanpassingen organisatie en besturingsmodel Belastingdienst)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003, enz. (instelling Landelijk kantoor Belastingregio’s)  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2011
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-1996
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2002)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2014
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (juni 2012)  
 
Versie geldend vanaf : 23-06-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Wet op de accijns, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2019
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2009
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling diverse fiscale uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2006
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010  
 
Versie geldend vanaf : 18-03-2010
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013  
 
Versie geldend vanaf : 30-04-2016
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2015
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen, enige overige uitvoeringsregelingen en Wet op de accijns  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2012
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2017
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 24-03-2018
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2012

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?