Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie); Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
1-11-2002
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 22 juli 2002 tot vaststelling van een eenmalige uitkering en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 oktober 2001 tot en met 31 december 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 10 april 2002, nr. P/2002002157;
Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet alsmede artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931;
De Raad van State gehoord (advies van 30 mei 2002, nr. W07.02.0162/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 11 juli 2002, nr. P/2002004174;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Toekenning van een eenmalige uitkering over 2001, 2002 en 2003 aan het defensiepersoneel

Artikel I

 • A. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:

  • a. militair: de militaire ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 die is aangesteld bij het beroepspersoneel, alsmede de geestelijk verzorger die in burgerlijke openbare dienst is aangesteld om bij de krijgsmacht doorlopend werkzaam te zijn;

  • b. de peildatum: 1 december 2001 onderscheidenlijk 1 december 2002 onderscheidenlijk 1 december 2003;

  • c. betrokkene:

   • 1°. de militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal die op de peildatum in werkelijke dienst was;

   • 2°. de burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak heeft op een salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die op de peildatum in dienst van het Ministerie van Defensie was;

   • 3°. de burgerlijke ambtenaar defensie, bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie die op de peildatum in dienst van het Ministerie van Defensie was;

   • 4°. de gewezen militair met een lagere rang dan vice-admiraal of luitenant-generaal, die ingevolge artikel 18, zesde lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie op de peildatum in het genot is van wachtgeld of een uitkering, dan wel van een uitkering op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen geniet;

   • 5°. de gewezen burgerlijke ambtenaar defensie die aanspraak had op salaris volgens bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en die ingevolge artikel 18, zesde lid, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie op de peildatum in het genot is van wachtgeld of een uitkering, dan wel van een uitkering op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie;

  • d. berekeningsbasis:

   • 1°. de over de bij de peildatum bedoelde maand december van het toepasselijke jaar genoten bezoldiging volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Inkomstenbesluit militairen;

   • 2°. het over de bij de peildatum bedoelde maand december van het toepasselijke jaar genoten salaris volgens hetgeen daaronder wordt verstaan in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

   • 3°. het wachtgeld of de uitkering die over de bij de peildatum bedoelde maand december van het toepasselijke jaar op grond van één van de onder c, 4 en 5 genoemde besluiten is genoten na toepassing van de bij of krachtens die besluiten geldende vermindering wegens inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf.

 • B. De betrokkene, bedoeld in onderdeel A, onder c, 1 tot en met 3, heeft op de peildata aanspraak op een eenmalige uitkering ter grootte van 10,4% in 2001, van 9,1% in 2002 en van 10,4% in 2003 van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • C. De betrokkene, bedoeld in onderdeel A, onder c, 4 en 5, heeft op de peildata aanspraak op een eenmalige uitkering ter grootte van 9,6% in 2001, van 8,4% in 2002 en van 9,6% in 2003 van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • D. De eenmalige uitkering als bedoeld onder A en B heeft geen algemeen karakter en wordt niet gerekend tot de bezoldiging of het salaris in de zin van de bezoldigingsvoorschriften en maakt evenmin deel uit van de pensioengrondslag of het inkomen in de zin van de Uitkeringswet gewezen militairen, de Kaderwet militaire pensioenen dan wel het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen met ingang van 1 oktober 2001

Artikel II

[Wijzigt het Besluit volgorde verhouding rangen en standen zee-, land- en luchtmacht.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

Artikel IV

[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel V

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Artikel VI

[Wijzigt het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel VII

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 3. Wijzigingen met ingang van 1 december 2001

Artikel VIII

[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel IX

[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel X

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 4. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2002

Artikel XI

[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel XII

[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

Artikel XIII

[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel XIV

[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel XV

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Artikel XVI

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 5. Wijzigingen met ingang van 1 juli 2002

Artikel XVII

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 6. Wijzigingen met ingang van 1 november 2002

Artikel XVIII

[Wijzigt het Besluit personenchauffeurs defensie.]

Artikel XIX

[Wijzigt het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel XX

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Hoofdstuk 7. Overige wijzigingen

Artikel XXI

[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel XXII

[Wijzigt het Besluit klachtrecht militairen.]

Artikel XXIII

[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel XXIV

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Artikel XXV

[Wijzigt de Premieregeling en aanvullende voorzieningen beroepsmilitairen van de krijgsmacht.]

Artikel XXVI

[Wijzigt de Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel.]

Hoofdstuk 7. Overgangsbepalingen

Artikel XXVII

 • A. In afwijking van artikel 8, vierde lid, van het Inkomstenbesluit militairen wordt het salarisnummer van de korporaal der eerste klasse van de Koninklijke Landmacht of van de Koninklijke Luchtmacht op 1 oktober 2001 met één verhoogd. Deze verhoging is niet van invloed op de datum van de jaarlijkse verhoging van het salarisnummer, bedoeld in artikel 7, vierde lid, of artikel 8a, tweede lid.

 • B. Buitengewoon verlof dat reeds is verleend voor de datum van inwerkingtreding van de artikelen VIII en IX op basis van een artikel in het Algemeen militair ambtenarenreglement of het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, zoals deze op dat moment luidde, wordt geacht te zijn verleend op basis van het toepasselijke artikel in dit besluit zoals dat luidt na inwerkingtreding daarvan.

Hoofdstuk 8. Slotbepalingen

Artikel XXVIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 juli 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

C. van der Knaap