Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018–2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018–2020; Algemeen militair ambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie; Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht; Burgerlijk ambtenarenreglement defensie; Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie; Inkomstenbesluit militairen
Geldend vanaf
4-3-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018–2020

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:
Het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, het Inkomstenbesluit militairen, zoals deze besluiten zijn gewijzigd bij het Besluit tot vaststelling van een eenmalige uitkering (...) en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020, alsmede (...) en een aantal andere wijzigingen (Stb. 2021-60)

Besluit:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen met ingang van 1 oktober 2018

Artikel 1.1

Het Sociaal Beleidskader Defensie 2012-2016 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2019

Artikel 2.1

 • 1. De Regeling dubbeltelling pensioengeldige tijd wordt ingetrokken.

 • 2. Bij wijze van overgangsmaatregel blijft dubbeltelling van kracht voor volgens deze regeling dubbeltellende tijd, opgebouwd in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Artikel 2

[Wijzigt de Inkomstenregeling militairen.]

Artikel 2.3

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Artikel 2.4

[Wijzigt de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR.]

Artikel 2.5

[Wijzigt het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel.]

Hoofdstuk 3. Wijzigingen met ingang van 1 april 2019

Artikel 3.1

[Wijzigt de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 3.2

[Wijzigt de Inkomstenregeling militairen.]

Artikel 3.3

[Wijzigt de Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.]

Artikel 3.4

[Wijzigt de Regeling Toelage Bijzondere Bijstands Eenheden.]

Artikel 3.5

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Artikel 3.6

[Wijzigt de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO).]

Hoofdstuk 4. Wijzigingen met ingang van 1 juli 2019

Artikel 4.1

[Wijzigt de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren Defensie.]

Artikel 4.2

[Wijzigt de Inkomstenregeling militairen.]

Artikel 4.3

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Hoofdstuk 5. Wijzigingen met ingang van 1 augustus 2019

Artikel 5.1

[Wijzigt de Regeling dienstreizen defensie.]

Artikel 5.2

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Artikel 5.3

[Wijzigt de Verplaatsingskostenregeling Defensie.]

Hoofdstuk 6. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2020

Artikel 6.1

[Wijzigt de Regeling cafetariamodel defensie.]

Artikel 6.2

[Wijzigt de Studiefaciliteitenregeling burgerlijke ambtenaren Defensie.]

Artikel 6.3

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Artikel 6.4

[Wijzigt de Inkomstenregeling militairen.]

Hoofdstuk 7. Wijzigingen met ingang van 1 juli 2020

Artikel 7.1

[Wijzigt de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 7.2

[Wijzigt de Inkomstenregeling militairen.]

Artikel 7.3

[Wijzigt de Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.]

Artikel 7.4

[Wijzigt de Regeling Toelage Bijzondere Bijstands Eenheden.]

Artikel 7.5

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Artikel 7.6

[Wijzigt de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO).]

Hoofdstuk 8. Wijzigingen met ingang van 1 december 2020

Artikel 8.1

[Wijzigt de Regeling cafetariamodel defensie.]

Hoofdstuk 9. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2021

Artikel 9.1

[Wijzigt de Regeling cafetariamodel defensie.]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat:

 • a. Hoofdstuk 1 terugwerkt tot en met 1 oktober 2018;

 • b. Hoofdstuk 2 terugwerkt tot en met 1 januari 2019;

 • c. Hoofdstuk 3 terugwerkt tot en met 1 april 2019;

 • d. Hoofdstuk 4 terugwerkt tot en met 1 juli 2019;

 • e. Hoofdstuk 5 terugwerkt tot en met 1 augustus 2019;

 • f. Hoofdstuk 6 terugwerkt tot en met 1 januari 2020;

 • g. Hoofdstuk 7 terugwerkt tot en met 1 juli 2020;

 • h. Hoofdstuk 8 in werking treedt met ingang van 1 december 2020;

 • i. Hoofdstuk 9 in werking treedt met ingang van 1 januari 2021.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie,

Voor deze