Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Regeling ziektekostenverzekering militairen
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling ziektekostenverzekering militairen; Algemeen militair ambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie; Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht
Geldend vanaf
1-1-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling ziektekostenverzekering militairen

De Minister van Defensie

Gelet op:
Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de militair de militair in werkelijke dienst als bedoeld in artikel 90, eerste lid, van het Algemeen militair ambtenarenreglement.

 • b. heffingsgrondslag de bezoldiging bedoel in artikel 1, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.287,– of; indien sprake is van een afwijkende bezoldiging, de afwijkende bezoldiging, vermeerderd met de eindejaarsuitkering alsmede de daarover berekende vakantie-uitkering, met inachtneming van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering, tot een maximum van € 3.287,–.

 • c. afwijkende bezoldiging de bezoldiging in geval van:

  • 1°. ongeoorloofdeafwezigheid;

  • 2°. vermissing;

  • 3°. verlof;

  • 4°. ziekte;

  • 5°. schorsing, vrijheidsstraf of voorlopige hechtenis.

Artikel 2. Algemene bepalingen

Bij het vaststellen van de premie voor de militair is artikel 3, eerste en tweede lid van het Inkomstenbesluit militairen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Omvang pakket geneeskundige zorg

De omvang van de geneeskundige zorg van de militair alsmede de procedures met betrekking tot realisering van de aanspraak daar op zijn neergelegd in Algemene verzekeringsvoorwaarden SZVK 2021 - Basis Pakket en Uitgebreid Pakket.

Artikel 4. Verschuldigde premie

Met ingang van 1 januari 2021 bedraagt de door de militair verschuldigde premie 7,40% van de heffingsgrondslag.

Artikel 5. Werkgeversbijdrage in de premie

 • 1. De Minister draagt voor 62,84% bij in de door de militair verschuldigde premie. Per 1 januari 2021 is dat 4.65% van de heffingsgrondslag. De militair is loonheffing verschuldigd over de werkgeversbijdrage.

 • 2. Dit percentage wordt herzien indien:

  • a. de aanspraken als bedoeld in artikel 3 wijziging ondergaan of;

  • b. de maximum heffingsgrondslag geen gelijke tred houdt met de loonontwikkeling.

Artikel 6

[Vervallen.]

Artikel 7

[Vervallen.]

Artikel 8

[Vervallen.]

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1995.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling ziektekostenverzekering militairen’.

De Minister van Defensie

J.J.C. Voorhoeve