Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018; Algemeen militair ambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie; Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht; Burgerlijk ambtenarenreglement defensie; Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie; Inkomstenbesluit militairen
Geldend vanaf
18-2-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:
Het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie, het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, het Inkomstenbesluit militairen, zoals deze besluiten zijn gewijzigd bij het Besluit tot vaststelling van een eenmalige uitkering 2017 en 2018 en tot wijziging van enige besluiten in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018 (Stb. 2018, 430)

Besluit:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2017

Artikel 1

[Wijzigt de Inkomstenregeling Militairen.]

Artikel 2

[Wijzigt de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 3

Het Sociaal Beleidskader Defensie 2012–2016 wordt verlengd tot 1 oktober 2018.

Artikel 4

[Wijzigt de Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.]

Artikel 5

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Artikel 6

[Wijzigt de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR.]

Artikel 7

[Wijzigt de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties.]

Hoofdstuk 2. Wijzigingen met ingang van 1 januari 2018

Artikel 8

[Wijzigt de Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel 9

[Wijzigt de Inkomstenregeling militairen.]

Artikel 10

[Wijzigt de Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel.]

Artikel 11

[Wijzigt de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid.]

Artikel 12

[Wijzigt de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties.]

Hoofdstuk 3. Overige wijzigingen

Artikel 13

[Wijzigt de Voorlopige Voorziening Uitvoeringsregeling AMAR.]

Artikel 14

Een aanvraag als bedoeld in artikel 39a van het Algemeen militair ambtenarenreglement, wordt vastgesteld op een door Onze Minister te bepalen datum.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening, met dien verstande dat:

  • 1. hoofdstuk 1 terugwerkt tot en met 1 januari 2017;

  • 2. hoofdstuk 2 terugwerkt tot en met 1 januari 2018;

  • 3. artikel 13 in werking treedt met ingang van 1 januari 2019.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Defensie,

voor deze