Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Regeling dienstreizen defensie
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling dienstreizen defensie; Besluit dienstreizen defensie; Wet ambtenaren defensie; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
21-1-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling dienstreizen defensie

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:
– het Besluit dienstreizen defensie
Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de minister: de Minister van Defensie;

  • b. het BDD: het Besluit dienstreizen defensie;

  • c. het IBBAD: het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie;

  • d. binnenlandse dienstreis: dienstreis in Nederland;

  • e. buitenlandse dienstreis: dienstreis in, naar of uit een gebied buiten Nederland;

  • f. DIDO: Defensie Intranettoepassing Dienstreis Opdrachten.

 • 2. Onder commandant, bedoeld in deze regeling wordt verstaan de commandant als bedoeld in de Regeling aanwijzing commandanten defensie.

Artikel 2. Niet-toepasselijkheid regeling

De groepen, bedoeld in artikel 3 tweede lid, onderdeel d, van het BDD zijn degenen die op individuele basis of in groepsverband zijn ingezet in het kader van een door de minister als zodanig aangemerkte vredes- en humanitaire operatie of andere vorm van daadwerkelijke inzet buiten Nederland.

Paragraaf 2. Vergoeding van reiskosten

Artikel 3. Reiskosten openbaar vervoer

 • 1. Wegens reiskosten met openbaar vervoer worden vergoed de kosten die blijkens overgelegde bewijsstukken in verband met de dienstreis zijn gemaakt in het vervoermiddel dat voor de dienstreis in aanmerking komt.

 • 2. Niet voor vergoeding komen in aanmerking de kosten wegens reizen met lokaal openbaar vervoer in een gebied buiten Nederland.

Artikel 4. Indeling in groepen

 • 1. De dienstreizigers zijn ingedeeld in vier groepen:

  • a) groep 1: de secretaris-generaal, de directeuren-generaal alsmede zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 17 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van schout-bij-nacht, generaal-majoor of een hogere rang;

  • b) groep 2: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 14 of een hogere schaal van het BBRA dan wel de rang van kapitein ter zee, kolonel of een hogere rang, voor zover zij niet behoren tot groep 1;

  • c) groep 3: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 9 of een hogere schaal van het IBBAD dan wel een hogere rang dan adjudant-onderofficier/vaandrig, voor zover zij niet behoren tot de groepen 1 en 2; en

  • d) groep 4: zij die een functie vervullen waaraan is verbonden schaal 8 of een lagere schaal van het IBBAD, dan wel zij die een functie vervullen waaraan is verbonden de rang van adjudantonderofficier/vaandrig of een lagere rang of stand.

 • 2. Ingeval van een dienstreiziger met een titulaire rang of een rang verbonden aan de fase van een bepaalde opleiding, wordt deze door de commandant ingedeeld in de met deze rang overeenkomende groep.

Artikel 5. Indeling in reisklassen

 • 1. De indeling in reisklassen, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het BDD, geschiedt volgens bijlage A, Klasse-indeling bij dienstreizen Defensie.

 • 2. Indien bij een dienstreis met het vliegtuig een in bijlage A genoemde vliegtuigklasse niet voorkomt, bepaalt de commandant de klasse die met de betrokken klasse overeenkomt.

 • 3. De commandant kan, in voorkomend geval, het reizen met het vliegtuig in een hogere klasse toestaan, indien in de voor de dienstreiziger geldende klasse door plaatsgebrek geen passage kan worden besproken en de reis niet kan worden uitgesteld.

 • 4. Een dienstreiziger is gehouden te reizen in een lagere dan de voor hem geldende klasse, indien het dienstbelang dit vereist, of dit met het oog op de regeling van de dienstreis nodig wordt geacht.

 • 5. De commandant kan de persoonsbeveiliger die ter uitvoering van zijn opdracht een dienstreis onderneemt met een of meer dienstreizigers die in een hogere klasse mogen reizen, toestaan in diezelfde klasse te reizen.

Artikel 6. Omslagpunt niet van overheidswege verstrekt abonnement

 • 1. Ter bepaling van het omslagpunt, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, worden de door de dienstreiziger gemaakte reiskosten gesaldeerd met de door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen.

 • 2. De door de dienstreiziger gemaakte reiskosten zijn het totaal van:

  • a) de eigen kosten van het abonnement, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het BDD, met inachtneming van de eigen bijdrage; en

  • b) de werkelijk gemaakte reiskosten voor de dienstreizen.

 • 3. De door de dienstreiziger ontvangen reiskostentegemoetkomingen zijn het totaal van:

  • a) de over de looptijd van het abonnement ontvangen reiskostenvergoedingen voor de gemaakte dienstreizen; en

  • b) de eventueel over de looptijd van dit abonnement (te) ontvangen tegemoetkomingen in de kosten van het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling.

 • 4. De eigen bijdrage bedraagt € 48,29 per maand indien een door Defensie verstrekt openbaar vervoerabonnement of een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer op basis van een jaar(traject)kaart wordt ontvangen. De eigen bijdrage bedraagt € 59,95 per maand indien een tegemoetkoming voor het dagelijks reizen per openbaar vervoer wordt ontvangen op basis van een maand(traject)kaart.

Artikel 7. Vergoeding gebruik eigen motorrijtuig

De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, van het BDD, per afgelegde kilometer inclusief eventueel meereizende dienstreizigers wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 1.

Artikel 8. Kilometeromslagpunt en inbegrepen kosten

 • 1. Het aantal kilometers, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD, bedraagt 10.000.

 • 2. De andere kosten, bedoeld in artikel 9, derde lid, van het BDD zijn die voor:

  • a) stalling, garage en parkeren;

  • b) parkeerbelasting;

  • c) het gebruik van een veer of een brug; en

  • d) betaalde tol in Nederland.

 • 3. De betaalde tol in het buitenland wordt vergoed.

Artikel 9

Vervallen

Artikel 10

Vervallen

Artikel 11. Vergoeding van fietsgebruik

 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het BDD, per afgelegde kilometer met de eigen fiets, wordt gevonden door toepassing van bijlage B, tabel 2.

 • 2. De noodzakelijke kosten voor stalling van een voor de dienstreis gebruikte fiets en de noodzakelijk gemaakte andere kosten van het gebruik voor de dienstreis van een fiets worden vergoed.

Paragraaf 3. Vergoeding van verblijfkosten en andere kosten

Artikel 12. Verblijfkostenvergoedingen

 • 1. De vergoeding van de verblijfkosten, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het BDD, bestaat uit:

  • a. de vergoeding van maaltijden (de maaltijdcomponenten), te weten:

   • 1. de lunchcomponent,

   • 2. de dinercomponent,

   • 3. de ontbijtcomponent;

  • b. de vergoeding van logies (de logiescomponent); en

  • c. de vergoeding van kleine uitgaven.

 • 2. De vergoeding van kleine uitgaven bestaat uit:

  • a. indien het betreft een binnenlandse dienstreis:

   • 1°. de kleine component, en

   • 2°. de grote component;

  • b. indien het betreft een buitenlandse dienstreis: de uur component.

 • 3. Ten aanzien van de maaltijdcomponenten geldt dat slechts aanspraak bestaat op:

  • a. de lunchcomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 12.00 uur en 14.00 uur geheel in de dienstreis valt;

  • b. de dinercomponent, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat de tijd tussen 17.30 uur en 20.30 uur geheel in de dienstreis valt; en

  • c. de ontbijtcomponent, indien het ontbijt aansluit op een binnen de dienstreis vallend logies; en

  • d. de omgekeerde lunchcomponent, indien mede is voldaan aan de voorwaarden dat de tijd tussen 00.00 uur en 03.00 uur geheel in de dienstreis valt en gedurende die tijd geen logies wordt genoten.

 • 4. De bedragen van de maaltijdcomponenten worden, indien de dienstreiziger de kosten in een horecabedrijf heeft gemaakt, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Horeca. De bedragen van de kleine en grote component en de uur component worden gevonden door toepassing van bijlage C, de desbetreffende kolom.

 • 5. Indien de dienstreiziger bij een dienstreis kosten heeft gemaakt voor een maaltijd van overheidswege, bestaat geen aanspraak op enige maaltijdcomponent. De commandant bepaalt op welke plaatsen sprake is van maaltijden of logies van overheidswege.

 • 6. Indien de dienstreiziger kosten heeft gemaakt voor logies worden:

  • a. voor de binnenlandse dienstreis de kosten gemaakt in de horeca vergoed door toekenning van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Logiescomponent.

  • b. voor de buitenlandse dienstreis de werkelijk gemaakte kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de logiescomponent, gevonden door toepassing van bijlage C, kolom Maximumvergoeding logieskosten.

 • 7. Indien bij een buitenlandse dienstreis een bewijsstuk van de kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed tot ten hoogste het bedrag van de som van de ontbijt- en logiescomponent.

 • 8. Onverminderd het eerste tot en met achtste lid, geldt voor de vergoeding van kleine uitgaven dat aanspraak bestaat op:

  • a. de kleine component voor ieder vol etmaal dat de binnenlandse dienstreis duurt, alsmede voor een resterend gedeelte van een etmaal dan wel voor een dienstreis van kortere duur dan een etmaal, indien mede voldaan is aan de voorwaarde dat tenminste vier uren in het resterende gedeelte of in de dienstreis vallen;

  • b. tweemaal de kleine component voor iedere avond tijdens een binnenlandse dienstreis, indien op de plaats van bestemming van de dienstreis doelmatig gebruik kan worden gemaakt van maaltijden vanwege het ministerie en aansluitend op die avond op die bestemming logies wordt genoten;

  • c. de grote component, indien aansluitend op de avond tijdens de binnenlandse dienstreis logies bij een horecabedrijf wordt genoten;

  • d. de uur component voor ieder uur of gedeelte van een uur dat de buitenlandse dienstreis buiten Nederland duurt;

  • e. de kleine of grote component voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van de buitenlandse dienstreis, waarbij de onderdelen a en b van overeenkomstige toepassing zijn.

 • 9. Indien bij reizen door verschillende gebieden buiten Nederland tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor maaltijden of logies hoeven te worden gedaan, worden deze reisgedeelten gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte buiten Nederland in welk geval aanspraak bestaat op de in dat geval van toepassing zijnde uur component.

Artikel 13. Vergoeding van andere kosten bij een buitenlandse dienstreis

 • 1. Andere kosten, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van het BDD, die bij een buitenlandse dienstreis worden vergoed zijn de naar het oordeel van de commandant noodzakelijk gemaakte kosten ter zake van:

  • a. aan- en verkoop van buitenlandse betaalmiddelen;

  • b. vaccinatie;

  • c. geleden koersverlies na aftrek van eventueel gemaakte koerswinst;

  • d. uitrusting; en

  • e. een reisverzekering met dezelfde of nagenoeg dezelfde dekking als die welke geldt indien de reis vanuit Nederland door de commandant bij de hem daarvoor aangewezen reisorganisatie zou zijn geboekt, doch alleen indien de kosten daarvan niet in de prijs van het reisbiljet zijn begrepen en voor die gevallen waarin bedoelde boeking wegens bijzondere omstandigheden niet kon plaatsvinden.

 • 2. De dienstreiziger die een dienstreis maakt van langere duur dan 7 dagen naar een in bijlage D vermeld gebied, waar tijdens de dienstreis sprake is van tropische hitte of polaire koude, wordt op zijn verzoek een tegemoetkoming in de werkelijk gemaakte kosten voor aanschaf van deze kleding verstrekt tot ten hoogste een bedrag van € 256,94.

 • 3. Indien een gebied niet staat vermeld in bijlage D, kan de commandant deze bijlage voor zijn dienstonderdeel voor de duur van de desbetreffende dienstreis met dit gebied uitbreiden, indien tijdens de dienstreis sprake is van de in het tweede lid bedoelde klimatologische omstandigheden en dit gebied niet is gelegen binnen Europa. Deze tijdelijke uitbreiding kan eveneens geschieden voor een gebied binnen Europa in een land dat voorkomt in bijlage D.

 • 4. De tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, wordt niet verstrekt indien:

  • a. de dienstreiziger tijdens de dienstreis de beschikking kan hebben over geschikte militaire kleding, tenzij dit door de commandant als ondoelmatig in verband met de aard van de dienstreis wordt geoordeeld; of

  • b. de dienstreis plaatsvindt binnen 5 jaar nadat een tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid, voor kleding voor hetzelfde klimaat is verstrekt.

Artikel 14. Beperkingen in de vergoeding van verblijfkosten

De op grond van artikel 13, eerste lid, onderdeel d, van het BDD, aan te wijzen activiteiten zijn:

 • a. een sollicitatiereis, indien de uitnodiging daartoe uitgaat van een tot aanstellen bevoegd gezag binnen het ministerie;

 • b. een bezoek aan de bedrijfsarts, de militair geneeskundige dienst of de door of vanwege deze dienst aangewezen persoon of instantie, of de bedrijfsmaatschappelijk werker;

 • c. door de commandant aangewezen representatieve verplichtingen, waaronder in ieder geval het bezoek ten gevolge van:

  • 1. de ziekte of het ongeval van een collega;

  • 2. het bijwonen van het huwelijk van een collega;

  • 3. het bijwonen van de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan een collega;

  • 4. het bijwonen van de receptie ter zake van een diensttijdjubileum van een collega;

  • 5. het bijwonen van de afscheidsreceptie van een collega; of

  • 6. het bijwonen van de begrafenis of de crematie van een gewezen collega.

 • d. een door de commandant aangewezen deelname aan een sportwedstrijd, centrale training of in groepsverband aan een wandelmars of -tocht.

Paragraaf 4. Reis- en verblijfkostenvergoeding bij detachering

Artikel 15. Detachering en reiskostenvergoeding

 • 1. In geval van een detachering heeft de dienstreiziger die de status heeft van:

  • a. militair: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit militairen;

  • b. burgerlijk ambtenaar defensie:

   • 1. indien het betreft een detachering in Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten bij of krachtens het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie, met dien verstande dat de tegemoetkoming geldende met ingang van de dag van detachering in de plaats treedt van de tegemoetkoming, geldende vóór de dag van ingang van de detachering,

   • 2. indien het betreft een detachering in een gebied buiten Nederland: aanspraak op vergoeding van reiskosten op de voet van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

 • 2. Onder onvermijdbaar doorlopende kosten, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van het BDD worden verstaan de kosten:

  • a. van een niet van overheidswege verstrekte maandtrajectkaart over het voor de detachering geldende traject, die doorloopt na de datum van detachering;

  • b. van een ander niet van overheidswege verstrekt abonnement voor het reizen met het openbaar vervoer, dat doorloopt na de datum van detachering, voor de duur van de periode dat dit abonnement niet kosteloos kan worden beëindigd.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt in de daar genoemde algemeen verbindende voorschriften verstaan onder:

  • a. ‘commandant’: de commandant, bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Regeling dienstreizen Defensie;

  • b. ‘datum van verplaatsing, de detachering of van de indiensttreding’: de datum van de detachering, bedoeld in artikel 14, van het BDD.

 • 4. Voor de aanspraak op:

  • a. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, wordt de militair, indien dagelijks reizen niet mogelijk is, gelijk gesteld aan de militair met verplichte huisvesting van rijkswege;

  • b. vergoeding van reiskosten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt de ambtenaar gelijk gesteld aan de verhuis plichtige ambtenaar.

 • 5. Indien eerst achteraf blijkt dat een dienstreis een detachering wordt, is dit artikel, met uitzondering van het tweede lid, niet van toepassing op de reeds verstreken dagen.

Artikel 16. Detachering en verblijfkostenvergoeding

 • 1. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, wordt voor de dienstreiziger met de status van militair bij een detachering binnen Nederland, gesteld op:

  • a. bij het voorzien in verblijf door het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen;

  • b. bij het voorzien in verblijf vanwege het ministerie: hetgeen hij is verschuldigd op grond van de Regeling huisvesting en voeding militairen, met dien verstande dat in afwijking van die regeling de eigen bijdrage voor voeding voor de militair voor wie geen vrijstelling geldt, wordt gesteld op € 208,46.

 • 2. De eigen bijdrage, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van het BDD, bedraagt voor de dienstreiziger met de status van burgerlijk ambtenaar defensie bij een detachering binnen Nederland:

  • a. voor huisvesting: bij het voorzien in verblijf door of vanwege het ministerie: een maandelijkse eigen bijdrage van 3,6 procent van het voor hem geldende salaris, met inachtneming van het maximumbedrag, genoemd in artikel 7, tweede lid, van de Regeling huisvesting en voeding militairen, voor de ambtenaar die geen eigen huishouding voert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel h, van het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie,

  • b. voor voeding:

   • 1°. bij het voorzien in verblijf door het ministerie: de aldaar verschuldigde maaltijdprijzen,

   • 2°. bij het voorzien in verblijf vanwege het ministerie: € 208,46.

 • 3. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en het tweede lid wordt voor een periode korter dan een maand naar tijdsgelang berekend, waarbij een maand wordt gesteld op dertig dagen.

 • 4. Het gestelde in artikel 15, vijfde lid, is bij een detachering in Nederland van overeenkomstige toepassing.

 • 5. Bij een detachering als bedoeld in artikel 14, tweede lid, juncto vierde lid, onderdeel b, van het BDD, bestaat aanspraak op een verblijfkostenvergoeding overeenkomstig paragraaf 3, met dien verstande dat met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van de commandant aanleiding is, de bedragen van de maaltijdcomponenten en de uur component, bedoeld in artikel 12, vierde lid, worden gehalveerd.

Artikel 16a. Detachering Koninklijke Marechaussee

Voor de militair van de Koninklijke Marechaussee die in opdracht van de Commandant Koninklijke Marechaussee in het kader van de uitoefening van taken op grond van de Politiewet 2012 of de Vreemdelingenwet 2000 deze taken verricht op een andere locatie dan de standplaats voor een langere duur dan vier weken en als gevolg hiervan niet dagelijks reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor zijn huisvesting gebruik dient te maken van hotelvoorzieningen, geldt de gehele periode van tewerkstelling als een dienstreis, waarbij huisvesting en voeding door en voor rekening van Defensie worden verstrekt. De vergoedingen vinden plaats op grond van artikelen 3 tot en met 11 en 12, tweede lid, onderdeel a, van deze regeling. Gedurende de periode van tewerkstelling bestaat geen aanspraak op vergoedingen op basis van het Verplaatsingskostenbesluit militairen.

Paragraaf 5. Diverse bepalingen; slotbepalingen

Artikel 17. Voorschotverlening

De commandant kan voor de in deze regeling bedoelde vergoedingen een voorschot verstrekken.

Artikel 18. Reisdeclaratie

 • 1. De reisdeclaratie wordt voldaan tot het bedrag, waarop volgens de door de dienstreiziger vermelde gegevens op grond van het BDD en de Regeling dienstreizen defensie aanspraak kan worden gemaakt of wordt gemaakt.

 • 2. Voor het indienen van de reisdeclaratie wordt gebruik gemaakt van DIDO. Bij het indienen worden de procedures en instructies als vermeld in DIDO gevolgd.

 • 3. De commandant bepaalt welke bewijsstukken bij de reisdeclaratie worden gevoegd. Het betreft in ieder geval de betalingsbewijzen inzake de gemaakte kosten:

  • a. van het reizen per trein;

  • b. verband houdende met het reizen met dienstvervoer;

  • c. van (trein)taxigebruik of het gebruik van een gehuurd motorrijtuig;

  • d. van logies in een gebied buiten Nederland; en

  • e. bedoeld in artikel 13.

Artikel 19. Rekenregels

Indien het bedrag van een component behorend bij een binnen de dienstreis vallend gebied buiten Nederland niet in bijlage C staat vermeld, bepaalt de Hoofddirecteur Personeel van het Ministerie van Defensie. dit bedrag aan de hand van de geldende rekenregels.

Artikel 20. Afbouwregeling militairen en burgerambtenaren

Vervallen

Artikel 21. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag waarop het Besluit dienstreizen defensie in werking treedt.

Artikel 22. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling dienstreizen defensie.

Deze regeling zal in de bundel Rechtspositie militairen (MP 31-300) en de bundel Rechtspositie burgerpersoneel Defensie (MP 33-410) worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze

Bijlage A. bij de Regeling dienstreizen defensie

Klasse-indeling bij dienstreizen defensie

Vervoersmiddel

Reizen

Klasse

Groep(en)

Trein

Binnen Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Binnen Nederland

1e

1

   

2e

2 t/m

Trein

Buiten Nederland

1e

1 t/m 4

Veerboot

Engeland

Binnen Europa

Royal/Suite

1

Business/luxe

2 en 3

Captains/hut met bank

4

Vliegtuig

Intercontinentale vluchten

Business

1 en 2

Economy

3 en 4

Overige vluchten

Economy

1 t/m 4

Groepsindeling

1

2

3

4

SG+DG+ ≥ S17+ ≥ SBN/GM

≥ S14 + <S17;

≥ KTZ/KOL + < SBN/GM

≥ S9 + < S14;

> AOO/VDG+ <KTZ/KOL

≤ AOO/VDG/S8

Bijlage B. bij de Regeling dienstreizen defensie

Tabel 1 vergoeding per kilometer

 

1A

1B

 

Brom-/snorfiets

Overige motorvoertuigen

Alle landen

€ 0,10

€ 0,19

Tabel 2 vergoeding per kilometer

Alle landen

€ 0,05

Bijlage C. bij de Regeling dienstreizen defensie

Vergoedingen (buitenland) DIDO Geldigheidsduur vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021

REISGEBIED

INGANGSDATUM

VALUTA

LOGIES

ONTBIJT

LUNCH

DINER

COMP_KLEIN

COMP_GROOT

NEDERLAND

                   
 

BINNEN NEDERLAND

01-07-2014

EUR

72,60

8,20

14,85

23,00

4,60

14,35

 

VAN BUITENLAND NAAR NEDERLAND

01-01-2021

EUR

116,00

9,65

16,05

25,70

1,20

 

AFGHANISTAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

AFN

4.569,00

309,20

515,30

824,50

38,65

 
 

KABUL

01-01-2021

AFN

7.625,00

538,20

897,00

1.435,20

67,30

 

ALBANIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

ALL

4.207,00

428,70

714,50

1.143,20

53,60

 
 

TIRANA

01-01-2021

ALL

8.442,00

547,35

912,25

1.459,65

68,40

 

ALGERIJE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

61,00

6,25

10,40

16,65

0,80

 

ANGOLA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

AOA

41.745,00

3.770,70

6.284,50

10.055,25

471,35

 
 

LUANDA

01-01-2021

AOA

87.230,00

6.157,00

10.261,70

16.418,70

769,65

 

ANGUILLA

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

322,00

19,15

31,95

51,10

2,40

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2021

USD

219,00

17,55

29,20

46,75

2,20

 

ANTIGUA

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

210,00

18,95

31,55

50,45

2,35

 
 

ALLE GEBIEDEN

01-04-2021

USD

177,00

18,85

31,40

50,20

2,35

 

ARGENTINIE

                   
 

BUENOS AIRES

01-01-2021

USD

189,00

8,50

14,20

22,70

1,05

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

61,00

4,10

6,85

10,95

0,50

 

ARMENIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

77,00

6,95

11,60

18,55

0,85

 
 

YEREVAN

01-01-2021

USD

89,00

7,15

11,90

19,05

0,90

 

ARUBA

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

AWG

433,00

30,55

50,95

81,50

3,80

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2021

AWG

297,00

27,95

46,55

74,50

3,50

 

AUSTRALIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

AUD

183,00

18,60

31,00

49,60

2,35

 
 

SYDNEY,CANBERRA EN MELBOURNE

01-01-2021

AUD

254,00

22,00

36,65

58,70

2,75

 

AZERBAIDZJAN

                   
 

BAKU

01-01-2021

USD

92,00

5,45

9,10

14,55

0,70

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

61,00

3,80

6,35

10,15

0,50

 

BAHAMA S

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

277,00

18,75

31,25

50,00

2,35

 
 

ALLE GEBIEDEN

21-04-2021

USD

234,00

22,05

36,75

58,75

2,75

 

BAHRAIN

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

BHD

64,00

4,70

7,80

12,50

0,60

 

BANGLADESH

                   
 

ELDERS

01-01-2021

BDT

3.819,00

318,05

530,10

848,15

39,75

 

BARBADOS

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

BBD

718,00

46,55

77,60

124,20

5,80

 
 

ALLE GEBIEDEN

16-04-2021

BBD

484,00

43,70

72,85

116,60

5,45

 

BELGIE

                   
 

BRUSSEL

01-01-2021

EUR

196,00

13,80

23,05

36,85

1,75

 
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

184,00

12,95

21,60

34,55

1,60

 

BELIZE

                   
 

BELIZE CITY

01-01-2021

USD

168,00

7,25

12,05

19,30

0,90

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

114,00

9,10

15,15

24,25

1,15

 

BENIN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

52,00

5,70

9,50

15,15

0,70

 

BERMUDA

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

BMD

330,00

14,20

23,65

37,85

1,75

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-03-2021

BMD

367,00

15,75

26,30

42,05

1,95

 

BES-EILANDEN

                   
 

BONAIRE

01-01-2021

USD

263,00

13,05

21,75

34,75

1,65

 
 

BONAIRE

15-04-2021

USD

202,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 
 

SABA

01-01-2021

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 
 

SABA

15-04-2021

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 
 

ST. EUSTATIUS

01-01-2021

USD

211,00

14,90

24,85

39,75

1,85

 
 

ST. EUSTATIUS

15-04-2021

USD

181,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 

BHUTAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

58,00

3,15

5,30

8,45

0,40

 
 

THIMPHU

01-01-2021

USD

67,00

3,50

5,85

9,35

0,45

 

BOLIVIA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

38,00

2,80

4,65

7,40

0,35

 

BOSNIE/HERZEGOVINA

                   
 

BANJA LUKA (BOSNIE)

01-01-2021

BAM

95,00

11,35

18,95

30,30

1,40

 
 

ELDERS

01-01-2021

BAM

90,00

9,15

15,30

24,45

1,15

 
 

MOSTAR

01-01-2021

BAM

90,00

10,80

18,00

28,80

1,35

 
 

SARAJEVO

01-01-2021

BAM

128,00

15,35

25,55

40,85

1,90

 

BOTSWANA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

BWP

963,00

83,55

139,25

222,80

10,45

 

BRAZILIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

BRL

235,00

18,05

30,10

48,15

2,25

 
 

SAO PAULO

01-01-2021

BRL

382,00

20,75

34,60

55,40

2,60

 

BRUNEI

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

117,00

7,60

12,65

20,25

0,95

 

BULGARIJE

                   
 

BURGAS PLOVDIV ST.ZAGORA VARNA

01-01-2021

BGN

87,00

7,85

13,10

20,95

1,00

 
 

ELDERS

01-01-2021

BGN

69,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 
 

SOFIA

01-01-2021

BGN

206,00

13,35

22,25

35,60

1,65

 

BURKINA FASO

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

74,00

5,65

9,45

15,10

0,70

 

BURUNDI

                   
 

BUJUMBURA

01-01-2021

USD

141,00

11,75

19,55

31,25

1,45

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

21,00

8,20

13,65

21,80

1,00

 

CAMBODJA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

30,00

3,25

5,45

8,70

0,40

 

CANADA

                   
 

CALGARY

01-01-2021

CAD

193,00

17,40

29,00

46,35

2,15

 
 

ELDERS

01-01-2021

CAD

170,00

16,65

27,75

44,40

2,10

 
 

MONTREAL

01-01-2021

CAD

247,00

18,90

31,55

50,45

2,35

 
 

OTTAWA

01-01-2021

CAD

268,00

20,60

34,35

54,90

2,55

 
 

TORONTO

01-01-2021

CAD

288,00

19,50

32,50

52,00

2,45

 
 

VANCOUVER

01-01-2021

CAD

299,00

20,25

33,75

54,05

2,55

 

CENTRAAL AFRIKA

                   
 

BANGUI

01-01-2021

USD

116,00

12,30

20,45

32,75

1,55

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

20,00

5,00

8,35

13,40

0,65

 

CHAD

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

63,00

7,20

12,00

19,20

0,90

 
 

NDJAMENA

01-01-2021

USD

101,00

7,75

12,90

20,65

0,95

 

CHILI

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

123,00

10,20

17,00

27,20

1,30

 
 

SANTIAGO

01-01-2021

USD

209,00

13,50

22,55

36,05

1,70

 

CHINA

                   
 

BEIJING

01-01-2021

CNY

950,00

72,90

121,45

194,35

9,10

 
 

ELDERS

01-01-2021

CNY

647,00

45,65

76,05

121,70

5,70

 
 

SHANGHAI

01-01-2021

CNY

1.208,00

68,70

114,50

183,20

8,60

 

COLOMBIA

                   
 

BOGOTA

01-01-2021

USD

92,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 
 

CARTAGENA

01-01-2021

USD

95,00

3,50

5,80

9,25

0,45

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

55,00

2,25

3,75

5,95

0,30

 

COMOREN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

74,00

6,95

11,60

18,55

0,85

 
 

MORONI

01-01-2021

USD

125,00

11,30

18,80

30,05

1,40

 

CONGO DEM. REP

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

82,00

6,55

10,90

17,45

0,80

 
 

KINSHASA

01-01-2021

USD

178,00

11,55

19,25

30,85

1,45

 

COSTA RICA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

88,00

6,20

10,35

16,55

0,80

 
 

SAN JOSE

01-01-2021

USD

136,00

10,45

17,45

27,90

1,30

 

CUBA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

66,00

4,85

8,10

12,95

0,60

 

CURACAO

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

ANG

331,00

26,45

44,05

70,50

3,30

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2021

ANG

286,00

25,85

43,05

68,90

3,25

 

CYPRUS

                   
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

84,00

8,25

13,75

22,00

1,05

 

DENEMARKEN

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

DKK

1.215,00

114,25

190,45

304,70

14,30

 

DJIBOUTI

                   
 

DJIBOUTI

01-01-2021

DJF

21.505,00

1.942,00

3.237,00

5.180,00

243,00

 
 

DJIBOUTI (HOTEL SHERATON)

01-01-2021

DJF

54.672,00

2.840,00

4.734,00

7.574,00

355,00

 
 

ELDERS

01-01-2021

DJF

12.648,00

856,00

1.426,00

2.282,00

107,00

 

DOMINICA

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

257,00

10,50

17,50

28,00

1,30

 

DOMINICAANSE REP.

                   
 

ELDERS

01-01-2021

DOP

1.570,00

229,70

382,80

612,50

28,70

 
 

SANTO DOMINGO

01-01-2021

DOP

8.568,00

555,55

925,90

1.481,40

69,45

 

DUITSLAND

                   
 

BERLIJN

01-01-2021

EUR

184,00

14,70

24,50

39,20

1,85

 
 

BONN

01-01-2021

EUR

121,00

13,30

22,15

35,50

1,65

 
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

120,00

11,75

19,55

31,25

1,45

 
 

FRANKFURT A/M

01-01-2021

EUR

173,00

15,00

25,00

40,05

1,90

 
 

HAMBURG

01-01-2021

EUR

173,00

15,00

25,00

40,05

1,90

 
 

MUNCHEN

01-01-2021

EUR

136,00

11,75

19,60

31,35

1,45

 

ECUADOR

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

72,00

7,35

12,30

19,65

0,90

 
 

GUAYAQUIL

01-01-2021

USD

142,00

11,30

18,85

30,15

1,40

 

EGYPTE

                   
 

CAIRO

01-01-2021

EGP

2.537,00

194,65

324,40

519,05

24,35

 
 

ELDERS

01-01-2021

EGP

1.761,00

91,50

152,50

244,00

11,45

 

EL SALVADOR

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

69,00

7,00

11,65

18,65

0,85

 
 

SAN SALVADOR

01-01-2021

USD

142,00

10,40

17,35

27,80

1,30

 

ESTLAND

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

106,00

14,85

24,75

39,55

1,85

 

ETHIOPIE

                   
 

ADDIS ABEBA

01-01-2021

ETB

4.979,00

296,00

493,30

789,30

37,00

 
 

ADDIS ABEBA (HILTON)

01-01-2021

ETB

8.127,00

526,95

878,25

1.405,15

65,85

 
 

ELDERS

01-01-2021

ETB

1.436,00

140,60

234,35

375,00

17,60

 

FILIPPIJNEN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

82,00

4,85

8,10

13,00

0,60

 

FINLAND

                   
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

123,00

10,70

17,80

28,50

1,35

 
 

HELSINKI

01-01-2021

EUR

190,00

13,40

22,30

35,70

1,65

 

FRANKRIJK

                   
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

131,00

13,85

23,10

36,95

1,75

 
 

PARIJS

01-01-2021

EUR

192,00

15,35

25,60

40,95

1,90

 

FRANS GUYANA

                   
 

CAYENNE

01-01-2021

EUR

105,00

11,10

18,50

29,55

1,40

 
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

105,00

11,10

18,50

29,55

1,40

 

GABON

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

59,00

4,35

7,20

11,55

0,55

 
 

LIBREVILLE

01-01-2021

USD

139,00

11,15

18,55

29,70

1,40

 

GAMBIA

                   
 

BANJUL

01-01-2021

USD

136,00

6,45

10,70

17,15

0,80

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

29,00

1,90

3,15

5,00

0,25

 

GEORGIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

GEL

360,00

26,50

44,15

70,65

3,30

 
 

TBILISI

01-01-2021

GEL

403,00

26,15

43,55

69,70

3,25

 

GHANA

                   
 

ACCRA

01-01-2021

USD

175,00

13,45

22,40

35,85

1,70

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

106,00

8,85

14,70

23,55

1,10

 

GIBRALTAR

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

124,00

8,05

13,40

21,45

1,00

 

GRIEKENLAND

                   
 

ATHENE

01-01-2021

EUR

144,00

12,00

20,00

32,05

1,50

 
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

72,00

6,75

11,25

18,00

0,85

 

GROENLAND

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

230,00

21,60

35,95

57,55

2,70

 

GUADELOUPE

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

105,00

11,10

18,50

29,55

1,40

 

GUATEMALA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

61,00

5,95

9,95

15,90

0,75

 

GUINEA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

69,00

5,75

9,55

15,30

0,70

 

GUYANA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

59,00

6,80

11,35

18,15

0,85

 

HAITI

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

93,00

7,15

11,90

19,05

0,90

 
 

PORT AU PRINCE

01-01-2021

USD

141,00

12,25

20,40

32,65

1,55

 

HONDURAS

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

67,00

4,15

6,95

11,15

0,50

 
 

TEGUCIGALPA

01-01-2021

USD

124,00

7,70

12,85

20,55

0,95

 

HONG KONG

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

HKD

1.337,00

63,25

105,45

168,70

7,90

 

HONGARIJE

                   
 

BALATON

01-01-2021

HUF

42.210,00

2.295,20

3.825,35

6.120,60

286,90

 
 

BUDAPEST

01-01-2021

HUF

54.180,00

3.512,95

5.854,90

9.367,80

439,10

 
 

ELDERS

01-01-2021

HUF

29.748,00

1.617,60

2.695,95

4.313,55

202,20

 

IERLAND

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

185,00

13,05

21,75

34,80

1,65

 

IJSLAND

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

ISK

19.544,00

1.695,30

2.825,50

4.520,80

211,90

 
 

ALLE GEBIEDEN

01-05-2021

ISK

28.098,00

1.821,80

3.036,35

4.858,20

227,75

 

INDIA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

INR

6.962,00

534,10

890,20

1.424,30

66,75

 
 

NEW DELHI

01-01-2021

INR

9.760,00

688,90

1.148,15

1.837,05

86,10

 
 

NEW DELHI

01-04-2021

INR

8.236,00

658,45

1.097,40

1.755,80

82,30

 

INDONESIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

59,00

4,75

7,90

12,60

0,60

 
 

JAKARTA

01-01-2021

USD

118,00

10,25

17,10

27,35

1,30

 

IRAK

                   
 

BAGDAD

01-01-2021

USD

133,00

10,65

17,75

28,45

1,35

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

80,00

8,45

14,05

22,50

1,05

 

IRAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

16,00

1,10

1,85

3,00

0,15

 
 

TEHERAN

01-01-2021

USD

27,00

1,55

2,55

4,10

0,20

 

ISRAEL

                   
 

ELDERS

01-01-2021

ILS

592,00

35,15

58,60

93,75

4,40

 
 

HAIFA

01-01-2021

ILS

662,00

42,90

71,50

114,35

5,35

 
 

JERUZALEM

01-01-2021

ILS

566,00

43,45

72,40

115,90

5,45

 
 

TEL AVIV

01-01-2021

ILS

891,00

50,65

84,45

135,15

6,35

 

ITALIE

                   
 

BRESCIA

01-01-2021

EUR

141,00

16,20

27,05

43,25

2,05

 
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

89,00

7,70

12,85

20,60

0,95

 
 

FLORENCE

01-01-2021

EUR

136,00

11,75

19,60

31,35

1,45

 
 

MILAAN EN PORTE ERCOLE

01-01-2021

EUR

141,00

16,20

27,05

43,25

2,05

 
 

NAPELS

01-01-2021

EUR

162,00

13,50

22,45

35,95

1,70

 
 

ROME

01-01-2021

EUR

131,00

14,45

24,10

38,55

1,80

 
 

VENETIE

01-01-2021

EUR

160,00

16,95

28,20

45,15

2,10

 

IVOORKUST

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

54,00

6,20

10,30

16,50

0,75

 

JAMAICA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

334,00

5,50

9,20

14,70

0,70

 
 

ELDERS

16-04-2021

USD

312,00

5,15

8,60

13,75

0,65

 
 

KINGSTON

01-01-2021

USD

221,00

12,00

20,05

32,05

1,50

 

JAPAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

JPY

15.376,00

1.040,00

1.734,00

2.774,00

130,00

 
 

TOKYO

01-01-2021

JPY

26.195,00

1.557,00

2.595,00

4.153,00

195,00

 

JEMEN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

51,00

5,40

9,00

14,45

0,70

 

JORDANIE

                   
 

AMMAN

01-01-2021

JOD

104,00

9,00

15,00

23,95

1,10

 
 

ELDERS

01-01-2021

JOD

25,00

3,65

6,10

9,75

0,45

 

KAAPVERDISCHE EIL.

                   
 

ELDERS

01-01-2021

CVE

5.699,00

905,40

1.509,00

2.414,35

113,15

 
 

PRAIA

01-01-2021

CVE

10.450,00

1.153,70

1.922,80

3.076,50

144,20

 

KAMEROEN

                   
 

DOUALA

01-01-2021

USD

115,00

8,85

14,70

23,55

1,10

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

69,00

6,20

10,35

16,55

0,80

 

KAZACHSTAN

                   
 

ALMA ATA

01-01-2021

USD

83,00

9,85

16,45

26,35

1,25

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

60,00

5,70

9,50

15,15

0,70

 

KENIA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

KES

6.090,00

486,85

811,45

1.298,30

60,85

 
 

MOMBASA

01-01-2021

KES

16.038,00

912,10

1.520,20

2.432,35

114,00

 
 

NAIROBI

01-01-2021

KES

17.766,00

1.151,90

1.919,85

3.071,75

144,00

 

KOEWEIT

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

KWD

51,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 

KOREA (ZUID)

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

129,00

12,15

20,25

32,35

1,50

 
 

SEOUL

01-01-2021

USD

197,00

12,75

21,25

34,00

1,60

 

KOSOVO

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

62,00

5,15

8,60

13,80

0,65

 
 

PRISTINA

01-01-2021

USD

76,00

5,40

8,95

14,35

0,65

 

KROATIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

HRK

594,00

55,85

93,10

148,95

7,00

 
 

ZAGREB

01-01-2021

HRK

864,00

69,10

115,15

184,25

8,65

 

KYRGYZSTAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

KGS

3.072,00

190,75

317,95

508,70

23,85

 

LETLAND

                   
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

67,00

7,15

11,90

19,05

0,90

 
 

RIGA

01-01-2021

EUR

110,00

9,50

15,85

25,40

1,20

 

LIBANON

                   
 

BEIROET

01-01-2021

USD

162,00

9,25

15,40

24,60

1,15

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

66,00

8,95

14,90

23,80

1,10

 

LIBERIA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

56,00

4,30

7,15

11,45

0,55

 
 

MONROVIA

01-01-2021

USD

176,00

14,05

23,40

37,45

1,75

 

LIBIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

108,00

7,60

12,70

20,30

0,95

 

LITOUWEN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

79,00

5,80

9,65

15,45

0,70

 
 

VILNIUS

01-01-2021

EUR

117,00

8,60

14,35

22,95

1,10

 

LUXEMBURG

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

228,00

14,15

23,60

37,75

1,75

 

MAAGDENEILANDEN GBR

                   
 

ALLE GEBIEDEN (UK)

01-01-2021

USD

227,00

14,05

23,45

37,50

1,75

 
 

ALLE GEBIEDEN (UK)

16-04-2021

USD

198,00

14,00

23,30

37,30

1,75

 

MAAGDENEILANDEN USA

                   
 

ALLE GEBIEDEN (USA)

01-01-2021

USD

371,00

17,55

29,25

46,80

2,20

 
 

ALLE GEBIEDEN (USA)

01-05-2021

USD

244,00

15,15

25,25

40,40

1,90

 

MADAGASCAR

                   
 

ANTANANARIVO

01-01-2021

USD

119,00

7,05

11,80

18,85

0,90

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

47,00

3,05

5,10

8,15

0,40

 

MALAWI

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

82,00

5,60

9,30

14,90

0,70

 

MALEDIVEN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

61,00

4,45

7,45

11,90

0,55

 
 

MALE

01-01-2021

USD

158,00

8,60

14,35

22,95

1,05

 

MALEISIE OOST

                   
 

ELDERS

01-01-2021

MYR

436,00

24,75

41,30

66,05

3,10

 
 

KUALA LUMPUR

01-01-2021

MYR

473,00

39,40

65,65

105,05

4,95

 

MALI

                   
 

BAMAKO

01-01-2021

USD

117,00

13,40

22,35

35,75

1,70

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

58,00

6,15

10,30

16,45

0,75

 

MALTA

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

167,00

12,30

20,55

32,85

1,55

 

MAROKKO

                   
 

CASABLANCA

01-01-2021

MAD

1.380,00

101,55

169,30

270,85

12,70

 
 

ELDERS

01-01-2021

MAD

774,00

75,75

126,25

202,00

9,45

 
 

RABAT

01-01-2021

MAD

1.224,00

97,85

163,05

260,90

12,25

 

MARTINIQUE

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

105,00

11,10

18,50

29,55

1,40

 

MAURITANIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

32,00

3,10

5,20

8,30

0,40

 
 

NOUADHIBOU

01-01-2021

USD

52,00

4,15

6,90

11,00

0,50

 
 

NOUAKCHOTT

01-01-2021

USD

95,00

6,45

10,75

17,25

0,80

 
 

NOUAKCHOTT HOTEL MONOTEL/HALIM

01-01-2021

USD

128,00

9,05

15,05

24,10

1,15

 

MAURITIUS

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

137,00

2,25

3,75

6,00

0,30

 

MEXICO

                   
 

ELDERS

01-01-2021

MXN

1.710,00

197,00

328,00

524,00

25,00

 
 

MEXICO STAD

01-01-2021

MXN

5.295,00

358,00

597,00

955,00

45,00

 

MOLDAVIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

68,00

6,40

10,65

17,05

0,80

 
 

KISHINEV

01-01-2021

USD

98,00

5,85

9,70

15,55

0,75

 

MONACO

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

202,00

11,00

18,35

29,35

1,40

 

MONGOLIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

56,00

3,95

6,60

10,55

0,50

 

MONTENEGRO

                   
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

57,00

3,70

6,20

9,90

0,45

 
 

PODGORICA

01-01-2021

EUR

71,00

5,50

9,15

14,60

0,70

 

MOZAMBIQUE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

72,00

11,00

18,35

29,35

1,40

 
 

MAPUTO

01-01-2021

USD

130,00

11,75

19,60

31,40

1,45

 

MYANMAR

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

46,00

3,25

5,40

8,60

0,40

 
 

NAYPYITAW

01-01-2021

USD

46,00

6,00

10,05

16,05

0,75

 

NAMIBIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

35,00

3,55

5,90

9,45

0,45

 

NEPAL

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

28,00

1,85

3,05

4,90

0,25

 
 

KATHMANDU

01-01-2021

USD

122,00

7,25

12,05

19,25

0,90

 

NICARAGUA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

51,00

4,25

7,05

11,25

0,55

 
 

MANAGUA

01-01-2021

USD

110,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 

NIEUW ZEELAND

                   
 

AUCKLAND, CHRISTCH., WELLINGTON

01-01-2021

NZD

253,00

21,90

36,50

58,40

2,75

 
 

ELDERS

01-01-2021

NZD

221,00

19,90

33,20

53,10

2,50

 

NIGER

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

45,00

2,95

4,90

7,85

0,35

 

NIGERIA

                   
 

ABUJA

01-01-2021

NGN

44.118,00

4.149,05

6.915,10

11.064,15

518,65

 
 

ELDERS

01-01-2021

NGN

20.955,00

1.892,80

3.154,70

5.047,50

236,60

 
 

LAGOS

01-01-2021

NGN

45.140,00

3.186,15

5.310,25

8.496,40

398,25

 

NOORD-MACEDONIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

MKD

1.904,00

246,80

411,35

658,15

30,85

 
 

SKOPJE

01-01-2021

MKD

3.791,00

356,50

594,15

950,70

44,55

 

NOORWEGEN

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

NOK

1.319,00

201,05

335,10

536,15

25,15

 

OEGANDA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

42,00

2,70

4,50

7,20

0,35

 
 

ENTEBBE

01-01-2021

USD

121,00

6,30

10,50

16,75

0,80

 

OEKRAINE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

47,00

4,60

7,70

12,30

0,60

 
 

KIEV

01-01-2021

USD

97,00

9,85

16,45

26,30

1,25

 

OEZBEKISTAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

33,00

2,55

4,20

6,75

0,30

 

OMAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

OMR

45,00

4,20

7,05

11,25

0,55

 
 

MUSCAT

01-01-2021

OMR

61,00

4,70

7,85

12,55

0,60

 

OOSTENRIJK

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

112,00

16,40

27,35

43,80

2,05

 

PAKISTAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

PKR

7.860,00

578,50

964,15

1.542,65

72,30

 
 

ISLAMABAD,RAWALPINDI

01-01-2021

PKR

16.185,00

962,15

1.603,55

2.565,70

120,25

 

PANAMA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

PAB

101,00

7,45

12,45

19,90

0,95

 
 

PANAMA STAD

01-01-2021

PAB

125,00

10,40

17,35

27,70

1,30

 

PARAGUAY

                   
 

ASUNCION

01-01-2021

USD

99,00

10,50

17,50

28,00

1,30

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

57,00

6,75

11,30

18,05

0,85

 

PERU

                   
 

ELDERS

01-01-2021

PEN

323,00

22,80

38,05

60,85

2,85

 
 

LIMA

01-01-2021

PEN

655,00

42,50

70,80

113,30

5,30

 

POLEN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

PLN

498,00

36,65

61,10

97,75

4,60

 
 

WARSCHAU

01-01-2021

PLN

531,00

37,45

62,45

99,90

4,70

 

PORTUGAL

                   
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

80,00

8,10

13,50

21,60

1,00

 
 

LISSABON

01-01-2021

EUR

153,00

13,25

22,10

35,35

1,65

 

PUERTO RICO

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

286,00

14,85

24,80

39,65

1,85

 
 

ALLE GEBIEDEN

01-05-2021

USD

179,00

13,75

22,95

36,70

1,70

 

QATAR

                   
 

DOHA

01-01-2021

USD

206,00

14,55

24,25

38,80

1,80

 

ROEMENIE

                   
 

BOEKAREST

01-01-2021

RON

630,00

40,85

68,10

108,95

5,10

 
 

ELDERS

01-01-2021

RON

297,00

26,85

44,70

71,55

3,35

 

RUSLAND

                   
 

ELDERS

01-01-2021

RUB

6.200,00

419,50

699,20

1.118,70

52,45

 
 

MOSKOU

01-01-2021

RUB

12.505,00

882,65

1.471,10

2.353,75

110,35

 
 

SINT PETERSBURG

01-01-2021

RUB

10.519,00

572,00

953,30

1.525,30

71,50

 

RWANDA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

52,00

3,40

5,65

9,05

0,40

 
 

KIGALI

01-01-2021

USD

111,00

8,15

13,60

21,80

1,00

 

SAO TOME / PRINCIPE

                   
 

PRINCIPE

01-01-2021

USD

78,00

4,05

6,75

10,85

0,50

 
 

SAO TOME

01-01-2021

USD

131,00

9,20

15,35

24,55

1,15

 

SAOEDI-ARABIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

SAR

647,00

45,65

76,05

121,70

5,70

 

SENEGAL

                   
 

DAKAR

01-01-2021

USD

155,00

12,90

21,50

34,45

1,60

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

75,00

5,50

9,20

14,70

0,70

 

SERVIE

                   
 

BELGRADO

01-01-2021

USD

111,00

10,85

18,05

28,90

1,35

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

62,00

5,15

8,60

13,80

0,65

 

SEYCHELLEN

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

SCR

2.851,00

268,15

446,90

715,05

33,50

 

SIERRA LEONE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

54,00

3,80

6,30

10,10

0,45

 

SINGAPORE

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

SGD

324,00

23,85

39,75

63,60

3,00

 

SINT MAARTEN

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

ANG

301,00

23,10

38,45

61,55

2,90

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2021

ANG

258,00

22,40

37,30

59,70

2,80

 

SLOVENIE

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

EUR

140,00

10,30

17,15

27,45

1,30

 

SLOWAKIJE

                   
 

BRATISLAVA

01-01-2021

EUR

134,00

9,45

15,70

25,15

1,20

 
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

104,00

7,05

11,75

18,80

0,90

 

SOMALIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

43,00

3,55

5,95

9,50

0,45

 

SPANJE

                   
 

BARCELONA

01-01-2021

EUR

124,00

11,65

19,40

31,00

1,45

 
 

ELDERS

01-01-2021

EUR

104,00

9,80

16,35

26,15

1,25

 
 

MADRID

01-01-2021

EUR

146,00

13,15

21,95

35,10

1,65

 

SRI LANKA

                   
 

ELDERS

01-01-2021

LKR

12.214,00

826,45

1.377,40

2.203,90

103,30

 
 

KANDY

01-01-2021

LKR

16.524,00

858,45

1.430,80

2.289,25

107,30

 

ST. KITTS AND NEVIS

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

267,00

18,80

31,35

50,15

2,35

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2021

USD

253,00

18,65

31,05

49,70

2,35

 

ST. LUCIA

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

341,00

14,65

24,40

39,05

1,85

 
 

ALLE GEBIEDEN

15-04-2021

USD

250,00

12,40

20,70

33,15

1,55

 

ST.VINCENT-GRENADINE

                   
 

ALLE GEBIEDEN

01-01-2021

USD

170,00

13,60

22,65

36,25

1,70

 

SUDAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

68,00

2,65

4,40

7,05

0,35

 
 

KHARTOUM

01-01-2021

USD

96,00

7,65

12,75

20,40

0,95

 

SURINAME

                   
 

ELDERS

01-01-2021

SRD

1.146,00

71,15

118,55

189,70

8,90

 
 

PARAMARIBO

01-01-2021

SRD

1.745,00

123,15

205,25

328,35

15,40

 

SYRIE

                   
 

DAMASCUS

01-01-2021

SYP

161.240,00

12.890,30

21.483,85

34.374,15

1.611,30

 
 

ELDERS

01-01-2021

SYP

96.280,00

7.697,10

12.828,50

20.525,55

962,15

 

TAIWAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

95,00

6,70

11,20

17,90

0,85

 
 

TAIPEH

01-01-2021

USD

95,00

6,70

11,20

17,90

0,85

 

TAJIKISTAN

                   
 

DUSHANBE

01-01-2021

USD

102,00

6,90

11,45

18,35

0,85

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

26,00

2,15

3,55

5,70

0,25

 

TANZANIA

                   
 

DAR ES SALAAM

01-01-2021

USD

138,00

9,35

15,60

24,95

1,15

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

62,00

4,35

7,25

11,60

0,55

 

THAILAND

                   
 

BANGKOK

01-07-2020

THB

4.109,00

386,45

644,10

1.030,60

48,30

 
 

ELDERS

01-07-2020

THB

2.117,00

199,05

331,80

530,85

24,90

 

TOBAGO AND TRINIDAD

                   
 

TOBAGO

01-01-2021

USD

217,00

15,35

25,55

40,85

1,90

 
 

TRINIDAD

01-01-2021

USD

192,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 

TOGO

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

58,00

5,05

8,40

13,45

0,65

 

TSJECHIE

                   
 

BRNO

01-01-2021

CZK

2.912,00

180,85

301,40

482,25

22,60

 
 

CESKY KRUMLOV

01-01-2021

CZK

2.610,00

192,10

320,15

512,25

24,00

 
 

ELDERS

01-01-2021

CZK

1.909,00

123,75

206,30

330,05

15,45

 
 

PRAAG

01-01-2021

CZK

3.639,00

246,25

410,45

656,70

30,80

 

TUNESIE

                   
 

ELDERS

01-01-2021

TND

243,00

13,20

22,00

35,15

1,65

 
 

TUNIS

01-01-2021

TND

251,00

19,25

32,05

51,30

2,40

 

TURKIJE

                   
 

ANKARA

01-01-2021

TRY

918,00

49,90

83,20

133,10

6,25

 
 

ANTALYA

01-01-2021

TRY

689,00

40,95

68,25

109,20

5,10

 
 

ELDERS

01-01-2021

TRY

391,00

35,25

58,80

94,05

4,40

 
 

ISTANBUL

01-01-2021

TRY

957,00

97,50

162,50

260,00

12,20

 
 

IZMIR

01-01-2021

TRY

806,00

69,95

116,60

186,55

8,75

 

TURKMENISTAN

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

62,00

10,20

17,00

27,20

1,30

 

TURKS CAICOS ISL.

                   
 

GRAND TURK

01-01-2021

USD

246,00

15,25

25,45

40,70

1,90

 
 

PROVIDENCIALES

01-01-2021

USD

378,00

17,90

29,80

47,70

2,25

 
 

PROVIDENCIALES

14-04-2021

USD

293,00

15,95

26,60

42,55

2,00

 

URUGUAY

                   
 

ELDERS

01-01-2021

USD

75,00

8,95

14,95

23,90

1,10

 

VENEZUELA

                   
 

CARACAS

01-01-2021

USD

119,00

5,90

9,80

15,70

0,75

 
 

ELDERS

01-01-2021

USD

46,00

6,20

10,30

16,50

0,75

 

VER.ARAB.EMIR.