Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Regeling Adaptief aan de Grens
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling Adaptief aan de Grens; Burgerlijk ambtenarenreglement defensie; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
20-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling Adaptief aan de Grens

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AADG: de pilot Adaptief aan de Grens

 • BARD: Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie

 • Ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 2 van deze regeling

 • IBBAD: Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie

 • VKBD: Verplaatsingskostenbesluit Defensie

 • Eerstelijnsgrensbewaker: de burgerambtenaar belast met de uitvoering van grensbewakingstaken in het kader van AADG werkzaamheden.

 • Eerstelijnsgrensbewakingstaken: de controle van reisdocumenten van personen die in- of uitreizen via een grensdoorlaatpost in Nederland.

 • Dagdeel: een periode van aaneengesloten 4 uren.

Artikel 2. Algemeen AADG

 • 1. Bij de Koninklijke Marechaussee worden ambtenaren als bedoeld in artikel 1 van het BARD aangesteld als ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee.

 • 2. De ambtenaar wordt voor zover het de taken van de Koninklijke Marechaussee betreft, zoals bedoeld in de politiewet 2012, uitsluitend belast met eerstelijns- grensbewakingstaken in het kader van AADG.

 • 3. Ten behoeve van AADG worden maximaal 120 ambtenaren ingezet.

Artikel 3. Rechtspositie

 • 1. De ambtenaar bedoeld onder artikel 2 wordt aangesteld op grond van BARD artikel 7, tweede lid onder f.

 • 2. Het minimaal aantal uren dat de ambtenaar met eerstelijns grensbewakingstaken wordt belast bedraagt 8 uren per week.

 • 3. De functie van ‘eerstelijnsgrensbewaker’ is ingeschaald op IBBAD schaal 3.

 • 4. De inschaling bij aanstelling is gekoppeld aan het geboortejaar van de ambtenaar, startend bij trede 4 van IBBAD schaal 3 volgens de tabel in bijlage 1.

 • 5. De ambtenaar ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor het reizen tussen de woning en plaats van tewerkstelling. Deze vergoeding komt overeen met de reguliere tabelvergoeding voor woon-werkverkeer als bedoeld in het VKBD.

 • 6. De inzet van de ambtenaar is gebaseerd op het aantal contracturen opgenomen in de aanstelling. Het is naar wens van de ambtenaar en naar behoefte van de organisatie mogelijk af te wijken van het aantal contracturen.

 • 7. De ambtenaar ontvangt een Toelage Onregelmatige Dienst (TOD) en deze wordt achteraf toegekend.

Artikel 4. Bepalingen m.b.t. de inzet

 • 1. De ambtenaar als bedoeld in artikel 2 wordt ingezet voor minimaal een dagdeel per dienstverrichting.

 • 2. De ambtenaar voert de AADG werkzaamheden uit in uniform die verstrekt wordt door de Koninklijke Marechaussee. Het uniform betreft een operationeel tenue van de Koninklijke Marechaussee met de volgende aanpassing:

  • Een veldpet als hoofddeksel in plaats van een baret;

  • Een granaat als onderscheidingsteken in plaats van rangonderscheidingsteken.

 • 3. De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de opleiding en training van de ambtenaar. De ambtenaar legt examens af behorend bij de grensmodule.

 • 4. Een ambtenaar kan pas worden ingezet voor werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid als aan de opleiding, training- en examenvereisten genoemd in het derde lid door de ambtenaar is voldaan.

 • 5. De in het derde lid genoemde activiteiten worden aangemerkt als dienstverrichting voor de ambtenaar.

 • 6. De ambtenaar opereert te allen tijde samen met en onder verantwoordelijkheid van een militair ambtenaar van de Koninklijke Marechaussee die belast is met de grensbewaking op een grensdoorlaatpost.

 • 7. De ambtenaar verricht zijn werkzaamheden onbewapend.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling treedt in werking bij dagtekening van deze Regeling.

 • 2. Deze regeling vervalt drie jaar na de onder 1 genoemde ingangsdatum.

 • 3. De regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

 • 4. Uiterlijk één jaar voordat deze regeling vervalt wordt AADG geëvalueerd.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling Adaptief aan de Grens’.

De Staatssecretaris van Defensie

B. Visser

Bijlage 1

Inschalingstabel bij aanstelling, afhankelijk van de leeftijd van de ambtenaar.

Bruto maandsalaris o.b.v. 38 uur

Trede

Inschaling o.b.v. geboortejaar

€ 1.724,03

0

 

€ 1.762,90

1

 

€ 1.798,48

 

€ 1.831,75

2

 

€ 1.870,87

 

€ 1.911,14

3

 

€ 1.963,10

 

€ 2.023,22

4

1990–1999

€ 2.095,04

5

1980–1989

€ 2.165,05

6

1970–1979

€ 2.232,19

7

1960–1969

€ 2.298,76

8

1950–1959

€ 2.362,94

9

 

€ 2.427,75

10