Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP); Wet ambtenaren defensie; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
29-3-1996
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 23 november 1995, houdende wijziging van enige besluiten in verband met de aanpassing van salarissen in het kader van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP en de generieke salarisverhoging van 0,5% per 1 januari 1995

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 september 1995, nr. PAV 6031/95014932;
Gelet op artikel 12 van de Militaire ambtenarenwet 1931, artikel 2 van de Wet rechtstoestand dienstplichtigen, artikel 125 van de Ambtenarenwet en artikel C1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 31 oktober 1995, nr. W07.95.0513);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 17 november 1995, nr. PAV6031/95021638;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Wijziging van enige besluiten

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Hoofdstuk 2. Slotbepalingen

Artikel VII

De compensatietoeslag is geen ambtelijk inkomen in de zin van artikel C 1 van de Algemene burgerlijke pensioenwet en behoort niet tot de bezoldiging in de zin van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.

Artikel VIII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 november 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling