Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen, enz.
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen, enz.; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
16-2-1996
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 30 januari 1996, houdende wijziging van het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen en van het Besluit uitvoering Algemene militaire pensioenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 13 oktober 1995, nr. PAV6210/9501966;
Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1995, no. WO7.95.0555);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van, 23 januari 1996, nr. PAV 6210/96000898;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

  • 1. Op de betrokkene, die op 31 december 1995 recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a en b, van het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen, zoals dat besluit luidde op die datum, is artikel I van toepassing, behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel.

  • 2. De hoogte en de duur van de in het eerste lid bedoelde uitkering, bedraagt:

    • a. gedurende de eerste 27 maanden 80% van de laatstgenoten bezoldiging en

    • b. gedurende de daaropvolgende 33 maanden 73% daarvan.

  • 3. De periode van 27 maanden gaat in op de dag van ontslag op grond waarvan het recht op pensioen is ontstaan.

  • 4. Onze Minister neemt zo spoedig mogelijk ambtshalve een beslissing, waarin hoogte en duur van de uitkering, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden vastgelegd.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1996. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1995, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 januari 1996

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie,

J. C. Gmelich Meijling