Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)
Type
AMvB
Wetsfamilie
Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte); Wet ambtenaren defensie; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
1-10-2006
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van 3 juli 2006 tot wijziging van het Algemeen militair ambtenarenreglement, het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en enige andere besluiten in verband met actualisering van de bevoegdhedentoedeling, het beperken van aanstellingskeuringen alsmede de implementatie van arbeidsvoorwaardelijke afspraken omtrent loondoorbetaling bij ziekte

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 7 april 2006 nr. P/2006009286;
Gelet op artikel 12 van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 125 van de Ambtenarenwet;
De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 2006, nr. W07.06.0115/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 27 juni 2006 nr. P/2006020381;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Algemeen militair ambtenarenreglement.]

Artikel II

[Wijzigt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie.]

Artikel III

[Wijzigt het Besluit dienstreizen defensie.]

Artikel IV

[Wijzigt het Inkomstenbesluit militairen.]

Artikel V

[Wijzigt het Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel VI

[Wijzigt het Besluit geneeskundig onderzoek bij blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen.]

Artikel VII

[Wijzigt het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen.]

Artikel VIII

[Wijzigt het Verplaatsingskostenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie.]

Artikel IX

Het Besluit inkomenstoeslag dienstplichtigen wordt ingetrokken.

Artikel X. Overgangsbepaling

Voor de artikelen IV onderdeel G en V onderdeel G geldt dat voor de ambtenaar wiens eerste dag van ongeschikt tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte is gelegen voor 1 januari 2004 de artikelen 26 Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie en 17 Inkomstenbesluit militairen van toepassing blijven zoals deze luidden op de dag voor de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. Bij vaststelling van de periode van vier weken blijven periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof is genoten op basis van artikel 3:1 van de Wet arbeid en zorg buiten beschouwing.

Artikel XI. Inwerkingtreding

  • 3. De overige artikelen van dit besluit treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst met dien verstande dat zij terugwerken tot en met 5 september 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2006

Beatrix

De Staatssecretaris van Defensie ,

C. van der Knaap