Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
21-1-2021
Downloads
472
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet ambtenaren defensie. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wiv 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Algemeen militair ambtenarenreglement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Besluit Tolkenpenning Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
AMvB Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit aanwijzing militairen reserve-personeel der landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-1961
KB Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Besluit bepalingen met betrekking tot de betaling van de vakantie-uitkering in 1985 en vaststelling van een overgangsregeling in verband met de Wet afschaffing overneming premie A.O.W./A.W.W.  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1985
AMvB Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit dienstreizen defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit eenmalige uitkering militairen 1992  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-1993
AMvB Besluit georganiseerd overleg sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit klachtrecht militairen  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2002
KB Besluit machtiging Minister van Defensie tot bevorderen militairen die een officiersrang bekleden  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
AMvB Besluit medezeggenschap Defensie 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit personenchauffeurs defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit premieregeling voor sergeanten en korporaals met een verbintenis van een jaar bij het reserve-personeel der Koninklijke Landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-1956
AMvB Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2006
AMvB Besluit regelen ontheffing functie militaire ambtenaren Koninklijke landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-1969
AMvB Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-1995
AMvB Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
AMvB Besluit uitkeringsregeling officieren der krijgsmacht die voortijdig militaire dienst verlaten  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-1965
AMvB Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2007
AMvB Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2009
AMvB Besluit vaststelling overgangsregelen in verband met wijziging bezoldigingsvoorschriften militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1985
AMvB Besluit vaststelling premieregeling militairen soldaat der eerste klasse  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-1958
AMvB Besluit vaststelling premieregeling reserve-personeel bij de gronddienst van de Koninklijke Luchtmacht  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-1961
KB Besluit vaststelling wachtgeldregeling militaire personeel zeemacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1957
KB Besluit vaststelling wachtgeldregeling militairen Koninklijke landmacht beneden de rang officier  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1957
KB Besluit vaststelling wachtgeldregeling officieren Koninklijke Landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1957
AMvB Besluit verbintenissen gronddienst Luchtmacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1960
AMvB Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
KB Besluit vrijstelling herhalingsoefeningen reserve-personeel  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-1997
AMvB Besluit éénmalige uitkering militairen 1990  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1990
KB Besluit, houdende de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van een commissie als bedoeld in Artikel 45 van het Algemeen militair ambtenarenreglement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Burgerlijk ambtenarenreglement defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
AMvB Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
AMvB Inkomstenbesluit militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 24-11-2020
Ministeriele-regeling Inkomstenregeling militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit RZO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
AMvB Militair keuringsreglement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1986
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
AMvB Overgangsregeling minimumbezoldiging militairen zeemacht 1983  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1983
AMvB Rangschikkingsbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1960
Ministeriele-regeling Regeling Adaptief aan de Grens  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2012
Ministeriele-regeling Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling cafetariamodel defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2018
Ministeriele-regeling Regeling cursusfaciliteiten en studietoelage  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2019
Ministeriele-regeling Regeling dienstreizen defensie  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling duikopleidingen Defensie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren (RFTDD)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Ministeriele-regeling Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 (RHVM 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling incidentele reizen voor de militair en zijn naaste betrekking  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning  
 
Versie geldend vanaf : 26-03-2019
Ministeriele-regeling Regeling nevenwerkzaamheden Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2000
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2008
Ministeriele-regeling Regeling overlegprocedure bij reorganisaties  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2010
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten rechtskundige hulp (RTKR)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2003
Ministeriele-regeling Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling uitkering chroom-6 Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2020
Ministeriele-regeling Regeling uitrusting Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding extra werkdruk BSB  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen militairen DSI  
 
Versie geldend vanaf : 04-02-2020
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2015
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
Ministeriele-regeling Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten  
 
Versie geldend vanaf : 18-09-2018
Ministeriele-regeling Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling ziektekostenverzekering militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Studiefaciliteitenregeling burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1994
AMvB Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-2020
Ministeriele-regeling Uitvoeringsvoorschriften werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-1995
AMvB Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2012
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2007
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2002
AMvB Verplaatsingskostenbesluit defensie  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2014
Ministeriele-regeling Verplaatsingskostenregeling defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Veteranenbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Ministeriele-regeling Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw  
 
Versie geldend vanaf : 04-11-2020
Ministeriele-regeling Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 21-01-2021
AMvB Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere voorzieningen militair nabestaandenpensioen  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1993
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-1992
AMvB Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-1997
AMvB Wijzigingsbesluit Militaire wachtgeldregeling 1961  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-1994
AMvB Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Verplaatsingskostenbesluit militairen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-1994
AMvB Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1999

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?