Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Onderwerp
Overig
Publicist
KOOP
Auteur
Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties
Publicatiedatum
12-5-2022
Downloads
623
Deze pocket is automatisch gegenereerd en omvat alle wet- en regelgeving uit de familie Wet ambtenaren defensie. Deze pocket bevat geen aanvullende notities, markeringen, links of documenten. De pocket bevat geen vervallen of historische wet- en regelgeving. De pocket bevat de laatste versies van de geldende regeling(en).

Acties

Wet- en regelgeving

  Titel Annotaties
Wet Wet ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2021
AMvB Aanpassingsbesluit Politiewet 2012  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Aanpassingsbesluit Wiv 2017  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Aanpassingsbesluit Wnra  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Aanpassingsbesluit basisregistratie personen  
 
Versie geldend vanaf : 06-01-2015
AMvB Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2009
AMvB Algemeen militair ambtenarenreglement  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2017–2018  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2019
Ministeriele-regeling Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018–2020  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
Ministeriele-regeling Besluit Tolkenpenning Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 27-02-2018
AMvB Besluit aanpassing rechtspositionele bepalingen herziening gerechtelijke kaart  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2013
AMvB Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit aanwijzing militairen reserve-personeel der landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 13-11-1961
KB Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-05-2018
AMvB Besluit bepalingen met betrekking tot de betaling van de vakantie-uitkering in 1985 en vaststelling van een overgangsregeling in verband met de Wet afschaffing overneming premie A.O.W./A.W.W.  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1985
AMvB Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit dienstreizen defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit eenmalige uitkering militairen 1992  
 
Versie geldend vanaf : 29-10-1993
AMvB Besluit georganiseerd overleg sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit klachtrecht militairen  
 
Versie geldend vanaf : 13-09-2002
KB Besluit machtiging Minister van Defensie tot bevorderen militairen die een officiersrang bekleden  
 
Versie geldend vanaf : 01-03-1996
AMvB Besluit medezeggenschap Defensie 2008  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
AMvB Besluit personenchauffeurs defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
AMvB Besluit premieregeling voor sergeanten en korporaals met een verbintenis van een jaar bij het reserve-personeel der Koninklijke Landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 20-09-1956
AMvB Besluit procedure geneeskundig onderzoek blijvende dienstongeschiktheid en pensioenkeuring militairen  
 
Versie geldend vanaf : 02-08-2006
AMvB Besluit regelen ontheffing functie militaire ambtenaren Koninklijke landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 07-06-1969
AMvB Besluit toekenning eindejaarsuitkering over 1993 aan militairen en burgerlijk defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-1995
AMvB Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-2020
AMvB Besluit uitkeringsregeling officieren der krijgsmacht die voortijdig militaire dienst verlaten  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-1965
AMvB Besluit vaststelling diverse eenmalige uitkeringen in het kader van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie, alsmede wijzigingen ten behoeve van personeel dat de loonontwikkeling volgt in de sector Rijk  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
AMvB Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2004, enz. (arbeidsvoorwaardenmaatregelen sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2007
AMvB Besluit vaststelling eenmalige uitkering 2007/2008 en wijziging enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie alsmede invoering flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-2009
AMvB Besluit vaststelling overgangsregelen in verband met wijziging bezoldigingsvoorschriften militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-1985
AMvB Besluit vaststelling premieregeling militairen soldaat der eerste klasse  
 
Versie geldend vanaf : 17-04-1958
AMvB Besluit vaststelling premieregeling reserve-personeel bij de gronddienst van de Koninklijke Luchtmacht  
 
Versie geldend vanaf : 27-07-1961
KB Besluit vaststelling wachtgeldregeling militaire personeel zeemacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1957
KB Besluit vaststelling wachtgeldregeling militairen Koninklijke landmacht beneden de rang officier  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1957
KB Besluit vaststelling wachtgeldregeling officieren Koninklijke Landmacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1957
AMvB Besluit verbintenissen gronddienst Luchtmacht  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1960
AMvB Besluit vervanging Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel door sectorale regelingen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1998
KB Besluit vrijstelling herhalingsoefeningen reserve-personeel  
 
Versie geldend vanaf : 17-10-1997
AMvB Besluit éénmalige uitkering militairen 1990  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1990
KB Besluit, houdende de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van een commissie als bedoeld in Artikel 45 van het Algemeen militair ambtenarenreglement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Burgerlijk ambtenarenreglement defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
AMvB Inkomstenbesluit militairen  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Inkomstenregeling burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2022
Ministeriele-regeling Inkomstenregeling militairen  
 
Versie geldend vanaf : 10-05-2022
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit Beoordelingspanel Regeling uitkering chroom-6 Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 04-12-2021
Ministeriele-regeling Instellingsbesluit RZO  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2016
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit Voorzitter Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2012
Ministeriele-regeling Mandaatbesluit regelgevende bevoegdheden defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-2021
AMvB Militair keuringsreglement  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1986
Ministeriele-regeling OCW-intrekkingsregeling 2004  
 
Versie geldend vanaf : 31-12-2004
AMvB Overgangsregeling minimumbezoldiging militairen zeemacht 1983  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1983
AMvB Rangschikkingsbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 01-09-1960
Ministeriele-regeling Regeling Adaptief aan de Grens  
 
Versie geldend vanaf : 20-01-2020
Ministeriele-regeling Regeling Afdeling Pensioenen, Sociale Zekerheid en Zorg  
 
Versie geldend vanaf : 10-02-2012
Ministeriele-regeling Regeling Tijdelijke Toelage Luchtverkeersleiders  
 
Versie geldend vanaf : 12-09-2020
Ministeriele-regeling Regeling cafetariamodel defensie  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling cursusfaciliteiten en studietoelage  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling dienstreizen defensie  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
Ministeriele-regeling Regeling duikopleidingen Defensie 2014  
 
Versie geldend vanaf : 20-12-2014
Ministeriele-regeling Regeling faciliteiten Turkse dienstplicht defensie-ambtenaren (RFTDD)  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2002
Ministeriele-regeling Regeling huisvesting en voeding militairen 2018 (RHVM 2018)  
 
Versie geldend vanaf : 11-08-2021
Ministeriele-regeling Regeling incidentele reizen voor de militair en zijn naaste betrekking  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2003
Ministeriele-regeling Regeling kledingaanspraken adjudanten van Z.M. de Koning  
 
Versie geldend vanaf : 10-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling nevenwerkzaamheden Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-06-2000
Ministeriele-regeling Regeling onkostenvergoedingen gewezen defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 15-04-2008
Ministeriele-regeling Regeling overlegprocedure bij reorganisaties  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2010
Ministeriele-regeling Regeling tegemoetkoming kosten rechtskundige hulp (RTKR)  
 
Versie geldend vanaf : 13-03-2003
Ministeriele-regeling Regeling toelage bedrijfshulpverlening en toelage eerste medische bijstand defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling uitkering chroom-6 Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 08-06-2021
Ministeriele-regeling Regeling uitrusting Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 30-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding extra werkdruk BSB  
 
Versie geldend vanaf : 12-11-2019
Ministeriele-regeling Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling vergoedingen militairen DSI  
 
Versie geldend vanaf : 05-10-2021
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019  
 
Versie geldend vanaf : 24-05-2019
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK  
 
Versie geldend vanaf : 08-08-2013
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Financiën exclusief Belastingdienst  
 
Versie geldend vanaf : 02-09-2015
Ministeriele-regeling Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen SZW  
 
Versie geldend vanaf : 20-07-2017
Ministeriele-regeling Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)  
 
Versie geldend vanaf : 29-04-2022
Ministeriele-regeling Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten 2021  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2021
Ministeriele-regeling Regeling werkgeverstegemoetkoming langdurige inzet reservisten voor pilot G4S 2020–2022  
 
Versie geldend vanaf : 16-03-2021
Ministeriele-regeling Regeling ziek- en hersteldmelding defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2007
Ministeriele-regeling Regeling ziektekostenverzekering militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2022
AMvB Reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Studiefaciliteitenregeling burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 04-03-2021
AMvB Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2020
Ministeriele-regeling Tijdelijke Regeling eenmalige uitkering Dutchbat-III-veteranen  
 
Versie geldend vanaf : 16-10-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling vaccinatie Covid-19  
 
Versie geldend vanaf : 24-12-2021
Ministeriele-regeling Tijdelijke regeling vergoeding quarantaine (TRVQ)  
 
Versie geldend vanaf : 23-04-2021
Ministeriele-regeling Uitvoeringsvoorschriften werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd  
 
Versie geldend vanaf : 30-05-1995
AMvB Vaststellingbesluit regels tegemoetkomingen verhuizing en woon-werkverkeer defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 01-12-2012
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering 2005 en 2006 en wijziging besluiten in het kader van arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie, periode 1 januari 2004 - 28 februari 2007  
 
Versie geldend vanaf : 04-07-2007
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering en wijziging van enige besluiten (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie over de periode van 1 augustus 2000 tot en met 30 september 2001)  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-2002
AMvB Vaststellingsbesluit eenmalige uitkering, enz. (Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-11-2002
AMvB Verplaatsingskostenbesluit defensie  
 
Versie geldend vanaf : 12-02-2021
Ministeriele-regeling Verplaatsingskostenregeling defensie  
 
Versie geldend vanaf : 26-01-2022
AMvB Veteranenbesluit  
 
Versie geldend vanaf : 28-07-2018
Ministeriele-regeling Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2015
Ministeriele-regeling Voorziening Tijdelijke Toelage Loongebouw  
 
Versie geldend vanaf : 16-04-2021
Ministeriele-regeling Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel  
 
Versie geldend vanaf : 07-04-2022
AMvB Wijzigingsbesluit AMAR, enz (Akkoord arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid 1995-1997 sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 01-04-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement etc. (nadere vaststelling van overgangsbeleid)  
 
Versie geldend vanaf : 10-12-2003
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (actualisering bevoegdhedentoedeling, beperking aanstellingskeuringen, arbeidsvoorwaardelijke afspraken loondoorbetaling bij ziekte)  
 
Versie geldend vanaf : 01-10-2006
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Defensie over de periode 1 maart 2009 tot en met 28 februari 2010 en vaststelling eenmalige uitkering 2009)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor de sector Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 18-02-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (invoering flexibel personeelsysteem krijgsmacht)  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2011
AMvB Wijzigingsbesluit Algemeen militair ambtenarenreglement, enz. (ouderschapsverlof en meerlingen)  
 
Versie geldend vanaf : 11-07-2001
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering militairen, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 16-02-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere voorzieningen militair nabestaandenpensioen  
 
Versie geldend vanaf : 12-01-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz.  
 
Versie geldend vanaf : 01-07-1993
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit herziening bezoldiging militairen zeemacht 1954, enz. (inzake aanpassing salaris Wet financiële voorzieningen privatisering ABP)  
 
Versie geldend vanaf : 29-03-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Besluit personenchauffeurs defensie, enz. (uitvoeringsovereenkomst sector Defensie als gevolg van bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015–2016)  
 
Versie geldend vanaf : 09-06-2016
AMvB Wijzigingsbesluit Bezoldigingsregeling militairen zeemacht 1947  
 
Versie geldend vanaf : 05-06-1992
Ministeriele-regeling Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen  
 
Versie geldend vanaf : 01-02-2021
AMvB Wijzigingsbesluit Inkomstenbesluit militairen en Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie  
 
Versie geldend vanaf : 22-10-1997
AMvB Wijzigingsbesluit Militaire wachtgeldregeling 1961  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1996
AMvB Wijzigingsbesluit Premiespaarregeling Rijksambtenaren 1968 (toegang van de regeling voor militaire ambtenaren en burgerambtenaren werkzaam bij het Ministerie van Defensie)  
 
Versie geldend vanaf : 30-09-1994
AMvB Wijzigingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening defensiepersoneel (ziektekostenverzekering voor gewezen militairen)  
 
Versie geldend vanaf : 31-03-2000
AMvB Wijzigingsbesluit Verplaatsingskostenbesluit militairen  
 
Versie geldend vanaf : 08-07-1994
AMvB Wijzigingsbesluit ivm arbeidsvoorwaardenakkoord sector Defensie voor de periode van 1 april 1997 tot en met 31 mei 1999  
 
Versie geldend vanaf : 01-01-1999

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt publiceren? De wettenpocket is dan voor iedereen te zien op het wettenpocket portaal en te downloaden naar de wettenpocket app.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt de-publiceren? De wettenpocket is dan niet meer zichtbaar maar bezoekers die hem eerder hebben gedownload op hun tablet kunnen hem blijven gebruiken.
Nadat de publicatie is gestopt kunt u uw wettenpocket terugvinden in het overzicht van de wettenpockets in bewerking.

Weet u zeker dat u deze wettenpocket wilt verwijderen?