Rijksoverheid

Wettenpocket Wet ambtenaren defensie

Titel regeling
Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen en Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen BZK; Algemene wet bestuursrecht; Arbeidsomstandighedenwet; Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie; Ambtenarenwet 2017; Politiewet 1993; Politiewet 2012; Klachtenregeling seksuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel; Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie; Wet Huis voor klokkenluiders; Wet ambtenaren defensie
Geldend vanaf
8-8-2013
Geselecteerde elementen
Volledig

Er zijn nog geen notities gemaakt bij deze regeling