Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Regeling vergoeding extra werkdruk BSB
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling vergoeding extra werkdruk BSB; Algemeen militair ambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie; Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht
Geldend vanaf
12-11-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling vergoeding extra werkdruk BSB

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op artikel 60c van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

De militair die op of na 1 juli 2001 is geplaatst of tewerkgesteld op een nader door de Commandant van het Wapen der Koninklijke marechaussee aan te wijzen functie bij de Brigade speciale beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke marechaussee, komt met ingang van 1 juli 2001 in aanmerking voor een vaste vergoeding ter zake van extra werkdruk.

Artikel 2

 • 1. De vaste vergoeding ter zake van extra werkdruk wordt toegekend voor zolang de militair is geplaatst of tewerkgesteld op een functie, bedoeld in artikel 1.

 • 2. In afwijking van artikel 8 en 8a van de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid wordt een vaste vergoeding voor extra werkdruk in de vorm van een afkoopsom toegekend van 25 uren overwerk per maand waarbij de waarde van ieder uur wordt bepaald op basis van 1/165 van het voor de militair geldende maandsalaris.

 • 3. De vergoeding wordt opgeschort gedurende de periode dat op de militair de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties dan wel hoofdstuk 3 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel van toepassing is.

Artikel 3

 • 1. In afwijking van het gestelde in artikel 2 heeft de militair bedoeld in artikel 1 die werkzaamheden in een gebied buiten Nederland verricht als persoonsbeveiliger, aanspraak op:

  • a. een tegemoetkoming in de extra werkdruk die het gevolg is van de inzet als persoonsbeveiliger. De tegemoetkoming wordt toegekend in de vorm van een afkoop en bedraagt € 90,– per dag;

  • b. huisvesting en voeding voor rekening van het Rijk;

  • c. een onbelaste tegemoetkoming in de onkosten verbonden aan de werkzaamheden als persoonsbeveiliger. De tegemoetkoming bedraagt € 23,– per dag.

 • 2. Aanspraak op de in het eerste lid bedoelde vergoeding en tegemoetkoming bestaat ook voor de militair van het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten of de Koninklijke Marechaussee die tezamen met een of meer militairen als bedoeld in artikel 1, werkzaamheden als persoonsbeveiliger verricht.

 • 3. Aanspraak op de in het eerste lid bedoelde vergoedingen en tegemoetkoming bestaat niet gedurende de periode dat de op de militair de Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties dan wel hoofdstuk 3 van het Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel van toepassing is.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling vergoeding extra werkdruk BSB.

De Staatssecretaris van Defensie

H.A.L. van Hoof