Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Regeling duikopleidingen Defensie 2014
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Regeling duikopleidingen Defensie 2014; Arbeidsomstandighedenregeling; Arbeidsomstandighedenwet; Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten; Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's; Arbeidsomstandighedenbesluit; Winkeltijdenwet; Algemeen militair ambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Wet ambtenaren defensie; Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht
Geldend vanaf
20-12-2014
Geselecteerde elementen
Volledig
Regeling tot aanwijzing van de Defensie Duikschool als certificerende instelling (Regeling duikopleidingen Defensie 2014)

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 6.1, derde lid, onder b, van de Arbeidsomstandighedenregeling en artikel 14 van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • certificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 6.14a, derde lid, 6:16, derde, zesde dan wel zevende lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 6.5 van de Arbeidsomstandighedenregeling;

 • bewijs van bekwaamheid: certificaat, diploma, brevet of getuigschrift;

 • opleidingscentrum: de Defensie Duikschool van de Koninklijke Marine;

 • werkveldspecifieke certificatieschema: het op de specifieke opleiding van toepassing zijnde Werkveldspecifieke certificatieschema als bedoeld in artikel 6.5 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

Artikel 2

 • 1. Het opleidingscentrum verzorgt binnen het Ministerie van Defensie:

  • a. de opleidingen tot duikerarts, duikploegleider, duiker en duikmedisch begeleider;

  • b. de militaire opleidingen op overige arbeid onder overdruk.

 • 2. Het opleidingscentrum neemt het examen af, behorend bij een opleiding genoemd in het eerste lid, en reikt het bewijs van bekwaamheid uit.

 • 3. Op een opleiding, genoemd in het eerste lid, onder b, op het vervolgens af te nemen examen en op het af te geven bewijs van bekwaamheid zijn de generieke paragrafen 4.3. en 5.2. uit de werkveldspecifieke certificatieschema’s voor het persoonscertificaat Duikerarts, Duikmedisch begeleider, Duikploegleider en Duiker van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

 • 1. De opleidingen bestaan uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.

 • 2. Per opleiding wordt door het opleidingscentrum een schriftelijke syllabus opgesteld waarin het leerprogramma, de vakken en de leerdoelen staan aangegeven.

 • 3. Tijdens de opleiding wordt de cursisten schriftelijk de lesstof verstrekt.

Artikel 4

 • 1. Indien een kandidaat het examen met goed gevolg heeft afgelegd, overhandigt het opleidingscentrum hem het bewijs van bekwaamheid.

 • 2. Het certificaat inzake een opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, bevat naast de certificaatgegevens die staan vermeld in het werkveldspecifieke certificatieschema:

  • a. het ID-nummer van de certificaathouder;

  • b. de datum waarop het certificaat is toegekend;

  • c. een verwijzing naar de Arbeidsomstandighedenregeling en de onderhavige regeling;

  • d. de adresgegevens van het opleidingscentrum.

 • 3. Op het certificaat inzake een opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, wordt niet het kenmerk aanwijzingsbeschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vermeld.

 • 4. Op een diploma, brevet of getuigschrift inzake een opleiding als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, worden vermeld:

  • a. de naam en het ID-nummer van de diploma-, brevet- of getuigschrifthouder;

  • b. het diploma-, brevet-, of getuigschriftnummer;

  • c. de datum waarop het diploma, brevet of getuigschrift is toegekend;

  • d. de geldigheidsduur van het diploma, brevet of getuigschrift;

  • e. verwijzing naar de Arbeidsomstandighedenregeling en de onderhavige regeling;

  • f. adresgegevens van het opleidingscentrum.

 • 5. Het bewijs van bekwaamheid wordt ondertekend door het hoofd van de afdeling Certificerende Instelling Kennis en Kwaliteit van de Defensie Duikschool.

Artikel 5

Het opleidingscentrum voert een administratie waarin ten minste is opgenomen:

 • a. de naam, geboortedatum, geboorteplaats en registratienummer van de kandidaat aan wie een bewijs van bekwaamheid uitgereikt;

 • b. de opleiding ten aanzien waarvan een bewijs van bekwaamheid is uitgereikt;

 • c. de datum van het bewijs van bekwaamheid;

 • d. de geldigheidsduur van het bewijs van bekwaamheid;

 • e. de periode van een tijdelijke inneming, schorsing of weigering van het bewijs van bekwaamheid;

 • f. de periode gedurende welke de examenopgaven en de uitwerkingen ervan worden bewaard.

Artikel 6

De Regeling duikopleidingen Defensie (Stcr.t 1995, 75) wordt ingetrokken.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling duikopleidingen Defensie 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatcourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 december 2014
De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert