Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
3-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen van 16 maart 2020, nr. 285293, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020)

De plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020 aan de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. de directeur divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring;

 • b. de directeur Divisie Individuele Zaken;

 • c. de directeur divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen;

 • d. de directeur Shared Service Center ICT (SSC-I);

 • e. de directeur van de Dienst Vervoer en Ondersteuning;

 • f. de directeur Facilitair, Huisvesting en Inkoop;

 • g. de directeur Informatievoorziening;

 • h. de directeur van de Dienst Geestelijke Verzorging.

Artikel 2

 • 1. Aan de directeur divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen wordt financieel mandaat gegeven voor de inkoop van Forensische zorg in een particuliere setting en subsidiëring dan wel inkoop van justitiële jeugdplaatsen in een particuliere setting, met als grensbedrag € 100.000.000.

 • 2. Aan de directeur divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring wordt financieel mandaat gegeven tot het verrichten van handelingen en het nemen van besluiten voortvloeiend uit de verkrijging en besteding van ESF-gelden geheel DJI betreffend, met als grensbedrag € 20.000.000.

 • 3. Aan de directeur Facilitair, Huisvesting en Inkoop wordt financieel mandaat gegeven voor het aangaan van huurovereenkomsten bij, en projectmatige werkzaamheden door de Rijksvastgoedbedrijf (RVB), met als grensbedrag € 50.000.000.

 • 4. De financiële mandaten, vermeld in het eerste tot en met derde lid van dit artikel, kunnen niet in ondermandaat worden doorgegeven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2020.

Artikel 4

Het Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

A.L.C. Roelofs

plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen