Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit pSG aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit pSG aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
21-4-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 8 april 2020, 2842596/20/DP&O, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging met betrekking tot de bevoegdheid tot het aanwijzen vertrouwensfuncties namens de Minister van Justitie en Veiligheid (Mandaatbesluit pSG aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid)

De plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder a, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid, artikel 1, van het Mandaatbesluit aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de plaatsvervangend secretaris-generaal verleende mandaat wordt ondermandaat verleend aan het hoofd van het bureau Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten aanzien van het aanwijzen van vertrouwensfuncties als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Wet veiligheidsonderzoeken.

Artikel 2

Het hoofd van het bureau Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid kan de op grond van dit besluit verleende bevoegdheden niet ondermandateren.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit pSG aanwijzen vertrouwensfuncties Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

H.J.I.M. de Rooij