Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
25-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de manager Divisie Individuele Zaken van 12 februari 2019 nr. 2501286, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de manager ressorterende senior selectiefunctionarissen (Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019)

De manager van de Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 2, onder a, van het Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019 aan de managers verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de senior selectiefunctionarissen, ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, voor het nemen van beslissingen aangaande:

 • a. machtigingen voor verlof en machtigingen voor een scholings- en trainingsprogramma op grond van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, en strafonderbreking op grond van artikel 6:2:4 van het Wetboek van strafvordering;

 • b. verlof op grond van de Penitentiaire beginselenwet en strafonderbreking op grond van artikel 6:2:4 van het Wetboek van strafvordering;

 • c. het tijdelijk verlaten van de inrichting op grond van artikel 39 van de Wet beginselen gevangeniswezen BES juncto artikel 31 en 34 Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES en artikel 2 tot en met 9 van de Verlofregeling BES;

 • d. strafonderbreking op grond van artikel 38 Wet beginselen gevangeniswezen BES.

Artikel 2

Van het ingevolge artikel 1, onder a, van het Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019 aan de managers verleende ondermandaat, wordt ondermandaat verleend aan de senior selectiefunctionarissen en de selectiefunctionarissen, ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, voor het nemen van beslissingen aangaande:

 • a. plaatsing en overplaatsing op grond van artikelen 15 en 15a Penitentiaire beginselenwet en artikelen 12, 13, 15 en 16 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • b. de bezwaar- en verzoekschriftprocedure op grond van artikelen 17 en 18 Penitentiaire beginselenwet en artikelen 18 en 19 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • c. ordemaatregelen op grond van artikel 25 Penitentiaire beginselenwet en artikelen 26 en 27 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • d. controle en geweldgebruik op grond van artikel 35 Penitentiaire beginselenwet, artikel 40 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • e. disciplinaire straffen op grond van artikel 52 Penitentiaire beginselenwet en artikel 56 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • f. beroep inzake plaatsing, overplaatsing en deelname aan een penitentiair programma op grond van artikel 72 Penitentiaire beginselenwet en beroep inzake plaatsing en overplaatsing op grond van artikel 77 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • g. vertegenwoordiging op grond van artikel 75 Penitentiaire beginselenwet en artikel 80 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.

Artikel 3

Van het krachtens dit besluit verleende ondermandaat, wordt geen ondermandaat verleend.

Artikel 4

Het Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit manager Divisie Individuele Zaken 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De manager Divisie Individuele Zaken,

A.M. Nijstad