Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
3-6-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen van 16 maart 2020, nr. 285291, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur DJI ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020)

De hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen,

Gelet op artikel 3, tweede en vijfde lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de hoofddirecteur van de baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun portefeuille of dienstonderdeel betreffen ondermandaat verleend aan:

 • a. de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI;

 • b. de directeur van het Opleidingsinstituut;

 • c. de directeur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie;

 • d. de directeur van het Shared Service Center DJI (SSC-DJI);

 • e. de directeur Audit en Concerncontrol;

 • f. de directeur Financiën en Bedrijfsvoering;

 • g. het hoofd van het bureau Veiligheid en Integriteit;

 • h. de directeur Beleid en Bestuursondersteuning;

 • i. de directeur Personeel-, Management- en Organisatieontwikkeling.

Artikel 2

Aan de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, wordt volmacht verleend om op te treden als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de hoofddirecteur blijft voorbehouden:

 • a. de vaststelling van de organisatie en formatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen;

 • b. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake het aangaan van een arbeidsovereenkomst, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens ambtenaren op managementfuncties van schaal 14 en hoger;

 • c. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

De hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI.

Artikel 6

Het Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2020.

Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen op de vestigingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen ter inzage.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

G.J.C.M. Bakker

hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

Bijlage 1

[Ligt ter inzage op de vestigingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen.]

Bijlage 2

[Ligt ter inzage op de vestigingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen.]