Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
25-2-2021
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de directeur Divisie Individuele Zaken van 12 februari 2019, nr. 2500288, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de directeur Divisie Individuele Zaken ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2019)

De directeur Divisie Individuele Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder b, van het Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020 aan de directeur Divisie Individuele Zaken verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die de Divisie Individuele Zaken betreffen, ondermandaat verleend aan:

de managers van de Divisie Individuele Zaken voor de werkprocessen:

 • Internationale Overdracht Strafvonnissen;

 • Verblijf Buiten de Inrichting;

 • Eerste Plaatsing;

 • Doorplaatsing;

 • Bezwaar en Beroep;

 • Verlenging;

 • DIZ Contact Center.

Artikel 2

Aan de directeur Divisie Individuele Zaken is voorbehouden:

 • a. het verlenen van ondermandaat van het krachtens dit besluit verleende ondermandaat, met uitzondering van het verlenen van ondermandaat betreffende het nemen van beslissingen:

  • 1. in het werkproces Verblijf buiten de inrichting, op grond van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, de Penitentiaire beginselenwet en artikel 6:2:4 van het Wetboek van strafvordering;

  • 2. in het Werkproces Doorplaatsing, op grond van artikel 39 van de Wet beginselen gevangeniswezen BES juncto artikel 31 en 34 Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES, artikel 2 tot en met 9 van de Verlofregeling BES en op grond van artikel 38 Wet beginselen gevangeniswezen BES;

  • 3. in de werkprocessen Eerste Plaatsing, Doorplaatsing en Bezwaar en Beroep op grond van artikelen 15, 15a, 17, 18, 25, 35, 52, 72 en 75 Penitentiaire beginselenwet;

  • 4. in de werkprocessen Eerste Plaatsing, Doorplaatsing en Bezwaar en Beroep op grond van artikelen 12, 13, 15, 16, 18, 19, 26, 27, 40, 56, 77 en 80 Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen;

 • b. de beslissing tot beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen;

 • c. de beslissing tot beëindiging van de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders;

 • d. de beslissing tot beëindiging van de maatregel terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege.

Artikel 3

Het Mandaatbesluit directeur Divisie Individuele Zaken 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Divisie Individuele Zaken,

A.J.F.M. Warffemius