Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2020; Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Comptabiliteitswet 2016
Geldend vanaf
23-1-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de directeur van het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, van 13 januari 2020, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2020)

De directeur van het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven,

Gelet op artikel 1, onder k van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid, paragraaf 1.3 van de CAO Rijk en artikel 3.3, van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, onder k van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan het hoofd van het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven verleende ondermandaat, wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun afdeling betreffen ondermandaat verleend aan de afdelingshoofden van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Artikel 2

Als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit, voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de directeur blijft voorbehouden:

  • a. de bevoegdheid tot het vaststellen van de kwalitatieve formatie;

  • b. de bevoegdheid tot het nemen van niet-individuele personeelsbeslissingen;

  • c. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatie en beleidsadvies;

  • d. de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende het verstrekken van reisopdrachten naar het buitenland.

Artikel 5

Het Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Schadefonds Geweldsmisdrijven 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven ter inzage.

De directeur van het Schadefonds Geweldsmisdrijven,

M.F.M. de Groot

Bijlage 1

[Ligt ter inzage bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.]

Bijlage 2

[Ligt ter inzage bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.]