Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit Pi-NL 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit Pi-NL 2020; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
21-8-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de directeur Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 5 augustus 2020, nr. 2993052, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het hoofd van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland inzake de behandeling van de rechten van betrokkene (Mandaatbesluit Pi-NL 2020)

De directeur Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

Van het ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van het Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 aan de directeur Contraterrorisme verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de rechten van betrokkenen, bedoeld in artikel 17 van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven juncto de artikelen 24a tot en met 28 van de Wet politiegegevens, ondermandaat verleend aan het hoofd van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Pi-NL 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De directeur Contraterrorisme van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

S. Smit