Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit NFI 2020
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit NFI 2020; Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011; Algemene wet bestuursrecht; Comptabiliteitswet 2001; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017; Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011; Coördinatiebesluit organisatie, bedrijfsvoering en informatiesystemen rijksdienst; Grondwet; Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid
Geldend vanaf
18-12-2020
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 20 november 2020, houdende verlening van ondermandaat, alsmede het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit NFI 2020)

De algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut,

Gelet op artikel 3, eerste lid onder b van het Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 29 oktober 2018, nr. 2388102/18/DP&O, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid) en artikel 1, onderdeel i van het Besluit van de secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 december 2018, nr. 2410553/18/DP&O, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan de hoofden van de taakorganisaties van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (hierna: het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid);

Besluit:

Artikel 1

  • 1. Van het ingevolge artikel 1, onderdeel i van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: de algemeen directeur) verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die zijn takenpakket betreffen, ondermandaat verleend aan de ambtenaar genoemd onder 1.1 in kolom I van bijlage I bij dit besluit. De invulling van dit takenpakket wordt nader uitgewerkt in bijlage III bij dit besluit.

  • 2. Van het ingevolge artikel 1, onderdeel i van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemeen directeur verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun dienstonderdeel betreffen, ondermandaat verleend aan de ambtenaren genoemd onder 1.1.1 tot en met 1.1.7 in kolom I van bijlage I bij dit besluit.

  • 3. De ambtenaar bedoeld in het eerste lid is bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven tot een bedrag van maximaal € 1.000.000,–. Hij is tevens bevoegd tot het aangaan van verplichtingen zonder financiële waarde of waarvan de financiële waarde bij het aangaan van de verplichting nog onbepaald is.

  • 4. De ambtenaren bedoeld in het tweede lid zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven tot een het bedrag van maximaal € 134.000,–. Zij zijn niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen zonder financiële waarde of waarvan de financiële waarde bij het aangaan van de verplichting nog onbepaald is.

Artikel 2

  • 1. Van het ingevolge artikel 1, onderdeel i van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemeen directeur verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake financieel beheer die hun team of hun takenpakket betreffen, ondermandaat verleend aan de ambtenaren genoemd in kolom II van bijlage I bij dit besluit.

  • 2. De ambtenaren bedoeld in het eerste lid van dit artikel zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het verrichten van uitgaven tot een bedrag van maximaal € 50.000,–. Zij zijn niet bevoegd tot het aangaan van verplichtingen zonder financiële waarde of waarvan de financiële waarde bij het aangaan van de verplichting nog onbepaald is.

Artikel 3

Van het ingevolge artikel 1, onderdeel i van het Mandaatbesluit hoofden taakorganisaties Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de algemeen directeur verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie en het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, ondermandaat verleend aan de ambtenaar genoemd onder 1.1.1 in kolom I van bijlage I bij dit besluit.

Artikel 4

Als leidinggevende in de zin van paragraaf 1.3 van de CAO Rijk ten aanzien van de onder hen ressorterende ambtenaren, worden aangewezen en wordt volmacht verleend aan de ambtenaren als bedoeld in artikel 1 en 2, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden vermeld in kolom III van bijlage I bij dit besluit.

Artikel 5

De bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies blijft voorbehouden aan de algemeen directeur.

Artikel 6

  • 1. De algemeen directeur wordt bij afwezigheid of verhindering in alle facetten vervangen door de ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid van dit besluit.

  • 2. Bij gezamenlijke afwezigheid van de algemeen directeur en de ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid van dit besluit worden zij in alle facetten vervangen door de ambtenaren als bedoeld in artikel 1, tweede lid van dit besluit, met uitzondering van de ambtenaar genoemd onder 1.1.7 in kolom I van bijlage I bij dit besluit.

  • 3. De ambtenaren als bedoeld in artikel 1, tweede lid van dit besluit wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden. Tevens kunnen zij uit de onder hen ressorterende ambtenaren als bedoeld in artikel 2, eerste lid van dit besluit een plaatsvervanger aanwijzen.

  • 4. De ambtenaren als bedoeld in artikel 2, eerste lid van dit besluit wordt toegestaan elkaar volledig te vervangen. Zij treden daarbij in elkaars bevoegdheden.

Artikel 7

Het Mandaatbesluit NFI 2018 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NFI 2020.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen bij dit besluit liggen bij het Nederlands Forensisch Instituut ter inzage.

Den Haag, 20 november 2020

De algemeen directeur van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

M. Elsensohn

Bijlage I

[Ligt ter inzage bij het Nederlands Forensisch Instituut.]

Bijlage II

[Ligt ter inzage bij het Nederlands Forensisch Instituut.]

Bijlage III

[Ligt ter inzage bij het Nederlands Forensisch Instituut.]