Rijksoverheid

Wettenpocket Ambtenarenwet 2017

Titel regeling
Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
Type
Ministeriele-regeling
Wetsfamilie
Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019; Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid; Algemene wet bestuursrecht; Algemeen Rijksambtenarenreglement; Ambtenarenwet 2017
Geldend vanaf
7-5-2019
Geselecteerde elementen
Volledig
Besluit van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 25 april 2019, nr. 2516833, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

Gelet op artikel 3 van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun portefeuille betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Contraterrorisme;

  • b. de directeur Cyber Security en Statelijke Dreigingen;

  • c. de directeur Nationale Crisisbeheersing.

 • 2. Van het ingevolge artikel 1 van het Mandaatbesluit hoofden clusters Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van het Organisatiebesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid, ondermandaat verleend aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.

Artikel 2

Als hoofd van dienst in de zin van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement ten aanzien van de onder hun dienstonderdeel ressorterende ambtenaren, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij dit besluit voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van, het treffen van disciplinaire maatregelen jegens en het geven van gratificaties en andere bewuste beloningen aan functionarissen op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van directeur;

 • b. de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies.

Artikel 5

 • 2. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wordt bij afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Bij afwezigheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid worden zij vervangen door de directeuren, in volgorde van benoeming.

Artikel 6

Het Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016, het Mandaatbesluit Contraterrorisme NCTV 2016, het Mandaatbesluit Cyber Security NCTV 2016, het Mandaatbesluit Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart NCTV 2016, het Mandaatbesluit Analyse en Strategie NCTV 2016 en het Mandaatbesluit Nationaal Crisis Centrum 2016 worden ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit NCTV Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst. De bijlagen 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het ministerie ter inzage.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,

P.J. Aalbersberg

Bijlage 1

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.]

Bijlage 2

[Ligt ter inzage bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.]